February 28, 2010

DAILY CRIME UPDATE 28/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 28/02/2010

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010, PÀ®A 279,337 L¦¹:­­-
¢£ÁAPÀ 26/02/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¼ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ zÀÄUÀgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁ// ®ªÀiÁt G// ²PÀëPÀ ¸Á// aQè (eÉ) ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀÄ JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁwæ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA PÉJ-38/eÉ-4256 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ gÁd ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁªÀ dAfÃgÉ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ// J¸À.¹ G// ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA PÉJ-23/JA-6050 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ £Àqɹ, »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄArUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010. PÀ®A 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 26/02/2010 gÀAzÀÄ 7300 UÀAmÉU ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁæ£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèªÀiï GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀÄAUÀ®V. gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀgÉ ºÉÆîzÀ°è ªÉÄêÀÅ PÀvÀÛj¸ÀĪÀ ªÀĶ£ïÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ EgÀ°®è PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 5000=00 gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/26-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæè AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀÀîgÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀîÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.34/2010 PÀ®A 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ºÀ®UÉ 24 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À GB ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸ÁB PÉÆlUÁ vÁB aAZÉÆý.gÀªÀgÀÄ alUÀÄ¥Àà¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §gÀĪÁUÀ £ÀÆgÉÆâݣÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ J£À.JZÀ. 9 gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É M§â ©½ §tÚzÀ EArPÁ PÁgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀwñÀ EªÀgÀ UÁrUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀgÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.DzÀgÉ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤®è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA.46/2010 PÀ®A 457,380 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 27/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁ¸ÀĪÀÄSÁ£À vÀAzÉ WÉÆÃlÄSÁ£À ªÀ 19 ¸Á PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è zÁqÀV ¨ÉÃ¸ï ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀÄ ªÉÆèÉʯï j¥ÉÃj PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ªÉÆèÉʯï CAUÀr ªÀÄÄaPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À CAUÀrAiÀÄ ¥sÀ½ vÉÃUÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ¹.¦.AiÀÄÄ. D/Q. 12,000/- 2) ªÉÆèÉʯï ZÉÊ£Á ¸ÉÃmï ¥sÉÆãï. £ÀA. 9986898979 D/Q. 1000/- 3) ZÉÊ£Á ¨Áålj D/Q. 4000/- »ÃUÉ MlÄÖ 17,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®VzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2010 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹.:-
¢£ÁAPÀ: 27/02/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ºÀ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ JAzÀÄ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£Áf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á. gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ E£ÀÆß 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á.gÀªÀgÀ ªÀÄzÉå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:101 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼ ÀCVzÀÄÝÝ CzÉà PÁgÀtPÉÌ EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2010 PÀ®A. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ :27/02/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á. gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ zsÀ£Áf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ E¤ß§âgÀÄ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á.gÀªÀgÀ ªÀÄzÉå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:101 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ CzÉà PÁgÀtPÁÌV EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
February 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 27/02/2010

