June 30, 2009

DAILY CRIME UPDATE 30-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30/06/2009
CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1050 WÀAmÉUÉ ¸Á¬Ä ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï JzÀÄjUÉ gÁºÉ £ÀA 9gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á: ªÀÄÄAqÉ¥Á° §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA PÉJ 32 PÉ 3233 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 45 ¨ÉƤ «¹Ì 180 JA.J¯ïAiÀÄļÀî ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ E®èzÉà ªÀiÁgÁlPÉÌAzÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁ½ £Àqɹ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2009 gÀAzÀÄ 1420 UÀAmÉUÉ C¥ÀgÁ¢vÀ£ÁzÀ J1 ªÉƺÀ£À vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À ¸Á:PÀ®èªÁr ¸ÀzÀå §¼ÀvÀ [PÉ] FvÀ£ÀÄ §¼ÀvÀ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 34 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q: 1530 gÀÆ. d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÆß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 409 L¦¹:-
DgÉÆæ gÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ªÀiÁf ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ¥Áæ.PÀÈ.¥À.¸À ¨ÁåAPÀ(¤) QmÁÖ EªÀgÀÄ 2006-2007£Éà ¸Á°£À° PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAQ£À°è 4,39,010/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1600 WÀAmÉUÉ ²æà PÀAp ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ RAqÉ¥Áà ¸ÀºÀPÁgÀ C©üªÀÈ¢ü C¢üPÁj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) gÀªÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 409 L¦¹ :-
DgÉÆæ ²ªÀ¯ÁPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Á ªÀÄÄAUÀ¯É ªÀiÁf ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ¥Áæ.PÀÈ.¥À.¸À ¨ÁåAPÀ(¤) ºÀ½î EªÀgÀÄ 2005-2006 jAzÀ 2006-2007£Éà ¸Á°£À°è ¸ÀzÀj PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAQ£À°è 9,84,878/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1630 WÀAmÉUÉ ²æà PÀAp ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ RAqÉ¥Áà ¸ÀºÀPÁgÀ C©üªÀÈ¢ü C¢üPÁj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) gÀªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ D±ÁgÁt vÀAzÉ PÁ±À¥Áà «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G ; ²PÀëQ ¸Á ; ¨ÉmïÖ ¨Á®PÀÄAzÁ vÁ ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀ£Àß zÉÊ£ÀA¢£À ²PÀëQ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ vÀ£Àß HjUÉ ºÀÆUÀ®Ä §¸ïì zÁjPÁAiÀÄÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÀAvÀgÀ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.39/3991 gÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt -¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï §AUÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ wæ¥ÁæAvÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥À°ÖªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 4:45 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ½UÉ §®UÉÊ ,PÁ°UÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ:-
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ PÁA§¼É ¸Á; ªÀÄÄQð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/06/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á gÀªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ PÀ½PÉ ºÉÆgÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀ½PÉAiÀÄ°è EzÀÝ ºÁªÀÅ JqÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É OgÁzÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ 0915 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-
1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ EªÀgÀ QgÁt CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀq DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, «µÀÄÚ vÀAzÉ PÉñÀªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄt vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ºÀ§gÉ J®ègÀÆ ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj UÀÄAqÀªÀiÁä vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¥sÀÆ¯É ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð, ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ eÁÕ£ÀzÉêÀ£À «gÀÄzÀÞ PÉÆlÖ PÉøÀ ªÀÄgÀ½ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆ JA¢zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/6/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü C£ÀÄߨÁ¬Ä UÀAqÀ F±ÀégÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:70 ªÀµÀð, ¸Á:¥ÀævÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 341/J ¥ÀævÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ £ÉÃzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, ¸Á:¥ÀævÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÉtUÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä eÉʲæ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAV ¸ÀAVÃvÁ CªÀ¼ÀÄ CAUÀ «PÀ® EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁd¸ÁÛ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸Àì ¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÀqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨Á§Ä @ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ¤UÉ J£ÀÄ PÀ°¸ÀÄwÛ¢ £ÁªÀÅ CªÀ£À eÁUÉ Rj¢ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ PÀ°è¸ÀÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ZÀAzÀæUÉÆAqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÀ ¸Á; ¨ÉÆÃVð [eÉ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 29/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÉÃdªÀiÁä, ¸ÉÆ¸É ªÀÄ®èªÀiÁä J®ègÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ ±ÁªÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw UÀÄuɪÁé EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀÄzsÀå EzÀÝ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £À«ÄäçâgÀ ªÀÄzsÀå EzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ ¦üAiÀÄð¢ PÉýzÀPÉÌ ±ÁªÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ F PÀmÉÖ £À£ÀßzÀÄ E°è ¤£Àß PÀmÉÖ E¯Áè CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ F PÀmÉÖ £À£ÀßzÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ±ÁªÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÊ ªÀÄÄ¼É ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ: 29/06/07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀj¨Á ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, G: PÁAiÀÄðzÀ²ð ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPï ºÀÄ¥À¼Á ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁåAPï vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁåAQ£À ±ÉÃlgï Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁ ªÀÄvÀÄÛ mÉç¯ï qÁæ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr UÉÆÃzÁ«Ä£À Qð ªÀÄÄjAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ«UÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢:: 29/06/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀĨÁµÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà ¨É£ÀaAZÉƽ ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ vÁ-ºÀĨÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29/06/09 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ d®¹AV UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÆeÁ²æà PÁ¯ÉƤAiÀÄ (1) CªÀÄÈvÀ¥Áà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ, (2) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ wªÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÄ 3) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á-eÉ®¹AV ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ CªÀÄÈvÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ `` K ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÉzÉ PÀ¼ÉzÀ ºÀt PÉÆqÀwAiÀiÁ E¯Áè '' JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ PÀÆ°ªÀiÁqÀzÀ ¢£ÀªÉ £Á£ÀÄ PÀÆ° ºÀt PÉÆnÖzÉ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CA¢zÀPÉÌ CªÀÄÈvÀ¥Áà ¹nÖUÉ §AzÀÄ C®èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CµÀ×gÀ°è CªÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ E§âgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆr CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CªÀÄgÀvÀ¥Áà gÉÆaÑUÉzÀÄÝ CzÉ §rUɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/06/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ºÀtªÀĪÀiÁä UÀAqÀ wªÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ-ªÀqÀØgÀ ¸Á-d®¹AV UÁæªÀÄ vÁ- ºÀĨÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁªÉãÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉzÉ PÀ½¢zÀÄÝ 2-3 ¸À® ¸ÉzÉ PÀ¼ÉzÀ ºÀt PÉýzÀgÉ DgÉÆæ ¸ÀĨÁµÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà ¨É£ÀaAZÉƽ ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ vÁ- ºÀĨÁzÀ EªÀgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 29/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ §A¢zÁÝgÉAzÀÄ w¼ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀÆeÁ²æà PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NtÂAiÀÄ ±ÁAvÀªÀiÁä ºÁUÀÄ G®ªÀiÁä ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ºÀt PɽzÁUÀ ``K gÀAr ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè'' JAzÀÄ CªÁZÀå ±À¨sÀÞUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À¯Á ºÀt PɽzÀgÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/06/2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¨ÉÆA§¼ÀV 24 ªÀµÀð G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ªÀÄÄvÀÛAV gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÀnÖzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±À²PÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¸ÀAUÀtÚ£ÀªÀgÀ 30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹.ºÀjd£À ¸Á// ªÀÄÄvÀÛAV EvÀ£À mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À PÀÆ° ºÀt £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ ¤£Éß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÀÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
June 29, 2009

