December 31, 2008

DAILY CRIME UPDATE 31-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-12-2008

¨ÉÊPïUÉ f¥ï rQÌ ªÀåQÛAiÉƪÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A 279, 337, 338 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/12/2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÉrØ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÉrØ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÉA¨É½î PÁæ¸À OljZï vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ PÉÆæÃdgï fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï-24/¹-6845 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆîzÀ°èzÀÝ d£ÀgÉlgï PÀ¼ÀªÀÅ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2008 PÀ®A-379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-30/12/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ©üêÀıÉnÖ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-10,11/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁeÉÆüÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ 3 JZï.¦ d£ÀgÉÃlgï £ÀA-1189 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ J°èAiÀÄÄ ¹UÀ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ °¯Áè £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ-28/12/08 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ EªÀ£ÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀeÁð ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ ºÉƯzÀ°è£À vÉÆÃUÀj PÀnÖUÉAiÀÄ ¨sÀt«AiÀÄ°è MAzÀÄ d£ÀgÉÃlgÀ EzÀÄÝ CzÀPÉÌ AiÀiÁgÉÆà ¨ÉAQ ºÀaÑzÀjAzÀ d£ÀgÉlgÀ ¸ÀÄlÄÖ RįÁè PÁt¸ÀÄwÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj d£ÀgÉÃlgÀ ¦üAiÀiÁð¢ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ gÀ²Ã¢ £ÉÆÃr SÁvÀj ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀeÁð ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ 2] ªÉƺÀäzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ¸Á-¨ÁgeÉÆüÀUÁ 3] ªÀĺÉçƧ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ ªÀÄvÀÄÛ 4] C¥À¸ÀgÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-10/11/07 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ d£ÀgÉÃlgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è §aÑnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄåwÛzÀÝ ªÀÄzÀå d¦Û

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 30/12/08 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ 16-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© §½ ºÉÆV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä, ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd, ªÉÊf£ÁvÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ®UÉÃd ¨ÁåV£À°èzÀÝ 650 JªÀiï.J¯ï £ÁPËl ©ÃgÀ 20 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ D/Q. 1600 ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÁåV£À°èzÀÝ ªÉÄÃPÀqÉÆÃ¯ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï.zÀ 8 ¨Á®lUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁööåUï 180 JªÀiï.J¯ï zÀ »ÃUÉ MlÄÖ 3120/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgï ¥À°Ö ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30/12/2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 30/12/2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA: PÉ.J.39-JªÀiï-943 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


J¸ï.JªÀiï.J¸ï. ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 448/08 PÀ®A 506, 505 L¦¹ :-

