February 1, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 01/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01/02/2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 14/2010 PÀ®A: 302, 201 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 31/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ±À¦ü vÀAzÉ: ªÀĺÀäzï E¸ÁªÉÆâ£À §ÄdgÀÄUÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G/MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 31/01/2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è ¨sÁ°Ì-¤®AUÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ©æÃeï PɼÀUÀqÉ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛ CAzÁd ªÀAiÀÄ: 20 jAzÀ 25 ªÀµÀðzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß J¯ÉÆèà PÉÆÃ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄnÖ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ©æÃqïÓ PÉüÀUÀqÉ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 24/2010 PÀ®A: 318 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 30/01/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ: gÁªÀŸÁ§ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: UÁqÀð ¸Á/ ¨ÉãÀPÀ£À½î EvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ¥Éưøï N¦ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ d£ÀgÉÃlgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:30 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ²¸ÀÄ«£À ªÀÄÈvÀ ±ÀjÃgÀzÀ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ²¸ÀÄ«£À ªÀÄÈvÀ ±ÀjÃgÀPÉÌ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ §®UÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAl JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ wA¢gÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁgÉÆ ²±ÀÄ«£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ¢AzÀ UÀ¨sÀðzsÁgÀuÉAiÀiÁV CªÀjUÉ ºÀÄnÖzÀ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 30-31/01/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ©¸Ár ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 25/2010 PÀ®A: 392 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 31/01/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¤ÃvÀÄ UÀAqÀ: ¢°Ã¥À PÉÆÃqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ ªÀÄ£É £ÀA: 19-6-291 §¸ÀªÀ¤®AiÀÄ ¥Á¥À£Á±ÀUÉÃl M¼ÀUÀqÉ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 31/01/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ZÁPÀ¯ÉÃl PÉÆÃr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj QgÁuÁ CAUÀr ªÀÄÄaÑzÀÝ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¢éà ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÃUÀ¢AzÀ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ »AzÉ PÀĽvÀzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 60 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è JgÀqÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ºÀ¼Àî PÀÆr¹zÀ UÀAl£ï CzÀgÀ C.Q gÀÆ. 60,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 13/2010 PÀ®A: 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦. JPïÖ:-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÁ UÀAqÀ: UËvÀªÀÄ PÀgÀAeÉ (±ÀªÀiÁð) ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G/ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ¸Á/ PÀÄA§gÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 11 wAUÀ¼À MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ UËvÀªÀÄ CvÉÛ vÀÄPÀ̪ÀiÁä £ÁzÀ¤AiÀÄgÁzÀ UÁAiÀÄwæ, ²¯Áà gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 31/01/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ MAzÀÄ ¨ÉÊPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀzÀPÀëuÉ §UÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/02/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0230 UÀAmÉUÉ ¸ÀévÀ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀjAzÀ CªÀ¼À ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 31/01/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥Éưøï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ: ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ£ÀÄ G¥ÀzsÁåAiÀÄ ªÀAiÀÄ/ 39 ªÀµÀð eÁ/ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á/ ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ 5 PÉ.f. 200 UÁæA UÁAeÁ C.Q. gÀÆ. 5000/- UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀÄ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆVzÀÝgÀÄ M§â DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr¯ÁVzÉ. ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2010 PÀ®A: 279, 304[J] L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 01/02/2010 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À©Ã§ vÀAzÉ: ¸ÉÊAiÀÄzÀ C®§PÁgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð ¸Á/ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 01/02/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ GeÉÃ¥sÁ ±ÉÃR ºÀÄfªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ZÁ®PÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï-06/J.Dgï-3314 E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA: 9gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ GeÉÃ¥sÁ ±ÉÃR ºÀÄfªÀiÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ZÁ®PÀ mÁgÀ¸ï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï.25/J£ï-1645 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ GeÉÃ¥sÁ ±ÉÃR ºÀÄfªÀiÁ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.