February 15, 2010

Bidar District Daily Crime Update 15/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15/02/2010.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 25/2010 PÀ®A: 318 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄt vÀAzÉ: gÁªÀÄZÀAzÀægÀ PÀÄzÀgÉ, 30 ªÀµÀð, ¸Á/ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ºÀ¼É ªÉÄÊ®Æj£À PÀ¸ÀzÀ vÉÆnÖAiÀÄ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, CzÀÄ UÀAqÀÄ CxÀªÁ ºÉtÄÚ JA§ÄªÀzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢¯Áè, AiÀiÁgÉÆà ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀĪÀ¤ d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀ®Ä, ¢£ÁAPÀ: 13-14/02/2010gÀ gÁwæAiÀÄ°è d£À¹zÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 16/2010 PÀ®A: 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ: gÁªÀÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á/ eÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî E§âgÀÆ ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, zÁzÁgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¯ÉçgÀUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ, ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ¨Éë£À VqÀUÀ¼ÀÄ PÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆÃV VqÀ PÀrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fÃzÀªÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 17/2010 PÀ®A: 341, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀjèÁ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ºÀqÉÆüÉ, ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð, ¸Á/ ¨ÉÃqÀgÀªÁr EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĸÁf PÁA§¼É ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á §AqÀUÀgÀªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉƬÄvɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 20/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ CfÃd vÀAzÉ: C§ÄÝ®¸Á§ vÁA¨ÉÆð ªÀAiÀÄ: 45 ¸Á/ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¸ÀèA vÀAzÉ: E¸Áä¬Ä®¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ¯Áj £ÀA: J.¦-09 JPÀì-4243 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 55/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ R¢ÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ GªÀÄgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ ±ÉÃR £À©Ã ¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ/ 35 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¥À®ìgÀ £ÀA: J.¦-12 ºÉZï-2099 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 3 d£À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 06/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧PÀÌ¥Áà vÀAzÉ: «oÀ® OAlUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á/ DtzÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀPÁAvÁ UÀAqÀ: PÁ²Ã£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á/ DtzÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV JuÉÚ ©zÀÄÝ ªÉÄʬÄUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA : 18/2010 PÀ®A : 87 PÉ.¦. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀjUÉ RwZÀ ¨Áwä §A¢zÀjAzÀ zÁ½ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¹¦.L ªÀiÁPÉðl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ°è, ©ÃzÀgÀ £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¦æÃ¤ì ªÉÄÃrPÀ¯ï gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ JPÀ¨Á® CºÀäzÀ @ ±É£ÀÄß vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G/ mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á/ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààmï eÉÆeÁmÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2740/- ºÁUÀÆ 52-E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 56/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ: ¨sÀUÀªÀw ¥Àæ¸ÁzÀ ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G/ ©.E «zsÁåyð ¸Á/ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-33 JªÀiï-617 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj PÀÆædgÀ fæ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀªÀÄä£À¸ÀÆgÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-38/766-767 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAZÁj ¸À£ÉßAiÀÄ£ÀÄß, ¯ÉÊl£ÀÄß ºÁPÀzÉ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÀÆædgÀ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 1) ¥Àæ±ÁavÀ 2) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ 3) fãÀgÁd 4) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ 5) ¸ÀıÁ£À 6) gÁºÀÄ® 7) ªÀĺÉñÀ 8) eÁÕ£ÀzÉêÀ EªÀgÉ®èjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 15/2010 PÀ®A: 87 PÉ.¦. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwäAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁ®½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §¤ß VqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ElÄÖ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ E¹Öl Dl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzsÀ J1. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄzÀ£ÀgÁªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð J2. PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÆ£À¥Áà ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¥ÁAZÁ¼À J3. eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ºÀįÁfgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ J4 . AiÀÄĸÀÄ¥sï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ªÀÄĹèA J5 . ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ vÀAzÉ D¥ÀìgÀ«ÄÃAiÀÄå ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð ªÀÄĹèA J6. gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ38 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ J7. gÁªÀt vÀAzÉ ªÉƺÀ£ÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ J8. ¨ÁfgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ J9. «oÀ® vÀAzÉ fêÀ£ÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ EªÀgɯÁè 9 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ gÀÆ. 2600/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àlÖ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 18/2010 PÀ®A: 143, 147, 341, 366 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ¥Áà vÀAzÉ: ªÀÄ®Ìd¥Áà £ÁUÀÆgÉ G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-04/1394 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ G¸Áä£ÀUÀAdUÉ §AzÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÁzÀVPÀgÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AUÁgÀ CqÀªÀÅ ElÄÖ gÀÆ. 40,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁj£À°è PÀĽvÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀiÁgÀÄw ªÁåUÀ£ÀgÀ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/2473 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ WÀµÀðuÉ ªÀiÁr CqÀدÁV¤AvÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÁj£À°è PÀĽvÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Áé«ÄUÉ PÁj¤AzÀ J¼ÉzÀÄ vÀªÀÄä PÁj£À°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.