February 9, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 09/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09/02/2010

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 14/2010 PÀ®A: 279, 304[J] L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 08/02/2010 gÀAzÀÄ 1855 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉñÁä UÀAqÀ ¨Á§Ä PÁA§¼É ¸Á/ ±É¯Áå¼À gÀªÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08/02/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DPÉAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ¹ªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 08 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆr PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¨Á±Áå zÀUÁðPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÁ: ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¥ÀlÖzɪÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JªÀiï.JZï-20 J¥sï-2259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¹ªÀiÁ EªÀ½UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹ÃªÀiÁ EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 08/02/2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈÜvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 22/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 09/02/2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÀhļÉî ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, G/ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸À ZÁ®PÀ ¨sÁ°Ì §¸À r¥ÉÆà ¸Á/ PËrAiÀiÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, PÉîªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀįÁÛ£Á¨ÁzÀªÁrAiÀÄ°è £ÀªÀÄä §¼ÀUÀzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥nÖgÀĪÀzÀjAzÀ PÉý¹ £ÉÆÃrzÁUÀ £ÁªÉîè CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ FUÀ EzÀÝ ªÀÄ£É SÁ°ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉýzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ°èAiÉÄ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ gÁ ºÉ £ÀA 9 zÁn vÀAzÀÄ EqÀÄwÛzÉݪÀÅ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EqÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj gÉÆÃqÀ zÁnwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09/02/2010 gÀAzÀÄ ¨ÉüÀV£À eÁªÀ 0545 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÁæªÀÄ EzÀÝgÀÄ ¸À»ÃvÀ PÁgÀ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽fvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀvÀåPÀ¯Á gÀhļÉî ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÄägÀ UÀÄAqÀ¥Áà ¨sÀAqÁjgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.rQ̬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß PÁgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAz £À£Àß ºÉAqÀwUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ,JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÀqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 11/2010 PÀ®A: 498(J), 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦ DPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 08/02/2010 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀdAiÀiÁ UÀAqÀ: GvÀÛªÀÄ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ/ 30 ªÀµÀð, ¸Á/ vÀ¥À±Áå¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/06/2006 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ¸Á/ vÀ¥À±Áå¼À FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ, 2) PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ, 3) ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ, 4) «Äy¯Á vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ J®ègÀÄ ¸Á. vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 07/02/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ GvÀÛªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É EzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 35/2010 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 08/02/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀAiÀiÁd vÀAzÉ ±ÉÆÃPÀvÀ C°è R§Ä¯Á ªÀAiÀÄ/ 24 ªÀµÀð G/ ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á/ SÁeÁ UÀj§ £ÀªÁd PÁ¯ÉÆä ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-25 Dgï.-9370 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¢£ÁAPÀ: 08/02/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤°è¹ ¨É½UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 09/02/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ JzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°è®è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 50/2010 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 09/02/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÉÊ£À ªÀAiÀÄ-29 ªÀµÀð G/ gÉÃrªÉÄÃAl §nÖ CAUÀr ¸Á/ eÉÊ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ eÉÊ£À NtÂAiÀÄ°è¬ÄgÀĪÀ ±ÁAw£ÁxÀ ¢UÀA§gÀ eÉÊ£À ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 09/02/2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀzÀ°è ªÀÄA¢gÀzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV® Qð ¸ÀºÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ°ègÀĪÀ 1] ¨ÁºÀħ°AiÀÄ ªÀÄÆwð 2] ZË«¸À wÃxÀðAPÀgÀ 3] ¥ÁgÀ±ÀÄ£ÁxÀ 4] ZÀAzÀæ ¥Àæ¨sÀÄ«£À ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 4 ®PÀë ¨É¯ÉªÀżÀî ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¦javÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 08-02-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà C°Ã¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄPÀvÀĪÀĸÁ§ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ §gɬĹzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08-02-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀqÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38-3904 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ®Ä ¦AræÃAiÀÄ PɼÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÉÛ. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/10 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/02/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ ¨Á¯Áf ¸Á¼À¨ÁªÀ¯É ªÀ/32 ªÀµÀð G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÉƸÀzÁV PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀÄtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² eÁ/ªÀÄgÁoÀ ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è zÀÄgÀÄzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ eÉÆvÉ jhÄAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JzÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ° ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ ¸ÀzÀj gÀªÀgÀ ¹gÉ »rzɼÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/10 PÀ®A 143, 147, 448, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ : 08/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ. ªÁ¹ÃªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÉÆâݣÀ G DmÉÆ ZÁ®PÀ PÉ.J-39/942 ¸Á ºÀ¼É ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/02/2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ PÉ®ªÀÅ QrUÉrUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÀwõÀ @ ªÁ¸ÀÛªÀ vÀAzsÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÉÆzÉ, 2) ¸ÀÆgÀå ¨É¯Áè¼É 3) ¨sÀgÀvÀ £ÁUÀÆgÉ 4) gÁdÄ (C±ÉÆÃPÀ ªÀÄqÉØ ¸ÀA§A¢üPÀ) 5) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ §An 6) ±ÁAvÀÄ ªÀAPÉ 7) PÀ®è¥Áà mÉAl ºË¸À J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÊ WÉÆõÀ PÀÆUÀÄvÁÛ J®ègÀÄ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆà ªÀÄÄA¢£À UÁdÄ MqÉzÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/10 PÀ®A 341, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/02/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «ÄeÁð ¸ÀgÉÆêÀgÀ ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ «ÄeÁð C§ÄÝ® ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G PÀ£ÁðPÀl §¸Àì ZÁ®PÀ £ÀA 4699 ¸Á ©ÃzÀgÀ §¸Àì r¥ÉÆà f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §¸Àì £ÀA PÉ.J.