DAILY CRIME UPDATE 29-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29/06/2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/09 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧ ¸Á§ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ zÁqÀÎ ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð G- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-¤uÁð UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV gÀªÀgÀ CAvÀå QæAiÉÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¤uÁð¢AzÀ §¹ìUÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ DmÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d£ÀvÁ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÀÄqÀV §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃqÀ zÁn DmÉÆà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯Áj £ÀA DgïeÉ-19/fJ-4664 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ VjzsÁgÀ¯Á® vÀAzÉ ¥ÀÆ£ÁgÁªÀÄ ¸Á- zÀzÀ¤AiÀiÁ ¨sÀAiÀįÁ ¸ÉÃgÀUÀæºÀ eÉÆÃzsÀ¥ÀÄgÀ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ JqÀ vÀ¯ÉUÉ, §®PÀtÄÚ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 28/06/2009 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ vÀªÀÄä PÁé°¸À £ÀA J.¦-12/f.E-9666 £ÉzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå 38 ªÀµÀð ¸Á// zÉêÀÄ®UÀÆqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æäªÁ¸À 3) ¨Á® ¸ÀA¢Ã¥À 4) «dAiÀÄ ®Qëöä 5) ªÀÄÄgÀĽ J®ègÀÆ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ zÉêÀgÀ zÀgÀıÀ£À PÀÄjvÀÄ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀļÀÄeÁgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æÃeï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁé°Ã¸ÀUÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ £ÀA§gÀ UÉÆwÛgÀªÀÅ¢¯Áè. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ : -
¢£ÁAPÀ; 26-06-09 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L C°Ã¸Á§ (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj n.r.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è M§â ªÉÊQÛ zÀÄUÁð zsÁ¨sÁ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É w½zÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr zÀÄUÁð zsÁ¨Á ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀiÁ ªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ- 60 ªÀµÀð ¸Á; «oÀ®£ÀUÀgÀ ¨ÉüÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå zÀÄUÁð zsÁ¨sÁ n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 650 JªÀÄ.J®. QAUÀ¦ü±ÀgÀ ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 8 C.Q-640 ªÀÄvÀÄÛ 650 JªÀÄ.J® zÀ £ÁPÀ Ol MlÄÖ 15 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q-1200, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 220=00 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 27/06/2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà G¥ÁàgÀ 28 ªÀµÀð ¥Á£À qÀ¨Áâ CAUÀr ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆæ ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ dlUÉÆAqÁ 35 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ 38 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/06/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ºÀĨÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ü ²æà gÁd PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀdªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ vÁ-ºÀĨÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âjUÀÆ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ , ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÁAiÀĪÀiÁä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ `` K ¨sÉƸÀrPÉ EzÀÄ gÉÆÃqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV dUÀ¼ÀªÁqÀÄ'' JAzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EzÀÄ UÀAqÀ-ºÉAqÀwAiÀÄ dUÀ¼À ¤ÃªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃV JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ `` KzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ gÀArªÀÄUÀ£É'' JAzÀªÀ£É C°è ©¢ÝzÀ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É F PÁ®PÉÌ £ÀgÀ¸À¥Áà£À ºÉAqÀw ¸ÁAiÀĪÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »ÃrzÀÄ ºÉÆÃqɬÄj CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ CAUÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀt¥ÀwUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 427, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ C¥ÀàuÉ ¸Á:vÉÆUÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆÃl®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1730 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀzÀÄ EzÉ UÁè¸À PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä UÁè¸À PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃl®zÀ°èzÀÝ ZÁPÀ¯ÉÃl qÀ¨Áâ ©¸Ár J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ UÁè¸À PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ E°è ºÉÆÃl® ºÉÃUÉ £ÀqɸÀÄwÛ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÉÃPÉ ªÀÄzsÀå §gÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2330 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ±ÉnÖ ¸Á;gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-06-2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄÆäj£À gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥Ánî EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ J°è EzÁÝ£É CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ£À «gÀÄzÀÝ GZÁÑ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÉëëAiÀiÁzÀ ¨Á°PÀ EªÀ¼À UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤÃvÁ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ gÀtf ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÁÝgÉ CªÀj§âgÀÆ J°è EzÁÝgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ 3) §¸ÀªÀgÁd ªÉÊfãÁxÀ ¥Ánî 4) GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ 5) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀAd£Á¼É PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤«Ää§gÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÉÝêÉ. ¤ªÀÄUÉ ºÁUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ. ¤«Ää§âgÀ UÀAqÀzÉÃjUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀºÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ¥sÁà, «zÁåªÀiÁ£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà gÀªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¸À¢jAiÀĪÀjUÉ w½ ºÉý PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 504, 324, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28-06-09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À E§âgÀÆ vÀAzÉ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ D¹Û ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÁWÀªÀiÁgÉ eÁ:UÉÆAzÀ½ ¸Á: ªÀÄÄzÀ© vÁ: §ªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÁWÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 70 eÁ: UÉÆAzÀ½ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© vÁ: ¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


June 28, 2009

DAILY CRIME UPDATE 28-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28/06/2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27/06/09 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð G-¯Áj £ÀA PÉJ-39/4256 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ eÁ-PÉÆý ¸Á-zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÉƺÀ¯Áè ºÀ½îSÉÃqÀ[©] vÁ-ºÀĨÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 26/05/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ËqÀgÀ ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄĨÉÊ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ HgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ DzÀÄzÀjAzÀ C°èUÉ ºÉÆV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁ°PÀjUÉ ªÀiÁvÀ£Ár ºÉÆUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĨÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ KzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÀÄ¥ÉAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ DAiÀÄð r¹JªÀiï ¯Áj £ÀA PÉJ-38/1021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É §®UÀqÉ PÀmï ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä QvÀÄÛ ºÉÆVzÉ ºÁUÀÄ r¹JªÀiï JqÀUÀqÉ PÀĽwzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/09 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà ¸Á; PËqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 27/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀzÉÆA¢UÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÀgÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆgÀ EvÀ¤UÉ ¤£Éß E®è¸À®èzÀÄ ºÉý CªÀ£À ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ºÀZÀÄÑwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/09 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÉ¼ÀA¨É ¸Á: «ÄgÀR¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀgÁzÀ zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉAiÀÄ°è Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ zsÀ£Áf vÀAzÉ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CAPÀıÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ® «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è PÁæ¸À §½AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ zsÀ£Áf EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹¢£ÀÄ. CAPÀıÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä NuÉAiÀÄ UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ RAqÁ¼É gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 27-06-09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ- 25 ªÀµÀð ¸Á; ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 27/06/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ PÀ°ÃvÁ EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ C£ÀAvÀgÁªÀÄ EªÀgÀ ªÉÄ£ÀAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ ¥Ánî ¸Á; ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß ®UÀßPÉÌ AiÀiÁPÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß°èzÀÝ ZÁPÀÄ¢AzÀ §® PÉÊ ªÉÆüÀ PÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ: 27/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ ¥Ánî ¸Á; ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EAzÀæfÃvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¨ÉÃdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß ®UÀßPÉÌ GlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ AiÀiÁPÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉÃdÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ JªÉÄä ¨ÉÆý¸ÀĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀ PÉÊAiÀÄ ªÉÆüÀPÉÊ PÉüÀUÀqÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÉÆgÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á/d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ »AzÀUÀqÉ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] §¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÀA§Ä°AUÀ PÀ®§ÄVð ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð 2] PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸À¥Áà PÀ®§ÄVð 3] PÀÄ.ªÀÄÄzÁÝ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÀ®§ÄVð 4] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÀ®§ÄVð J®ègÀ ¸Á/d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¹zÀgÀÆ PÉÆqÁ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀzÀÄ ¤°è¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£Àß PÀlÖqÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÉ ¤£ÀßUÉ E°èAiÉÄà RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A 447, 504, 324, 341, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27-06-09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀÄß vÀAzÉ ©ÃªÀįÁ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ vÁAqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀÆßgÁ(Dgï) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ ºÉÆ®¸À ¤«ÄvÀå vÀPÀgÁgÀÄ «zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 27-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÆÃr DgÉÆæüvÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀà¥Á ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ E£ÀÆß M§â E§âgÀÆ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ(Dgï) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
June 27, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-06-2009


