February 6, 2010

DAILY CRIME UPDATE 06-02-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06/02/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05/02/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À HlPÉÌ ©nÖ¢jAzÀ gÁ. ºÉÃ- 9 ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÉÃPÀ U˸,À «ÃgÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄAqÀ¥Áà vÀļÀd¥Àà ²gÀÆgÀÄ 50 ªÀµÀð, L.©. AiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÉ®¸À, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀ ªÉƪÀääUÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-32/JA-7306 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½zÀÄ DvÀ£À C°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ£À ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ, JqÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É »A¨ÁPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀ¹zÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/10 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05/02/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦.J¸À.L. gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ©æd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ C§Äݯï RAiÀÄÄåªÀÄ vÀAzÉ dªÀÄÆgÀĢݣÀ ¨ÁgÀ©ÃUÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ/ ªÀÄĹèA G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1800 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀµÀzÀ°è EzÀÝ 1) AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì 180 JA.J® £À 42 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Qà 2160 gÀÆ. ºÁUÀÄ 2) MAzÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉJ-38/E-2030 CA.Qà 5000/- £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A 328 L¦¹. eÉÆvÉ. 32,34 PÉ.E JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ; 04-02-2010 gÀAzÀÄ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁWÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ¢AzÀ 2 d£ÀgÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ¨ÁåUÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÉÆ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ C§Äݯï PÀjªÀÄ G¸Áä£À RÄgÉʹ ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð G- ºÉÆmÉ®zÀ°è PÉ®¸À ¸Á: SÁ¸À§ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ ¨ÁåUÀzÀ°è £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀgÀ°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä MlÄÖ 117 °ÃlgÀ 100 CAzÁdÄ Q.4680/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁgÁmÁPÉÌAzÀÄ vÀgÀÄwÛzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
04/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ ZÀ£ÀªÀÄ®è¥Áà ¹AzÉ 45 ªÀµÀð eÁåw: ºÀjd£À G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ¨ÉÆÃgÀA¥À½î EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ DPÁ±À vÀAzÉ ®PÀëöät ¹AzÉ 14 ªÀµÀð ¸Á// ¨ÉÆÃgÀA¥À½î FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÉÆUÀgÉ ºÉÆlÄÖ vÀÄA§ÄªÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «µÀPÁgÀPÀ ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ DPÁ±À£ÀÀ §® PÉÊ ºÉ§âgÀ½£À ªÉÄÃ¯É PÀr¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå £Ë¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ 2230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÁ±À FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/10 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05/02/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ. gÁeÉAzÀæPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ D¥ÀgÉõÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä gÉÃtÄPÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ vÀªÀÄä£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd EªÀgÀ£ÀÄß ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “¤£ÀÄ AiÀiÁjUÉ ºÀt PÉüÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁå” CAvÀ ºÉý CªÁZÉÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-02-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¸ÀAeÉAiÀÄ vÀqÀ¥À½îPÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] §½gÁªÀÄ 2] ¥Àà¥ÀÄà vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ 36 ¸Á: ¤uÁð vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, gÁqÀ ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/10 PÀ®A 435, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2010 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä CtÚ£À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄÆgÀÄ JPÉÌgÉ ¨sÀÆ«Ä EzÀÄÝ EzÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 170 EgÀÄvÀÛzÉ EzÀÄ ¸ÀzÀå PÁgÀAeÁ qÁåªÀÄ£À°è ºÉÆVzÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C¢ü£ÀzÀ°è®gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀÅ ¸ÀAUÉÆý (¹) vÁAqÀzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ JA§ÄªÀgÀ ¥Á®PÉÌ 1/4 ¨sÁUÀPÉÌ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃªÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É ¨É¼É ©wÛzÀÄÝ CzÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÉƬĢÝzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 04/02/2010 gÀAzÀÄ PÀqÀ¯É ¨É¼É R¼ÀzÀ°è ºÁQgÀÄvÉÛÃªÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ¨ÉÃUÀ ¨Á CAvÀ ºÉý ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆzÁUÀ R¼ÀzÀ°è MªÉÄäÃ¯É ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è®AiÉÄà PÀĽvÀÄPÉÆAzÀÄ £ÀAvÀgÀ R¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ¹Ãn ºÉÆqÉzÀ ±À§Ý PÉý MªÉÄäÃ¯É JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj R¼ÀzÀ°è ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ Hj£À ¢£ÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ »AzÁ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è UÀÄgÀÄw¹gÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ Nr CªÀjUÉ »rAiÀÄĪÀ CAvÀ ºÉÆzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĹ®ªÀiÁä UÀAqÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ PÉÆmÉ 55 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, Qæ±ÀÑ£À ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ fêÀ£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà UÀtzÀ¼À 22 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£À, ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ZÀZÀðUÉ KPÉ §A¢¢j CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/10 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà fêÀ£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà UÀtzÀ¼À 22 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£À, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÀZÀð QðAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¸ÀĹ®ªÀiÁä UÀAqÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ PÉÆmÉ 55 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, Qæ±ÀÑ£À ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ PɽzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ ZÀZÀð Qð PÉÆnÖzÁÝgÉ CªÀjUÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/10 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀ®èAiÀiÁå vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä 55 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÁ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ EgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§â ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É £ÀªÀÄä eÁUÀ EzÉ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ°AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 01/2010 :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0300 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀäªÀiÁgÀÄ 5 CAUÀrUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQUÁºÀÄwAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¨ÉAQUÁºÀÄwAiÀiÁzÀ CAUÀr, ªÀiÁ°PÀ, ºÁUÀÆ ºÁ¤AiÀÄ «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.
1) §¸ÀaiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw (¦üAiÀiÁð¢) ¸Á:d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¯Áj mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj C.Q. 3 ®PÀë gÀÆUÀ¼ÀÄ
2) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà gÉÃZÀmÉÖ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ® CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 10 vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 5 ¸Á«ÃgÀ gÀHUÀ¼ÀÄ
3) gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà §½UÉnÖ ¸Á: zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ® mÉQì CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 20 ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 1.50 ®PàëUÀ¼ÀÄ
4) NAPÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 20 ¯Áj ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 90,000 gÀÆUÀ¼ÀÄ
5) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd gÉÃZÀnÖ ¸Á:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ªÉ°ØAUÀ ªÀIJãÀ25 vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉðØAUÀUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ C.Q.1 ®PÀë gÀÆUÀ¼ÀÄ
6) £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ªÉĺÉvÁ§¸Á§ ªÁrªÁ¯É ¸Á:UÀqÀªÀAw EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ VæÃ¸ï ªÀIJãÀ, 25 vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 80,000 gÀÆUÀ¼ÀÄ ¸ÀälÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
MlÄÖ 7 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ oÁuÁ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå- 01-2010 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