February 3, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 03/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03/02/2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 22/2010 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 02/02/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ: £ÁUÀ±ÉnÖ ®zÉÝ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 01-02/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAQ£À »AzÀUÀqÉ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV M¼ÀVzÀÝ JgÀqÀÄ UÉÆÃzÀeÉð C®ªÀiÁj MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ gÀÆ. 22,000/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 31/2010 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 29/01/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà zÉÆrØ ªÀAiÀÄ 60 ¸Á: PÉ.ºÀZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è vÀ£Àß ©æÃ¥sÀ PÉøï (¸ÀÆlPÉøï) C£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀÆqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°èlÄÖ ¥ÉÃ¥ÀgÀ CAUÀrAiÀi°è ¥ÉÃ¥ÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ©æÃ¥sÀ PÉøï EgÀ°¯Áè CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5000/- ¯ÁåAqÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA: 46/JJ 3-JPÀgÉ d«Ää£À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉîrÃqï (qÁPÀĪÉÄAlì £ÀA§gÀ: 2560/86-87) ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ¹UÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 03/02/2010 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 15/2010 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/02/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ: CA¨Á¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¤Ã®A£À½î vÁAqÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 2130 UÀAmÉUÉ ¨Á宺À½î PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ Q±À£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤Ã®A£À½î vÁAqÁzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ JqÀPÉÌ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÛÃn vÀ¦à §zÁÝUÀ, DvÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 29/2010 PÀ®A: 379, 511 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 02/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á/ ZÉÆAr EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è MAzÀÄ JA§Ä¯É£Àì£À°è M§â ¥ÉõÀAl£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ J¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ dªÀiÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV K£ÁVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁÝUÀ C°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ D¹Ã¥sÀ @ UÉÆð D¹Ã¥sÀ vÀAzÉ: ±ÉÃPÀ ¸À°ÃªÀÄ ªÀıÁt ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉé£À°è PÉʺÁQ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀÀ£À£ÀÄß M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éè CªÀ£À PÉÊ»rzÀÄ aÃjzÁUÀ C°èzÀÝ PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ PÀÆr ºÁPÀ¯ÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 28/2010 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 02/02/2010 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ QgÀt vÀAzÉ: ¥ÀæPÁ±À WÁ¼É ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á/ ¥Á¥À£Á±À UÉÃl ºÀwÛgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ (G) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 01/02-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÉƼÁgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï JjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÉƨÉʬįï mÁªÀgï ºÀwÛgÀ EnÖzÀ Cgï.J¥sï PÉç® ªÉÊgÀ 250 «ÄÃlgÀ C.Q. gÀÆ. 45000/- £ÉÃzÀgÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 22/2010 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 02/02/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ: ¸Á¬Ä®Ä ¸Á/ ¹gÀPÀl£À½î ¸ÀzÀå/ ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ F±ÀévÀ vÀAzÉ: ºÀĸÉãÀ zÁ¸ÀgÀ ¸Á/ ¹gÀPÀl£À½î ¸ÀzÀå ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02/02/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/02/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ: ªÀÄ®¥Áà qÉÆêÀÄuÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á C±ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀgÉ ¨ÉÃ¼É ¨É¯É¸À®Ä SÁ¸ÀV ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ F ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É DUÀzÀ PÁgÀt vÉÆUÀgÉ ¨ÉÃ¼É ¨É¼ÉAiÀÄzÉ ºÉÆÃzÀÝjAzÀ SÁ¸ÀV ¸Á® ºÉÃUÉ »AwgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀAPÀµÀ×PÉÌ ¹®ÄQ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ C¯ÉzÁr fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAzÀ 01/02/10 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ §§¯É ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 17/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 02/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠱ÉʯÉñÀ vÀAzÉ: CAzÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 24 G/ QgÁuÁ CAUÀr ¸Á/ UË°ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉUÉ gÀdAvÁ¯ï ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ©ÃzÀgÀ-d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ïì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ £Àqɹ 1700 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ gÁeÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr §¸ï ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉñÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 14/2010 PÀ®A: 78 (III) PÉ.¦. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 02/02/2010 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ »AzÉ ¥ÉÆZÀªÀiÁä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ PÉÆAqÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ »nÖ£À Vjt »AzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ jAiÀiÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ: £ÀfÃgÉÆâݣÀ ¸ËzÁUÀgÀ ¸Á/ UËrUÀ°è OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆüÀÄîwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ gÀÆ. 525/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥ÉÃ£ï ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 30/2010 PÀ®A: 498[J], 504, 323 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/02/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CuÉÚ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀäuÁÚ PÀÄqÀA§¯É 40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ [JA] EvÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ CuÉÚ¥Áà PÀÄqÀA§¯É 35 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á/ ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ [JA] EªÀ½UÉ «£ÁPÁgÀt ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 01/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ CuÉÚ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ vÀ£Àß JqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UàqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.