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á/ ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀݸÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ, ¯Áj £ÀqɬĹzÀ ºÀt PÉüÀ®Ä DgÉÆæ ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ eÉÊ£ÉÆâݣÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt PÉýzÁÝUÀ ¤£ÀUÉ ºÀt £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 100/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁTÃgÁ ¨ÉÃUÀA ¸Á/ ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆæ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ £Á£ÀÄ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄw¢Ý CAvÀ PÉüÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 99/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 26/06/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉAPÉæ¥Áà ¸Á; ¸ÉÆÃgÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀAqÀj£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸Éâ PÀ½AiÀÄ®Ä §A¢zÀÝ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ ¥sÀgÀeÁ£À UÀAqÀ ªÀi˯Á£Á EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀÄ®Äè PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¸Éâ PÀ¼ÉzÀÄ ºÀÄ®Äè £ÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CzÀð ºÀ®Äè PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ¥sÀgÀeÁ£À EªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ ºÀÄ®Äè PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆUÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀÄgÀĦ¬ÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A. 324 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 105/09 PÀ®A: 279.337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ: 26-06-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ±ÁgÀzsÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀ PÀÄlÄA§zÀ eÉÆÃvÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 1895 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÁPÀì£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀtÚ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §®UÀqÉAiÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV M¼ÀUÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦AlÆ EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀ ¨ÉÆÃPÀ½AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÉÆÃ«Ä EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤TvÁ vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀ EªÀ½UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£É £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 101/09 PÀ®A: 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 26-06-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw. ªÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀ PÀgÀAf UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®«zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¯ÁªÀtÂUÉ CAvÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ alUÉgÉ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ FUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ® vÀªÀÄUÉ Rjâ PÉÆnÖzÁgÉAzÀÄ C£ÀÄßvÀÛ §A¢zÁÝgÉ. EAzÀÄ vÀªÀÄä CfÓUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt vÀªÀÄä Hj¤AzÀ OgÁzÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ OgÁzÀ §¸ï ¤®èzÁtzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁf alUÉgÉ, CªÀ£À ¥Àwß eÉʲæà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀªÀÄä ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj D ºÉÆî £ÀªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀÄwÛj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆzÀÄ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 111/09 PÀ®A: 454, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ 1230 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÁªÀÄ£À gÁªÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV°£À PÉð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C®ªÀiÁgÀzÀ°è EnÖzÀÝÀ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,000/- »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ. 22,000/- ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 141/09 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
EAzÀÄ ¢:26/05/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CºÀäzÀ C£Àégï ¸Á/ ¨Á宺À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆæ gɺÀªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUɼÀÄ MAzÉà PÀqÉ EzÀÄÝ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DlªÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÉå ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/09 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 171/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 26/06/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀiÁtÂPÀ¨Á¬Ä ¸Á/ PÀ®ªÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw PÉÆ£Áß¯É ¸Á/ PÀ®ªÁr EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß JªÉÄä £À£Àß PÀ©â£À ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ ¨É¼É wAzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ°è £Á±À ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 86/09 PÀ®A: 341, 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 27-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl ºÉ¼ÀA¨É ¸Á/ «ÄgÀR¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆæ zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ zsÀ£Áf ºÁUÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CAPÀıÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §ÄgÀªÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ `J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ zsÀ£Áf EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¬Ä¹ CAPÀıÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 86/09 PÀ®A: 341, 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 199/09 PÀ®A: AiÀÄ zÉÊ£ÀA¢£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 27/06/2009 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL ±ÀgÀt¥Áà JZï¹-528 §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉàõÀ¯ï J£ïDgï¹ qÀÆån PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ L© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 0300 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. DUÀ L© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÁAiÀĸÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n«íJ¸ï ZÁA¥À »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ PÀAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §§®Ä @ §§¯Áå vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀd£ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ-18ªÀµÀð ¸Á/ eÉÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ£À£ÀÄß n«íJ¸ï J°èAzÀ vÀgÀÄwÛ¢Ý CAvÁ «ZÁj¹ PÉýzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀgÀAqÁ¢AzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DvÀ£À£ÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀtÚ n«íJ¸ï ZÁA¥À £ÀA PÉJ-38/E-1539 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 172/09 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 27/05/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä 38 ªÀµÀð G. QgÁt CAUÀr ¸Á/ RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26/06/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ CA©PÁ ¯ÁqÀÓ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr CAUÀr ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 27/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-27/06/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ 1] UÉÆîإsÁèöåPÀ ¹UÀgÉÃl 18 ¥ÀÄr CA.Q. 25,027 , 2] ©¸ÁÖ® ¹UÀgÉÃl 32 ¥ÀÄr CA.Q. 28,160.gÀÆ, 3] QAUÀ¸ÉÊd ¹UÀgÉÃl 14 ¥ÀÄr CA.Q 11,700 gÀÆ ,4] «®ì ¹UÀgÉÃl 1 ¥ÀÄr CA.Q. 800 gÀÆ, 5] UÀuÉñÀ ©Ãr 75 ¥ÀÄr CA.Q. 8400 gÀÆ, 6] ªÀÄÄ¤ì ©Ãr 75 ¥ÀÄr CA.Q 6,000 gÀÆ , 7] ¸ÀÆgÀd vÀA¨ÁPÀÄ 25 ¥ÀÄr CA.Q. 3750/- gÀÆ , 8] PÁdÄ 7 PÉ.f CA.Q. 2800 gÀÆ , 9] UÉÆêÁ 40 ¥ÀÄr CA.Q. 2400/- gÀÆ 10] ¸ÁUÀgÀ 60 ¥ÀÄr CA.Q. 5400 gÀÆ, 11] VÃvÁAd° 40 ¥ÀÄr CA.Q. 2400, »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 96,330/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

June 26, 2009

DAILY CRIME UPDATE 26-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-06-2009
ºÀ®ªÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ C¥ÀWÁvÀ : JgÀqÀÄ ¸ÁªÀÅ
1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 79/09 PÀ®A: 279, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀiï,«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á/ ²ªÀt EªÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀÄPÁAvÀ ºÁUÀÆ ¹zÁæªÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ºÀvÉÆÛÃnÖ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ GªÀÄPÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 79/09 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ(.)

