December 21, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 21-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-12-2008

C£À¢üÃPÀÈvÀ UÁAeÁ ¸ÁUÁl : E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ UÁAeÁ ªÀ±À

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A 20(©) (11)(©)J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ1985:-

¢£ÁAPÀ;20/12/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄAPÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå UÁAeÁ aî vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwgÀÄvÁÛ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  r.J¸ï.¦.  ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦J¸À.L gÀªÀgÀÄ ¦¹ &¦.¹.1293.1529.1525.860 gÀªÀgÉÆA¢UÉ  ¸ÀÄAPÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ  aîzÀ°è  UÁAeÁ vÀÄA©zÀÄÝ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ  aAvÁQ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  MlÄÖ20 PÉ.f. UÁAeÁ CA:Q: 20.000/-gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁºÁgÁµÀÖçPÉÌ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 ªÀÄlPÁ aÃn zsÀAzsÀå : aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ MªÀð£À §AzsÀ£À 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/08 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20/12/08 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃl §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt ºÀwÛzÀgÀÆ ºÀt PÉÆlzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ 90/-gÀÆ PÉÆlÄvÉÛ£ÉAzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl aÃn §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 0930 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ZÉPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄmÁPÀ dÄeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ,£ÀUÀzÀÄ 140/- gÀÆ ºÁUÀÄ 1 ¨Á® ¥É£Àß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¥ÀwAiÀÄ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉUÉ : «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼À ¸ÁªÀÅ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 188/08 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

DgÉÆævÀgÁzÀ R°Ã®¥Á±À EvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ SÉÊgÀĤ±Á ¨ÉUÀA½UÉ ¥sÀvÉÛ¥ÀÄgÀzÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ   ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 18/12/2008 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw dUÀ¼ÀzÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀjAzÀ CzÀgÀ ¥ÀæwPÁgÀªÁV   ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£ÉƢݣï gÀªÀgÀ AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DgÉÆæ R°Ã®¥Á±À£À ºÉAqÀw¬ÄAzÀ ±À¨Á£Á ¨ÉUÀA½UÉ ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¥sÀvÉÛ¥sÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ   ªÀÄzsÁíå£À 1300 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ  ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄUÀÄ«UÉ ¨ÉÊPï rQÌ : ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 440/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :

¢£ÁAPÀ 20-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà zÉëzÁ¸À vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ZÀªÁít ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ- ®ªÀiÁt ¸Á-EgÁPÀ ¥À½î vÁ- £ÁgÁAiÀiÁ£À ¥ÉÃl f- ªÉÄÃzÀPÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 20/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉƤPÁ ªÀAiÀÄ-7 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  ºÉAqÀw ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉqɬÄAzÀ §AzÀÄ   ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀÄUÀ¼À §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀzÉ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

 

D¹ÛUÁV dUÀ¼À : fêÀ¨ÉzÀjPÉ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20-12-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ SÁeÁ ºÀ©¨ÉƢݣï EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸ËzÀ, ªÀĺÀäzï ±À¥sÀÄð¢Ý£ï, £À¬ÄªÀÄ QªÀiÁð¤ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr, ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

¨ÉÊPï ¤AzÀ ©zÀÝ E§âgÀÄ : M§â£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 442/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-12-2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¥sÁ¼ÀPÉ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ-zÀ°vÀ ¸Á-d®¹AV vÁ-ºÀĪÀiÁ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/12/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ  UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÉÆuÁ £ÀqÉ CAvÁ SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÉ CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ  ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ E§âgÀÆ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄïɠ  ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽dvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »rvÀ vÀ¦à C¥Àཹ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀ¤UÉ JqÀ ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ : ¹ªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀ£À¦àzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀåQÛ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 23/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÈvÀ ¢£ÁAPÀ 19/12/2008 gÀAzÀÄ gÀAeÉÆüÀ SÉÃt UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸À£ÀÄäPÀ¥Áà d®¹AUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àà¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É½UÉΠ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÁUÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÀAiÀÄĪÁUÀ 19/12/2008 gÀAzÀÄ 12 ¦JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 

¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É UÉÆqÉUÉ §mÉÖ ºÁQzÀÝ£Éß £É¥À ªÀiÁr dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 15/12/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀ®è¥ÁàgÀªÀgÀÄ §mÉÖ MUÉzÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ£ÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §mÉÖ ºÁPÀ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀÄwÛ¯Áè CAvÁ  CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ £ÀÄQ PÉÆnÖzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.