¢: 30/12/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà eÁÕ£ÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝgÁd ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁªÉãÉAzÀgÉ ¢::29/12/08 gÀAzÀÄ 0310 UÀAmÉUÉ ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9741613105 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄ®PÀ MAzÀÄ J¸ïJªÀiïJ¸ï ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À ªÉÆèÉÊ®UÉ §AvÀÄ ¸ÀzÀj J¸ïJªÀiïJ¸ï EAVèµÀ£À°è EzÀÄÝ F PÉüÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ `` K! «Ä¸ÀÖgÀ ¹eÉ ¥Àæ¨sÀÄ vÀĪÀiÁgÉ Dd PÉ ¥sÀAUÀ±À£ï ¥Ánð ªÉÄ fÃvÀ£É ©üà JªÀiï¦, JªÀiïJ¯ïJ, «Ä¤¸ÀÖgÀ , «L¦`¸À OgÀ vÀĪÀiÁgÁ ¨Á¥À PÉÆ ¨ÁA§ ¸É ¨Áè¸ÀÖ PÀgï zÉAUÉ F¸É eÉÆÃPÀ ªÀÄxÀ ¸ÀªÀÄd£Á ºÀªÀÄ eÁvÁæªÉÄ mÉæöÊ QAiÀiÁ ¥ÀgÀAvÀÄ vÀĪÀiÁgÉ «¯ÉÃd PÁ JPÀ ¨ÁAiÀiï ºÀªÀiÁgÁ «Ä±À£À ¥sÉïï PÀgÀ ¢AiÀiÁ OgÀ zÉÆ DzÀ«ÄAiÉÆAPÉÆ C¥À£É »gÁ¸ÀvÀ ªÉÄà gÀSÁ ºÉÊ H¸É ºÀªÀiÁgÉ ¯ÉÆÃUÀ QAUÀªÉÄÃPÀgÀ PÉ £ÁªÀÄ¸É eÁ£Á eÁvÁ ºÉÊ ¸Áé¹ÛPÀ CAnmÉgÉj¸ÀªÀiï nêÀÄ PÁ cÃ¥sÀ ºÉÊ CUÀgÀ Dd vÀĪÉÄí §ZÁ ¸ÀPÀvÁ ºÉÊ vÉÆ ¹¥sÀð QAUÀªÉÄÃPÀgï G¸ÀPÉ C¯ÁªÁ PÉÆÃ¬Ä £ÉÊ» , £Á » r¹, J¸ï¦ OgÀ £Á «Ä°Öçà F¸É eÉÆÃPÀ ªÀÄvï ¸ÀªÀÄd£Á K JPÀ mÉgÉj¸ÀÖ PÁ d¨Á£À ºÉÊ PÀ¯ï ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ PÁ £ÁªÀÄ-M-¤±Á£À «Äl eÁKUÁ PÀÄZÀ ¢£À ¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ r¸ÀÖPÁ £ÁªÀÅ EAzÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀ KzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àj¹Üw £ÉÆÃr £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¤¸Á̼Àf vÉÆÃgÀ®Ä §AiÀĸÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt F J¸ïJªÀiïJ¸ï PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9741613105 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «A£Àw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A 447, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 30-12-2008 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. WÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀvÀ£À ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ U˸Á¨ÁzÀ ¢AzÀ zÉêÀVj (©) vÁAqÁPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÁAqÁzÀ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¯Á ¥ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ®°ÃvÁ E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ zÁj vÀgÀÄ© CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ®°ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ £À£Àß PÉÊ»rzÀÄ fAeÁ ªÀÄĶ֪ÀiÁr C¯Éè ©¢ÝzÀ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30-12-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ U˽ EvÀ£À aPÀÌ¥Àà¤UÉ DgÉÆævÀ ªÀiÁfzÀ J©¹ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀiÁ°PÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÉÄãï gÉÆÃq §¢UÉÀ, ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ»¼Á ¥ËæqsÀ ±Á¯É ©ÃzÀgÀ. ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉà Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÉ CAvÀ Pɽ ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¹zÀjAzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥À, MtPɬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/08 PÀ®A 323, 504, 506, 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-12-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁ¢üPÁ @ U˱Á© EPÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ¤UÉ ¦æw¹ ¸À¨ï gÀa¸ÀÖgÀ PÀbÉÃj ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ 6 wAUÀ½AzÀ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆnð¤AzÀ qÉʪÀ¸ïð §gɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðzÀ°èzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆnðUÉ §AzÀÄ qÉʪÀ¸Àð ¥ÀvÀæ §gɹPÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr qÉʪÀgÀ¸ï PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 302/08 PÀ®A 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-12-2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀévÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃmÉ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ²æà ¯Á®¨Á§Ä vÀAzÉ §ÄZÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¥ÀÆeÁ ¨ÁgÀ£À°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-12-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¥ÀÆeÁ ¨ÁgÀUÉ §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ©¯ï PÉÆqÀzÉ EzÁÝUÀ ¨ÁgÀ£À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄzsÉå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁV ©¯ï ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 30-12-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀvÀðªÀå EzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1600 UÀAmÉUÉ 4 d£À C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ PËAlgÀ£À°èzÀÝ ¯Á®¨Á§Ä gÀªÀjUÉ K ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ¤£Éß £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀjUÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝgÀ¯Áè? JAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À PÀvÀðªÀåzÀ°è £Á£ÀÄ E¢Ý¯Áè ¨ÉÃgÉ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EzÀÝgÀÄ CAzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ SÁ° ©ÃgÀ ¨Ál¯ï¤AzÀ £À£Àß PÁ® ªÉÄÃ®Æ ºÁUÀÄ PɼÀvÀÄnUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 30/12/2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á; §¸À£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 30/12/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ÃgÁå¢vÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ±Á°ªÁ£À, ²ªÀgÁd ºÁUÀÆ gÁd¥Áà J®ègÀÆ ¸Á: §¸À£Á¼À EªÀgÀÄ §AzÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ°è ªÀÄ£É PɽzÀPÉÌ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ ªÀÄÄAzÀÄrgÀvÁÛgÉ, ¤ KPÉ ªÀÄ£É Pɽ¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤¤ßAzÀ¯É £ÀªÀÄÆägÀ ºÁ¼Á¬ÄvÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/08 PÀ®A 323,324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 30/12/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð ¥ÁAZÁ¼À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw d£Á¨Á¬Ä ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d£Á¨Á¬Ä EªÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 161/08 PÀ®A 323,324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 30/12/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð ¥ÁAZÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀÄĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀÀwUÉ AiÀiÁPÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤Aw¢ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¢£Á ¤ªÀÄäzÀÄ EzÉ DAiÀÄÄÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


December 30, 2008

Daily Crime Update 30-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-12-2008

¨ÉÊPï rQÌ ªÀÄ»¼ÉAiÉƪÀð½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 29/12/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ¸Á: ªÉÆÃgÀRAr EªÀ½UÉ »gÉÆúÉÆAqÁ £ÀA J.L.AiÀÄÄ-4471 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ §®PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆÃAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É.