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 325, 363, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-2-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀ @ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ qÁ «oÀ®gÁªÀ «±ÀéPÀªÀÄð, 27 ªÀµÀð, UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ DgÉÆæ ºÁªÀV ªÀÄÄzÁ¼É, E£ÉÆßçâ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÉÃj dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß eÉÆvÉVzÀÝ ªÀÄƪÀgÀ ¸À»vÀ PÁj£À°è ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁj£À°è »A§¯Á¹ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ @ ZÀAzÀÄ ¥ÀmÉî UÁzÀV. ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ @ «dÄ ¥ÀmÉî UÁzÀV. E§âgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ £ÉÆÃr ¤°è¸À®Ä PÉÊ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£Àß½î jAUÀ gÉÆÃrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ PÁj£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ PÁgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ UÁAiÀĪÀiÁr PÁj£À UÁè¸ÀUÀ®Ä ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ vÀªÀÄä PÁjÀ£À°è ¨É£ÀPÀ£À½î gÉÆÃrUÉ MAiÀÄÄÝ vÀ®ªÁgÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀzÉ PÁj£À°è vÀAzÀÄ ©ÃnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ 100 UÉ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ¥Éưøï¸ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðvÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ aQvÉì ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ eÉ.r.J¸ï. ºÁUÀÆ CgÉÆævÀgÀÄ ©.eÉ.¦ gÁdQAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÁVzÀjAzÀ F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2010 PÀ®A. 279, 337, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2010 gÀAzÀÄ 0840 UÀAmÉUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J 38/ ¦-123 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©ÃzÀgï¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýîUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀÀ gÁ.ºÉÃ-9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DgÉÆæ MAzÀÄ mÉÊ(r)gï ¯Áj £ÀA. £ÀA. ¹.f-04/eÉ.J-7022 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°èqÀzÉà gÁ.ºÉÃ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÁ®Ä, ªÀÄÄR,ºÁUÀÄ M¼ÀUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï jÃPÁëPÉÌ zsÀPÉÌ ºÀwÛzÀjAzÀ jÃPÁë ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßKSÉýîUÉ ¸ÁV¸À¯ÁVzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁgÁt UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ZÁªÀiÁ 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£É PÉ(r)¸À, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ¸ÀzÀå UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä (c)ÃzÀgï. ±ÉjÃR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 26/02/2010 gÀ 500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ PÀAmÉÃ¥Áà ¥ÀlªÁzÉ£ÉÆgï ªÀAiÀÄ: 38ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G// ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á// ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ ¤gÀAd¥Àà £ÀªÀgÀÄ À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÆ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 24 KPÀgÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ¥Á°£À ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÉ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÀt PÀÆqÀzÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁªÀ ¤gÀAd¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¤gÀAd¥Àà ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤gÀAd¥Àà ªÀÄƪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀgÀ®èzÉ ªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀiÁªÀ ¤gÀAd¥Àà gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ C¸À¨sÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà §rUɬÄAzÀ UÀ®è. ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À C¯Éèà EzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ PÀAmÉÃ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Ánïï ,C±ÉÆÃPÀ §¼ÀUÁgÀ ºÁUÀÄ ºÉÆl¯ï ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr £À£ÀUÉ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010, PÀ®A : 323,504,506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-02-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 2) ¢°Ã¥ï qÉÆÃuÉ E§âgÀÄ PÀÆr PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀt ZÉPï qÁæ ªÀiÁqÀ®Ä PÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉà AiÀiÁªÀÅzÀÄ ZÉPï PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¨ÁQ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ZÉPï PɽzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ EgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 04/2010.PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 26-02-2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÁd¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ; 42 ªÀµÀð eÁw; J¸ï.¹ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; JPÀ¯ÁgÀ. gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨sÀÆvÁ¼É. 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¨sÀÆvÁ¼É. 3) ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ PÀ®è¥Áà ¨sÀÆvÁ¼É. ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á; JPÀ¯ÁgÀ.JA§ÄªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÁjAiÀÄ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì. UÀÄ£Éß £ÀA.45/2010, PÀ®A: 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ fÃvÉAzÀæ qÁAUÉ ªÀ 23 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÁzÀ 1) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¨sÀAUÁgÉ ªÀ 28 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zÁqÀV 2) ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ eÉÊgÁªÀÄ d«Ä£É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð 3) DPÁ±À vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì. J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CªÀgÀ ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁr¢Ý JAzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.February 26, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 26/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À «ªÀgÀ 26/02/2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ JªÀiïJ¯ï¹ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁåw ºÀjd£À G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ vÁ:OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ ¨Á«PÀnÖ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁåw J¸ï¹ G: ©J¸ïJ£ïJ¯ï PÀbÉÃj OgÁzÀ£À°è PÉ®¸À ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 38 PÉ 4410 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ PÁæ¸ï ©æeï ºÀwÛgÀ MªÀÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 323,498 (J) eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. CPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ; 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ gÁd¨sÀƱÀ£À ¨sÁAqÀ¹AUÁ«PÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 20/05/2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁd¨sÀƱÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªï ¨sÁAqÀ¹AUÁ«PÀgÀ £À eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀAzÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀÄR ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CAd£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¨sÁqÀ¹AUÁ«PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁj ¥ÀæeÁ¦vÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¨sÁqÀ¹AUÁ«PÀgÀ J®ègÀÄ ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ FUÀ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÉÆægÀA© UÁæªÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£À ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀQîgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ °UÀ¯ï £ÉÆnøÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤£Éß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 323,504,506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-02-2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ qÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ- 31 ªÀµÀð ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ PÀqÁå¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ PÀÆr PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ZÉPï qÁæ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄÀ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ZÉPï PɽzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ EgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 44/2010 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ 3300 UÀAmÉUÉ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ©ÃzÀgÀ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ¥sÀgï vÀAzÉ £ÀÆgï C° ¸Á:: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ EArPÁ PÁgï £ÀA PÉJ 02 JªÀiï.J¥sï 5901 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2010 PÀ®A. 324, 504 :-
¢£ÁAPÀ 25/0210 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÀÄUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð:G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ DmÉÆà PÉ.J 39 /3579 EzÀÄÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁV¸ÀÄ®Ä ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÉãÀÄ DµÀÖgÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà @ ªÀÄ®èPÁdÆð£À vÀAzÉ ¸ÀzÀgÀzsÀ PÀÄvÁÛ¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ. gÀªÀgÀ DmÉÆà ¸ÀgÀ¢ E®èzÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÄr¹wÛzÀÝ£ÀÄ DUÁ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß DmÉÆà EzÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÁjUÉ KPÉÌ PÀÄr¸ÀÄwÛ¢ CAvÁ PɽzÀPÉ ¤Ã AiÀiÁªÀ£ÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ J£ÀÄßvÁÛ C¸À¨sÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-2-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ PÁªÀĸÀÄAzÀgÀ, 19 ªÀµÀð, «zsÁåyð ¸Á ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁdÄ ºÀÆUÁgÀ 2) ¸ÀwõÀ 3) «ÄxÀÄ£À J¯ÁègÀÆ ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀt PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ , CgÉÆævÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA. 4/2010 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 25/02/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ zÀ±ÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 61 gÀ°è ±À¢ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV DPÉAiÀÄ PÉÊ ºÀÄ°è£À°è EzÀÝ ºÁ«UÉ vÀUÀ° MªÉÄä¯É ºÁªÀÅ DPÉAiÀÄ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ PÀaÑzÀjAzÀ SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DUÀzÀ PÁgÀt ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ 1045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀĹAUÀ ªÀ 60 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ zÀÄ®UÀZÀ E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì-¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃqï ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃV «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPï ºÀwÛgÀ EªÀj§âgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ »AzÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. PÉ.J/39 ºÉZï./8460 £ÉÃzÉÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ, UÀ®èPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï.«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ: 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ JAzÀÄ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀļÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ £ÉüÀV. gÀªÀjUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA:J.¦.13.«.7896 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉߺÁ gÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 379 eÉÆvÉ 34 :-
¢£ÁAPÀ 14/11/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ºÀĸÉìãÀ¸Á§ 52 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀjªÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß HgÁzÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ EgÀ°®è. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ©ÃUÀ ºÁQzÀÝgÀÄ. ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯Éà vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀeÁä vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå @ ªÀÄĸÀĸÁ§ 2) £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå E§âgÀÆ ¸Á E¸ÁèA¥ÀÆgÀ £ÀeÁä ªÀÄvÀÄÛ £À©Ã¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ vÁªÀÄæzÀ, ªÀÄvÀÄÛ C°«Ä¤AiÀĪÀiï, ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 10 UÁæªÀÄ §AUÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
February 25, 2010

DAILY CRIME UPDATE 25/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 25/02/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ 1110 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄl¥Àw ªÀAiÀÄ:40ªÀµÀð ¸Á ºÀ½îPÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¢£Á®Æ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯ÉUÉ MAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©qÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-2-2010 gÀAzÀÄ gÉêÀt¹zÉݱÀégÀ ±Á¯ÉUÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÁ¥À¸ÀÄì ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ PÁgï £ÀA JªÀiï JZï 04 JPÀë 381 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆâAzÀ E½zÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄUÀÄ gÁªÀÄgÀvÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ ddgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2010, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2400 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀÆAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 38 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ªÉÆÃUÀzÁ¼À JA§ÄªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¤±ÉÃAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£.É ¸ÀzÀj ªÀQÛAiÀÄÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà £ÁgÁ 40 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ªÉÆÃUÀzÁ¼À JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2010, PÀ®A 147, 148, 498(J), 504 L¦¹ eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁºÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå ¦ÃgÀªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð G/PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ. JA§ÄªÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ 10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DPÉUÉÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ UÀAqÀ .ºÀ£ÀÄß«ÄaiÀÄå vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¦ÃgÀªÁ¯É ¨ÁªÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ DvÉÛ UÉÆÃj¨Éà UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀiÁªÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄƯÁ£Á¸Á§ £ÉUÉt ¸ÀgÀzÁgÀ©Ã UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á/ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj QgÀÄPÀļÀPÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 24-2-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ 10 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ C®°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß ¨sÁªÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ gÀªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¨ÉèÃqï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ VÃj ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ VÃj vÀgÀaÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÁåt PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÉ £À£Àß ªÀiÁªÀ FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß MqÉ¢gÀÄvÁÛ£É »ÃUÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÁÝgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/02/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ gÁdÄ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ// Qæ±ÀÑ£ï G// ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ °AUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw E§âgÀÄ zÁjAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 20-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ ¸ÀzÀj vÀPÀgÁj£À §UÉÎ DgÉÆævÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁVÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁªÀÄĶÖà ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2010, PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÀAPÀ 24-02-2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¦¹-1242 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ, ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÁ¼ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð eÁ; J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G- ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, JA§ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ±Àlð ©aÑ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¤°è¸ÀÄvÁÛ ºÁUÀÄ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÀªÁðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕ£ÉAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjªÀAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


