February 19, 2010

DAILY CRIME UPDATE 19/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19/02/2010.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 28/2010 PÀ®A: 143, 147, 498(J), 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ºÁUÀÄ 3 & 4 r.¦. JPïÖ 1989:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ: ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ eÁAvÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á/ PÀÄA§gÀªÁqÁ ZÀ£Àß §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ®UÀߪÀÅ ¢£ÁAPÀ: 25/06/2007 £Éà ¸Á°£À°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ®UÀßzÀ°è vÀ£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÀªÀjUÉ gÀÆ. 1,00,000/- ºÀt, 6 1/2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ºÁUÀÄ 50,000/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀî ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ: «±Àé£ÁxÀ eÁAvÉ 3) ¨ÉèÁªÀw UÀAqÀ: gÀ« 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ eÁAvÉ 5) gÀ« (£ÁzÀ¤AiÀÄ UÀAqÀ) J®ègÀÆ ¸Á/ PÀÄA§gÀªÁqÁ ZÀ£Àß §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ «£ÁPÁgÀt £À£ÀߣÀÄ ¦r¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ PÉÆÃnÖgÀĪÀ¢¯Áè ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnzÀgÉ 5 jAzÀ 6 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¹UÀÄwÛvÀÄÛ. ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¦r¸ÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄV ¤Ã£ÀÄ §A¢zÀgÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲êÀÄw. PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ: ®PÀëöät ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á/ C®UÀÆqï ¸ÀzsÀå ¨sÉÆøÀUÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ: JPÀ£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EvÀ£ÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀPÁðj ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°è ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV ¥sÉÊ£Á£ïìUÀ¼À°è ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ »AwgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ, ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 jAzÀ 17/02/2010 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£Àß½î ²ªÁgÀzÀ qÁ/ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 06/2010 PÀ®A; 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. ¸ÀIJ®ªÀÄä UÀAqÀ: £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 £Á£ÀÄ ¨É½UÉÎ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÁ£É CAvÁ w½zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ±ÉÃjR ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ PÀ®A: 26/2010 PÀ®A: 341, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ ¸Á/ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ G¥ÁàgÀ (C½AiÀÄ) ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÆ ¸Á/ amÁÖ(PÉ) ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ vÀªÀÄäUÉ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 07/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ®PÀë¥Áà ¥ÀAzÉÆ® ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ §gÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÀrØgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. §PÀ̪ÀiÁä ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 37/2010 PÀ®A; 498 (J), 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ: PÀAmÉ¥Áà ¸Á/ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ D¹ÛAiÀÄ ¥Á®Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤gÀAd£À¥Áà ¨sÀgÀ±ÉnÖ 2) VÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¨sÀgÀ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ 3) ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ gÀ« J®ègÀÆ ¸Á/ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ £ÀÆQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 38/2010 PÀ®A: 448, 354, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. gÁd²æà UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd vÉ®AUÀ ¸Á/ £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÀÌuÁÚ ªÀUÀzÁ¼À ¸Á/ £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr E§âgÀÆ ªÀÄ®UÉÆãÀ ¨Á CAvÁ ºÉýzÁÝUÀ ¦ügÁå¢ gÁd²æà EªÀ¼ÀÄ QjawÛzÁÝUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ ajzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 27/2010 PÀ®A: 454, 380, 511 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/02/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð vÀAzÉ: ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ªÉÊzsÁå¢üÃPÁj ¸Á gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀvÀðªÀå ¤«ÄvÀå J£ï.PÉ.eÉ. DAiÀÄÄðªÉâPÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀå ¤ªÀ𻹠gÁwæ 1145 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨ÁV®£ÀÄ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ £ÉgɺÉÆgÀAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀ¼ÀAr vÁ zÉêÀt f ¯ÁvÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀ ªÀ±ÀPÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. C°èUÉ §AzÀ ¥Éưøï D¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÝ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DPÀÖ
¢£ÁAPÀ 18/2/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ºÉÆmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ªÀiÁfÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ¤®AUÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: §Ä£ÀPÀgÀ PÁ¯ÉƤ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÄgÁAvÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-3112 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DPÀÖ:
¢£ÁAPÀ 18/2/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà aAvÁ¼É ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÄgÀ (PÉ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÄgÀ(PÉ) PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA J¦-15, n-3548 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĹAiÉÆâݣÀ SÁf ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ mÁåPÀÖgÀ£À£ÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ Ö ºÉýPÉ PÉÆl ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA-19/2010 PÀ®A: 323, 504, 427, 506 L¦¹.
¢£ÁAPÀ 18-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢¥ÉñÀ vÀAzÉ ¢£ÉñÀ vÁAzÀ¼É ªÀ: 24 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: gÀAUÀgÉÃeï UÀ°è ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄPÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÀPÉë UÉÆÃgÀSÁ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʪÀÄĶתÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ CAUÀr UÁè¸ï MqÉzÀÄ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-61/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹
¢£ÁAPÀ 18/02/2010 gÀA¢ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ PÁ¼À¥Áà PÁgɨÁUÀ ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð eÁ-J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G-ªÉÄ PÉ®¸À EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-09 gÉÆÃqÀ zsÁlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆêÁ PÁgï £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀ vÀAzÉ JZïr UÉÆÃ¥Á® ¸Áé«Ä ¸Á-Dgïf PÁ¯ÉÆä ®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉ.J-03/¹-5091 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ¤UÉ rQ̪ÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ WÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.