February 13, 2010

DAILY CRIME UPDATE 13-02-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13/02/2010

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß £ÀA. 16/10 PÀ®A 20 (©) J£À.r.J¸À PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 12-02-10 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ±ÁgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ C°èUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀÄAiÀÄð¨sÁ£ÀÄ G¥ÀzsÁåAiÀÄ ªÀAiÀÄ- 39 ªÀµÀð eÁ; ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á : ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è UÁAeÁªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀÄ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 30 PÉ.f 200 UÁæA UÁAeÁ C.Q. 30,000/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/10 PÀ®A 20(©)(11) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 12-02-10 gÀAzÀÄ eÉÆÃd£Á §¸ï ¤®ÝuÁzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£Á¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 0945 UÀAmÉUÉ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ C°èè M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è UÉÆt aî EnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀÄAqÀ°Pï vÀAzÉ §¸À¥Áà ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ CAw w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ CzÀgÀ°è 25 PÉ f UÁAeÁ«zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAeÁ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ CAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î vÁAqÁzÀ°è MAzÀÄ ¸Á«gÀPÉÌ 1 PÉ f CAvÀ Rjâ ªÀiÁr ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÀĸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ MlÄÖ 25 PÉ f UÁAeÁ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 25,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/10 PÀ®A 20(©)(11) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12-02-10 gÀAzÀÄ ¸ÉÆgÀ½î §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀzÁgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¦J¸ïL ¥ÀArvï¸ÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄ J¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ 1245 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀqÀÄ ¸ÉÆgÀ½î §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥À£À°è PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ 1330 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆÃgÀ½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ »AzÉ CªÀjUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ vÀqÉAiÀÄ®Ä mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆzÀ°èzÀÝ 3 d£ÀgÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É EzÀÝ JgÀqÀÄ ªÀåQÛ ºÁUÀÆ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆzÀ°èzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1] ªÉƺÀ£À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁåw ®A¨Át ¸Á: ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ 2] ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ gÁdgÁªÀÄ ¨sÁ°Ì ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÀ GzÉÆåÃUÀ qÉæöʪÀgÀ ¸Á: dªÀÄV 3] PÀªÀÄ®Ä vÀAzÉ ²æÃZÀAzÀ Z˪Áít ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆzÀ°è PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj AiÀĪÀjUÉ Nr ºÉÆzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä 1] UÉÆ«AzÀ gÁoÉÆÃqÀ 2] gÁdÄ gÁoÉÆÃqÀ E§âgÀÄ ¸Á: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î vÁAqÁ(J¦) 3] gÀªÀj Z˪Áít ¸Á: ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ ºÉzÀj MqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ «ZÁj¸À®Ä £ÁªÀÅ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj DAzÀæzÀ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î vÁAqÁ¢AzÀ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 1 PÉ f AiÀÄAvÉ UÁAeÁ Rj¢ ªÀiÁr ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä C£Á¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ mÁmÁ¸ÉÆêÉÆ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ £ÀA JAJZï10/¹ 4554 EzÀÄÝ C:Q: 2 ®PÀë gÀÆ. ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä EzÀgÀ°è 7 UÉÆt aî EzÀÄÝ ¸ÀzÀj aîUÀ¼À°è CgÉ ºÀ¹ UÁAeÁ EzÀÄÝ ¥Àæw aîzÀ°è 30 PÉ f UÁAeÁ EzÀÄÝ MlÄÖ 2 QéAl¯ï 10 PÉ f UÁAeÁ EzÀÄÝ C:Q: 2 ®PÀë 10 ¸Á«gÀ gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/10 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ WÁ¼ÉÃ¥Áà gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀļÀÄî vÀgÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀ eÁvÉAiÀÄ°è ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĸÀĪÀiÁªÀw UÀAqÀ gÁeÉÃuÁÚ PÀÄ®PÀtÂÃð ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ gÀAr, ¨sÉÆøÀr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/10 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ- ºÀlPÀgÀ ¸Á- ¨ÁªÀ®UÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ SÁzÀgÀ¸Á§ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ RAqÉÃgÁªÀ ¢qÀVgÉ ¸Á- ¨ÁªÀ®UÁAªÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢¢ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè QwÛ¢ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr C°èAiÉÄ ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/10 PÀ®A 279. 337. 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12-02-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁ¼ÉÃUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ZÁ®PÀ 1) GzÀAiÀÄ @ GzÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ±ÀªÀiÁð 2) ¯Á®ªÀiÁä UÀAqÀ UÀt¥Àw 3) gÁºÀÄ® vÀAzÉ UÀt¥Àw gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ 38 eÉ 544 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/10 PÀ®A 279, L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12/02/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½î ZÉPÀÌ ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀzÀÝ E½eÁgÀ£À°è PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-06, J.PÀÆå-3187 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¨Á¸ÉÆ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ UÀÄgÁªÀ ¸Á:dvÀÛ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ §ºÀ¼À ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À zÀQët ¢QÌ£À°ègÀĪÀ «zÀÆåvÀ PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj «zÀÆåvÀ PÀA§ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÀ£À±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð, eÉøÀÌA ±ÁSÁ¢üPÁj ªÀÄAoÁ¼À ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.