February 22, 2010

DAILY CRIME UPDATE 22/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22/02/2010

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010 PÀ®A 279 337 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ:21/02/2010 gÀAzÀÄ 1040 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï,¹,¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CA§uÁÚ ¸Á:eÁAw EªÀ£À ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÀ¯Á® fÃ¥À £ÀA PÉ.J.32 JªÀiï 729 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:eÁAw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ SÁ£Á¥ÀÄgÀ gÀÄzÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 279, 337, L¦¹,
¢£ÁAPÀ 21/2/10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄAr¥Á¼Àå PÁ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊzÁ©Ã UÀAqÀ ªÀ»ÃzÀ«ÄAiÀiÁå ZÁªÀŸÀ ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA G¼ÀªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UÁrªÁ£À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ R°Ã® ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÁAqÀÄ ªÀÄqÁæ¹ E§âgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ UÀÆqÀì CmÉÆ jÃPÁë £ÀA PÉJ-39/6109 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ T¯Áè PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAr¥Á¼ÀåzÀ §½ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹
¢21/02/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PÀÄ£ÀÄßgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀĨÁ ¸Á: ºÀÄqÀV ºÁUÀÆ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà E§âgÀÄ §eÁd ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-39/ºÉZï-2708 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ¢AzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸Àì¥Áà ¥ÁgÁ ¸Á:ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ-ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁrjAzÀ PÀ®è¥Áà ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹.
¢21/02/10 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ zsÀ£ÀgÁd ¦J¸ïL(C«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ¸À§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀvÀå¢Ã¥À PɪÉÄPÀ¯ï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 1330 UÀAmÉUÉ M§â ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ªÀåQÛAiÀiÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ @ ZÀAzÁæöå @ ZÀAzÉæñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ @ PÁ±À¥Áà ªÀd£ÀzÁgÀ eÁw: ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: d»ÃgÀ ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀªÀÄ ªÀ¸ÀæöÛ zÀ°è £ÉÆÃr NqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤qÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß: 27/2010 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ.
¢£ÁAPÀ 21-02-2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆgÀR£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À ªÀAiÀÄ:45.gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Àa£À JA§ÄªÀªÀ¤UÉ DgÉÆæ CmÉÆà £ÀA. PÉJ. 38-3624 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉÃðl PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ avÁæPÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢EAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ CmÉÆà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA:26/2010 PÀ®A: 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 21-02-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀvÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÉêÀÅ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÁAræ xÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ©üªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ «¯Á¸À ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¥ÁAræ xÁAqÁ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÑUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄzÀ®Ä J¼ÉzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 18/2010 PÀ®A 87 PÉ. CåPïÖ
¢£ÁAPÀ 21/02/2010 gÀAzÀÄ 1610 UÀAmÉUÉ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ ¢Ã°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ ¹ªÁgÀzÀ°è £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á AiÀÄgÀAqÀV gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwzÁÝgÉ, JA§ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀÑ®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃr, ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀgÉ CªÀjAzÀ 360/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ D ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.