-17 J¥sÀ- 486 £ÉÃzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ©lÄÖ ªÀÄgÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¨sÁ°ÌUÉ 1015 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁ°Ì §AzÀ EzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛzÁUÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄgÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀĪÁV Dgï.E.¹ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É 4 d£À QrUÉrUÀ¼ÀÆ §AzÀÄ §¸Àì ¤°è¹ §¹ì£À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ UÁè¸À JqÀUÀqÉAiÀÄ ¸ÉÊr£À QlQAiÀÄ UÁè¸À MqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q. 6600/- gÀÆ. ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/10 PÀ®A 143, 147, 148, 307, 435, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/02/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð G DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á ZÀÆr UÀ°è ¨sÁ°Ì vÁ: ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁAiÀiÁUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ £ÀA. £ÀA PÉ.J.-39-1294 ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J-39-2076 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖ® gÀ¸ÀÆ®¸Á§ PÀnÖUÉ ªÀĹãÀzÀ°è ¤°è¹ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ C°èAiÉÄà ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀÄÝ C°èUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ±ÀgÀtÄ 2) ¸ÀwõÀ 3) ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ¢Ã°¥À 4) gÁdÄ 5) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ CA¨Áf J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É E°è JPÉ ¤Aw¢ ¤£ÀUÉ ¥ÉÃmÉÆæ® ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ©ÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝâAzÀ ¥ÉÃmÉÆæ® ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁPÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CAf C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÀÛ£É. CUÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀÄ JgÀqÀÄ DmÉÆ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÃmÉÆæ® ºÁQ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊqÀ UÁè¸À MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ) :-¢£ÁAPÀ 8-2-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ «gÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ, 40 ªÀµÀð, ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ GqÀĦ ºÉÆÃl® ªÀÄ£Àß½î gÀ¹Û ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀÄ. NAPÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀiÁ¼ÀUÉ, 16 ªÀµÀð, G 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸Á ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ GqÀĦ ºÉÆÃl® ªÀÄ£Àß½î gÀ¹Û ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 6-2-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1330 UÀAmÉUÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀªÀ£ÀÄ E°èªÀgÉUÉ »AwgÀÄV §A¢gÀĪÀ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/10 PÀ®A 143, 147, 427, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æ JA.r. gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ JA.r. E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: wãÀ zÀÄPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ DmÉÆà £ÀA PÉ.J.-39/3469 EzÀÄÝ ¸ÀzÀj DmÉƪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤°è¹zÀ DmÉÆÃPÉÌ PÀ°è¤AzÀ UÁè¸ÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁ¤ ¥Àr¹zÀÄÝ UÁè¸À MqÉzÀ ±À§Ý PÉý ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ E°èAiÉÄà RvÀA ªÀÄqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆÃzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À, ºÉÃqÀ ¯ÉÊl, ¨Áånæ MqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A 341, 427 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3&4 ¦.r.¦.¦. JPÀÖ 1984 :-
¢£ÁAPÀ 07/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð G: PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹. §¸Àì ZÁ®PÀ £ÀA PÉ.J.-38/J¥sÀ-464 ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì §¸Àì r¥ÉÆà EªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸Àì vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ªÀ¸Àw EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08/02/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è UÉÆvÁÛ¸ÀVzÉãÉAzÀgÉ ¥ÀÄgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ »AzÉ PÀÄr¹zÀ £ÀA¢ ªÀÄÆwð vÉgÀªÀÅ UÉƽ¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁ°Ì §AzÀ EzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛzÁUÀ . ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¸ï£ÀÄß J.¦.JA.¹. PÁæ¸À¢AzÀ ªÁ¥À¸À ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°ÌUÉ 1500 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ 4 d£À C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ §¸Àì £ÀA PÉ.J-38 J¥sÀ-464 £ÉÃzÀgÀPÉÌ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀPÉÌ JqÀ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ MAzÀÄ UÁè¸ï ªÀÄvÀÄÛ §® ¸ÉÊqÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ UÁè¸ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CQ. 15000/-gÀÆ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L,JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 08/02/2010 gÀAzÀÄ 1855 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉñÁä UÀAqÀ ¨Á§Ä PÁA§¼É ¸Á; ±É¯Áå¼À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/02/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DPÉAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ¹ªÀiÁ ªÀAiÀÄ 8 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆr PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¨Á±Áå zÀUÁðPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÁ:ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¥ÀlÖzɪÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JªÀiï.JZï 20/ J¥sï- 2259 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ rVÎ PÀqɬÄAzÀ Nr¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¹ªÀiÁ EªÀ½UÉ »A¢¤AzÀ rQ̪ÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.