February 10, 2010

DAILY CRIME UPDATE 11-02-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11/02/2010

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¦.PÉ.¦.J¸ï JPÀA¨Á ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á// JPÀA¨Á EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¢AzÀ 8 aï UÉÆâ ¥Àæw aîzÀ°è 50 PÉ.f AiÀÄAvÉ EgÀĪÀ £Á®ÄÌ QéAl¯ï UÉÆâ CzÀgÀ CAzÁdÄ QêÀÄvï 1600/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀÄð¢ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð ¸Á// ºÀtPÀÄtÂÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10-02-10 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æÃPÁAvÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÉÆý ¸Á: PËoÁ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀÄðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-02-10 gÀAzÀÄ 2.15 ¦JA UÀAmÉUÉ PÀÄA¨ÁgÀ ®PÀëöät UÁågÉÃd gÀªÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è AiÀiÁPÉ §gÀÄvÁÛ E¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄw¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýzÁUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ aA¥À PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ gÁªÀÄuÁÚ PÉÆý EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 9-2-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1)ªÀĺÀäzÀ £À¹ÃgÀ SÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁªÀÄSÁ£À 2)±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁªÀÄSÁ£À 3)¨Á¨Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁªÀÄSÁ£À J®ègÀÆ ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ KPÀÆzÉÝñÀ¢AzÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ C°è ¤AvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀArvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ zsÉÆé, 21 ªÀµÀð, G PÁgÀ qÉæöʪÀgÀ ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉÉ qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À PÀ°¹zÉ, £ÀqÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸ÀÄ CAvÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉÊUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è JzÉUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/10 PÀ®A 384, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-2-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 31/PÉÆÃlð gÉÀ¥sÀqÀð/¹¦¹/ªÀiÁ/©Ã/10 ¢£ÁAPÀ 10-2-2010 £ÉÃzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 401/2010 ¢£ÁAPÀ 5-2-2010 £ÉÃzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «µÀÄÚPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀéAzÀægÁªÀ UÀeÉð, 46 ªÀµÀð G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ªÀÄ£É £ÀA 9-1-238 £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀÝ CfðAiÀÄ eÉgÀPïì ¥ÀwæAiÉÆA¢UÉ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) mÁPÁf vÀAzÉ ¸Àé. ²ªÀAiÀiÁå UÁzÁ, 60 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á zÀvÀÛAiÀiÁå UÀ°è ¥À£À¸Á®vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß (7) d£ÀgÀÄ ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ D¹ÛAiÀÄ dUÀ¼À «zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÄPÀÌzÀݪÉÄà £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¢£ÁAPÀ 5-2-2010 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A 323, 324, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĤî zɪÀPÀvÉÛ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ £ÉAl¸ÀÜ£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀÄzÉêÀ zsÀ£ÀUÉ 23 ªÀµÀð ºÉÆl® PÉî¸À eÁåw ªÀÄgÁoÁ ¸Á / dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVUÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ºÉtÂÚ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁPÉ £ÉAl¸ÀÜ£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîw¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ F «µÀAiÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á// dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 37/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 324, 326, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n. JPïÖ1989:-
¢£ÁAPÀ: 10/02/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀ£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÉhÄÃgÀ¥Él 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 10/02/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° EªÀgÀ VgÀtÂAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ £ÀªÀÄä ªÀqÀØgÀ d£ÁAUÀzÀ PÀÄAl ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ ZÀPÀæzÀ gÀPÁëzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß E¨Áæ»A, ±ÁºÀ¨ÉƢݣÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸Áä¬Ä® EªÀgÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÁÝUÀ, JgÀqÀÄ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ £ÀqÀĪÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ, CzÉ PÁgÀt¢AzÀ 1) GªÀÄgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° 2) ±Á¨ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° 3) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° 4) E¨Áæ»ÃA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° 5) ªÀÄ°èPÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° 6) £À¹ÃgÀ vÀAzÉ d°Ã®«ÄAiÀiÁå 7) qÁ : CºÀäzÀ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå 8) DjÃ¥sÀ ZÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå 9) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° ºÁUÀÄ EvÀgÉ E£ÀÆß 5 d£À EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ JPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ, §rUÉ, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ “J ªÀqÀØgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛªÉ, ¤ªÉÄä®ègÀ£ÀÄß E°èAiÉÄ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ GªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ ±ÁºÀ¨ÉƢݣÀ ºÁUÀÄ E¸Áä¬Ä® EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ ±Á°ªÁ£À EvÀ¤UÉ £À¹ÃgÀ EvÀ£ÀÄ MwÛ »rzÁUÀ E¨Áæ»A EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 379 L¦¸À :-
¢£ÁAPÀ: 10/02/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ: ¨Á§ÄgÁªÀ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G/ J¯ï & n ¥sÉÊ£Á¸ïì °«ÄmÉqïzÀ°è ¦üïïØ C¸ÉÆòAiÉÄmï CAvÁ PÉ®¸À ¸Á; ¨É®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 08/02/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ J¯ï&n ¥sÉÊ£Á£ïì °Ã. £ÉÃzÀgÀ ¸Á®UÁgÀjAzÀ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgï PÁæ¸ï L.n.L PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ¤AvÁUÀ, 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄAQ PÁå¥ï ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-32/8648 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ »A¨Á°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÝ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 10-02-2010 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 38/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 10/02/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀvÀ£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÉhÄgÀ¥Él EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° ªÀAiÀÄ/ 26 ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ EvÀ£À eÉÆüÀ ©¸ÀĪÀ VgÀtÂUÉ ºÉÆÃV eÉÆüÀ ©¹PÉÆAqÀ ¨É¯ÉQÌAvÀ 5 gÀÆ¥Á¬Ä PÀrªÉÄà PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆægÁzÀ 1). gÀvÀ£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÉhÄgÀ¥ÉÃmÉ 2) gÁdªÀiÁä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ 3) ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÁªÀÄ¯É 4) CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ²ªÀgÁd UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÀjd£À 5) zÀvÀÄÛ 6) gÁdÄ 7) PÀÄAmÉ ¸ÀAdÄ J®ègÀÄ eÁåw ªÀqÀØgÀ ¸Á ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ DVgÀÄvÀÛzÉ. CµÉÖ PÁgÀt¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÄ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè, §rUÀUÀ¼ÀÄ, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ, ºÉÆÃqÀzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.