mÁæ¦üPï ¹UÀ߯ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A 379, 511 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ; 28,29-12-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ qÁ/ ©.Dgï CA¨ÉqsÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ mÁæ¦üPï ¹UÀ߯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹  ¹ÃUÀß¯ï ªÀÄÄjzÀÄ C.Q-35000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL JªÀÄ.J¸ï ªÀÄįÁè gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPïUÉ ªÀiÁåQìPÁå¨ï rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/08 PÀ®A 279, 337, 338 eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ   £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á; eÉƤßPÉÃj gÀªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á; eÉƤßPÉÃj gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉUÉ   £ÁUÀÆgÀ [J£ï] UÁæªÀÄ zÁn ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA. PÉJ-38/4041 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ   DgÉƦvÀgÁz eÁ«zÀ vÀAzÉ ±Àj¥sÉƢݣï, ªÀĢãï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ CºÀªÀÄäzï ºÀĸÉãï gÀªÀjUÉ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:QgÀUÀÄtªÁr gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀzÀ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ©üªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ vÉƼÁf, gÀªÉÄñÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¥ÁAiÀiÁ vÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ F vÀgÀºÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ«gÉAzÀÄ PɼÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 250/2008 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/12/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üPï vÀAzÉ ºÁf¸Á§ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ C¯Éè ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ ²æÃ.ªÀĺÁzÉêÀ mÉÆuÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÁ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 0300 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ   ªÀiÁºÀzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Áà mÉÆuÉ EªÀj§âgÀÄ ¨Á« zÀAqÉ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁd¥Áà mÉÆuÉ EvÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¨Á«AiÀÄ°è KPÉ FeÁqÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ ªÀiÁºÀzÉêÀ mÉÆuÉ EªÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è PÀ®Äè ºÁQgÀÄvÁÛ£É DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉzÀj ¨Á« M¼ÀV¤AzÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÁUÀ gÁd¥Áà mÉÆuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÀzÉêÀ mÉÆuÉ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 251/2008 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-  

¢£ÁAPÀ 29/12/08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ a¯Áè§mÉÖ 28 ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:UÀrUËqÀUÁAªÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ    ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉƦ ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà a¯Áè§mÉÖ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dMvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr   ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M¢ÝzÀjAzÀ CªÀ¼À UÀ¨sÀðzÀ°èzÀÝ ªÀÄUÀÄ ¸ÀwÛzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀÄ®¸ÀÄgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀgÀÄvÁÛgÉ,  CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 29/12/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ «ZÁgÀuÉ §¸ÀPÀ¯ÁåtzÀ PÉÆlð£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸ÁQë ºÉý ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ   CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

December 29, 2008

Bidar District, Daily Crime Update : 29-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.           

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-12-2008

 

ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :- 

¢£ÁAPÀ 28/12/2008 gÀAzÀÄ PËoÁ [©] ©æÃeïzÀ°è ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄÈvÀ zÉúÀ vɯÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

DPÀæªÀÄ zÉò ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À              

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ : 

¢£ÁAPÀ 28/12/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï.f. PÀ½îUÀÄqÀØ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ(zÀ¼À) ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ PÁ®UÁ¥ÀÆgÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£À ºÀwÛgÀ 1400 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ «oÀ×® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ®R£ÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ, ¸Á; PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà zÉòzÁgÀÄ ªÀÄlPÀzsÁgÀ ¸ÀAvÁæ 29 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 2] zÉòzÁgÀÄ ¸ÀAvÁæ JA§ 15 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï.UÀ¼ÀļÀî MlÄÖ 44 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ »UÉ MlÄÖ C;Q; 1760=00 gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÞ 1600 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.196/08 PÀ®A.32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

§Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥ï ¥À°Ö : £Á®éjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/08 PÀ®A 279, 337, L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 28/12/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉƦvÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ C¥ÁgÉrØ ¸Á//²ªÁf£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥ï£ÀÄß Cw ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ Nr¹ ªÁºÀ£ªÀ£ÀÄ ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁ£É ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ¸Á// OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ rQÌ ªÀiÁr ¥ÀgÁj : ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 447/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ©üêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ SÉêÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: SÉðΠxÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ²¯Á¨Á¬Ä EPÉUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀıÁj®èzÀ PÁgÀt ¸ÉÃqÉƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è vÉÆÃj¹ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ fÃ¥À£À°è §AzÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥À¤AzÀ E½zÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ KzÀÄj£À°è M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/JZï-734 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ¼ÉUÉ ©zÀÄÝ vɯÉAiÀÄ »ÃA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è ºÁUÀÄ mÉÆÃAQUÉ ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/08 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/12/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¨Áæ»A ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÄ CªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÀgÁzÀ E¸Áä¬Ä® J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁQì PÁå¨ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä £À£Àß eÉÆvÉUÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ý CAvÀ CAzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀPÀgÉzÀÄ MªÀð£À£ÀÄß gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ »UÁÎ ªÀÄÄUÁÎ xÀ½¹zÀ £Á®égÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/08 PÀ®A 324, 504, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-         

¢£ÁAPÀ 28/12/2008 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ  §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁA§¼É gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 ªÉüÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁzÀ ©üêÁf PÀgÀPÁA§¼É ªÀÄvÀÄÛ CdÄð£À, UÉÆÃgÀR, zsÀ£Áf EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä ¥Áèl ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ C£ÀÄßvÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¥ÉÊQ ©üêÁf ªÀÄvÀÄÛ CdÄð£À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 28, 2008

Bidar District, Daily Crime Update : 28-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-12-2008

 

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀÄƪÀgÀ ¸ÁªÀÅ, ºÀ®ªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

ªÀiÁåQì PÁå¨ï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ E§âgÀ zÀĪÀÄðgÀt, MªÀð¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/08 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ   :-

