February 4, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 04/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04/02/2010.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/10 PÀ®A 295 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 03/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 32 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ ¸Á zsÀĪÀĸÁ¥ÀÆgÀ J¸ï.JA. PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ºÁgÀÆgÀUÉÃjAiÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ f¯Áè ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀ (r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ) ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è EgÀĪÀ ªÀĺÀvÁä UËvÀªÀÄ §ÄzsÀÞ ¨sÀUÀªÁ£À ZËQ£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ PÉÆÃmÉ, 32 ªÀµÀð, ¹JA¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á ºÁgÉÆÃgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/10 PÀ®A 279, 337, 338, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04/02/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgï f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. EzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 0900 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÀAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà gÁd ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ ºÀªÀÄeÁ ªÀÄZÀPÀÄj 30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, J¯ï.L.¹. JeÉAmï, ¸Á/ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ J¯ï.L.¹ JeÉÃAl CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 04/02/2010 gÀAzÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è M§âgÀÄ J¯ï.L ¹ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ 39/4759 £ÉÃzÀgÀ°è ²ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ d£ÀgÉÆA¢vÀUÉ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà PÀªÀÄoÁuÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §AzÁUÀ ©ÃzÀgï PÀqɬÄAzÀ ¥ÀÆeÁ mÁæªÉÃ®ì »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ DmÉÆ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö DVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÀÄdUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®PÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ, JqÀ Q«UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀàUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¨ÁªÀÅV EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ E£ÉÆß PÉ®ªÀjUÉ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀÆeÁ mÁæªÉÃ®ì £ÀA. PÉ.J-39/ 6721 ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæ¥Áà CAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 40/10 PÀ®A; 279, 338 L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 03/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÁ gÉrØ vÀAzÉ: AiÀĪÀÄÄ£Á gÉrØ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á/ ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ: «ÃgÁgÉrØ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA: PÉJ-39/5679 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DgïnM ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ¢AzÀ ªÁAfæ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉJ-39/485 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ¤ß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆUÉ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 41/10 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/02/2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ: ªÉÊd£ÁxÀ zÀ±À¥À¼Éî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á/ nZÀgÀì PÁ¯ÉƤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä §eÁd ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-2900 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹, vÀgÀPÁj Rjâ¹ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀ×gÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 24/2010 PÀ®A: 328 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 03/02/2010 gÀAzÀÄ UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼À eÉÆÃvÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ©ÃzÀgÀ ¨ÉÃ¸ï ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄw£À vÀAzÉ: gÀ¸ÀÆ® ¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 20 ¸Á/ ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ 2) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ: ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð PÀÄgÀħ ¸Á/ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ MAzÀÄ ©½ 5 °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀzÀ°è CAzÁd 3 °ÃlgÀ PÉÊ ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 25/2010 PÀ®A: 384, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/02/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÀÄAmÉ ªÀAiÀÄ: 34 G UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzsÀåPÀëPÀgÀÄ ¸Á CA¨É¸ÁAUÀ« EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ 57 G PÁAiÀÄðzÀ²ð UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸Á CA¨Á¸ÁAUÀ« ¸Á ªÀiÁ¹ ªÀiÁqÀ EvÀ¤UÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ “£À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ §eÉn£ï ZÉPï PÉÆqÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É DmÁæ¹n PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CxÀªÁ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-39/3129 ºÁUÀÄ ¨ÁåUï vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 16/2010 PÀ®A: 224, 511 L.¦.¹:-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd ¹.¦.¹-1607 ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà ¹.¦.¹-872 gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02/02/2010 gÀAzÀÄ RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 06/2010 PÀ®A: 110 [E&f] ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ PÀÄgÀ§SÉüÀV FvÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉAUÁªÀ®Ä PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É vÁ®ÆPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ vÁ®ÆPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 05/02/2010 gÀªÉgÉUÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ DzÉò¹zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß SÁ¸ÀV fÃ¥À £ÀA: PÉ.J.39 JªÀiï-288 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ f¯Áè PÁgÁUÀȺÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ZÀ®Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ fæ¤AzÀ Nr ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ fV¢zÀÄÝ DvÀ¤UÉ vÀ¯É »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB CzÉà fæ£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á/ PÀÄgÀ§SÉüÀV EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 02/02/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ PÀÄgÀħSÉüÀVAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: ªÀiÁzÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è agÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÉøÀ ªÀiÁr PÉÆÃnðUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ CªÀgÀ fæ¤AzÀ fVzÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀ, ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 03/02/2010 gÀAzÀÄ 0125 UÀAmÉUÉ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 04/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 03/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw EAzÀªÀiÁä UÀAqÀ: CA§ÈvÀ PÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 02/02/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CA§ÈvÀ vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà PÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É DzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß »AwgÀÄV¸ÀzÉà ¸Á®ªÀ£ÀÄß PÉÆÃnÖzÀªÀjUÉ ºÉÃUÉ »AwgÀÄV¸À° CAvÁ ºÉzÀj vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ «µÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 03/02/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.