December 14, 2008

Daily Crime Update - 14-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-10-2008 

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 447,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹  :- 

¢£ÁAPÀ: 13-12-08 gÀAzÀÄ 1515 gÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÁ±À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã¯ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß DqÀÄ UÀ¼ÀÄ£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©nÖzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ KPÉ ¤ªÀÄä DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ©nÖ¢ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁåZÀ ±À§Ý÷UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2008 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉÛ 34 L.¦.¹.:-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÆÃ¥Á UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÀqÉ AiÀÄgÀªÀgÀ »jAiÀÄ ¨sÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÉÆ® ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀjAzÀ £ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼À¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/12/08 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ PÀ©â£À vÀÄAr¤AzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ¼À JgÀqÀÄ vÉÆý£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 13-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ PÀoÀ×½î ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ   eÁvÉæAiÀÄ §AzÉÆà §¸ÀÛzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ EzÁÝUÀ   ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÁðzÀ±Àð£ÀzÀ°è RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉÝ£ÉAzÀgÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¢QÌ£À°è ¥sÁgɸÀÖ ªÀÄgÀUÀ¼À PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸À.L. ©üêÀäuÁÚ , ¦.¹. 1553, 1414, 1206 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĨsÁ±À     vÀAzÉ ®PÀëöät£À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÆ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ 30 ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C. Q. 1140=00 gÀÆ. zÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 428/08 PÀ®A 419 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ 13/12/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä JZï¹-756 gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ºÀÄ||¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 406/08 PÀ®A 79, 80 Pɦ DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 19/11/08 gÀAzÀÄ 8 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ ¸ÀzÀj 8 d£À DgÉÆægÀ°è M§â DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÉêÀt¹zÁÝ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà @ °AUÀ¥Áà ªÁjPÀ ªÀAiÀÄ-32ªÀµÀð eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á-nÃZÀgÀì PÁ¯ÉÆä JAzÀÄ ºÉý §gɹzÀÝ ¸ÀzÀjAiÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄà §gɹgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¹¦L gÀªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉΠ ¢::13/12/08 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À ¤ÃdªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ C¤® gÉrØ @£ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ gÉrØ ªÀAiÀÄ-32 eÁ-gÉrØ ¸Á-²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀÄ||¨ÁzÀ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢::19/11/08 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°¸ÀgÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rzÁUÀ C©üÃAiÉÆd£É¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä F jÃw ¸ÀļÀÄî ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉýgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzsÀå EªÀ£ÀÄ vÀ¯É ªÀÄjPÉÆAqÀÄvÁÛ£É DzÀÝjAzÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀ EvÀ¤UÉ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 200/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£ÀÄ   CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀgÀavÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀlÄÖ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀ£À vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁzÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ MAzÉ zÉÆrØAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÄÝ  ¢£ÀAPÀ 13-12-08 gÀAzÀÄ  1200 UÀAmÉUÉ zÁzÁgÁªÀ gÀªÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è CqÀتÁV UÉÆqÉ PÀlÄÖwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ zÁzÁgÁªÀ EªÀjUÉ UÉÆqÉ CqÀتÁV KPÉ PÀlÄÖwÛ¢AiÀiÁ ¸Àé®à eÁUÀ ©lÄÖ PÀlÄÖ CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj zÁzÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ   CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ©r¸À®Äè §AzÁUÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À EvÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ  ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.