February 24, 2010

DAILY CRIME UPDATE 24/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w 24/02/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2010 PÀ®A 279, 337, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 22/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 38 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÉÃPÀļÀV. gÀªÀgÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J 32 JªÀiï 1320 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ gÉPÀļÀV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁUÀ ºÉÆÃZÀPÀ£À½î ²ªÁgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-2-2010 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ¥ÉÊ¸É 47ªÀµÀð eÁåw PÀ§°UégÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆZÀPÀ£À½î zÁlÄwgÀªÁUÀ wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ EgÀĪÀ §§° VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É. ºÁUÉ fæ£À°èzÀ Qè°£ÀgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ PÉÊPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CAf Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©ÃlÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
23/02/10 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ×®gÁªÀ PÀ£À¸É eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¥ÁAræ UÀAqÀ£ÁzÀ «oÀ×® vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÀ£À¸É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð,G:MPÀÌ®Äv£ÀÀ ¸Á: ¥ÁAræ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àf«¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ RaðUÁV ¸ÀgÀPÁj ¨ÁåAQ£À ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¸Á® DVzÀÄÝ ¸Á® ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ®Ä DUÀÄwÛ¯ÁèªÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/02/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¥ÁAræ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ À PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 29/2010 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22/02/2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. AiÀÄ §UÉÎ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ¸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀAzÉÀ ªÀiÁgÀÄwUÉ E§âgÀÆ ºÉAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ±ÀgÀtªÀiÁä EzÀÄÝ 2£Éà ºÉAqÀw ¸ÀįɪÀiÁä EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄ DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ gÀÆ.400/- fêÀ£ÁA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ ±ÀgÀtªÀiÁä¼ÀUÉ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ºÀt PÉÆnÖ®èzÀÝPÉÌ ¢:22/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀiÁä¼À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÀt PÉÆqÀÄwÛ¯Áè KPÉ JAzÀÄ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£É M¼ÀV¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ ©ÃgÀ§®è£ÀÄ §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀįɪÀiÁä¼ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2010 PÀ®A 341, 504, 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/02/10 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ£Áß ©Ã UÀAqÀ SÁeÁ SÁ£ï¥ÀoÁuï 35 ªÀµÀð ²gÀÆj UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ±À¨Á£Á©Ã dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖPÉÆAqÀ DPÉAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÉÆé£Á ©Ã EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ CªÀgÁzÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀ½îPÉÃqÀ(©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß JwÛ£À §ArAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ N«Ä¤ ªÁå£ï ZÁ®PÀ PÀgÀ§¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÆgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä N«Ä¤ ªÁå£ï £ÀA JªÀÄ.JZï 12 E 6917 ¸Á ¹AzÀ§AzÀV. gÀªÀgÀÄ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 10/02/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1225 UÀAmÉUÉ «ÄeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀVgÀ ¸Á ¹vÁ PÁ¯ÉƤ §.PÀ¯Áåt PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ GµÁ UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀ¹AUÀ UÉÆøÁ« ¸Á ¯ÉÆúÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå ªÀĺÁgÁµÀÖç gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §½UÉ ºÉÆÃV ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶Ø ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀVzÀÝjAzÀ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-02-10 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CdÄð£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁåw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ±ÉÃA¨É½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±ÀgÀt¥Áà zsÀ¥ÀmÉ gÀªÀgÀ ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄqÀPÉ ¸Á: ±ÉA¨É½î. gÀªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÀA§AzÀ £Á¼É ¥É¹ EzÉ CAvÁ CAzÁUÀ CzÀPÉÌ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ° CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹¢®èzÉ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÀqÉ PÀtÂÚUÉÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


February 23, 2010

Bidar District Daily Crime Update 23/02/2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23/02/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 25/2010 PÀ®A : 324,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 21-02-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ eÁdĨÁ¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÁAræ xÁAqÁzÀ°è ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦üÃgÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉĬĸÀ®Ä ºÉÆUÀÄ ¹nÖ¤AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gɪÀÅ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä ¥sÁvÀĨÁ¬Ä E§âgÀÄ ¸Á: ¥ÁAræ xÁAqÁ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁQ £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üÃgÁå¢ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA.12/2010 PÀ®A: 341, 504, 3547, 323 L¦¹
¢£ÁAPÀ 21/02/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ°è ±À§£Á ©Ã vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sï ¸Á§ 25 ªÀµÀð ¸Á:²gÀÆj gÀªÀgÀÄ ²ªÁf dAiÀÄAwAiÀÄ ¥ÉÆøÀÖgï NzÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀgÀSÁ£ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï SÁ£ï ¨ÁVgïzÁgÀ ¸Á: ²gÀÆj C°èUÉ §AzÀÄ »AzÀÆ ¥ÉƸÀÖgï KPÉ MzÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/02/10 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ²gÀÆj UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV »AzÉÆ ¯ÉÆÃUÉÆAPÉ ¥ÉƸÀÖgï ¥ÀqÀvÉ CAvÁ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 63,64 copy Right Act 1957
¢£ÁAPÀ 22/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ. jù PÀÄ®±ÉÃqÀ vÀAzÉ «ªÉÆPÁ£ÀAzÀ PÀÄ®±ÉÃqÀ ªÀ 44 ªÀµÀð G L.¦.Cgï. ¥sÉÊAqÀgï PÉ®¸À ¸Á ¦A¥Àj ¥ÀÆuÉ - 411018 (ªÀĺÁgÁµÀÖç) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀįÁèj ªÀ 42 G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ºÀgÀPÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà UÁªÀiÁ ªÀ 49 °AUÁAiÀÄvÀ G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¨sÁvÀA¨Áæ vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ CAUÀrUÀ¼À°è £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ CAzÀgÉ ¥sÉÊ£ÉÆïÉÃPïì ºÉÆêÀiïUÁqÀð CAvÀ §gÉzÀ «zÀÄåvï ªÉÊgï C£ÀÄß £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄAvÉ ¥sÉÊ£ÉÆïÉÃPïì ºÉÆêÀiïUÁqÀð CAvÀ §gÉzÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊgÀUÀ¼À §AqÀ®UÀ¼À£ÀÄß EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ PÉÆÃlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2010 PÀ®A: 279,337 L¦¹
¢£ÁAPÀ 22/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà OgÁzÉ ªÀ 18 ªÀµÀð G ªÀÄ£É PÉ®¸À PÀÄgÀħ ¸Á RlPÀ aAZÉƽ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ E½zÀÄ §¸À ¤¯ÁÝt¢AzÀ E§âgÀÄ CPÀÌ vÀAVAzÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄUÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀȧuÁÚ gÁA¥ÀÄgÉ ªÀ 40 PÀÄgÀħ G n.«é.J¸ï. ZÁA¥À £ÀA. J.¦/10 J/9017 £ÉÃzÉÝgÀ ZÁ®PÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2010 PÀ®A: 279, 337 L¦¹
¢£ÁAPÀ 22/02/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ// §rUÉgÀ G// PÁgÀ ¥ÉÃAlgÀ ¸Á// ZÁPÀÆgÀ f¯Áè// ¯ÁvÀÆgÀ JA.J¸À. gÀªÀgÀ ºÉAqÀw PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÁr »AwgÀÄUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/2908 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉƦ gÀ« vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ £Àqɹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ M¼ÀUÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 22-02-10 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ²æà C°Ã¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ¦¹.822, 1213, 1208, 1613, 1428, 1354 fÃ¥À £ÀA. PÉJ:38 f:143 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ¨ÁA¨É ªÀÇqÀ£ï ¥sÀæ¤ÃZÀgÀ CAUÀrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ ªÀÄĽî£À eÁ°AiÀÄ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆæ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¥sÁgÀ RÆgÉʹ ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄĸÉÛöÊzÀ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ CAzÀgÀ- ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àl eÉÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ DgÉÆæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj C°èAzÀ E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