¢£ÁAPÀ 27/12/08 gÀAzÀÄ 2120 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 38 JZÀ/7369 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÉñÀ «¨ÉÆÃvÉ, F±ÀégÀ ºÁUÀÄ CªÀÄÆ® EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÁUÀÄ  E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ ºÁUÀÄ ZÉÃvÀ£À EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ J¼Àî CªÀiÁªÀ¸É ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå gÁeÉÆüÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ  ©ÃzÀgÀ¤AzÀ  ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA PÉ.J 39/1109 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÉñÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ªÀĺÉñÀ ºÁUÀÄ F±ÀégÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÆ® EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁ姣ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

¯ÁjUÉ ¨ÉÊPï rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ 

2) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/08 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ.  :-

¢£ÁAPÀ: 27/12/2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ  ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÉÆÃmÉgÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ & DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ QÃwðPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ºÀ½îSÉÃqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj QwðPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ  ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-38-E-7573 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀtf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è PÉlÄÖ ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA:PÉ.J-32-4007 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ QÃwðPÀĪÀiÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ C°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÀqÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.  aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ QÃwðPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ §AUÁgÀ D¨sÀgÀt PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA 159/08 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/12/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛÛwæ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÉÆãÁ¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ G, MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á/ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉgÉ   ¢£ÁAPÀ 27-12-08 gÀAzÀÄ J¼Àî CªÀiÁªÀ¸É ºÀ§â EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ 1100 UÀAmÉUÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀªÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1)MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛUÀÄAgÀÄ 10, UÁæA C.Q. 12,000 gÀÆ zÀµÀÄÖ 2)MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉmï 10, UÁæA C,Q. 12,000 gÀÆ. zÀµÀÄÖ »UÉ MlÄÖ 24,000 gÀÆ zÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄzsÀågÁwæ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ d£ÀgÉÃlgï ºÁUÀÄ ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃlgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÀÄUÉÃqÀ« ¨É¼ÉUÉ PÉƽî ElÖ C¥ÀjavÀgÀÄ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A 447, 427, 435 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/12/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÀjÃ¥sÁ© UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-25,26/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr   ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÀqÀ¯É ¨É¼É, vÉÆÃUÀj ¨É¼É ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛ ©¸Ár ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà jÃwAiÀiÁV 200 ¸ÀÆqÀÄ PÀ¼ÀQ ¨sÀt«UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÁÖlgÀ MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ d£ÀgÉÃlgÀUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÉç°UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q.-10,600/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : ºÉÆqÉzÁlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A 447, 323, 504, L.¦.¹. :-          

¢£ÁAPÀ 27/12/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀ JPÀ¨Á® vÀAzÉ Cd«Ägï ¸Á§ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆîzÀ°è ¨É¼ÉzÀ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄ°è DqÀÄ ©nÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ DqÀÄUÀ½UÉ ºÉÆ®zÀ ºÉÆgÀUÉ Mr¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è DqÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ©nÖ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ   CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹¸ÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME UPDATE 28-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-12-2008

ªÀiÁåQì PÁå¨ï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/08 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/12/08 gÀAzÀÄ 2120 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 38 JZÀ/7369 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÉñÀ «¨ÉÆÃvÉ, F±ÀégÀ ºÁUÀÄ CªÀÄÆ® EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ ºÁUÀÄ ZÉÃvÀ£À EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ J¼Àî CªÀiÁªÀ¸É ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå gÁeÉÆüÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA PÉ.J 39/1109 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÉñÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ªÀĺÉñÀ ºÁUÀÄ F±ÀégÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÆ® EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁ姣ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/08 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/12/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛÛwæ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÉÆãÁ¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ G, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉgÉ ¢£ÁAPÀ 27-12-08 gÀAzÀÄ J¼Àî CªÀiÁªÀ¸É ºÀ§â EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ 1100 UÀAmÉUÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀªÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1)MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛUÀÄAgÀÄ 10, UÁæA C.Q. 12,000 gÀÆ zÀµÀÄÖ 2)MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉmï 10, UÁæA C,Q. 12,000 gÀÆ. zÀµÀÄÖ »UÉ MlÄÖ 24,000 gÀÆ zÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯ÁjUÉ ¨ÉÊPï rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/08 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 27/12/2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÉÆÃmÉgÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ & DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ QÃwðPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ºÀ½îSÉÃqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj QwðPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-38-E-7573 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀtf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è PÉlÄÖ ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA:PÉ.J-32-4007 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ QÃwðPÀĪÀiÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ C°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÀqÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ QÃwðPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A 447, 427, 435 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/12/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÀjÃ¥sÁ© UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-25,26/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÀqÀ¯É ¨É¼É, vÉÆÃUÀj ¨É¼É ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛ ©¸Ár ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà jÃwAiÀiÁV 200 ¸ÀÆqÀÄ PÀ¼ÀQ ¨sÀt«UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÁÖlgÀ MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ d£ÀgÉÃlgÀUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÉç°UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q.-10,600/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A 447, 323, 504, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/12/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀ JPÀ¨Á® vÀAzÉ Cd«Ägï ¸Á§ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆîzÀ°è ¨É¼ÉzÀ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄ°è DqÀÄ ©nÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ DqÀÄUÀ½UÉ ºÉÆ®zÀ ºÉÆgÀUÉ Mr¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è DqÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ©nÖ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹¸ÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