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 100/09 PÀ®A: 279. 338. 304 (J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 12/06/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ EAzÀĪÀÄw ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ EªÀgÀÄ rVÎ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆøÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ RlPÀ aAZÉÆý-zÀħ®UÀÄAr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ M«Ää¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ EAzÀĪÀÄw EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ AiÀıÉÆÃzÀgÁ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/09 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ ¥ÀæPÁgÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ(.) ¢£ÁAPÀ: 16/06/2009 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. EAzÀĪÀÄw EªÀgÀÄ ZÀQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆlÖ ¥ÀÄ£Àgï ºÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 340(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆÃjPÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ: -
¢£ÁAPÀ: 25/06/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï EªÀgÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦-10 PÉ-8489 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÄPÀvÀ¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ¥ÀæPÀgÀt PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- 75/2009 PÀ®A- 279 ,337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/06/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ GzÉÝñÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á/ KtPÀÆgÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ GzÉÝñÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ JZï-8488 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ KtPÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GzÉÝñÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÁqÀV ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 448. 504. 506. eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ zÉÆÃAr¨Á EªÀ¤UÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á; ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀÄ £À£Àß ¥Áèl£À°è DPÀæªÀĪÁV KPÉ UÉÆÃqÉPÀnÖ¢ CAvÁ PÉýzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ zÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ AiÀĸÀéAvÀ E£ÉÆß 2 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á; ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 117/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ §¸À¥Áà £Á±É ªÀ 19 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ¨Áj ºÀtÂÚ£À VqÀªÀ£ÀÄß PÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ºÀÆ®zÀ ¨sÁUÀ¢ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà £Á±É ªÀ 36 PÀÄgÀħ ¸Á/ UÁzÀV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ F VqÀ AiÀiÁPÉà PÀqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ(.)

3) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 118/09 PÀ®A: 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà £Á±É ªÀ 36 PÀÄgÀħ G PÀÆ° PÉ®¸À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀÆ®PÉÌ ºÉÆV ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EvÀ£À ºÀÆ®zÀ ¨ÁdÄ ºÀÆ® EzÀÝ §¸À¥Áà £Á±É EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ, EªÀj§âgÀ ºÉÆîzÀ ªÀÄzsÉå«zÀÝ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ºÀuÉÚ£À VqÀªÀ£ÀÄß §¸À¥Áà EvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) C¤Ã® vÀAzÉ §¸À¥Áà £Á±É ªÀ 19 ºÁUÀÄ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ 2) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ £Á±É ªÀ 21 EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁj ºÀtÂÚ£À VqÀªÀ£ÀÄß PÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠧PÀÌ¥Áà EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ " VqÀ AiÀiÁPÉà PÀqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝgÁ CAvÀ " ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÉÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, UÀ®zÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ(.)

4) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 119/09 PÀ®A: 504, 323, 324, 353, 109, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà vÀqÀ¥À°èPÀgÀ ªÀ 20 ¸Á PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÉåAiÀÄAvÉ £ÉªÀÄä¢ PÉAzÀæ PÀªÀÄoÁuÁzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ EeÁd vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ C®ÄègÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è EvÀgÉ E§âgÀ£ÀÄß d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁå£À 13-00 UÀAmÉUÉ £ÉªÀÄä¢ PÉAzÀæPÉÌ §AzÀÄ "£À£Àß CzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ PÀÆqÀÄ CAvÀ PɽzÀPÉÌ" ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ gÀ¹¢ vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ CzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ PÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ w½¸ÀzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀ¹Ã¢ E¯Áè CzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ PÀÆqÀwAiÀiÁå CxÀªÁ E¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ £ÉªÀÄä¢ PÉÃAzÀæ¢AzÀ CAV »rzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀi°èzÀÝ §qÉUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ(.)


June 25, 2009

DAILY CRIME UPDATE 25-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25/06/2009

JgÀqÀÄ PÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ C¥ÀWÁvÀ : ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ
1) ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/09 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹.
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ: «ÃgÀ±ÉÃnÖ d£ÀªÁqÁ ¸Á/ amÁÖ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA: PÉ.J39/1388 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-38 J-5961 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÆ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀj§âjUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 34, ¸Á/ fUÁ(©) EvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà VgÉ¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Áà £ÁUÀÆgÀ ¸Á- ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ vÁ- §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©üêÀıÁå ºÁUÀÆ ªÀÄ®è¥Áà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦-09 ©.¦-0103 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÀiÁr ¤AwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-39 J-5558 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ï vÉÆÃgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ »AzÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©üêÀıÁåUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt ;-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 448, 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® UÀ¤ vÀAzÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ EzÀÝzÀjAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÁUÀ 1230 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ ºÁUÀÄ SÁ¼Á«ÄAiÀiÁå E§âgÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ ¸Áä¬Ä®¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5-6 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¸ÁªÀ½ vÁ: OgÁzÀ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À°ªÀiÁ EªÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2009 gÀAzÀÄ 0345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CºÀäzÀ vÀAzÉ £À©¸Á§ UÀ¤ ¥ÀmÉî ¸Á// ªÀÄAUÀ®V gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA J¦-11/J.J¥sï-1764 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀ«ÃAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ ©.¥ÉzÁÝgÉrØ ¸Á// G¥ÀmÁè f// PÀjªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ D®zÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ gÁdgÉrØ EªÀjUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ gÁA¥ÀÆgÀ-gÁeÉøÀégÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÀÄ ªÀĺÁgÁd gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 39-3919 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀiÁ®Ä qÁåªÉÄÃd CVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ EAzÀæfÃvÀ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A. 279,337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ 1420 WÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ ZÀ®ÄªÉÄà n«J¸ï ZÁåA¥À £ÀA PÉJ 02 AiÀÄÄ 5548 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀAzÁæ FvÀ£Àß vÀ£Àß n.«.J¸ï ZÁåA¥À £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÉÆüÁ ºÀAzÁæ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÁZÉÆÃmÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ JzÀÄjUÉ ªÉÆûvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÁgÀ¨Áj ¸Á: ¸ÀÄAoÁt EvÀ¤UÉ rQ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆ»vÀ EvÀ¤UÉ JqÀ PÁ½£ÀªÀÄƼÀPÁ®Ä PÀ¼ÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀȺÀtÂUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/09 PÀ®A 504, 323, 506, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 24/06/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ü ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÁA§gÉ EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ M§â¼ÀÄ ªÀĺÀ¼ÀÄ »nÖ ¸ÀwÛÃgÀÄvÁÛ¼É. FUÀ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ PÁPÁ£ÁzÀ ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀjUÉ w½Ã¹zÉÝ. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ PÁPÁ¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉÄÊzÀÄ£À ºÁUÀÆ CvÉÛ «ªÀįÁ¨Á¬Ä ªÀiÁªÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ºÁUÀÆ £ÉUÉt PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ DªÁUÀ DªÁUÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤£ÀÄ ¸Àj¬Ä®è ¤£ÀUÉ PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è. ¤£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 24/6/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÀt EªÀgÀÄ PÀÆqÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ vÀªÀÄä¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɬĹ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄUÉ ºÀvÀÄÛªÀ¢®è E£ÉÆߪÉÄä §AzÀgÉ R¯Á¸À ¤£Àß PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛªÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀjAzÀªÀÄ ªÉÄÊ J¯Áè £ÉÆêÀÅ GAmÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À :-
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 02/06/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RZÀjvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) D£ÀAzÉ UËqÁ ¥ÉÆæÃ.¦J¸ïL 2)¹¦¹-958 3)¹¦¹-1417 ºÁUÀÄ 4)¦¹-1477 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁmÉ®UÀ¼À PÁl£ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ 2 C¥ÀjavÀ d£ÀgÀ£ÀÄß zÁ½ªÀiÁr »ÃrzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ¸ÁºÉçSÁ£À ¥ÀoÁt 35ªÀµÀð 2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgï PÀ®UÀÄAr 30ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ E§âgÀÄ ¸Á-zÀħ®UÀÄAr JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä UÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ CAvÀ¥Áà UÀAUÁ EªÀgÀ¢gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæUÀ¼ÀºÀwÛgÀ¢AzÀ 1) 4 PÁl£ï PÉJ¥sï ¸ÁÖçAUÀ ©AiÀÄgÀ MAzÉÆAzÀgÀ°è 650 JªÀiïJ¯ï £À 12 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 48 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ. 2) 3 PÁl£ï £ÁPï Ol ©ÃAiÀÄgÀ , MAzÉÆAzÀgÀ°è 330 JªÀiïJ¯ï £À 24 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 72 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ 3) 8 PÁl£ï AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì,MlÄÖ 180 JªÀiïJ¯ï £À384 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ.4) 1 PÁl£ï Njd£À¯ï ZÉÆAiÀÄì , 90 JªÀiïJ¯ï £À 96 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ C,Q- 69280/- gÀÆ ºÁUÀÄ 2 ºÉƸÀ n«J¸ï ¸ÀÄ¥ÀgÀ JPÉì¯ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 24-06-09 gÀAzÀÄ 0530UÀAmÉUÉ OgÁzÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄ ¹éPÀj¹PÉÆÃAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ: 23-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ©üªÀÄgÁªÀ ¸Á//JPÀA¨Á EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀzÉÝ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉÃAqÀw ªÀ¤vÁ UÀAqÀ ©ªÀÄgÁªÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
June 24, 2009