February 22, 2010

DAILY CRIME UPDATE 22/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22/02/2010

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010 PÀ®A 279 337 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ:21/02/2010 gÀAzÀÄ 1040 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï,¹,¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CA§uÁÚ ¸Á:eÁAw EªÀ£À ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÀ¯Á® fÃ¥À £ÀA PÉ.J.32 JªÀiï 729 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:eÁAw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ SÁ£Á¥ÀÄgÀ gÀÄzÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 279, 337, L¦¹,
¢£ÁAPÀ 21/2/10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄAr¥Á¼Àå PÁ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊzÁ©Ã UÀAqÀ ªÀ»ÃzÀ«ÄAiÀiÁå ZÁªÀŸÀ ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA G¼ÀªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UÁrªÁ£À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ R°Ã® ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÁAqÀÄ ªÀÄqÁæ¹ E§âgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ UÀÆqÀì CmÉÆ jÃPÁë £ÀA PÉJ-39/6109 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ T¯Áè PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAr¥Á¼ÀåzÀ §½ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹
¢21/02/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PÀÄ£ÀÄßgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀĨÁ ¸Á: ºÀÄqÀV ºÁUÀÆ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà E§âgÀÄ §eÁd ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-39/ºÉZï-2708 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ¢AzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸Àì¥Áà ¥ÁgÁ ¸Á:ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ-ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁrjAzÀ PÀ®è¥Áà ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹.
¢21/02/10 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ zsÀ£ÀgÁd ¦J¸ïL(C«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ¸À§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀvÀå¢Ã¥À PɪÉÄPÀ¯ï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 1330 UÀAmÉUÉ M§â ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ªÀåQÛAiÀiÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ @ ZÀAzÁæöå @ ZÀAzÉæñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ @ PÁ±À¥Áà ªÀd£ÀzÁgÀ eÁw: ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: d»ÃgÀ ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀªÀÄ ªÀ¸ÀæöÛ zÀ°è £ÉÆÃr NqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤qÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß: 27/2010 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ.
¢£ÁAPÀ 21-02-2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆgÀR£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À ªÀAiÀÄ:45.gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Àa£À JA§ÄªÀªÀ¤UÉ DgÉÆæ CmÉÆà £ÀA. PÉJ. 38-3624 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉÃðl PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ avÁæPÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢EAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ CmÉÆà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA:26/2010 PÀ®A: 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 21-02-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀvÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÉêÀÅ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÁAræ xÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ©üªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ «¯Á¸À ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¥ÁAræ xÁAqÁ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÑUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄzÀ®Ä J¼ÉzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 18/2010 PÀ®A 87 PÉ. CåPïÖ
¢£ÁAPÀ 21/02/2010 gÀAzÀÄ 1610 UÀAmÉUÉ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ ¢Ã°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ ¹ªÁgÀzÀ°è £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á AiÀÄgÀAqÀV gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwzÁÝgÉ, JA§ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀÑ®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃr, ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀgÉ CªÀjAzÀ 360/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ D ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.February 21, 2010

DAILY CRIME UPDATE 21/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21/02/2010.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 28/10 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 21/02/2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ: PÀ®è¥Áà ¥ÉzÉÝ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: ªÁ»¤ §¸Àì £ÀA PÉ.J-34/4857 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 21/02/2010 gÀAzÀÄ 0925 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ CmÉÆ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀĹÃzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É §¸Àì £ÀA PÉ.J-34/4857 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ DzÀªÀÄ vÀAzÉ E¸Áå¬Ä® µÁºÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÆqÀì ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-32, J£ï-9990 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ¨sÉƸÁÎ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÆ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ MªÉÄäÃ¯É wgÀÄV §¸Àì ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß §®UÀqÉ gÉÆÃr£À rêÉÊqÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ §¸Àì£À°è EzÀÝ PÀAqÀPÀÖgÀ , ¥ÉưøÀ AiÀįÁègÉrØ ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ JA§ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¦PÀ¥À PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 22/2010 PÀ®A: 285, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 20/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ¥Á±Á vÀAzÉ: G¸Áä£ÀC° ¸Á/ ¦ZÁ£ÀUÀgÀ d»ÃgÁ§zÀ (J.¦)gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 20/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀĺÉÃvÁ§ vÀAzÉ: gÀÄPÀĪÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð ¸Á/ UÀÄ®âUÁð E§âgÀÆ ªÉÆèÉʯï mÁªÀgÀ J¯ÉÃQÖçµÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ mÁªÀgÀ UÀÄvÉÛzÁgÀgÁzÀ ²æÃzsÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgï C«ÄÃvÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀĺÉÃvÁ§ EªÀgÀUÉ mÁªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÀAAl ¸À¥ÉèöÊ EzÉà CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ªÉĺÀvÁ§ EvÀ¤UÉ mÁªÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ E®èzÉà PÀ¼ÀÄ»¸ÀzÁÝUÀ ªÉĺÀvÁ§ EvÀ¤UÉ PÀgÉAmï vÀUÀ° ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ JqÉUÁ®Ä, vÉÆqÉUÉ ªÉƼÀPÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
February 20, 2010

