June 17, 2009

DAILY CRIME UPDATE 17-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-06-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/09 PÀ®A 78 [3] PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 16/06/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀmÉî ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥ÁÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ²æÃ. ªÀÄ°èPÁdÆð£À gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹JZï¹-758 ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ ¹¦¹-833 ¸ÀAeÉ¥Áà gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀAzÀ¯Á® DAiÀÄð ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð eÁ-ªÀÄgÁoÁ G-DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á- ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 430=00, 2 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/09 PÀ®A 98 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16-6-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀPÉÆæâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á£Á¸Á§ 50 ªÀµÀð, G ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á C§ÄÝ® ¥ÉÊd zÀUÁð ©ÃzÀgÀ. ©ÃzÀgÀ a¢æ gÀ¸ÉÛ PÉÃA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. JA.ªÉÊ.L-4917 C Q 2,00,000/- £ÉÃzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÉ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E¯ÁèzÉ C£À¢üPÀȪÁV 600 ¥sÀ²ðUÀ¼ÀÄ C Q 5,800/- »ÃUÉ MlÄÖ 2,05,800/- gÀÆ¥ÁÄ ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀV¸ÀĪÁUÀ EªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ«£ÀzÀÄÝ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¯Áj ºÁUÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¥sÀ²ð ¸À»vÀ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 295 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-06-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Áà UÀAzsÀUÉ ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æÃ. ¹Ã«Ä £ÁUÀ£ÁxÀ zÉêÁ®AiÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-06-09 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 0700 jAzÀ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀÄeÁjAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀiÁå ªÀÄÄgÀZÀ® EªÀgÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀzÉ ²æà ¹Ã«Ä £ÁUÀuÁÚ zÉêÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ PÀAw vÉUÉzÀÄ ºÁQzÁÝgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÆw𠫪ÀÄÄRUÉƽ¹ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ DPÉÆæñÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ²æÃ. ¹«Ä £ÁUÁ£ÀxÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀÄeÁjAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀiÁå ªÀÄÄgÀZÀ® EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 16/06/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/06/2009 gÀAzÀÄ a¢æ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ® ªÁºÉÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀĺɧƧ¸Á§ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð G- zsÁ§ PÉ®¸À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á- ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zsÁ¨sÁzÀ°è MAzÀÄ ºÉƸÀ n«íJ¸ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ JPÀë¯ï £ÀA PÉJ-38/ nDgï-1107/09-10 ZÉ¹ì £ÀA JAr621©r1991E61480 EAf£À £ÀA Nr1E91920846 C.Q. 21,600/- gÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® JA¢£ÀAvÉ zsÁ¨sÁ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ºÁåAqÉ¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ. ¢£ÁAPÀ 16/6/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ JzÁÝUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EvÀÄÛ ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n«íJ¸ï UÁrAiÀÄÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/06/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á/gÁªÀÄwÃxÀðªÁr vÁ/¨sÁ° EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ vÀUÁgÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀįÁ RvÀA PÀgÀvÉÆà CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ¢£ÁAPÀ: 16/06/09 gÀAzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/06/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄqÉØ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á/ ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ ¥ÁrUÁV ¨ÉgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉ½zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®èUÉÆAqÁ ªÀÄqÉØ eÁw PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á/ ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §gÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ°ÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀgÉ ºÉÆmÉÖ ºÉÃUÉ vÀÄA§ÄvÀzÉ CA¢zÀjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀÄw¯Áè CAvÁ PÀnÖUÉÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «dAiÀĪÀiÁ¯Á¨ÁÄ UÀAqÀ PÉÆAr¨Á zÉêÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁåw ºÀmïPÀgï ¸Á UËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ UÀAqÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj dªÀiÁ®¥ÀÄgÀzÀ eÁÕ£ÉÆèÁ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°è w¦àAiÀÄ UÉƧâgÀÄ vÀÄA©PÀÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÀÆ®zÀ°è ºÁQ E£ÀÆßAzÀÄ næ¥ï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀéAvÀ w¦àAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ mÁæPÀÖgÀ ¤°è¹ UÉƧâgÀ mÁæ°AiÀÄ°è vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæPÀÖgÀ ¤°è¹zÀ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ zÉêÀPÀvÉ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ZÉÆâZÁ vÀÄeÁ ¨ÁÄPÉƯÁ gÀhĪÀÅ mÁæPÀÖgÀ EvÁ PÁ zsÁA©®Æ¸À JAzÀÄ DªÁZÁåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¤£ÀUÉ£ÁUÀÄwÛzÉ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ ZÉÆâZÁ G¯ÁÖ ¨ÉÆîvÀĸï JAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉÊÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©Ãr¹PÉÆüÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ gÁAqÀ vÀÆ ªÀÄ¢ Jw¸À JAzÀÄ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 504, 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 16/6/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ-53 ªÀµÀð G- J¦JªÀiï¹ PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÀĨÁzÀ ¸Á--C©âUÉÃj vÁ- gÉÆÃt f-UÀzÀUÀ ¸ÀzÀå-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ J¦JªÀiï¹ ªÀiÁPÉðÃl ¥ÁæAUÀtzÀ°è C¤Ã¢üPÀÈvÀªÁV DgÉÆæ ²æ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÉUÁÎuÉ G-gÁºÀÄ® ¥sÀÄqï UÉæãÀ ªÀÄZÀðAlì ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ CAUÀr PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ PÀlÖqÀ ¸ÀÜVÃvÀUÉƽ¸À®Ä ¸À«ÄwAiÀÄ ¤tðAiÀÄzÀAvÉ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀlÖqÀzÀ ¤ªÀiÁðt ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 31/5/09 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ £ÀªÀÄä ¹¥ÁÄ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀgÉĹ ¤ÃªÀÅ PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ C¤¢üÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt ¸ÀÜVÃvÀUÉƽ¸À®Ä w½¹zÁUÀ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É KgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÀlÖqÀ PÀlÄÖvÉÛ£É K£ÀÄ QvÀÄÛPÉƽîwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÉç®UÉ UÀÄ¢Ý ªÀiÁvÁr ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CrØ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀbÉÃj ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ²æà ±ÁªÀÄgÁªÀ, ªÉÄÃgÀÄ PÀmÉÖ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀævÉÃPÀë ¸ÁQë EgÀÄvÁÛgÉ .£ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è PÀbÉÃj PÉ®¸À ºÁUÀÆ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸À«ÄwAiÀÄ ¥Àæ¨sÁj PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÀDR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.