December 26, 2008

Bidar District, Daily Crime Update : 26-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-12-2008

 dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £Á®égÀ zÀ¸ÀÛVj 

 ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 25/12/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä £ÀªÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä ©dÓ®ªÁqÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 2640/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ  ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ºÁ¸ÀÖ¯ï ¸ÀÄ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ£Àß : CrUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A  457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 24-12-08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ D¹Ã¥ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ£ÀÄ ªÉÄxÉÆÃÃr¸ÀÖ UÀ®ð¸ï ºÁ¸ÀÖ® ©ÃzÀgÀzÀ ºÁ¸ÀÖ® ¸ÀÄ¥ÀjAmÉAqÉAl gÀªÀgÀ  CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV C®Æå«Ä¤AiÀÄA CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 1140 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

MªÀð£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ DgÀÄ d£ÀgÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A 143, 148, 323, 324, 341 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 25/10/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸ÀPÉÌ §AzÀÄ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÁ¥À¸À PÉÆlUÁå¼ÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄRzÉêÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á vÀ¼ÀªÁqÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ºÁUÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ»¼ÉUÉ ¨ÉÊPï rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

 ¢£ÁAPÀ 25/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ : ²æêÀÄw PÀÄAw¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÀgÀqÁå¼É ªÀAiÀÄ 40 eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì  gÀªÀgÀÄ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀAeÁ PÀZÉÃj PÀqɬÄAzÀ M§â »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39/8895 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦ÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

 

±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV MqÁqÀÄwÛgÀĪÀ MªÀð£À zÀ¸ÀÛVj.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. ¥ÀæPÀgÀt 195/2008 PÀ®A. 41,(r) 109 ¹.Dgï.¦¹ 

 ¢£ÁAPÀ 25/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹-1357 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÁ¼ÀÄ gÁwæ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁr gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ §gÀĪÁUÀ 0200 UÀAmÉUÉ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå £ÀªÀÄä ¥Éưøï fæUÉ £ÉÆÃr ªÀÄÄRªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ NqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨É£ÀÄߺÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄPÀðªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ R°Ã¯ï  vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ±ÉÃSï ¸Á; SÉÃqÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ JªÀiï.N.©. EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¹.Dgï.¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 25, 2008

DAILY CRIME UPDATE 25-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-12-2008

ªÉʪÀÄ£À¹¤AzÀ dUÀ¼À: gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-12-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀAzÀ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ d£ÁzsÀð£À zɪÀPÁgÉ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î EªÀgÀ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À zsÉÆÃAr¨Á zÉêÀPÀgÉ EªÀ£ÀÄ ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ°è «£ÁPÁgÀt zÁjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀUÉÊj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ "ªÀÄÄ¢gÀAr, ªÉÆ¢PÀwÛ" CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ M§â ªÀÄUÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ¤zÀÄÝ CªÀ¤UÉ ªÀÄPÀ̽gÀĪÀ¢¯Áè. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ® Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀPÉÌ CªÀ¤UÉ JµÀÄÖ D¸É EzÉ CAvÀ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ HgÀ°è ¨Á¼Éé ªÀiÁrwÛj ¤ªÀÄäUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯ÁèªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

eÁvÉæ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀ ªÀåQÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 24-12-08 gÀAzÀÄ zÁ¸ÀgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è£À eÁvÉæ ¸À®ÄªÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÁªÀÄ vÀAzÉ QñÀ£À ¥ÀgÁAiÀÄPÀgÀ ¸Á: SÉêÀÄzÁ¸ï KjAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA §eÁgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁvÉæAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è £ÀqɬÄwÛgÀĪÀ PÀÄ¹Û £ÉÆÃqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆ ©zÀÄÝ ªÀiÁw£À°è vÀPÀÀgÁgÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÁgÀt 8 jAzÀ 10 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ CAvÀÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CqÀÄUÉ ªÀÄ£É Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃazÀ PÀ¼Àî

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ; 24-12-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ D¹¦ü vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ¸Á/ C§ÄÝ® ¥ÉÊd ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÄxÉÆÃr¸ÀÖ UÀ®ð¸ï ºÁ¸ÀÖ® ©ÃzÀgÀ£À ºÁ¸ÀÖ® ¸ÀĦæqÉAl gÀªÀgÀ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QÃ°è ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV C®Æå«Ä¤AiÀÄA CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C; Q;1140 gÀÆ UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ¸ÀÄeÁ£À vÀAzÉ ±ÁåªÀĪÀ®, ºÁ¸ÀÖ® ªÁqÀð£À ªÉÄzsÉÆÃr¸ÀÖ ºÁ¸ÀÖ® ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ°èದ್ದ PÀgÉAl ªÉÆÃlgï ªÉÊgÀ PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/10/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ §Ä¸ÀUÀÄAqÉ ¸Á: PÀÄAmÉ ¹¹ð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄAmÉ ¹¹ð UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 59/1 £ÉÃzÀgÀ°è £À¢zÀAqÉUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁj£À PÉç® ªÉÊgÀ 130 Cr GzÀÝ C.Q. 3000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/08 PÀ®A 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


CPÀæªÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl d¦Û

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ²æÃ. UÉÆÃ¥Á®, ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 826, 1046 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ Qæ¸ïªÀÄ¸ï ºÀ§âzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 1315 UÀAmÉUÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ C°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÝ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ zsÁgÁ 23 ªÀµÀð eÁw ¥ÀzÀä±Á° ¸Á// vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ¤UÉ zÀ¹ÛVgÀ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°zÀÝ 91 ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 3,450/- gÀÆ. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
December 24, 2008

DAILY CRIME UPDATE 24-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-12-2008

CAUÀrAiÀÄ JzÀgÀÄ ElÖ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 18-12-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmɬÄAzÀ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ gÁªÀ ¸Á; ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉ.J-38 ºÉZï. 1299, EAfãÀ £ÀA.99©17J 06439, ZÉ¹ì £ÀA. 99©19 J¥sï 06454. C.Q- 20,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ EzÀ£ÀÄß vÀ£Àß CAUÀr ¸ÀĨsÀªÀÄ VÃ¥sÀÖ ¸ÉAlgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ : ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ

1) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà §A§Æ¼ÀUÉ ¸ÁB §£À±ÉAPÀj PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39 J-7740 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ §gÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ 1145 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, UÀmÁ¬Ä ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÁÛUÁAiÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄî¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ §® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄî¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÉÊ QgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆmÁÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. gÀwzÉë vAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÄvÀÛAVPÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ UÀr ¤AUÀÝ½î ¢AzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ WÁ¼ÉªÀiÁä gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉÀ CmÉÆ £ÀA§gÀ PÉ.J. 32.J-8987 £ÉzÀgÀ°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà PÀÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É DmÉÆà wgÀĪÀÅ(PÀl) ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzsÀåzÀ ²Ãl£À°è DmÉÆÃzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀªÀ¼ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀݼÀÄ, ¥ÀjtªÀiÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É GzÀÝ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ WÀl£É ¹Ü¼À¢AzÀ DmÉÆà ¸À»vÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ:23/12/2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ ¸Á/ ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F »AzÉ ¨Éë£À aAZÉÆýUÉ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA ¹.PÉ.M-88 C¯Éè ©lÄÖ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ:23/12/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ C¤Ã® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd DªÀgÁzÉ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀgÀ®Ä ¨Éë£ÀaAZÉÆýUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ C¤Ã® EªÀ£ÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÀÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹, ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ dAUÀ®zÀ ºÀwÛgÀ 1930 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è EzÀÝ PÀAPÉæÃmï ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ C¤Ã®¤UÉ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ C®è°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ:-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 257/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/12/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtPÉÌ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÁzÀ¯Á¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ 25 PÉ.«.J mÁæ£Àì¥sÁgÀA PɼÀUÉ E½¹ CzÀgÀ°è EzÀÝ JuÉÚ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæ£Àì¥sÁgÀAzÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É mÁæ£Àì¥sÁgÀA£À JuÉÚ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß (C.Q 1200/-) PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¨sÁ°Ì E§vÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥Áæ¥ÀvÀ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/08 PÀ®A 366(J), 376 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/12/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ PÀÄ.EAzÀĪÀÄw vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. zÀ°vÀ EªÀ¼À£ÀÄß C¥Á¢vÀ §AqÉ¥Áà fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸Á: ¤lÆÖgÀ (©) MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ CªÀ¼À vÀAzÉ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¸Á: ©Ãj (PÉ) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 153/08 PÀ®A 366 (J) L.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÁ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ 23/12/08 gÀAzÀÄ ©Ãj (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ C¥ÀºÀjvÀ EAzÀĪÀÄw vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ CªÀ¼À «ªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 21/12/08 gÀAzÀÄ EAzÀĪÀÄwUÉ C¥Á¢vÀ §AqÉÃ¥Áà FvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁåQì PÁå§ ¸ÁÖAqÀ ¸À«ÄÃ¥À¢AzÀ fÃ¥À£À°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁjAiÀÄ°è dAUÀ¯ÁvÀzÀ°è MAzÀÄ ¸À® ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ GgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄAiÀÄ°è gÁwæ JgÀqÀÄ ¸À® ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÁV £ÀA©¹ d§âj ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É.

ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ªÀÄ»¼É¬ÄAzÀ ¨sÀAUÁgÀ ®Æn

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/12/2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd UÀÄAeÉmÉÖ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ºÀÄ°è£À ºÉÆÃgÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAdÄgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÉÆUÀj ¨É¼É M¼ÀV¤AzÀ M§â C¥ÀjÃavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÀÄ ¤AvÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆj¹ PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ MAzÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ 10 zÉÆqÀØ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀļÀî ¸ÀgÁ 2 ªÀgÉ UÁæA §AUÁgÀzÀÄ ºÁUÀÆ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ C¸ÀÖ ¥ÉÊ° ªÀÄtÂAiÀÄ ¸ÀgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 7 ªÀgÉ UÁæA. §AUÁgÀzÀÄÝ C:QÃ; 7500/- gÀÆ. ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÄAUÀÆgÀ C: Q: 400/- gÀÆ. »UÉ MlÄÖ 7900/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀt¥Àà ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A. 392 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


December 23, 2008

DAILY CRIME UPDATE 23-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23/12/2008

ªÀÄzÀÄªÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ PÁ®PÉÌ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨Á®PÀ PÉƯÉ:-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2008 PÀ®A: 143, 147, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(2)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPÀÖ 1989

¢£ÁAPÀ 22/12/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. AiÀĪÀÄdÄ vÀAzÉ: UÀªÀÄÄð eÁzsÀªÀ ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À PÀAlÄ xÁAqÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄÄ ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¢UÀA§gÀ EvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ PÉ®¸À ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf EªÀ¤UÉ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 21-22/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÉÄgÀªÀuÉUÉ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ, ªÀÄÄQAzÀ, CfÃvÀ UÀuÉñÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ zsÀ£ÀUÀ¼À PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ UÁè¹£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ ¨Á¯Áf EvÀ£À eÉÆvÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Ál®¢AzÀ §®UÀqÉ UÀ®èPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁr zËdð£Àå J¸ÀVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢lÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ :-

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 231/08 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 22/12/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉĺɧƧ ¸Á/ ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 28, 29/11/2008 gÀ gÁwæ ªÀ¼ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ÁAqÀzÀ°è ¤Ã°è¹zÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-32 Dgï-5468 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/08 PÀ®A: 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 153/08 PÀ®A:- 366 (J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 22/12/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¹ÃvÁ¼ÀUÉgÉ ¸Á: ©Ãj (PÉ) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ EAzÀĪÀÄw ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÉÊ ©üêÀÄ EªÀ£ÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ §AqÉÃ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA: JA.JZÀ-23 ©-1593 £ÉÃzÀgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAzÀĪÀÄw EªÀ½UÉ fæ£À°è C¥À ºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/08 PÀ®A: 366 (J) L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22/12/2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzsÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ¯Á® ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.gÁd¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÉÆý ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀvÁÛwæ PÉƽgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A.324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 22, 2008

Daily Crime Udpate-Bidar, 22-12-2008

 

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-12-2008

 

£ÀªÀeÁw ²±ÀÄ ¥Áæt ¨Á¬ÄUÉ :  ºÉvÀÄÛ, ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ªÀĺÁvÁ¬Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 239/2008 PÀ®A 318 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠹QAzÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁf gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß  ªÀģɬÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À PÀqÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä 0800 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄĽî£À PÀAn PÀqÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ J¤ÃzÉ CAvÁ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄĽî£À VÃqÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ CAzÁdÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä PÉÆlÄÖ ªÀÄUÀÄ«£À d£Àä §aÑqÀĪÀUÉƸÀÌgÀ CzÀgÀ ¥Á®£É £ÉÆÃrPÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ 20,21/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÀÄĽî£À PÀAn ºÀwÛgÀ ©¸Ár ºÉÆÃVgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄUÀÄ«£À JzÉ ºÉÆmÉÖ  ºÀA¢ £Á¬Ä ºÀjzÀÄ wA¢zÀjAzÀ ªÀÄUÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ                                  

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 21-12-2008 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPï ªÉÆìÄeÉƢݣï vÀAzÉ ±ÉÃPï PÀjêÀÄ gÀªÀgÀ ªÀĤAiÀiÁgÀvÁ°ªÀÄ°ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄÄ£Áß@ºÀ£ÁߣÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQèï @ ±ÉÃPï jeÁé£ÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ  JgÀqÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À GAUÀÄgÀ C: Q: 1300/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄAvÀºÀÀ gÀhÄĪÀÄPÁ C: Q: 1350/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀjAzÀ DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                        

¤µÁͼÀfvÀ£ÀzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 443/08 PÀ®A 279 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 21-12-2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð G-vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ eÁ-zÀ°vÀ ¸Á-UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ ºÀ¹ ªÉÄtÂù£ÀPÁ¬Ä ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£À £ÀA PÉJ-38/4744 mÁmÁ 207 Dgï JPÀì £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ PÀ¦® vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-12-08 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ gÁºÉ £ÀA 9 gÀZÉPï ¥ÉƸÀÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ¤µÁÌ®fvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à ªÁºÀ£À UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »AzÀUÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊr£À ¨Ár ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ  ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ªÀÄzsÀå rQÌ : E§âjUÉ UÁAiÀÄ 

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A  279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ    :- 

¢£ÁAPÀ 21/12/2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¨ÉA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ 1415 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üÃgÁ墠  ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÁäºÁUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁV ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21/12/2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁå𢠺ÁUÀÆ «¯Á¸À E§âgÀÆ PÀgÀPÁå¼À ¢AzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] ªÀiÁUÀðªÁV ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 25 AiÀÄÄ-7993 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¨ÉÃA¨Áæ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÉÃA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ©ÃqÀÓ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄ UÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.01/8032 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ «¯Á¸À E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, CªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®PÉʪÉÆtPÉÊUÉ, gÀmÉÖUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄUÀ£À dUÀ¼ÀPÉÌ PÁgÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ vÀAzÉAiÀÄ£Éß §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ £Á®égÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/08 PÀ®A 341, 324. 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.:- 