DAILY CRIME UPDATE 20/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20/02/2010.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 24/2010 PÀ®A: 353, 160 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 19/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁPÀgÀ J.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ UÉÆøÁ¬ÄUÀ°è ²ªÁf dAiÀÄAw EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ UÉÆøÁ¬ÄUÀ°è ²ªÁf ZËPï¢AzÀ T¯Áè ªÀiÁUÀðªÁV UÁA¢üZËPï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀÄfÓzï ºÀwÛgÀ ªÀÄĹèA d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ±ÀÄPÀæªÁgÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄfÓzïzÀ°è ¥ÁæxÀð£É ªÀiÁr ºÉÆÃgÀUÉ §gÀĪÁUÀ ²ªÁf dAiÀÄAwAiÀÄ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀgÀÄ zsÀ餪ÀzsÀðPÀzÀ°è ¸ÀAVÃvÀ ºÀaÑ PÀÄtÂzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄĹèA ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ ªÀÄfÓzï ºÀwÛgÀ ºÉaÑUÉ zsÀ餪ÀzsÀðPÀzÀ ±À§Ý ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄĹèA ¨ÁAzÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV dUÀ¼À ºÉÆÃqÉzÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÀÆ £ÀÆQ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1£Éà ¥Ánð ªÀĺÀäzÀ ªÀĺÉÃvÁ¨ï ©rªÁ¯É ¸Á/ ±ÀºÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀ¯Áåt E£ÀÆß 22 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ 2£Éà ¥Ánð ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ: ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¸Á¼ÀÄAPÉ ¸Á/ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt E£ÀÆß 16 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 28/2010 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 18-19/02/2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð ¸ÁB ¨Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉÆèÉʯï CArAiÀÄÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ°è gÁ.ºÉ-09 gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÉʯï CAUÀrAiÀÄ ±Élgï ªÀÄt¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ºÀ®ªÀÅ PÀA¥À¤UÀ¼À ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ JªÀiï¦-3 ¥ÉèÃAiÀÄgï C.Q. gÀÆ. 77,216/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀ¢AzÀ ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 29/2010 PÀ®A: 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 19/02/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-39/eÉ-2342 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ¤gÀAd£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥ÁàgÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ºÁªÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð ¸ÁB PÀAzÀUÀƼÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

¨ÉªÀļÀSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀA: 12/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« DPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 19/02/2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ®Qëöäà UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà §ÄqÀ£ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á/ PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î.AiÀÄ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà EªÀgÀÄ ¸ÀAeÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä Hj£À ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ¸ÀA. PÉJ-39/3909 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgï gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà EªÀgÀ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 27/2010 PÀ®A: 341, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ qÉÆAUÀgÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀªÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀªÀļÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀAmÉ¥Áà ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ, ºÁUÀÆ 2] dAiÀIJæà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: qÉÆAUÀgÀV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 20/2010 PÀ®A: 505(2) L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 14-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ®¢AzÀ ¢AzÀ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊAiÀÄ°UÉ F jÃwAiÀiÁV (1 Musalmaan.. 4 shaddl.. 18 bacche … 30 roze..57 desh.. 02 lac madrase.. 60 lac atankwadi… 150.. crore population.. aur mission ???? slrf 1 hindustan ka kabza aur hindu.. bechare…? Main mera prewar… ? aur wo pariwar bhikltna ?? Hum do hamare do…? Jara sociye ………… apane baccho ko hum jago…. Vande matarm..) CAvÁ ¥ÀææZÉÆÃzÀ£ÁPÁj J¸À.JªÀÄ.J¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ªÉÆèÉʯï zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 9740105137 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ J¸À.JªÀÄ.J¸À PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ. ¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀgÀªÁV ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ G¥À «¨sÁUÀ¢üPÁj §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt f/ ©ÃzÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 21/2010 PÀ®A: 309 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 19/02/2010 gÀAzÀÄ r¹ÖçÃPï mÉæ£ÀØ £À¸Àð C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ±ÀıÀÆæµÀPÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è ¥ÀÄgÀĵÀ ºÁUÀÄ ¹Ûç ±ÀıÀÆæµÀPÀjUÉ ¸ÀªÀiÁ£À ºÀPÀÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ ¥Àæw¨sÀl£Á gÁå° ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ f¯Áè¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀ PÀZÉÃjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÀZÉÃj ªÀÄÄAzÉ WÉÆõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ CzÀgÀ°è J¸ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ: ©üêÀÄuÁÚ ¸Á/ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ £À¸Àð £ËPÀj PÉÆqÀĪÀAvÉ agÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¨Ál®zÀ®èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀ J¸ÀÄzÁ¸À f¯Áè CzsÀåPÀëPÀgÀÄ r¹ÖçÃPï mÉæ£ÀØ £À¸Àð C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£À ©ÃzÀgÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 20/02/2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄPÀgï vÀAzÉ UÀÄAqÉgÁªï eÉÆüÀzÁ§PÉ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð ¸Á/ UËAqÀUÁAªï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2200 UÀAmÉUÉ vÁ£Áf vÀAzÉ ¤ªÀÈwÛð ±ÉÃjPÀgï ¸Á UËqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è Ql£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä CAvÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀÄr¢zÀÄÝ DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀUÉ ¸ÉÃj¹ ºÉaÑ£À aQìvÉ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 19/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁvÉÆý UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. C¤vÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ 25 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£À, ¸Á/ ¸ÁvÉÆý EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀ EªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¹r®Ä §rzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 04/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 19/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃUÀ£ÀgÁd vÀAzÉ: zÀÄgÀdzÀ£À ¥ÁAfAiÀiÁå, ¸Á/ PÉÆrAUÀ f/ £À§gÀA¥ÀÆgÀ gÁdå/ Nj¸Áì EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÀtf ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÁgÀAeÁ PÉ£À®zÀ°è zsÀ£À¹AUÀ£ÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÉÆà ? ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 3, ¦.¦.r. KPïÖ 1984
¢£ÁAPÀ: 19/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J.JZï.¹-09 ªÀiÁ¤PÀ¥Áà vÀAzÉ: «oÀ® PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð r.J.Dgï. ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÀgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä EAZÁdð D¦üøÀgï UÉÆëAzÀgÁªÀ CªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï£À°è PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÁUÀ J.J¸ï.¦. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁ夣ÉÆA¢UÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ J¸ï.JZï.N. gÀªÀjUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è UÁA¢ü ZËPï¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄfÓzï JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ªÁå¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, »A¢£À §®UÀqÉAiÀÄ UÁè¸ï MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 19/02/2010 gÀAzÀÄ ¥sÀAiÀiÁð¢ eÉÊwxÀð vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð G: EnÖUÉ PÁSÁð£É eÁw: PÀÄgÀ§gÉ EvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ- UÀÄ®§UÁð gÀºÀzÁj ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¯Áj £ÀA: PÉJ-38/1901 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ EArPÉlgï ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀ ºÁUÀÆ 2) ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ CuÉ¥Áà ¥ÀÆeÁj ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ-32/J¸ï-584 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀvÀÛgÀUÁ EvÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ ¤AwzÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À »AzÉ ªÀÄvÉÆÃAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É EzÀÝ C¥ÀjavÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ CuÉ¥Áà EvÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉ½zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
February 19, 2010

