June 26, 2009

DAILY CRIME UPDATE 26-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-06-2009
ºÀ®ªÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ C¥ÀWÁvÀ : JgÀqÀÄ ¸ÁªÀÅ
1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 79/09 PÀ®A: 279, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀiï,«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á/ ²ªÀt EªÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀÄPÁAvÀ ºÁUÀÆ ¹zÁæªÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ºÀvÉÆÛÃnÖ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ GªÀÄPÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 79/09 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ(.)

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 100/09 PÀ®A: 279. 338. 304 (J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 12/06/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ EAzÀĪÀÄw ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ EªÀgÀÄ rVÎ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆøÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ RlPÀ aAZÉÆý-zÀħ®UÀÄAr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ M«Ää¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ EAzÀĪÀÄw EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ AiÀıÉÆÃzÀgÁ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/09 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ ¥ÀæPÁgÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ(.) ¢£ÁAPÀ: 16/06/2009 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. EAzÀĪÀÄw EªÀgÀÄ ZÀQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆlÖ ¥ÀÄ£Àgï ºÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 340(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆÃjPÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ: -
¢£ÁAPÀ: 25/06/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï EªÀgÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦-10 PÉ-8489 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÄPÀvÀ¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ¥ÀæPÀgÀt PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- 75/2009 PÀ®A- 279 ,337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/06/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ GzÉÝñÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á/ KtPÀÆgÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ GzÉÝñÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ JZï-8488 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ KtPÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GzÉÝñÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÁqÀV ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 448. 504. 506. eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ zÉÆÃAr¨Á EªÀ¤UÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á; ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀÄ £À£Àß ¥Áèl£À°è DPÀæªÀĪÁV KPÉ UÉÆÃqÉPÀnÖ¢ CAvÁ PÉýzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ zÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ AiÀĸÀéAvÀ E£ÉÆß 2 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á; ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 117/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ §¸À¥Áà £Á±É ªÀ 19 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ¨Áj ºÀtÂÚ£À VqÀªÀ£ÀÄß PÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ºÀÆ®zÀ ¨sÁUÀ¢ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà £Á±É ªÀ 36 PÀÄgÀħ ¸Á/ UÁzÀV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ F VqÀ AiÀiÁPÉà PÀqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ(.)

3) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 118/09 PÀ®A: 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà £Á±É ªÀ 36 PÀÄgÀħ G PÀÆ° PÉ®¸À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀÆ®PÉÌ ºÉÆV ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EvÀ£À ºÀÆ®zÀ ¨ÁdÄ ºÀÆ® EzÀÝ §¸À¥Áà £Á±É EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ, EªÀj§âgÀ ºÉÆîzÀ ªÀÄzsÉå«zÀÝ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ºÀuÉÚ£À VqÀªÀ£ÀÄß §¸À¥Áà EvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) C¤Ã® vÀAzÉ §¸À¥Áà £Á±É ªÀ 19 ºÁUÀÄ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ 2) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ £Á±É ªÀ 21 EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁj ºÀtÂÚ£À VqÀªÀ£ÀÄß PÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠧PÀÌ¥Áà EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ " VqÀ AiÀiÁPÉà PÀqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝgÁ CAvÀ " ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÉÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, UÀ®zÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ(.)

4) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 119/09 PÀ®A: 504, 323, 324, 353, 109, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà vÀqÀ¥À°èPÀgÀ ªÀ 20 ¸Á PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÉåAiÀÄAvÉ £ÉªÀÄä¢ PÉAzÀæ PÀªÀÄoÁuÁzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ EeÁd vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ C®ÄègÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è EvÀgÉ E§âgÀ£ÀÄß d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁå£À 13-00 UÀAmÉUÉ £ÉªÀÄä¢ PÉAzÀæPÉÌ §AzÀÄ "£À£Àß CzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ PÀÆqÀÄ CAvÀ PɽzÀPÉÌ" ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ gÀ¹¢ vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ CzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ PÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ w½¸ÀzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀ¹Ã¢ E¯Áè CzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ PÀÆqÀwAiÀiÁå CxÀªÁ E¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ £ÉªÀÄä¢ PÉÃAzÀæ¢AzÀ CAV »rzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀi°èzÀÝ §qÉUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ(.)