December 17, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 17-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-12-2008

JAlÄ ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ£À C¥ÀºÀgÀt : ¥Á®PÀgÀ zÀÆgÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2008 PÀ®A-364 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/12/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ©ÃgÁzÀgÀ  ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¨ÁeÉƼÀUÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ-11/12/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸Àdð ¥ÀmÉïï, C¥À¸Àgï ¥ÀmÉïï, jeÁé£À ¨ÉUÀA ªÀÄvÀÄÛ ±ÉʯÁ©gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆÃAiÉÄ¯ï ªÀAiÀÄ-8 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ DqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉÃgÉ J®èqÉAiÀÄÄ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¸ÀgÀPÁj ±Á¯Á PÉÆÃuÉUÉAzÀÄ ªÀÄAdÆgÁzÀ ºÀt CªÀåªÀºÁgÀ : J¸ï.r.JA.¹. CzsÀåPÀëgÀ «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/08 PÀ®A 406 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/12/08 gÀAzÀÄ 1700 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ ¨sÉƸÉè vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ¨sÉƸÉèà gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É (GzÀÄð) £ÉÃzÀgÀ J¸ï.r.JA.¹ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æÃ. ºÀ¤Ã¥sÀ vÀAzÉ ªÀfÃgÀ¸Á§ EªÀgÀ C¢üPÁgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ºÉZÀÄѪÀj PÉÆÃuÉUÉ ªÀÄAdÄgÁzÀ C£ÀÄzÁ£À 4.60 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä£À°è JgÀqÀÄ PÉÆuÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ 2.90 ®PÀë ºÀt ¹éÃPÀj¹ CzÀgÀ°è MAzÀÄ PÉÆÃuÉ C¥ÀÆt𠤪ÀiÁðt ªÀiÁrzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆÃuÉ PÁªÀÄUÁj ¥ÁægÀA©ü¸ÀÀzÉ CªÀgÀÄ PÁªÀÄUÁjUÉ 1.60 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀ𻹠CzÀgÀ°è MAzÀ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨Á§vÀÄÛ 70 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä G½¹PÉÆAqÀÄ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ¹éÃPÀj¹zÀ 1.30 ®PÀë ºÀt CªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀt¢AzÀ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13,14-12-2008 gÀAzÀÄ gÀAUÀgÉÃd UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÉ EnÖzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ £ÀA. PÉJ 38/ E 8186 C: Q: 15,000/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¢£ÁAPÀ: 16-12-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.