DAILY CRIME UPDATE 19/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19/02/2010.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 28/2010 PÀ®A: 143, 147, 498(J), 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ºÁUÀÄ 3 & 4 r.¦. JPïÖ 1989:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ: ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ eÁAvÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á/ PÀÄA§gÀªÁqÁ ZÀ£Àß §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ®UÀߪÀÅ ¢£ÁAPÀ: 25/06/2007 £Éà ¸Á°£À°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ®UÀßzÀ°è vÀ£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÀªÀjUÉ gÀÆ. 1,00,000/- ºÀt, 6 1/2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ºÁUÀÄ 50,000/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀî ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ: «±Àé£ÁxÀ eÁAvÉ 3) ¨ÉèÁªÀw UÀAqÀ: gÀ« 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ eÁAvÉ 5) gÀ« (£ÁzÀ¤AiÀÄ UÀAqÀ) J®ègÀÆ ¸Á/ PÀÄA§gÀªÁqÁ ZÀ£Àß §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ «£ÁPÁgÀt £À£ÀߣÀÄ ¦r¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ PÉÆÃnÖgÀĪÀ¢¯Áè ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnzÀgÉ 5 jAzÀ 6 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¹UÀÄwÛvÀÄÛ. ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¦r¸ÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄV ¤Ã£ÀÄ §A¢zÀgÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲êÀÄw. PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ: ®PÀëöät ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á/ C®UÀÆqï ¸ÀzsÀå ¨sÉÆøÀUÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ: JPÀ£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EvÀ£ÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀPÁðj ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°è ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV ¥sÉÊ£Á£ïìUÀ¼À°è ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ »AwgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ, ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 jAzÀ 17/02/2010 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£Àß½î ²ªÁgÀzÀ qÁ/ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 06/2010 PÀ®A; 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. ¸ÀIJ®ªÀÄä UÀAqÀ: £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 £Á£ÀÄ ¨É½UÉÎ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÁ£É CAvÁ w½zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ±ÉÃjR ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ PÀ®A: 26/2010 PÀ®A: 341, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ ¸Á/ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ G¥ÁàgÀ (C½AiÀÄ) ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÆ ¸Á/ amÁÖ(PÉ) ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ vÀªÀÄäUÉ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 07/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ®PÀë¥Áà ¥ÀAzÉÆ® ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ §gÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÀrØgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. §PÀ̪ÀiÁä ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 37/2010 PÀ®A; 498 (J), 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ: PÀAmÉ¥Áà ¸Á/ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ D¹ÛAiÀÄ ¥Á®Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤gÀAd£À¥Áà ¨sÀgÀ±ÉnÖ 2) VÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¨sÀgÀ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ 3) ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ gÀ« J®ègÀÆ ¸Á/ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ £ÀÆQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 38/2010 PÀ®A: 448, 354, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. gÁd²æà UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd vÉ®AUÀ ¸Á/ £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÀÌuÁÚ ªÀUÀzÁ¼À ¸Á/ £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr E§âgÀÆ ªÀÄ®UÉÆãÀ ¨Á CAvÁ ºÉýzÁÝUÀ ¦ügÁå¢ gÁd²æà EªÀ¼ÀÄ QjawÛzÁÝUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ ajzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 27/2010 PÀ®A: 454, 380, 511 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð vÀAzÉ: ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ªÉÊzsÁå¢üÃPÁj ¸Á gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀvÀðªÀå ¤«ÄvÀå J£ï.PÉ.eÉ. DAiÀÄÄðªÉâPÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀå ¤ªÀ𻹠gÁwæ 1145 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨ÁV®£ÀÄ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ £ÉgɺÉÆgÀAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀ¼ÀAr vÁ zÉêÀt f ¯ÁvÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀ ªÀ±ÀPÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. C°èUÉ §AzÀ ¥Éưøï D¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÝ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DPÀÖ
¢£ÁAPÀ 18/2/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ºÉÆmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ªÀiÁfÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ¤®AUÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: §Ä£ÀPÀgÀ PÁ¯ÉƤ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÄgÁAvÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-3112 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DPÀÖ:
¢£ÁAPÀ 18/2/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà aAvÁ¼É ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÄgÀ (PÉ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÄgÀ(PÉ) PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA J¦-15, n-3548 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĹAiÉÆâݣÀ SÁf ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ mÁåPÀÖgÀ£À£ÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ Ö ºÉýPÉ PÉÆl ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA-19/2010 PÀ®A: 323, 504, 427, 506 L¦¹.
¢£ÁAPÀ 18-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢¥ÉñÀ vÀAzÉ ¢£ÉñÀ vÁAzÀ¼É ªÀ: 24 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: gÀAUÀgÉÃeï UÀ°è ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄPÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÀPÉë UÉÆÃgÀSÁ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʪÀÄĶתÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ CAUÀr UÁè¸ï MqÉzÀÄ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-61/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹
¢£ÁAPÀ 18/02/2010 gÀA¢ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ PÁ¼À¥Áà PÁgɨÁUÀ ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð eÁ-J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G-ªÉÄ PÉ®¸À EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-09 gÉÆÃqÀ zsÁlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆêÁ PÁgï £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀ vÀAzÉ JZïr UÉÆÃ¥Á® ¸Áé«Ä ¸Á-Dgïf PÁ¯ÉÆä ®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉ.J-03/¹-5091 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ¤UÉ rQ̪ÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ WÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


February 18, 2010

Bidar District Daily Crime Update 18/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18/02/2010.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 23/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ: ¨Á§¥Áà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, PÉ®¸À ¸Á/ PÀÄA§gÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä CªÀįÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-38/JZï-4897 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀįÁ¥ÀÆgÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á§Ä FvÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAzÀ ¨Á§Ä FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 05/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ: ºÉÊAiÀiÁvÀ C° §qɸÁ§ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, ¸Á/ §gÀÆgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¹gÁeÉÆ¢Ýãï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 19/2010 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAP:À 17/02/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ jAiÀiÁd vÀAzÉ: G¸Áä£À¸Á§ RÄgɲ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð ¸Á/ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 16/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ HjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ:16-17/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀAzÀÄQ£À°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ, 2-UÁæA Q«AiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ jAUÀ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. MlÄÖ gÀÆ. 22,200/- ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀŪÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 20/2010 PÀ®A: 341, 324, 504, 355 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 16/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ aªÉÄäUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Àà ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ ¸ÀzÀå aªÉÄäUÁAªÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è NA ±ÁAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAz: ¹zÁæªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á/ aªÉÄäUÁAªÀgÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÁà EªÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è NA ±ÁAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ KPÉ £ÀqɸÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛÌUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 59/2010 PÀ®A: 504, 324, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ: ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥Á±Á «ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð ¸Á/ £ÀÆgÀ SÁ£À CSÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ: ±ÉÃR ZÁAzÀ ¨Ál®ªÁ¯É ¸Á/ £ÀÆgÀ SÁ£À CSÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀģɫzÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ SÁ° ¨Ál®UÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£Á®Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀÄr ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀjAzÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ®èjUÀÆ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¨Ál°¢AzÀÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.February 17, 2010

