December 31, 2008

DAILY CRIME UPDATE 31-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-12-2008

¨ÉÊPïUÉ f¥ï rQÌ ªÀåQÛAiÉƪÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A 279, 337, 338 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/12/2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÉrØ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÉrØ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÉA¨É½î PÁæ¸À OljZï vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ PÉÆæÃdgï fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï-24/¹-6845 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆîzÀ°èzÀÝ d£ÀgÉlgï PÀ¼ÀªÀÅ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2008 PÀ®A-379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-30/12/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ©üêÀıÉnÖ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-10,11/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁeÉÆüÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ 3 JZï.¦ d£ÀgÉÃlgï £ÀA-1189 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ J°èAiÀÄÄ ¹UÀ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ °¯Áè £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ-28/12/08 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ EªÀ£ÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀeÁð ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ ºÉƯzÀ°è£À vÉÆÃUÀj PÀnÖUÉAiÀÄ ¨sÀt«AiÀÄ°è MAzÀÄ d£ÀgÉÃlgÀ EzÀÄÝ CzÀPÉÌ AiÀiÁgÉÆà ¨ÉAQ ºÀaÑzÀjAzÀ d£ÀgÉlgÀ ¸ÀÄlÄÖ RįÁè PÁt¸ÀÄwÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj d£ÀgÉÃlgÀ ¦üAiÀiÁð¢ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ gÀ²Ã¢ £ÉÆÃr SÁvÀj ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀeÁð ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ 2] ªÉƺÀäzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ¸Á-¨ÁgeÉÆüÀUÁ 3] ªÀĺÉçƧ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ ªÀÄvÀÄÛ 4] C¥À¸ÀgÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-10/11/07 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ d£ÀgÉÃlgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è §aÑnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄåwÛzÀÝ ªÀÄzÀå d¦Û

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 30/12/08 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ 16-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© §½ ºÉÆV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä, ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd, ªÉÊf£ÁvÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ®UÉÃd ¨ÁåV£À°èzÀÝ 650 JªÀiï.J¯ï £ÁPËl ©ÃgÀ 20 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ D/Q. 1600 ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÁåV£À°èzÀÝ ªÉÄÃPÀqÉÆÃ¯ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï.zÀ 8 ¨Á®lUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁööåUï 180 JªÀiï.J¯ï zÀ »ÃUÉ MlÄÖ 3120/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgï ¥À°Ö ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30/12/2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 30/12/2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA: PÉ.J.39-JªÀiï-943 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


J¸ï.JªÀiï.J¸ï. ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 448/08 PÀ®A 506, 505 L¦¹ :-