DAILY CRIME UPDATE 24-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24/06/2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt : M§â£À ¸ÁªÀÅ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¸Á: ¨ÁZÁ¥À½î ºÁUÀÄ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ¨ÁZÁ¥À½î EªÀj§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/JZï-9521 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rj¢ ªÀiÁr wgÀÄV HjUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄß OgÁzÀ -©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆr wgÀÄ¥Àw ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÃUÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁr JqÀ §¢UÉ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-688 mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/n-689 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è MªÉÄäïÉè jªÀ¸ïð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ wgÀÄ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀ ¦ügÁå¢ ¢°Ã¥À¤UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ ¤°è¹ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âjUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ vÀAzÁUÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wgÀÄ¥Àw ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d«Ää£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ :-
1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/09 PÀ®A 447, 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ gÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 341/J £ÉÃzÀgÀ°è ©vÀÛtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ºÉÆ® ©vÀÛ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÁUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀĤvÁ E§âgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ°AzÀ ¨ÁgÀPÉÆ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ UÀÄt PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ªÉÆZÉð §AzÀÄ ©zÀÄÝ DªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQ J©â¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ C°AzÀ ¥ÁgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆ®zÀ §UÉÎ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® zÀÆgÀÄ ¤Ãr gÀPÀëuÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt«zÀÝ §UÉÎ w½zÀÄ PÀÆqÀ GzÉÞñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀ¨ÉÓ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä F jÃw DPÀæªÀÄt ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 447, 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉAPÀl vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:48 ªÀµÀð, G:GPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/6/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 341/J £ÉÃzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ gÁªÀ ©gÁzÁgÀ 2) ²æêÀÄw C£ÀÄߨÁ¬Ä UÀAqÀ F±ÀégÀgÁªÀ 3) ¸ÀAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ C¥ÁàgÁªÀ 4) AiÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt«zÀÝ §UÉÎ w½zÀÄ PÀÆqÀ GzÉÞñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀ¨ÉÓ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä F jÃw DPÀæªÀÄt ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÀ

C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À C¹Û ¥ÀAdgÀ ¥ÀvÉÛ, PÉÆ¯É ±ÀAPÉ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:20/07/07 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÉÄÃvÉæ ¥sÁgɸÀÖ UÁqÀð SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, SÁ£Á¥ÀÆgÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 45-50 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¹Ü ¥ÀAdgÀ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢£ÀUÀ¼À PɼÀUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:21/07 PÀ®A:174 [¹] ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ C¹Ü ¥ÀAdgÀzÀ°èAiÀÄ §ÄgÀÄqÉ ºÁUÀÄ PÁ°£À MAzÀÄ J®Ä§£ÀÄß ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë PÁ®PÉÌ d¦Û ªÀiÁr J¥sï.J¸ï.J¯ï. UÁV PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ²æà ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ ©. ¦.ºÉZï.¹. zsÀ£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAwªÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è ªÉÄÃzÀĽUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ¯É§ÄgÀÄqÉUÉ [Skull] ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ UÀnÖAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀAiÀÄ:45-50 ªÀµÀð EªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁqÀ®Ä SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23/06/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:140/09 PÀ®A:302,201 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 23-06-09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀļÀeÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀÄð¢UÉ 2 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3 JPÀgÉ ºÉÆ® EzÀÄÝ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ D¹Û ºÀAaPÉ ªÀiÁr PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ¢£Á®Ä ¦üAiÀÄð¢UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ PÁgÀt ¥ÉưøÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ EzÉ «µÀAiÀĪÁV K£ÁzÀgÀÆ zÉÆqÀØ C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÉUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV E§âgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
June 23, 2009

DAILY CRIME UPDATE 23-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23/06/2009

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÄÃdgÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ Z謃 ¸Á: djUÁAªÁ UÁæªÀÄ f; §PÀìgï ©ºÁgÀ gÁdå ¸ÀzÀå gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÉÆmï zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 21-6-2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw UÀÄrAiÀiÁ Z謃 ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð EªÀgÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ°Ã¤ ©ÃzÀgÀ gÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ¯É PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
1) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ: ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀÄgÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ vÀgÀ£À½î EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÞ¼ÁVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢:19/06/09 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ £ÉüÀV ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ gÁªÀÄgÁªÀ »gÀuÁ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. EPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2009 gÀAzÀÄ 0630 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ vÀ£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ UÀÄ®§UÁðzÀ gÉÃtÄPÁ¨Á¬Ä eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ¤UÉ £Á®ÄÌ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ FUÀ ¸ÀzsÀå UÀ©üðt EgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ DUÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁPÁVzÉ £Á£ÀÄ MA¢¯Áè MAzÀÄ ¢ªÀ¸À £ÉÃtÄ ºÁQPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É UÀÄ®§UÁðPÉÌ ¸ÉƸÉAiÀÄ ¨ÁtvÀ£À EzÀÝ PÁgÀt ºÉÆVzÀÄÝ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAlUÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw:J¸ï.¹.(ªÀiÁ¢UÀ)¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ dAUÀ° ¨ÁzÁªÀÄ VqÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 12/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-6-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ C¥ÀjZÀvÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ gɯÉé ¸ÉÖõÀ£ï CªÁgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¹§âA¢üUÀ¼À «±ÁæAw PÀlÖqÀzÀ ºÉÆgÉV£À ¨sÁUÀzÀè° gÁwæ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÉÆÃUÀ ¢AzÀ §¼À° ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§Ä ±ÉÃR vÀAzÉ C§ÄÝ® ±ÉÃPÀ, 42 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21,22-6-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁj ¨sÀªÁ¤ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð ¸Á §zÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄ®VPÉÆAqÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ½UÉ aQvÀì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 22-6-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0750 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É . F §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀtzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ :-
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/09 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2009 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉ¼ÀªÁ ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ zÁgÁ¹AUÀ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀt PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¼ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-6-09 gÀAzÀÄ 1215 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁ£ÀªÉÃAzÀæ ZÀªÁè vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ eÉ.J¸ï. ZÀªÁè , 22 ªÀµÀð , eÁw ¹Sï G ©.J. «zÁåyð ¸Á ¸ÀĨsÁ¸À £ÀUÀgÀ ¦°ªÀÄ PɯÁSÉÃj f ®TªÀÄ¥ÀÆgÀ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ¸ÀzÀå f.J£ï.r.E. PÁ¯ÉÃd ºÁ¸ÀÖ¯ï ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁd£À UÉÆæêÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ d¸À¦æÃvÀ ¹AUÀ @ ²®ªÀÄ¥ÀÆgÀ E§âgÀÆ G ©.J. «zÁåyð ¸Á f.J£ï.r.E. PÁ¯ÉÃd ºÁ¸ÀÖ¯ï ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr J ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À qÉÊgÀPÀÖgÀ ªÀÄÄAzÉ ZÁ½ ( ²PÁAiÀÄvÀ ) ªÀiÁrgÀÄwÛ CAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ E§âgÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CgÉÆæ gÁd£À UÉÆæêÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ »rzÀÄ PÉÆAqÁUÀ d¸À¦ævÀ ¹AUÀ EªÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ CªÀ£À ¨É¤ß£À JqÀ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A 417, 312 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/6/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü UÀÄAqÀªÀiÁä vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÀjd£À G:«zÁåPÉÃAzÀæ ±ÁAw¤PÉÃvÀ ©.Jqï. PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¦æ¤ì¥Á® ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA§¹ DuÉ ¥ÀæªÀiÁtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr CªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß FgÁ¤ UÀ°è ºÁUÀÆ azÀæUÀ°èUÀ¼À°è ªÀÄ£É ªÀiÁr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ £É¥ÀºÉý ºÁUÀÆ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ¦¹PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, »ÃUÉ £ÀA©PÉ , ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 22, 2009

