February 17, 2010

Bidar District Daily Crime Update 17/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : - 22/2010 PÀ®A 504, 324 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 16/02/2010gÀAzÀÄ 1315UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ £Á®ÄÌ d£À CtÚvÀªÀääA¢gÀÄzÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ, J®èjUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉUÀ½zÀÄÝ, £À£ÀUÉ, £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà¤UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É EzÀÄÝ DzÀgÉ ºÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj MAzÉ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄzsÁå£À £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽPÉÆAqÁzÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀÄ ºÉÆgÀV¤ªÀÄzÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÁªÀÅ dUÀ¼ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä£ÀÄ PÀÆqÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAV ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :- UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2010 PÀ®A.341, 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ:16/02/2010gÀAzÀÄ 1630UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ. oÁuÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.341£ÉÃzÀgÀ 8 JPÀgÉ 12 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ºÀAaÑPÉÆArzÀÄÝ, ºÉÆ® £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ F±ÀégÀ ºÉ¸ÀjVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ, £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÉAqÀw J®ègÀÆ PÀÄrzÀÄ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :- UÀÄ£Éß £ÀA.22/2010 PÀ®A 341,323,504 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 16/02/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥Àæ¨sÁªÀw zÉêÀPÁgÉ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ £ÀªÁqÉ ºÀtzÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¥Àæ¨sÁªÀw zÉêÀPÁgÉ ©¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A 447, 504, 506,324 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn DPïÖ

¢£ÁAPÀ 16/02/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1315 UÀAmÉUÉ PÁA§¼ÉªÁr UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ®R£À «Ä±Áæ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è DPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ w¥ÉàAiÀÄ PÀ¸À PÀrØ ºÁPÀ®Ä vÀUÀÄÎ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è JPÉ vÀUÀÄÎ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2010 PÀ®A 457,380,511 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 16/02/10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ NAPÁgÀ ©qÀªÉ ¸Á/ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TÃvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°èzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15-16/02/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨É£ÀÄß UÉÆÃqÉAiÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀ¼ÀîgÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.