December 11, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 11-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-12-2008.

¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ PÉÆ¯É : ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄr C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 232/08 PÀ®A : 302,201 L¦¹


¢£ÁAPÀ 10/12/2008 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ²æà ªÀÄqÉƼÀ¥Áà vÀAzÉ CtÂÚ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:52ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, zÀ¼À¥Àw ¸Á:wæ¥ÀÄgÁAvÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¨ÁÄ ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 43/3 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ £ÀqÀÄ«£À gÉÆÃrUÉ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ §¸À¥Áà PÀ¯Áåt ¸Á:wæ¥ÀÄgÁAvÀ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ gÉÆÃrUÉ ºÀwÛ EgÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/12/08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛzÀÝ ºÉÆ®zÀ §¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄqÉƼÀ¥Áà PÀ¯Áåt ¸Á:wæ¥ÀÄgÁAvÀ EvÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛgÀzÀ PËrAiÀiÁ¼À ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è £Á¯ÉAiÀÄ°è M§â¼ÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÉÆÃqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉý PÀgÉzÁUÀ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 40 jAzÀ 42 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀì£ÀªÀ¼ÁVzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ¯É §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÁPÁëöåzsÁgÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 9,10/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀAzÀÄ PËrAiÀiÁ¼À gÉÆÃrVzÀÝ §¸À¥Áà PÀ¯Áåt wæ¥ÀÄgÁAvÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ©æÃqÀÓ PɼÀUÉ ©lÄÖ ¥sÀgÁj DVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPï ¤AzÀ ©zÀÄÝ E§âgÀÄ ¨Á®PÀjUÉ UÁAiÀÄ


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. C¥ÀgÀzsÀ ¸ÀASÉå :- 49/08PÀ®A::- 279,337 L.¦.¹


¢£ÁAPÀ;10/12/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ PÉƼÀÄîgÀ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ zɪÀUÉÆAqÀ ªÀ;35 eÁ;UÉÆAqÀ ¸Á;JPÀ¯ÁgÀ J¦-38, 5340 ªÁ¸À¥Á ¸ÀÆÌlgÀ ZÁ®PÀ. ¦üAiÀiÁ𢠸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ ªÀÄįÁè ªÀ;35 eÁ; ªÀÄĹèêÀÄ G; ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á : JPÀ¯ÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ¸Á;JPÀ¯ÁgÀ EªÀjUÉ ªÁ¸Áà ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® J¦-38, 5340 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ JPÀ¯ÁgÀ¢AzÀ PÉƼÀÆîgÀ ªÀiÁUÀðªÁV eÉƤßPÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À eÁj ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.