February 12, 2010

Bidar District Daily Crime Update - 12/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12/02/2010.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 39/2010 PÀ®A; ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ: 11/02/2010 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀÆUÀ®ªÀiÁä UÀAqÀ CqÉÃ¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ¸Á: §®ÆègÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 07/02/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CqÉÃ¥Àà vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà ±ÀlPÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ E£ÀÆß PÀÆqÁ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 41/2010 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 10/02/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ: ºÀ¤Ã¥sÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G/ ªÉÄÃPÁ¤Pï ¸Á/ §ÄzÉÃgÁ EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ d»gÀ vÀAzÉ: bÀÆvÀÄ«ÄAiÀiÁå dmÉÖªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ £ÀA. PÉ.J-38/4576 £ÉÃzÀgÀÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §ÄzÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ[JA] UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 53/2010 PÀ®A: 341, 324, 504 L.¦.¹:-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀæªÉÆzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: ªÉƺÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð ¸Á/ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÁgÀzÀ 1)£ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¥ÁgÀ¸À ¥Àæ¸ÁzÀ wªÁj eÁ-gÀd¥ÀÄvÀ 2)§dgÀAUÀ vÀAzÉ ¥ÁgÀ¸À ¥Àæ¸ÁzÀ wªÁj eÁ-gÀd¥ÀÄvÀ 3) vÉeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁgÀ¸À ¥Àæ¸ÁzÀ wªÁj eÁ-gÀd¥ÀÄvÀ J®ègÀÆ ¸Á-ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä ªÀÄ£É eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¦ügÁå¢UÉ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄ£É ªÀÄAdÄgÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä ¢£ÁAPÀ: 11/02/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀ¼É UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀĪÀwÛgÀĪÁUÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤A¢ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 15/2010 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 11/02/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤ® vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 26 ¸Á/ JqÀ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 04/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦-29 ¦-3587 £ÉzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä C¤Ã® E§âgÀÆ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃlzÀ°è ºÉÆV ZÁºÁ PÀÄrzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¢£ÁAPÀ 11/02/2010 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ.