February 24, 2010

DAILY CRIME UPDATE 24/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w 24/02/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2010 PÀ®A 279, 337, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 22/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 38 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÉÃPÀļÀV. gÀªÀgÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J 32 JªÀiï 1320 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ gÉPÀļÀV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁUÀ ºÉÆÃZÀPÀ£À½î ²ªÁgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-2-2010 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ¥ÉÊ¸É 47ªÀµÀð eÁåw PÀ§°UégÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆZÀPÀ£À½î zÁlÄwgÀªÁUÀ wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ EgÀĪÀ §§° VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É. ºÁUÉ fæ£À°èzÀ Qè°£ÀgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ PÉÊPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CAf Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©ÃlÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
23/02/10 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ×®gÁªÀ PÀ£À¸É eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¥ÁAræ UÀAqÀ£ÁzÀ «oÀ×® vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÀ£À¸É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð,G:MPÀÌ®Äv£ÀÀ ¸Á: ¥ÁAræ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àf«¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ RaðUÁV ¸ÀgÀPÁj ¨ÁåAQ£À ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¸Á® DVzÀÄÝ ¸Á® ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ®Ä DUÀÄwÛ¯ÁèªÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/02/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¥ÁAræ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ À PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 29/2010 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22/02/2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. AiÀÄ §UÉÎ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ¸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀAzÉÀ ªÀiÁgÀÄwUÉ E§âgÀÆ ºÉAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ±ÀgÀtªÀiÁä EzÀÄÝ 2£Éà ºÉAqÀw ¸ÀįɪÀiÁä EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄ DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ gÀÆ.400/- fêÀ£ÁA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ ±ÀgÀtªÀiÁä¼ÀUÉ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ºÀt PÉÆnÖ®èzÀÝPÉÌ ¢:22/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀiÁä¼À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÀt PÉÆqÀÄwÛ¯Áè KPÉ JAzÀÄ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£É M¼ÀV¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ ©ÃgÀ§®è£ÀÄ §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀįɪÀiÁä¼ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2010 PÀ®A 341, 504, 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/02/10 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ£Áß ©Ã UÀAqÀ SÁeÁ SÁ£ï¥ÀoÁuï 35 ªÀµÀð ²gÀÆj UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ±À¨Á£Á©Ã dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖPÉÆAqÀ DPÉAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÉÆé£Á ©Ã EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ CªÀgÁzÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀ½îPÉÃqÀ(©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß JwÛ£À §ArAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ N«Ä¤ ªÁå£ï ZÁ®PÀ PÀgÀ§¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÆgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä N«Ä¤ ªÁå£ï £ÀA JªÀÄ.JZï 12 E 6917 ¸Á ¹AzÀ§AzÀV. gÀªÀgÀÄ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 10/02/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1225 UÀAmÉUÉ «ÄeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀVgÀ ¸Á ¹vÁ PÁ¯ÉƤ §.PÀ¯Áåt PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ GµÁ UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀ¹AUÀ UÉÆøÁ« ¸Á ¯ÉÆúÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå ªÀĺÁgÁµÀÖç gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §½UÉ ºÉÆÃV ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶Ø ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀVzÀÝjAzÀ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-02-10 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CdÄð£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁåw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ±ÉÃA¨É½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±ÀgÀt¥Áà zsÀ¥ÀmÉ gÀªÀgÀ ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄqÀPÉ ¸Á: ±ÉA¨É½î. gÀªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÀA§AzÀ £Á¼É ¥É¹ EzÉ CAvÁ CAzÁUÀ CzÀPÉÌ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ° CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹¢®èzÉ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÀqÉ PÀtÂÚUÉÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.