December 18, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 18-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-12-2008

 

zsÀ£ÀzÁ» ¥Àw¬ÄAzÀ £ÀªÀªÀzsÀÄ«UÉ ªÀgÀzÀQëuÉUÁV QgÀÄPÀļÀ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/08 PÀ®A  498 (J) eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r.¦.JPÀÖ 1961 :-

¢£ÁAPÀ 17/12/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÀ£ÀÄeÁ UÀAqÀ ¸Àa£À ¥Ánî gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/05/07 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¸Àa£À EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ    vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ 1,75,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀiÁV  eÉÆvÉUÉ §mÉÖ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ 75,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ MvÁ۬ĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ §qÀªÀjzÁÝgÉ CªÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¤£Àß PÁ®ÄUÀÄt ¸Àj EgÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ.£ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ ªÀÄzsÀå¹ÜPÉ ªÀ»¹ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀAvÉ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ   ªÀÄvÉÛ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃjPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀÄAqÀzÀ°è ©zÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/12/08 gÀAzÀÄ ¨sÁvÀA¨ÁæzÀ°è  C£ÀĸÀÄAiÀiÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: ¸À.²PÀëQ, ¸Á/ zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ ªÀÄPÀ̼À UÀtwAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄʯÁgÀ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÁÌV §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÉüÉAiÀÄ°è zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ vÉ¥Àà ©qÀĪÀ PÀÄAqÀzÀ°è PÉÊ PÁ®Ä vÉƼÉAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.  CAvÁ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÉÄÃvÉægÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄïÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÉÆÃmÁgÀ ¨ÉÊPï ªÀÄ»¼ÉUÉ rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17-12-2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ gÀªÀgÀÄ  ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ 9 £ÀÄß zÁn §»zÉð¸É PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÍý PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.   ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§A¢AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ §®PÉ£ÉßUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                                        

 

 

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À  : ¥Án zÀÆgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2008 PÀ®A 324,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-17/12/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ-26 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-PÉÆÃlUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-17/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃlUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî,  ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî,  CAfÃvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ®°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî  gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ VÃqÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦ügÁå¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß VÃqÀ PÀrzÀAUÉ PÀrzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛêɠ CAvÁ ºÉýzÀ®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2008 PÀ®A-324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/12/08 gÀAzÀÄ  gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî EªÀ£ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄ UÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L ©üêÀÄgÁªÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-17/12//08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ, «±Á® vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî.  ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦ügÁå¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ VÃqÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦ügÁå¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ £Á®égÀ §AzsÀ£À : gÀÆ. 2130/- ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆèÉʯïUÀ¼À d¦Û

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 433/08 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

 

¢£ÁAPÀ: 17-12-2008 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀĨsÁµÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄ£ÉAiÀÄ°èè PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA¨Á dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA¨Á §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL (C«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  JJ¸ï¦ ºÀÄ||¨ÁzÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆV zÁ½ªÀiÁr C°è ¥Àt vÉÆlÄÖ ºÀt ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ  D£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlPÀgï, ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ , EªÀ£À ºÀwÛgÀ 500=00 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiï¸ÀAUÀ ªÉÆèÉÊ® 3) ºÀjõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlPÀgï EªÀ£À ºÀwÛgÀ 430=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ EArPÁA ªÉÆèÉÊ® 4) gÁPÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀ£À ºÀwÛgÀ 350=00 ºÁUÀÄ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ 450=00 »ÃUÉ MlÄÖ £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÀÄ, KgÀqÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2130=00 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

¨ÉÊPï rQÌ ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ ZÁ®PÀ : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ 

¢£ÁAPÀ 17/12/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á; PÉÆlUÁå¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1615 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯É, PÀtÄÚ, JzÉAiÀÄ°è, ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÀÄK¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

CwPÀæªÀÄ ªÀÄ£É ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ 

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/08 PÀ®A 213/08 PÀ®A 448, 376 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-12-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ¢. CgÀ«AzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð ¸ÁB PÉÆqÀA§¯ï vÁ// ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 17-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀ£À 1-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÉÄÃvÉæ   EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr DPÉAiÀÄ PÉ£ÉßUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉ£Éß ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÉ PÀaÑ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« JgÀqÀÄ ¨Áj d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

gÁ²ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀzÀPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A 341,323,324,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/12/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠠 ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð,  ¸Á; PÀgÀPÁå¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ FgÀ¥Áà ZÉA§Ä¯ÉgÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌ £ËPÀj G½¢zÀÄÝ  ªÀiÁ°PÀgÀÄ qÉÆÃtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄƼÉgÀªÀgÀ d«ÄãÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ°PÀgÀÄ ºÉÊ©æÃqÀ eÉÆüÀzÀ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ªÀĹãÀ vÀA¢zÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÄ £ÉÆÃr ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀ£ÁzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ£ÀÄ §AzÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĶãÀ M¬ÄÝgÀÄvÁÛ£É. DUÀ 1400 UÀAmÉUÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆ¼É EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ ªÀĹãÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ£À ºÉÆ®PÉÌ KPÉ PÀ½¹¢Ý CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è  ºÉÆqÉzÀÄ PÀªÀiÁäPÀw¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉʪÀÄÄAzÉ vÀAzÁUÀ  JqÀUÉÊ §gÀ½UÉ, JqÀUÉʪÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ  gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¤Ã£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.