¢£ÁAPÀ 20-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CgÀÄt ºÁUÀÄ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÁgÀgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ.   ¢£ÁAPÀ 21-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀwßAiÀiÁzÀ PÁ²¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ  1) C¤Ã® vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ eÁåw Qæ±ÀÑ£À 2) ¸ÀĤî vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ eÁåw Qæ±ÀÑ£À 3) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ eÁåw Qæ±ÀÑ£À 4) ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ FgÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ eÁåw Qæ±ÀÑ£À EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ   ªÀÄUÀ£À ¸ÀAUÀqÀ DzÀ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¯Áj GgÀĽ dRA : AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 21/12/2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ°è ¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀ C±ÉÆÃPÀ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¯Áj £ÀAA. J¦-9/ªÉÊ-3877 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®£ÉAiÀÄ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉUÉ EgÀĪÀ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr C°èAzÀ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPï vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ªÀÄAqÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄïɠ  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 21, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 21-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-12-2008

C£À¢üÃPÀÈvÀ UÁAeÁ ¸ÁUÁl : E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ UÁAeÁ ªÀ±À

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A 20(©) (11)(©)J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ1985:-

¢£ÁAPÀ;20/12/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄAPÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå UÁAeÁ aî vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwgÀÄvÁÛ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  r.J¸ï.¦.  ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦J¸À.L gÀªÀgÀÄ ¦¹ &¦.¹.1293.1529.1525.860 gÀªÀgÉÆA¢UÉ  ¸ÀÄAPÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ  aîzÀ°è  UÁAeÁ vÀÄA©zÀÄÝ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ  aAvÁQ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  MlÄÖ20 PÉ.f. UÁAeÁ CA:Q: 20.000/-gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁºÁgÁµÀÖçPÉÌ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 ªÀÄlPÁ aÃn zsÀAzsÀå : aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ MªÀð£À §AzsÀ£À 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/08 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20/12/08 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃl §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt ºÀwÛzÀgÀÆ ºÀt PÉÆlzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ 90/-gÀÆ PÉÆlÄvÉÛ£ÉAzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl aÃn §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 0930 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ZÉPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄmÁPÀ dÄeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ,£ÀUÀzÀÄ 140/- gÀÆ ºÁUÀÄ 1 ¨Á® ¥É£Àß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¥ÀwAiÀÄ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉUÉ : «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼À ¸ÁªÀÅ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 188/08 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

DgÉÆævÀgÁzÀ R°Ã®¥Á±À EvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ SÉÊgÀĤ±Á ¨ÉUÀA½UÉ ¥sÀvÉÛ¥ÀÄgÀzÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ   ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 18/12/2008 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw dUÀ¼ÀzÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀjAzÀ CzÀgÀ ¥ÀæwPÁgÀªÁV   ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£ÉƢݣï gÀªÀgÀ AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DgÉÆæ R°Ã®¥Á±À£À ºÉAqÀw¬ÄAzÀ ±À¨Á£Á ¨ÉUÀA½UÉ ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¥sÀvÉÛ¥sÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ   ªÀÄzsÁíå£À 1300 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ  ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄUÀÄ«UÉ ¨ÉÊPï rQÌ : ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 440/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :

¢£ÁAPÀ 20-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà zÉëzÁ¸À vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ZÀªÁít ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ- ®ªÀiÁt ¸Á-EgÁPÀ ¥À½î vÁ- £ÁgÁAiÀiÁ£À ¥ÉÃl f- ªÉÄÃzÀPÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 20/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉƤPÁ ªÀAiÀÄ-7 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  ºÉAqÀw ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉqɬÄAzÀ §AzÀÄ   ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀÄUÀ¼À §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀzÉ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

 

D¹ÛUÁV dUÀ¼À : fêÀ¨ÉzÀjPÉ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20-12-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ SÁeÁ ºÀ©¨ÉƢݣï EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸ËzÀ, ªÀĺÀäzï ±À¥sÀÄð¢Ý£ï, £À¬ÄªÀÄ QªÀiÁð¤ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr, ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

¨ÉÊPï ¤AzÀ ©zÀÝ E§âgÀÄ : M§â£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 442/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-12-2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¥sÁ¼ÀPÉ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ-zÀ°vÀ ¸Á-d®¹AV vÁ-ºÀĪÀiÁ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/12/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ  UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÉÆuÁ £ÀqÉ CAvÁ SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÉ CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ  ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ E§âgÀÆ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄïɠ  ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽dvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »rvÀ vÀ¦à C¥Àཹ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀ¤UÉ JqÀ ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ : ¹ªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀ£À¦àzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀåQÛ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 23/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÈvÀ ¢£ÁAPÀ 19/12/2008 gÀAzÀÄ gÀAeÉÆüÀ SÉÃt UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸À£ÀÄäPÀ¥Áà d®¹AUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àà¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É½UÉΠ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÁUÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÀAiÀÄĪÁUÀ 19/12/2008 gÀAzÀÄ 12 ¦JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 

¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É UÉÆqÉUÉ §mÉÖ ºÁQzÀÝ£Éß £É¥À ªÀiÁr dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 15/12/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀ®è¥ÁàgÀªÀgÀÄ §mÉÖ MUÉzÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ£ÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §mÉÖ ºÁPÀ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀÄwÛ¯Áè CAvÁ  CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ £ÀÄQ PÉÆnÖzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.