February 28, 2010

DAILY CRIME UPDATE 28/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 28/02/2010

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010, PÀ®A 279,337 L¦¹:­­-
¢£ÁAPÀ 26/02/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¼ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ zÀÄUÀgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁ// ®ªÀiÁt G// ²PÀëPÀ ¸Á// aQè (eÉ) ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀÄ JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁwæ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA PÉJ-38/eÉ-4256 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ gÁd ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁªÀ dAfÃgÉ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ// J¸À.¹ G// ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA PÉJ-23/JA-6050 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ £Àqɹ, »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄArUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010. PÀ®A 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 26/02/2010 gÀAzÀÄ 7300 UÀAmÉU ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁæ£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèªÀiï GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀÄAUÀ®V. gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀgÉ ºÉÆîzÀ°è ªÉÄêÀÅ PÀvÀÛj¸ÀĪÀ ªÀĶ£ïÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ EgÀ°®è PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 5000=00 gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/26-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæè AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀÀîgÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀîÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.34/2010 PÀ®A 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ºÀ®UÉ 24 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À GB ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸ÁB PÉÆlUÁ vÁB aAZÉÆý.gÀªÀgÀÄ alUÀÄ¥Àà¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §gÀĪÁUÀ £ÀÆgÉÆâݣÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ J£À.JZÀ. 9 gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É M§â ©½ §tÚzÀ EArPÁ PÁgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀwñÀ EªÀgÀ UÁrUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀgÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.DzÀgÉ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤®è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA.46/2010 PÀ®A 457,380 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 27/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁ¸ÀĪÀÄSÁ£À vÀAzÉ WÉÆÃlÄSÁ£À ªÀ 19 ¸Á PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è zÁqÀV ¨ÉÃ¸ï ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀÄ ªÉÆèÉʯï j¥ÉÃj PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ªÉÆèÉʯï CAUÀr ªÀÄÄaPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À CAUÀrAiÀÄ ¥sÀ½ vÉÃUÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ¹.¦.AiÀÄÄ. D/Q. 12,000/- 2) ªÉÆèÉʯï ZÉÊ£Á ¸ÉÃmï ¥sÉÆãï. £ÀA. 9986898979 D/Q. 1000/- 3) ZÉÊ£Á ¨Áålj D/Q. 4000/- »ÃUÉ MlÄÖ 17,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®VzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2010 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹.:-
¢£ÁAPÀ: 27/02/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ºÀ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ JAzÀÄ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£Áf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á. gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ E£ÀÆß 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á.gÀªÀgÀ ªÀÄzÉå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:101 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼ ÀCVzÀÄÝÝ CzÉà PÁgÀtPÉÌ EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2010 PÀ®A. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ :27/02/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á. gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ zsÀ£Áf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ E¤ß§âgÀÄ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á.gÀªÀgÀ ªÀÄzÉå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:101 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ CzÉà PÁgÀtPÁÌV EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.