Bidar District Daily Crime Update 17/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : - 22/2010 PÀ®A 504, 324 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 16/02/2010gÀAzÀÄ 1315UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ £Á®ÄÌ d£À CtÚvÀªÀääA¢gÀÄzÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ, J®èjUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉUÀ½zÀÄÝ, £À£ÀUÉ, £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà¤UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É EzÀÄÝ DzÀgÉ ºÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj MAzÉ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄzsÁå£À £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽPÉÆAqÁzÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀÄ ºÉÆgÀV¤ªÀÄzÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÁªÀÅ dUÀ¼ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä£ÀÄ PÀÆqÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAV ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :- UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2010 PÀ®A.341, 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ:16/02/2010gÀAzÀÄ 1630UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ. oÁuÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.341£ÉÃzÀgÀ 8 JPÀgÉ 12 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ºÀAaÑPÉÆArzÀÄÝ, ºÉÆ® £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ F±ÀégÀ ºÉ¸ÀjVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ, £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÉAqÀw J®ègÀÆ PÀÄrzÀÄ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :- UÀÄ£Éß £ÀA.22/2010 PÀ®A 341,323,504 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 16/02/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥Àæ¨sÁªÀw zÉêÀPÁgÉ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ £ÀªÁqÉ ºÀtzÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¥Àæ¨sÁªÀw zÉêÀPÁgÉ ©¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A 447, 504, 506,324 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn DPïÖ

¢£ÁAPÀ 16/02/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1315 UÀAmÉUÉ PÁA§¼ÉªÁr UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ®R£À «Ä±Áæ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è DPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ w¥ÉàAiÀÄ PÀ¸À PÀrØ ºÁPÀ®Ä vÀUÀÄÎ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è JPÉ vÀUÀÄÎ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2010 PÀ®A 457,380,511 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 16/02/10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ NAPÁgÀ ©qÀªÉ ¸Á/ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TÃvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°èzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15-16/02/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨É£ÀÄß UÉÆÃqÉAiÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀ¼ÀîgÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.February 16, 2010

Bidar District Daily Crime Update 16/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16/02/2010.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 26/2010 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ: £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµïð G/ ¥ËæqÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á/ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 11/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀºÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸Àé-UÁæªÀĪÁzÀ §UÀzÀ® vÁAqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 14-15/02/2010 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¹Öïï C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ 98,600=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 24/2010 PÀ®A: 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Áà RAzÀPÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á/ PÉÆqÀA§® gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ vÁ®ÆPÁ aAZÉÆýAiÀÄ°è ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ®ÆPÁ aAZÉƽ¬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆägÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ gÀ« @ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ PÁªÀÄuÁÚ eÁuÉ£ÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀįÁPÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ eÁuÉ£ÉÆÃgÀ E§âgÀÆ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ K ¥ÀÄAqÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤ªÀÄUÉÃPÉ £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ PÀªÀįÁPÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉÆAQ£À°èzÀÝ ¨É¯ïÖ vÉUÉzÀÄ £À£Àß ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ gÀ« EªÀ£ÀÄ §®PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £À£Àß JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 15/02/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀA¢PÉj£ÀªÀgÀ ¸Á/ ºÀA¢PÉÃgÁ ¸ÀzÀå/ ªÀ¼ÀRAr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ gÀAUÀªÀÄä½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà gÀªÀgÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ vÀ£Àß vÀAVUÉ 5 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, vÀ£Àß vÀAVUÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉPÉÌ SÁ¸ÀV E¯Ád ªÀiÁr¸ÀzÀgÀÄ PÀÆqÀ PÀrªÉÄÃAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÉÆUÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ alUÀÄ¥Áà D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯Ád ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 43/2010 PÀ®A: 379, 511 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1050 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ¼É UÁ½ ©nÖzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀªÀtÂAiÀÄ°è PÀlÖ¨ÉÃPÉAzÀÄ JªÉÄäÃAiÀÄ£ÀÄß ©qÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ JªÉÄäÃAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¤AwzÀÄÝ JªÉÄäÃAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr PÀ¼Àî PÀ¼Àî CAvÀ aÃjzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ vÉÃd¥Áà, ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ F±ÀégÀgÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÁªÉîègÀÄ PÀÆr ¨Áålj ¨É¼ÀQ£À°è D PÀ¼Àî£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ gÀhÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® EzÀÄÝ EªÀ¤UÉ UÀÄgÀÄw¹zÉÃªÉ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rAiÀįÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 22/2010 PÀ®A: 279, 337, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á §UÀzÀ¯ï UÁæªÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀ¼É vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è PÀ®AUÀr (RgÀ§Æd) ªÀÄvÀÄÛ CAUÀÆgÀÄ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ Rj¢¹ vÀªÀÄä Hj£À°è ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ DmÉÆ mÁæ° £ÀA J¦-09/JPÀì-6590 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÉçgÀ CºÀªÀÄzÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á/ ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß DmÉÆà mÁæ°zÀ°è vÀÄA©¹ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ CAzÀgÉ §UÀzÀ¯ïUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ªÉl£Àðj PÁ¯ÉÃd ¸À«ÄÃ¥À MAzÀÄ PÀ®Äè vÀÄA©zÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/2466 £ÉÃzÀÄÝ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆ mÁæ°UÉ JzÀÄj¤AzÀ gÀ§¸À¢AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆà mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ ºÀ©Ã§ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺɧƧ ¸Á// ºÉÆgÀ ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉçgÀ CºÀªÀÄzÀ EªÀgÀÄ DmÉÆà dfÓ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¹QÌ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Áà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÁ ªÁr (PÉ) ¸ÀzsÀå d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£À vÀ£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ ¨É£Éß EzÀÄÝzÀjAzÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Éß £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ zÀAmÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ: gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á/ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 16/2010 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß »gÉÆà ¥ÀÄPÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄåwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L. d£ÀªÁqÁgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼À eÉÆvÉUÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¯Á®¨ÁUÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ M§â ªÀåQÛ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ »gÉÆà ¥ÀÄPÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr ¯Á®¨ÁUÀ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £Ë¨ÁzÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÁlÆð£À EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ°è AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì ¨Ál® 180 JªÀiï.J® ªÀżÀîzÀÄÝ 28 C.Q gÀÆ. 1400/- EzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÊUÉÊgÉ PÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ CªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.February 15, 2010