DAILY CRIME UPDATE 22-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22/06/2009

ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÉmÉÆæ¯ï mÁåAPÀ PÀªÀgÀ£À°èzÀÝ 65000 gÀÆ. ªÀÄAUÀªÀiÁAiÀÄ
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 22-06-09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd fgÉÆÃ¨É ªÀAiÀÄ- 21 ªÀµÀð G- «zÁåyð eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 22-06-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ SÁvɬÄAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPÀ ¢AzÀ 65000=00 gÀÆ qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 eÉ-5973 £ÉÃzÀgÀ ¥ÉmÉÆæ¯ï mÁåAPÀ PÀªÀgÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÀªÉÃAiÉÆÃ? CxÀªÁ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ±Á¯ÉAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß zÀÆqÀØ¥Áà£À ªÀÄUÀ£À CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ªÁºÀ£À ¤°è¹ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÉÆèÉʯï jZÁdð ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ EgÀ°è¯Áè, ¸ÀzÀj ¨ÁåV£À°è ºÀtzÉÆA¢UÉ ¨ÁåAPÀ ¥Á¸À§ÄPï, ZÉÃPï §ÄPïÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.7610 ¸ÀºÀ EzÀݪÀÅ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAiÉÆÃ? UÉÆÃwÛ¯Áè PÁgÀt F §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 465, 471, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 20-06-09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ PÉÆlð PÀvÀðªÀåzÀ ¦¹ 1422 EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå Cr¹£ï¯ï eÉ.JA.J¥sï.¹ PÉÆlð ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 2223/2009 ¢£ÁAPÀ 20-06-09 gÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ²æà JªÀÄ. r CAiÀÄħSÁ£À vÀAzÉ JªÀÄ.r E¸Áä¬Ä®SÁ£À EªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ E¢ÝzÉÝ£ÉAzÀgÉ, £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 47/J £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ C§ÄÝ®Ä CfÃd EªÀ£ÀÄ 9 JPÀgÉ. 33 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÉÊQ 3 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ C§ÄÝ® ¸ÀªÀiÁzÀ JA§ÄªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÄ 2 JPÀgÉ 33 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ JªÀÄ.r E¸ÀÆ¥sÀ JA§ÄªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, G½zÀ 4 JPÀgÉ d«Ää£À ¥ÉÊQ 3 JPÀgÉ 7 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ PÀ£ÁðlPÀ EAræ¹ÖÃAiÀįï qË®¥ÀªÉÄAl ¨ÉÆqÀð gÀªÀgÀÄ ¸Áé¢ü£À ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ Dgï.Dgï zÀ°è vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ¢¯Áè Dgï.Dgï.zÀ°è DgÉÆæ C§ÄÝ® CfÃd vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ EªÀ£À ºÉ¸Àj£À°è 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ DgÉÆæ-1 C§ÄÝ® CfÃd ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ-2 C§Äݯï gÀeÁPÀ vÀAzÉ C§Äݯï CfÃd ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆÃAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀÄħSÁ£À gÀªÀjUÉ 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ vÀªÀÄä PÀ§ÓzÀAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ºÉý 225000=00 gÀÆ ¢£ÁAPÀ; 21-08-98 gÀAzÀÄ zÁR¯Áw ¸ÀA. 3353/98-99 gÀAvÉ ¸É®rÃqÀ ªÀiÁr¹ PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹ ºÀ¯Éè :-
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/09 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AzsÀ£ï vÀAzÉ gÉÆõÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ¹AUï 23 ªÀµÀð, ©.E. 8 ¸ÉªÀÄ. «zÁåyð ¸Á/ £ËUÀaAiÀiÁ ©ºÁgÀ gÁdå ¸ÀzÀå DgÀ.E.¹ ¹¤ÃAiÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖ® gÀÆ.£ÀA 120 ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß gÀƪÀÄ ªÉÄÃmï gÁºÀÄ® ¥ÁAqÉ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÁ¸ÉÖ® gÀÆA£À°è EzÁÝUÀ 0045 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] C©üµÉPÀ gÁd 8 £Éà ¸ÉªÀÄ (¹.J¸À), 2] ®°vÉñÀégÀ 8 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖgÀ (L.J¸À.), 3] eÁÕ£À¥Àæ¸ÁzÀ 8 £Éà ¸ÉªÀÄ (¹.J¸À), 4] gÁfêÀ D£ÀAzÀ, 5] vÁQÃgÀ CºÀªÀÄzï ¹¢ÝQ 4 ¸ÉªÀÄ (E&¹) J®ègÀÆ ¸Á/ ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ¥ÀÆgÀ ©ºÁgÀ gÁdå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ gÀÆA zÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ F »AzÉ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrzÀªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ eÁ«ÄãÀÄ ªÀiÁr¹¢Ý CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ gÁºÀÄ® ¥ÁAqÉ EvÀ¤UÉ ¨É®Ö ªÀÄvÀÄÛ ºÁQ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÁ®PÀ£À ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ C¥ÀWÁvÀ :
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 21/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ E¸ÁèA¥ÀÄgÀPÀgï ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð G- J¯ï.L.¹ JeÉÃAl eÁ-ªÀiÁ¢UÁ ¸Á-ElUÁ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĨÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA PÉJ-39/746 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĨÁzÀ ªÁAfæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ [ gÁºÉ £ÀA-9gÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ] ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA J¦-09/©J¯ï-9888 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄð£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ CAUÉÊUÉ §® ªÉÆüÀPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ :-
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 21/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¥sÀjÃzÀ 18 ªÀµÀð G. ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á/«dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀégÀ PÁ®¤ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï EªÀgÀ AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39-JZï-3483 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 2115 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UÀÄqÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 39-JZï-5247 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄîÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£ÀĪÀÄ£Á¸ÀàzÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀºÀ£À d¦Û:-
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 41(r) 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2009 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 vÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ J2 ¨Á§Ä vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. PÉ.J. 36/JZï. 7968 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä ºÉýzÀgÉ ¤°è¸ÀzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß »A¨Á°¹ »rzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ §UÉÎ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÆÌlgÀ£À AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÉ EgÀĪÀåzÀjAzÀ gÁwæ CªÀgÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀ£ÀÆß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁ®Ä EzÀÄÝ PÀ¼Àî¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¥À¢vÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøÀgÀÄ ©Ã¹zÀ eÁ®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÉÆgÉvÀ PÀ¼ÉzÀĺÉÆzÀ §AUÁgÀ
UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÀÄzsÀÄ UÀAqÀ PÉ.ªÉƺÀ£À PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð G;UÀÈ»t ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.9-8-76 C²ðªÁzÀ ¤®AiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß £ÉUÉtÂAiÀiÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ QvÀÆÛgÀ gÁt ZÀ£ÀߪÀiÁä ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ 3 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ vÀ£Àß PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼Àî°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ (UÀAl£ï ¸ÀgÀ) 3 1/2 vÉÆïÉzÀÄ C.Q. 49,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ E¤ß§â£ÉÆA¢UÉ Mr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉÆÃlð PÀbÉÃj C¯ÉzÁÝqÀبÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉưøÀjUÉ Cfð PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀ jAzÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÉÝãÀÄ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 21-6-2009 gÀAzÀÄ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÉÆvÀæ (UÀAl£ï ¸ÀgÀ) 3 1/2 vÉÆÃ¯É vÉÆÃj¹zÀÄ CzÀÄ £À£ÀßzÉ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ CzÀÝ£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ »r¢gÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄAUÀ¼À ¸ÉÆvÀæªÀ£ÀÄß (UÀAl£ï ¸ÀgÀ) CgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä 2) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd §®ÆègÉ 3) gÁdÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀ£Áᬐ J®ègÀÆ ¸Á; ©ÃzÀgÀ J®ègÀÆ PÉÆr PÀzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉAzÀÄ ¥ÉưøÀjAzÀ w½¬ÄvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÉ, £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÀÄÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ¢£ÁAPÀ 21-6-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ «£ÀAw¹ Cfð PÉÆnÖzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/2009 PÀ®A 392 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½, £ÀPÀ° ¹r/r«r UÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛ
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 51, 52, 63, 68(J) PÁ¦ gÉÊl PÁAiÉÄÝ 1957 :-
¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 1615 RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ²æÃ. ¥ÀArvÀ «. ¸ÀUÀgÀ (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ¥Éưøï fÃ¥À£À°è C®èA¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ 1630 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉRgÀ ±ÉlPÁgÀ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G; ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀuÉUÁAªÀ (JA.J¸ï.) ¸ÀzÀå C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¯ÉʸɣÀì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ««zsÀ avÀæUÀ½AzÀ DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀ qÀĦèPÉÃl r.«.r PÁå¸ÉÃlUÀ¼ÀÄ 600 C.Q.6000=00 gÀÆ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ J¯ï.f PÀA¥À¤AiÀÄ gÉÊlgï qÀĦèPÉÃlgï AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ C.Q.6000=00 gÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÉlPÁgÀ ¸Á: ºÀuÉUÁAªÀ (JA.J¸ï.) ¸ÀzÀå C®èA ¥Àæ¨sÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

»gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ :-
ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 380 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ; 29-04-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÀbÉÃj »A¨sÁUÀzÀ CªÀgÀtzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà CqÉ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ-51 ªÀµÀð ¸Á; PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-36 eÉ-7215, ZÉ¹ì £ÀA. 02J20J¥sÀ05543, EAeÉ£À £ÀA. 02J18E02164, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ f¯Áè¢üPÁjAiÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è DºÁgÀ «¨sÁUÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ 1:30 ¦.JªÀÄ. UÀAmÉUÉ PÀbÉÃj ªÉÃ¼É ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÁºÀ£À EgÀ°è¯Áè ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀ¢¯Áè, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CA¢¤A¢ EA¢£À ªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£À ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè, CAvÀ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/06/2009 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¹r®Ä §rzÀÄ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/6/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ £ÁgÁAiÀÄt, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á«vÁæ ¸Á; aªÉÄäUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉÆnÖUÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ¼É §AzÀ PÁgÀt PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ ªÀļÉAiÀÄ°è UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAa ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹r®Ä ©zÀÝjAzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀgÀªÀmÉÖ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ CªÀgÀÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á«vÁæ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¹r°£À ¸ÉPÉ §rzÀÄ ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ [©] ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢°Ã¥À vÀAzÉ J®è¥Áà CgÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw PÉÊPÁr ¸Á; £ÀgÀAUÀ® vÁ; zÉÃUÀ®ÆgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄÄQð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ¹ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À ªÀÄUÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¸ÀAvÉÆõÀ eÁzsÀªÀ ¸Á; ªÀÄÄQð EªÀ£ÀÄ CPÀÌ®PÉÆÃl ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ©r¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ¹ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£ÁAPÀ 16/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ 15,000=00 gÀÆ. PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ½UÉ £À£Àß ªÀÄPÀ̼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ºÀt RZÁðVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt J°èAzÀ, ºÀt E®è CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ eÁzsÀªÀ 2] gÁªÀÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀiÁ£É 3] fêÀ£À vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀiÁ£É 4] ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ fêÀ£À ªÀiÁ£É J®ègÀÆ ¸Á; ªÀÄÄQð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ºÀt KPÉ PÉÆqÀÄwÛ®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥sÁªÀrAiÀÄ vÀÄA©¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ PÁ°£À ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è, zÀªÀqÉAiÀÄ ªÉÄï ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
June 21, 2009

DAILY CRIME UPDATE 21-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21/06/2009

ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁAiÀļÀÄ ¸ÁªÀÅ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:18/06/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ £ÀA PÉzÀ-39/ºÉZï-2162 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CfêÀÄ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁ®ºÀ½î ²ªÁgÀ°è §AzÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÉÃvÀĪÉÃUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ E§âjUÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVvÀÄÛ.
¢£ÁAPÀ: 20/06/09 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¸ÀAUÀgÀrØ £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CfêÀiï vÀAzÉ ¸À.JPÁâ¯ï ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, ¸Á/ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÀAUÁgÀrØAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¸À.JPÁâ¯ï ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, ¸Á/ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:18/06/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃvÀĪÉÃUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CfêÀiï vÀAzÉ JPÁâ¯ï ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, ¸Á/ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁºÀ ¸ÀAUÀgÀrØ ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À DgÉÆÃUÀå ¹Üw UÀA©üÃgÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀAUÁgÀrØ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀĺÉÆzÁUÀ UÁAiÀļÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÀÈqsÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:137/09 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®A:304 [J] L.¦.¹. C¼ÀªÀr¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-5-09 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà gÁeÉÆÃ¼É ªÀÄ£É £ÀA. 9-8-223 §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©.«.©. PÁ¯ÉÃd gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹r 100 r®PÀì ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 ºÉZï-24 C Q 10,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 20-6-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAPÀÄ ¨ÁgÀ¢AzÀ M§â ªÀåQÛ §eÁd ¸ÉÆÌÃlgÀ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁlð£ÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ aîzÀ°è ºÁQ PÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝ£É JAzÀÄ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀóAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-1397, 1276 gÀªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ alUÀÄ¥Áà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤ÃAvÁUÀ 0830 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß MAzÀÄ §eÁd ¸ÉÆÌÃlgÀ £ÀA PÉJ-36 JZï-567 ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÉÆÃuÉ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÀ ªÀqÀgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G: PÀ®Äè ªÀqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ CAvÁ ºÉý CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÉÆä aîzÀ°è AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 5 PÁl£À EzÀÄÝ , MAzÉÆAzÀgÀ°è 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï EzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæzÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj ªÀÄÆzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À AiÀÄÄ.r.Dgï UÀÄ£Éß £ÀA. 9/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 19/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¤±Á UÀAqÀ ±ÁªÀįÁ¹AUÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 20 eÁ/gÀd¥ÀÄvÀ ¸Á/¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì gÉʯÉé ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ CzÉ MAzÀÄ ¹nÖ¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÀ©âtzÀ ¥ÉʦUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ZÀAzÀįÁ® vÀAzÉ §®¹AUÀ ZË¢æ ¸Á/eÁ®£Á (JA.JZÀ) EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯ÉèªÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥Àà ªÀÄUÀ£À dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆzÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:20/6/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á¥ÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉƽ ¸Á: ªÉÄqÀ¥À½î vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀ:40 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÄqÀ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀªÀÄä PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁUÀAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:20/06/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¥Ánî, ªÀAiÀÄ:36 eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ eÁåAw ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ eÁåAw EªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É dUÀ¼À ¸ÀA¨sÀAzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆAiÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 304 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20/06/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆßÃ¨ï ¯ÉÊ£Àå ªÀiÁå£ï F±ÀégÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨ÉÆÃgÉ ¸Á/ vÀgÀ£À½î E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¯ï.¹. ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀgÀªÀiÁvÁAqÁ ºÀwÛgÀ mÁæ£Àì¥sÁgÀªÀiï ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ eÉ.E. ºÁUÀÄ D¥ÀgÉÃlgï gÀªÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É PÀgÉAmï §AzÀÄ E§âgÀÆ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ïUÀ½UÉ PÀgÉAmï ºÀÛwzÀÝjAzÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ F±ÀégÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


June 20, 2009

DAILY CRIME UPDATE 20-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20/06/2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/6/09 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ CAPÀ UÀ½¹zÀªÀjUÉ UÀÄ®§UÁð ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è ¸ÀvÀÌj¸ÀĪÀªÀjzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. jÃmÁ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀnÖªÀÄt ªÀAiÀÄ-17 ªÀµÀð G- «zsÁåyð eÁ-ºÀjd£À ¸Á-ªÀÄzÀgÀV UÁæªÀÄ ¤uÁð ¸ÀPÀð® vÁ_ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉJ-32/JZï-1870 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀgÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fÄAzÀ ZÀ¯ÁĹ MªÉÄäÃ¯É ºÁjzÀAvÁV PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ JqÀ ªÉÄ®QUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀÆÌlgÀ PÀÆqÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁð¢UÉ PÀÆqÀ §® gÀnÖUÉ. §® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ [©]zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ²ªÁf vÀAzÉ ªÀ¹gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ EªÀgÀÄ ºÉ½PÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19/06/2009 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J1 gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JEqÀ§Äè-5300 »gÉƺÉÆAqÁ ¹.r. 100 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É C¥Á¢vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÁ£Áf ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽÃvÀÄ ªÀ¹gÁªÀÄ vÁAqÉÄAzÀ zsÀ£À¹AUÀ vÁAqÁ ªÀÄÄzsÉÆüÀ[©] PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ C¥Á¢vÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zsÀ£À¹AUÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÁUÀ «ÃPÀ EzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀ MªÉÄä¯É MqÉzÀÄ PÀAmÉÆæ® DUÀzÉ »rvÀ vÀ¦à ¹èÃ¥ï DV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, ªÉÆtPÁ®, ªÀÄÄAUÁ°£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. vÁ£Áf FvÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ PÉÊ, PÁ®Ä §Äd, ¸ÉÆAlPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÀAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà ¯ÉÊ£À ªÉÄãÀ FvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÉÆüÀ [©] D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ [©] D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19.06.09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ±À©âgï vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâÝãï G ; ªÉÄùÛçà PÉ®¸À eÁw ; ªÀÄĹèA ¸Á; bÉÆÃmÁ ¦Ãgï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ CA¨ÉÃlÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀiÁUÀðªÁV DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/1876 ªÁºÀ£ÀzÀ°è E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¥Áå¹AdgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀmÉÃ¯ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 05 30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 18/06/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á/ gÁfUÀgÁ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CfêÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ JPÀ¨Á® ¸Á/ gÁAiÀÄZÀÆgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ £ÀA PÉzÀ-39/ºÉZï-2162 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ CfêÀÄ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁ®ºÀ½î ²ªÁgÀ°è §AzÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹ ¸ÉÃvÀĪÉÃUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ E§âjUÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19/6/09 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥Àæ¨sÁgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ £ÀUÀgÀzÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ°è EzÀÝ gÁdPÀªÀiÁ® ºÉÆmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À CAzsÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À²Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉA§ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA PÉ.J- 38,f-137 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆdÄl DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄäÃ¯É J®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁr LzÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀæPÁ±À ZÀªÁít ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄgÁoÀ, ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV J¯Áè LzÀÄ d£ÀgÀ D¢üãÀ¢AzÀ MlÄÖ 1200/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 3) ªÉƨÁÄ®, ªÀqÁ¥sÉÆã, £ÉÆÃQAiÀiÁ, ¸ÁåªÀĸÀAUÀ »ÃUÉ MlÄÖ 2700/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/09 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 19/06/09 gÀAzÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥sÉÆ£À ªÀiÁ»w §A¢zÀ£ÉAzÀgÉ £ÉêÀÄvÁ¨ÁzÀ£À°è vÀÄPÀ̪ÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄævÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ºÉÆV «ZÁj¸À¯ÁV ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ®PÀëöät vÀAzÉ ¯Á®¥Àà ¸Á// £ÉêÀÄvÁ¨ÁzÀ ºÉýzÉãÉAzÀgÉ CwÛUÉAiÀiÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä EªÀ¼ÀÄ 10-12 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁgÉ. ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A 323, 504, 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÀgÁªÀ ±ÁSÁ¢üPÁj d£ÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £À°è EzÁÝUÀ ¥ÉÆ£À §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ d£ÀªÁqÁ PÉ.E.© WÀlPÀPÉÌ §ºÀ¼À d£ÀgÀÄ §A¢zÁÝgÉ vÁªÀÅ §gÀ¨ÉPÀÄ CAvÀ ºÉýzÀ ªÉÄgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ d£ÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆzÁUÀ, d£ÀªÁqÁ PÉE© D¦ü¹£À°è £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀgÀÄ UÀÄ®Äè UÁªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ, PÀgÉAl ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè JAzÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ°è DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ NªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ »ÃUÉ ¸ÀļÀÄî C¸Áé±À£É PÉÆqÀÄvÁÛ£É EªÀ¤UÉ ºÉÆqÉÄj CAvÀ CAzÀªÀ£É CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß PÉʪÀÄÄÖÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹zÁ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/09 gÀAzÀÄ 1600 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁgÀvÀ vÀAzÉ §§ÄæªÁºÀ£À ªÀAiÀÄ 40 ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ¢°Ã¥À eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛªÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ eÁzÀªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ¼ÀÄî ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À CtÚ£À ºÉÆ®zÀ°è vÀ£ÀßzÀÄ ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÀqÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.