December 9, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 09-12-2008

 

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-12-2008

 

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzÀå ªÀ±À

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 420/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 08/12/08 gÀAzÀÄ 1850 UÀAmÉUÉ   M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÁlÆð£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÀwzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÉÆæèɵÀ£Àj ¦J¸ïL ©.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 833  gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ¹r¦M PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁmÉîUÀ¼À£ÀÄß PÁlÆð£ÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ »gÀUÀ¥ÉÆà£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-ºÀÄ®UÀÄwÛ vÁ-§`PÀ¯Áåt CAvÁ w½¹zÀ ¸ÀzÀj PÁlÆð£ÀUÀ¼À°è 192 ¨ÉÆä ¸ÉàµÀ¯ï «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q.-7392 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

QlQ ªÀÄÄjzÀÄ  ªÉÊ£ï ±Á¥ï PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 229/2008 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 9/12/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ±ÉnÖ agÀqÉ  ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð, G:ªÀiÁå£ÉÃdgï eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:UÀÄqÁØ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 8/12/08 gÀAzÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ vÀªÀÄä ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀÄÄaÑ Qð ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 9/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É  CªÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆÃV ªÉÊ£À ±Á¥À vÉgÉAiÀÄ®Ä C°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ QnÃQAiÀÄ£ÀÄß QwÛ ºÁQ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ±Á¥ÀzÀ°è EzÀÝ 1) ¹UÉßÃZÀgÀ 180 JA.J¯ï. 8 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1024/- 2) Dgï.¹. 180 JA.J¯ï. 4 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 512/-  3) Dgï.J¸ï. 375 JA.J¯ï. 2 ¸ÀgÁ¬Ä  ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 380/- 4) a®ègÉ £ÁtåUÀ¼ÀÄ      2000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 4,720/- £ÉÃzÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                                                                    

ªÀÄ»¼É UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/08 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀĪÀÄvÁ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25/08/2004 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ CªÀ½UÉ JgÀqÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ «µÀÚ CAvÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, CrªÉ¬ÄAzÀ PÀnÖUÉ vÀgÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£Àß £ÀqÀvÉ ZÀ£ÁßV®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ gÁeÉñÀégÀPÉÌ ºÉÆÃV G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ   ¢£ÁAPÀ 08/12/08 gÀAzÀÄ 1400 WÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀ SÉÆÃmÁ ¸À» ªÀiÁr ªÀAa¸À®Ä AiÀÄvÀß : ¸ÀªÀiÁdPÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/08 PÀ®A 468, 471, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 08/12/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.J£ï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ¨sÁ°ÌgÀªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì vÀºÀ¹¯ï PÀZÉÃjAiÀÄ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAfªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ f¯Áè ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ SÉÆÃmÁ ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁj¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä AiÉÆÃUÀå«gÀÄwÛgÉAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¨sÁ°Ì vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀ gÀªÀgÀ SÉÆÃmÁ (¥sÉÆÃdðj) ¸À» ªÀiÁrjvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀĪÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝgÀĪÀ ¸ÀÆÌlgÀ d¦Û

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A 102 ¹Dg惡 ;- 

¢£ÁAPÀ: 08/12/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ oÁuÉ MAzÀÄ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÆ®PÀ   aAvÁQ ElUÁå¼À qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛ  §¢AiÀÄ°è  §Æ¢ §tÚzÀ ¸ÀÆÌlgÀ ©¢zÉÝ  CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ   ¦.¹ 829 gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä  §eÁd PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ  jf¸ÀÖgÀ £ÀA JªÀiï.JZï.-04-J¥sï-2269 ZÉ¹ì £ÀA.-08J¥sÀ93JªÀiï21999 EAf£ £ÀA 08JªÀiï93JªÀiï05005 CA.Q. 4000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¸ÀgÀPÁj ¨sÀƫĬÄAzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀ PÀ®Äè ¸ÁUÁl : gɪɣÀÆå E£Àì¥ÉPÀÖgï zÀÆgÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/08 PÀ®A 447 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8/12/08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄUÀzÀƪÀÄ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ PËqÀUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ¨sÀÆ«Ä d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 63 £ÉÃzÀgÀ°è MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ¤°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è£À PÀ®Äè DAiÀÄ®Ä ¤AwzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸Á; PËqÀUÁAªÀ  CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ   ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÉýzÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì  EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ    UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ZÁgÀºÉÆÃPÀjAzÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ¥ÀvÉÛ : ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ²±ÀÄ ¥ÁgÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/08 PÀ®A 317 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/12/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà  ºÁUÀÄ ²æäªÁ¸À gÀªÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÁQAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CAzÁdÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì zÁzÀgÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ agÁqÀĪÀ zsÀé¤ PÉý CªÀj§âgÀÄ C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ gÁwæ ºÀÄnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß CªÀgÀ vÁ¬Ä gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É C°è EzÀÝ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß   vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÁUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ   UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

 

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À : ¢éÃ¥ÀQëÃAiÀÄj§âgÀ ªÉÄÃ®Æ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/08 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¨É®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ FgÀuÁÚ EvÀ£ÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ  CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ gÁeÉ¥Áà vÀAzÉ «oÉÆèÁ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÁeÉ¥Áà ºÁUÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ HgÀ°è AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÁeÉ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÁd¥Áà ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ FgÀuÁÚ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ UÀt¥Àw EªÀgÀÄ §AzÀÄ  ¤ªÀÄä aPÀÌ¥Àà ¸ÀAdÄ J°èzÁÝ£É CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ UÀt¥Àw EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                               

                                                         

ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÉÌ dUÀ¼À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄj§âgÀ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A 341, 504, 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 08/12/2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀ¥À¸Áå¼É ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/12/2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ C¥Á¢vÀ¼ÁzÀ  ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ £É¼ÀUÉ EªÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ vÀ£Àß §®PÁ°£À ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ½UÉ 3-4 ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ & PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fÃAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É.  PÁ²£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ  CªÁZÀå ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

¨É¼É ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÄzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄzÀPÉÌ PÉÆqÀ° ¥ÉlÄÖ ¤Ãr UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ JvÀÄÛUÀ¼À MqÉAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/08 PÀ®A 447, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 08/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¦gÁf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw ¨ÉÃ¼É £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ£À JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¨É¼É w£ÀÄßwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀjUÉ JPÉ ¨É¼É w£ÀÄßwÛ¢Ýj ¤ªÀÄUÉ w½AiÀÄÄ¢®è CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ   ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DvÀ£À eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀÆqÀÄUÉÆ®¢AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.