Bidar District Daily Crime Update 15/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15/02/2010.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 25/2010 PÀ®A: 318 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄt vÀAzÉ: gÁªÀÄZÀAzÀægÀ PÀÄzÀgÉ, 30 ªÀµÀð, ¸Á/ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ºÀ¼É ªÉÄÊ®Æj£À PÀ¸ÀzÀ vÉÆnÖAiÀÄ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, CzÀÄ UÀAqÀÄ CxÀªÁ ºÉtÄÚ JA§ÄªÀzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢¯Áè, AiÀiÁgÉÆà ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀĪÀ¤ d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀ®Ä, ¢£ÁAPÀ: 13-14/02/2010gÀ gÁwæAiÀÄ°è d£À¹zÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 16/2010 PÀ®A: 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ: gÁªÀÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á/ eÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî E§âgÀÆ ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, zÁzÁgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¯ÉçgÀUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ, ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ¨Éë£À VqÀUÀ¼ÀÄ PÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆÃV VqÀ PÀrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fÃzÀªÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 17/2010 PÀ®A: 341, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀjèÁ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ºÀqÉÆüÉ, ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð, ¸Á/ ¨ÉÃqÀgÀªÁr EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĸÁf PÁA§¼É ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á §AqÀUÀgÀªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉƬÄvɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 20/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ CfÃd vÀAzÉ: C§ÄÝ®¸Á§ vÁA¨ÉÆð ªÀAiÀÄ: 45 ¸Á/ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¸ÀèA vÀAzÉ: E¸Áä¬Ä®¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ¯Áj £ÀA: J.¦-09 JPÀì-4243 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 55/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ R¢ÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ GªÀÄgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ ±ÉÃR £À©Ã ¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ/ 35 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¥À®ìgÀ £ÀA: J.¦-12 ºÉZï-2099 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 3 d£À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 06/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧PÀÌ¥Áà vÀAzÉ: «oÀ® OAlUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á/ DtzÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀPÁAvÁ UÀAqÀ: PÁ²Ã£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á/ DtzÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV JuÉÚ ©zÀÄÝ ªÉÄʬÄUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA : 18/2010 PÀ®A : 87 PÉ.¦. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀjUÉ RwZÀ ¨Áwä §A¢zÀjAzÀ zÁ½ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¹¦.L ªÀiÁPÉðl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ°è, ©ÃzÀgÀ £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¦æÃ¤ì ªÉÄÃrPÀ¯ï gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ JPÀ¨Á® CºÀäzÀ @ ±É£ÀÄß vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G/ mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á/ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààmï eÉÆeÁmÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2740/- ºÁUÀÆ 52-E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 56/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ: ¨sÀUÀªÀw ¥Àæ¸ÁzÀ ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G/ ©.E «zsÁåyð ¸Á/ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-33 JªÀiï-617 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj PÀÆædgÀ fæ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀªÀÄä£À¸ÀÆgÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-38/766-767 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAZÁj ¸À£ÉßAiÀÄ£ÀÄß, ¯ÉÊl£ÀÄß ºÁPÀzÉ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÀÆædgÀ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 1) ¥Àæ±ÁavÀ 2) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ 3) fãÀgÁd 4) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ 5) ¸ÀıÁ£À 6) gÁºÀÄ® 7) ªÀĺÉñÀ 8) eÁÕ£ÀzÉêÀ EªÀgÉ®èjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 15/2010 PÀ®A: 87 PÉ.¦. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwäAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁ®½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §¤ß VqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ElÄÖ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ E¹Öl Dl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzsÀ J1. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄzÀ£ÀgÁªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð J2. PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÆ£À¥Áà ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¥ÁAZÁ¼À J3. eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ºÀįÁfgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ J4 . AiÀÄĸÀÄ¥sï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ªÀÄĹèA J5 . ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ vÀAzÉ D¥ÀìgÀ«ÄÃAiÀÄå ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð ªÀÄĹèA J6. gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ38 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ J7. gÁªÀt vÀAzÉ ªÉƺÀ£ÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ J8. ¨ÁfgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ J9. «oÀ® vÀAzÉ fêÀ£ÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ EªÀgɯÁè 9 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ gÀÆ. 2600/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àlÖ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 18/2010 PÀ®A: 143, 147, 341, 366 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ¥Áà vÀAzÉ: ªÀÄ®Ìd¥Áà £ÁUÀÆgÉ G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-04/1394 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ G¸Áä£ÀUÀAdUÉ §AzÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÁzÀVPÀgÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AUÁgÀ CqÀªÀÅ ElÄÖ gÀÆ. 40,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁj£À°è PÀĽvÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀiÁgÀÄw ªÁåUÀ£ÀgÀ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/2473 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ WÀµÀðuÉ ªÀiÁr CqÀدÁV¤AvÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÁj£À°è PÀĽvÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Áé«ÄUÉ PÁj¤AzÀ J¼ÉzÀÄ vÀªÀÄä PÁj£À°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.February 14, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 14/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14/02/2010.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 03/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ, 52 ªÀµÀð, ¸Á/ »ªÀÄävÀ£ÀUÀgÀ gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À®è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 12/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆîPÉÌ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀªÀ£ÀÄ, DvÀ¤UÉ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV PÀtÄÚ PÁtzÀ PÁgÀt ªÀAiÀĸÁìVgÀĪÀzÀjAzÀ gÁwæ PÀvÀÛ®°è gÁeÉñÀégÀ ¹ªÁgÀzÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è£À ¨ÉÆüÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 17/2010 PÀ®A: 279, 337, 304[J] L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ: ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 13/02/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À alUÀÄ¥Áà¢AzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á; £ÀgÀ£Á¼À vÁ; aAZÉƽî E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-39/JZï-5953 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CzÉà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ rVÎ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »rvÀ vÀ¦à ¹èÃ¥À DV ©zÁÝUÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ, §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 19/2010 PÀ®A: 297, 427 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÁf PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á/ PÉÆlªÀiÁ¼À EªÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj RįÁè ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è £ÉgɪÉj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 13/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¢ PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆÃgÀPÀ vÀAzÉ: ºÀjÀ±ÀÑAzÀæ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á/ PÉÆlªÀiÁ¼À EvÀ£ÀÄ PÀlÄÖwÛzÀÝ ¸ÀªÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« ®ÆPÁì£ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 39/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAPÀıÀ vÀAzÉ: ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á/ ±ÁºÁd¤ OgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÁºÁd¤ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨sÁ°Ì §¸Àì ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹. §¸Àì £ÀA PÉ.J.-34 J¥sÀ-887 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà bÉvÉæ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ rPÉÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁjgÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 42/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/02/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. ¨Á¨Á vÀAzÉ: JªÀiï.r. ªÉÆ»ªÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G/ ºÉÆl® PÉ®¸À, ¸Á/ §gÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃl®zÀ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CºÀäzï vÀAzÉ: E¨Á滪ÀÄ ¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 24 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ §gÀÆgÀ EªÀgÀ¯ÉèÃgÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃl® eÁUÀzÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ DPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.