¢: 30/12/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà eÁÕ£ÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝgÁd ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁªÉãÉAzÀgÉ ¢::29/12/08 gÀAzÀÄ 0310 UÀAmÉUÉ ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9741613105 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄ®PÀ MAzÀÄ J¸ïJªÀiïJ¸ï ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À ªÉÆèÉÊ®UÉ §AvÀÄ ¸ÀzÀj J¸ïJªÀiïJ¸ï EAVèµÀ£À°è EzÀÄÝ F PÉüÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ `` K! «Ä¸ÀÖgÀ ¹eÉ ¥Àæ¨sÀÄ vÀĪÀiÁgÉ Dd PÉ ¥sÀAUÀ±À£ï ¥Ánð ªÉÄ fÃvÀ£É ©üà JªÀiï¦, JªÀiïJ¯ïJ, «Ä¤¸ÀÖgÀ , «L¦`¸À OgÀ vÀĪÀiÁgÁ ¨Á¥À PÉÆ ¨ÁA§ ¸É ¨Áè¸ÀÖ PÀgï zÉAUÉ F¸É eÉÆÃPÀ ªÀÄxÀ ¸ÀªÀÄd£Á ºÀªÀÄ eÁvÁæªÉÄ mÉæöÊ QAiÀiÁ ¥ÀgÀAvÀÄ vÀĪÀiÁgÉ «¯ÉÃd PÁ JPÀ ¨ÁAiÀiï ºÀªÀiÁgÁ «Ä±À£À ¥sÉïï PÀgÀ ¢AiÀiÁ OgÀ zÉÆ DzÀ«ÄAiÉÆAPÉÆ C¥À£É »gÁ¸ÀvÀ ªÉÄà gÀSÁ ºÉÊ H¸É ºÀªÀiÁgÉ ¯ÉÆÃUÀ QAUÀªÉÄÃPÀgÀ PÉ £ÁªÀÄ¸É eÁ£Á eÁvÁ ºÉÊ ¸Áé¹ÛPÀ CAnmÉgÉj¸ÀªÀiï nêÀÄ PÁ cÃ¥sÀ ºÉÊ CUÀgÀ Dd vÀĪÉÄí §ZÁ ¸ÀPÀvÁ ºÉÊ vÉÆ ¹¥sÀð QAUÀªÉÄÃPÀgï G¸ÀPÉ C¯ÁªÁ PÉÆÃ¬Ä £ÉÊ» , £Á » r¹, J¸ï¦ OgÀ £Á «Ä°Öçà F¸É eÉÆÃPÀ ªÀÄvï ¸ÀªÀÄd£Á K JPÀ mÉgÉj¸ÀÖ PÁ d¨Á£À ºÉÊ PÀ¯ï ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ PÁ £ÁªÀÄ-M-¤±Á£À «Äl eÁKUÁ PÀÄZÀ ¢£À ¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ r¸ÀÖPÁ £ÁªÀÅ EAzÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀ KzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àj¹Üw £ÉÆÃr £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¤¸Á̼Àf vÉÆÃgÀ®Ä §AiÀĸÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt F J¸ïJªÀiïJ¸ï PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9741613105 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «A£Àw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A 447, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 30-12-2008 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. WÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀvÀ£À ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ U˸Á¨ÁzÀ ¢AzÀ zÉêÀVj (©) vÁAqÁPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÁAqÁzÀ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¯Á ¥ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ®°ÃvÁ E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ zÁj vÀgÀÄ© CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ®°ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ £À£Àß PÉÊ»rzÀÄ fAeÁ ªÀÄĶ֪ÀiÁr C¯Éè ©¢ÝzÀ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30-12-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ U˽ EvÀ£À aPÀÌ¥Àà¤UÉ DgÉÆævÀ ªÀiÁfzÀ J©¹ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀiÁ°PÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÉÄãï gÉÆÃq §¢UÉÀ, ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ»¼Á ¥ËæqsÀ ±Á¯É ©ÃzÀgÀ. ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉà Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÉ CAvÀ Pɽ ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¹zÀjAzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥À, MtPɬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/08 PÀ®A 323, 504, 506, 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-12-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁ¢üPÁ @ U˱Á© EPÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ¤UÉ ¦æw¹ ¸À¨ï gÀa¸ÀÖgÀ PÀbÉÃj ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ 6 wAUÀ½AzÀ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆnð¤AzÀ qÉʪÀ¸ïð §gɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðzÀ°èzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆnðUÉ §AzÀÄ qÉʪÀ¸Àð ¥ÀvÀæ §gɹPÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr qÉʪÀgÀ¸ï PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 302/08 PÀ®A 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-12-2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀévÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃmÉ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ²æà ¯Á®¨Á§Ä vÀAzÉ §ÄZÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¥ÀÆeÁ ¨ÁgÀ£À°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-12-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¥ÀÆeÁ ¨ÁgÀUÉ §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ©¯ï PÉÆqÀzÉ EzÁÝUÀ ¨ÁgÀ£À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄzsÉå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁV ©¯ï ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 30-12-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀvÀðªÀå EzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1600 UÀAmÉUÉ 4 d£À C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ PËAlgÀ£À°èzÀÝ ¯Á®¨Á§Ä gÀªÀjUÉ K ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ¤£Éß £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀjUÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝgÀ¯Áè? JAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À PÀvÀðªÀåzÀ°è £Á£ÀÄ E¢Ý¯Áè ¨ÉÃgÉ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EzÀÝgÀÄ CAzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ SÁ° ©ÃgÀ ¨Ál¯ï¤AzÀ £À£Àß PÁ® ªÉÄÃ®Æ ºÁUÀÄ PɼÀvÀÄnUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 30/12/2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á; §¸À£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 30/12/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ÃgÁå¢vÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ±Á°ªÁ£À, ²ªÀgÁd ºÁUÀÆ gÁd¥Áà J®ègÀÆ ¸Á: §¸À£Á¼À EªÀgÀÄ §AzÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ°è ªÀÄ£É PɽzÀPÉÌ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ ªÀÄÄAzÀÄrgÀvÁÛgÉ, ¤ KPÉ ªÀÄ£É Pɽ¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤¤ßAzÀ¯É £ÀªÀÄÆägÀ ºÁ¼Á¬ÄvÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/08 PÀ®A 323,324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 30/12/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð ¥ÁAZÁ¼À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw d£Á¨Á¬Ä ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d£Á¨Á¬Ä EªÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 161/08 PÀ®A 323,324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 30/12/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð ¥ÁAZÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀÄĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀÀwUÉ AiÀiÁPÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤Aw¢ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¢£Á ¤ªÀÄäzÀÄ EzÉ DAiÀÄÄÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.