February 16, 2010

Bidar District Daily Crime Update 16/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16/02/2010.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 26/2010 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ: £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµïð G/ ¥ËæqÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á/ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 11/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀºÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸Àé-UÁæªÀĪÁzÀ §UÀzÀ® vÁAqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 14-15/02/2010 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¹Öïï C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ 98,600=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 24/2010 PÀ®A: 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Áà RAzÀPÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á/ PÉÆqÀA§® gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ vÁ®ÆPÁ aAZÉÆýAiÀÄ°è ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ®ÆPÁ aAZÉƽ¬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆägÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ gÀ« @ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ PÁªÀÄuÁÚ eÁuÉ£ÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀįÁPÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ eÁuÉ£ÉÆÃgÀ E§âgÀÆ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ K ¥ÀÄAqÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤ªÀÄUÉÃPÉ £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ PÀªÀįÁPÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉÆAQ£À°èzÀÝ ¨É¯ïÖ vÉUÉzÀÄ £À£Àß ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ gÀ« EªÀ£ÀÄ §®PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £À£Àß JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 15/02/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀA¢PÉj£ÀªÀgÀ ¸Á/ ºÀA¢PÉÃgÁ ¸ÀzÀå/ ªÀ¼ÀRAr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ gÀAUÀªÀÄä½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà gÀªÀgÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ vÀ£Àß vÀAVUÉ 5 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, vÀ£Àß vÀAVUÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉPÉÌ SÁ¸ÀV E¯Ád ªÀiÁr¸ÀzÀgÀÄ PÀÆqÀ PÀrªÉÄÃAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÉÆUÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ alUÀÄ¥Áà D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯Ád ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 43/2010 PÀ®A: 379, 511 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1050 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ¼É UÁ½ ©nÖzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀªÀtÂAiÀÄ°è PÀlÖ¨ÉÃPÉAzÀÄ JªÉÄäÃAiÀÄ£ÀÄß ©qÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ JªÉÄäÃAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¤AwzÀÄÝ JªÉÄäÃAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr PÀ¼Àî PÀ¼Àî CAvÀ aÃjzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ vÉÃd¥Áà, ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ F±ÀégÀgÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÁªÉîègÀÄ PÀÆr ¨Áålj ¨É¼ÀQ£À°è D PÀ¼Àî£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ gÀhÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® EzÀÄÝ EªÀ¤UÉ UÀÄgÀÄw¹zÉÃªÉ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rAiÀįÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 22/2010 PÀ®A: 279, 337, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á §UÀzÀ¯ï UÁæªÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀ¼É vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è PÀ®AUÀr (RgÀ§Æd) ªÀÄvÀÄÛ CAUÀÆgÀÄ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ Rj¢¹ vÀªÀÄä Hj£À°è ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ DmÉÆ mÁæ° £ÀA J¦-09/JPÀì-6590 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÉçgÀ CºÀªÀÄzÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á/ ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß DmÉÆà mÁæ°zÀ°è vÀÄA©¹ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ CAzÀgÉ §UÀzÀ¯ïUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ªÉl£Àðj PÁ¯ÉÃd ¸À«ÄÃ¥À MAzÀÄ PÀ®Äè vÀÄA©zÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/2466 £ÉÃzÀÄÝ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆ mÁæ°UÉ JzÀÄj¤AzÀ gÀ§¸À¢AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆà mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ ºÀ©Ã§ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺɧƧ ¸Á// ºÉÆgÀ ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉçgÀ CºÀªÀÄzÀ EªÀgÀÄ DmÉÆà dfÓ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¹QÌ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Áà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÁ ªÁr (PÉ) ¸ÀzsÀå d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£À vÀ£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ ¨É£Éß EzÀÄÝzÀjAzÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Éß £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ zÀAmÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ: gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á/ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 16/2010 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß »gÉÆà ¥ÀÄPÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄåwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L. d£ÀªÁqÁgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼À eÉÆvÉUÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¯Á®¨ÁUÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ M§â ªÀåQÛ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ »gÉÆà ¥ÀÄPÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr ¯Á®¨ÁUÀ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £Ë¨ÁzÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÁlÆð£À EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ°è AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì ¨Ál® 180 JªÀiï.J® ªÀżÀîzÀÄÝ 28 C.Q gÀÆ. 1400/- EzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÊUÉÊgÉ PÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ CªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.