December 30, 2008

Daily Crime Update 30-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-12-2008

¨ÉÊPï rQÌ ªÀÄ»¼ÉAiÉƪÀð½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 29/12/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ¸Á: ªÉÆÃgÀRAr EªÀ½UÉ »gÉÆúÉÆAqÁ £ÀA J.L.AiÀÄÄ-4471 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ §®PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆÃAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É.

mÁæ¦üPï ¹UÀ߯ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A 379, 511 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ; 28,29-12-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ qÁ/ ©.Dgï CA¨ÉqsÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ mÁæ¦üPï ¹UÀ߯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹  ¹ÃUÀß¯ï ªÀÄÄjzÀÄ C.Q-35000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL JªÀÄ.J¸ï ªÀÄįÁè gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPïUÉ ªÀiÁåQìPÁå¨ï rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/08 PÀ®A 279, 337, 338 eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ   £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á; eÉƤßPÉÃj gÀªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á; eÉƤßPÉÃj gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉUÉ   £ÁUÀÆgÀ [J£ï] UÁæªÀÄ zÁn ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA. PÉJ-38/4041 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ   DgÉƦvÀgÁz eÁ«zÀ vÀAzÉ ±Àj¥sÉƢݣï, ªÀĢãï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ CºÀªÀÄäzï ºÀĸÉãï gÀªÀjUÉ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:QgÀUÀÄtªÁr gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀzÀ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ©üªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ vÉƼÁf, gÀªÉÄñÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¥ÁAiÀiÁ vÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ F vÀgÀºÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ«gÉAzÀÄ PɼÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 250/2008 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/12/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üPï vÀAzÉ ºÁf¸Á§ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ C¯Éè ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ ²æÃ.ªÀĺÁzÉêÀ mÉÆuÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÁ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 0300 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ   ªÀiÁºÀzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Áà mÉÆuÉ EªÀj§âgÀÄ ¨Á« zÀAqÉ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁd¥Áà mÉÆuÉ EvÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¨Á«AiÀÄ°è KPÉ FeÁqÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ ªÀiÁºÀzÉêÀ mÉÆuÉ EªÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è PÀ®Äè ºÁQgÀÄvÁÛ£É DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉzÀj ¨Á« M¼ÀV¤AzÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÁUÀ gÁd¥Áà mÉÆuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÀzÉêÀ mÉÆuÉ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 251/2008 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-  

¢£ÁAPÀ 29/12/08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ a¯Áè§mÉÖ 28 ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:UÀrUËqÀUÁAªÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ    ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉƦ ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà a¯Áè§mÉÖ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dMvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr   ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M¢ÝzÀjAzÀ CªÀ¼À UÀ¨sÀðzÀ°èzÀÝ ªÀÄUÀÄ ¸ÀwÛzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀÄ®¸ÀÄgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀgÀÄvÁÛgÉ,  CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 29/12/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ «ZÁgÀuÉ §¸ÀPÀ¯ÁåtzÀ PÉÆlð£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸ÁQë ºÉý ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ   CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.