February 5, 2010

DAILY CRIME UPDATE 05-02-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05/02/2010

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 4-2-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉÃSÁ UÀAqÀ ¸ÀA¢Ã¥À ¨sÉƸÉè, 32 ªÀµÀð ¸Á ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁgÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ M¼ÀUÉ EnÖzÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ §AUÁgÀ, ¨É½î C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj C Q 20,700/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆmÁÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/02/2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¼Á¸ÁºÉç vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð eÁåw ¨ÁæºÀät ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G/ §AUÁgÀ ¨É½î ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÉÆãÁgÀ ªÀiÁPÉðlzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÉÆãÁgÀ ±Á¥ï £ÀA. 108 EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±Àlgï ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°è£À lædj ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ £ÉPÉèøï vÀÆPÀ 15 UÁæA. CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 25000/- 2) §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À vÀÆPÀ 20 UáæA. CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 34000/- 3) §AUÁgÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ WÀAl£ÀUÀ¼ÀÄ vÀÆPÀ 97 UÁæA. CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 106000/- 4) §AUÁgÀzÀ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ eÉÆÃvÉ ¸ÀgÀ¥À½ vÀÆPÀ 60. UÁæA. CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 101000/- 5) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ Q« ºÀÆ vÀÆPÀ 4. UÁæA. CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 7000/- 6) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ vÀÆPÀ 5. UÁæA CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 8500/- J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ. 2,81,500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÉÆîAPÀıÀªÁV ¥Àj²Ã°¹ oÁuÉUÉ §gÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉƽ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A 498[J], 304[©] eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÄ 3 & 4 r.¦. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 04/02/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ¤ªÁðwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á; PÉÆÃgÀÄgï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAVèµÀzÀ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §®©üêÀÄ EªÀ£À eÉÆvÉ 2007 gÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ®UÀßzÀ°è 1 ®PÀë 65 ¸Á«gÀgÀÆ. 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 8,000-00 gÀÆ. §mÉÖUÁV PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀPÀnÖAiÀÄ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ.
¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À UÀAqÀ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÀÆ£Á¢AzÀ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ DUÁUÉÎ HjUÉ §AzÁUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ®Ä QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀgÀ¢zÀÝ°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛ£É CAvÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÉ jÃw CvÉÛ ¥ÀjAiÀiÁUÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ£ÉƺÀgÀgÁªÀ, ªÀiÁªÀ ªÀÄ£ÉƺÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁf, £Á¢¤ zÀªÀÄAiÀÄAw¨Á¬Ä J®ègÀÆ ¸Á;ªÀÄzÀPÀnÖ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀ gÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ PÀÆqÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð 50,000 gÀÆ. vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁåUÀÆå PÀÆqÀ ¨ÉÃgÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ£É CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÉ vÉUÉzÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ C¯Éè ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÀ ¥sÉƤ£À°è DUÁUÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 03/02/10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è vÀAzÀÄ ©lÄÖ ªÁ¥À¸À HjUÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ w½¹ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04/02/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ EzÀÝ §UÉÎ SÁwæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/10 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-02-10 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ²æà ºÉÆPÀæuÉ ²ªÀgÁd JJ¸ïL EªÀgÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ «J¸ïJ¸ïJ£ï ¸ÀĸÉÊn ¨ÁåAPÀ ºÁUÀÆ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà £ÁUÀÆgÉ ¸Á: eÉÆÃd£Á 2] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà §Ä±ÉÃn ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ 3] ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¸Á: ©ÃzÀgÀ, 4] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà PÀ£Áᬐ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ, 5] CdÄð£À vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà ¸Á: ±ÉA¨É½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀÄUÀ½AzÀ £ÀUÀzÀÄ 4227/- gÀÆ. 2] 52 E¸ÀÖl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ PÉÆlÄÖ C°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð ¸Á,, ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð GzÉÆåUÀ ¨sÁgÀwAiÀÄ zÀÆgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤UÀªÀÄ zÀ°è PÀvÀðªÀå ¸Á,, ¸ÀÆ®¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03,04-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ PÁgÀtPÉÌ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ CªÀgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀÆgÀªÁt ¸ÀAZÁgÀ ¤UÀªÀÄzÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ mÁªÀjUÉ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀåAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/10 PÀ®A 323, 504, 341 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-02-2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÁªÀzÉêÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ 40 ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-02-2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ eÉÆò ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀÄð¢vÀUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/10 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17.00 UÀAmÉUÉ ¯Á¯ï vÀ¯Á¨ï D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §.PÀ¯Áåt ¦üAiÀiÁ𢠲æà C¯ÁèSÁ£ï vÀAzÉ ªÀÄÄgÀvÀÄeÁSÁ£ï ªÀAiÀÄ: 45ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ¯Á®vÀ¯Á§ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀ NtÂAiÀÄ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ QæÃPÉÃmï DqÀÄwÛzÀÄÝ E§âgÀÄ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ dUÀ¼À DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ CAzÀgÉ ZÀAzÀÄ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ¹AUï 2. ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ zÀvÀÄÛ¹AUï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §qÉUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀgÉ CªÀ¤UÀÄ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2010 PÀ®A 504, 323, 324, L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 04/02/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà zÁqÀUÉ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð G/ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á; PÉA¥ÀÄ PÉÃgÉ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤Ãj£À £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¹AzÉ ¸Á; PÉA¥ÀÄPÉÃgÉ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §.PÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ D £À¼ÀPÉÌ £Á£ÀÄ 100/- gÀÆ. jÃ¥ÉÃj ªÀiÁr¹zÉÝÃ£É 100/- gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ £ÁªÀÅ 50/- gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV CªÀ¼À£ÀÄß £ÀÆQzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ M¯ÉAiÀÄ°è£À PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉ£ÉßUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2010 PÀ®A 504, 324, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/02/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¹AzÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G/ PÀÆ° PÉ®¸À (¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀQ) ¸Á; PÉA¥ÀÄPÉÃgÉ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà zÁqÀUÉ eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð G/ ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ¼ÀÄ ¸Á; PÉA¥ÀÄ PÉÃgÉ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §.PÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ £À¼ÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ KPÉ ºÀt PÉüÀÄwÛ¢Ý £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §r¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/10 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 04/02/10 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ²ªÀ¥ÀÄgÀ ¨ÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÊd£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¨Ád£ÀÆgÀ eÁ-ªÀiÁ¢UÁ ªÀBB 45ªÀµÀð ¸Á-G¥ÁàgÀUÀ°è ²ªÀ¥ÀÄgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ Drj 1 gÀÆ UÉ 100 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ an §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ »ÃrzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ,.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/10 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04/02/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C£À¢PÀÈævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÁªÀÄ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ/ PÀÄgÀħ G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// UÁzÀV UÁæªÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1900 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀµÀzÀ°è EzÀÝ 1) AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì 180 JA.J® £À 30 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Qà 1200 gÀÆ. ºÁUÀÄ 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 755/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹, eÉÆvÉ 177. 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 5/2/10 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt T¯Áè gÉÆÃqÀ «oÉÆèÁ ªÀÄA¢gÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉÃR ¸Á¨ÉÃgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ¸À¯ÁgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:zsÉÆé UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸À¥ÀðgÉÆÃd EvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ T¯Áè gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-25,©-5860 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gË¥sÀ vÀAzÉ ¤eÁªÀÄ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ FvÀ£Àß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽fvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸À¥ÀðgÉÆÃd EvÀ£À §®UÁ® vÉÆÃqɬÄAzÀ ¥ÁzÀzÀ ªÀgÉUÉUÀ ¥ÀÆwð PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/10 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 04/02/2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J®.¹. EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ¥Àæ¨sÁ, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ºÀ®§UÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 04/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉ.J.39/ºÉZï.8742 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA:PÉ.J32.JªÀiï.8283 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¢°¥À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 04/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁAzÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ ¤Ã®A£À½î vÁAqÁ EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¯Á®¹AUÀ vÀAzÉ NªÀÄĹAUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.25.J.8281 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ PÁqÀªÁzÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÁAqÁPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤Ã®A£À½îvÁAqÁ ºÀwÛgÀ ¹èÃ¥ï DVzÀÝjAzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆmï ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/10 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03-02-2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ PÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á// n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï ZËPÀ OgÁzÀ(©) EªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ZÁ®PÀ «oÀ® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸Á// OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J 32 J 5848 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÉÃw vÀÄA© PÉÆAqÀÄ OgÁzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ qÁåªÉÄÃeï AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀÄ ªÁVgÀĪÀ¢Ý¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.