February 26, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 26/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À «ªÀgÀ 26/02/2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ JªÀiïJ¯ï¹ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁåw ºÀjd£À G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ vÁ:OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ ¨Á«PÀnÖ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁåw J¸ï¹ G: ©J¸ïJ£ïJ¯ï PÀbÉÃj OgÁzÀ£À°è PÉ®¸À ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 38 PÉ 4410 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ PÁæ¸ï ©æeï ºÀwÛgÀ MªÀÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 323,498 (J) eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. CPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ; 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ gÁd¨sÀƱÀ£À ¨sÁAqÀ¹AUÁ«PÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 20/05/2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁd¨sÀƱÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªï ¨sÁAqÀ¹AUÁ«PÀgÀ £À eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀAzÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀÄR ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CAd£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¨sÁqÀ¹AUÁ«PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁj ¥ÀæeÁ¦vÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¨sÁqÀ¹AUÁ«PÀgÀ J®ègÀÄ ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ FUÀ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÉÆægÀA© UÁæªÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£À ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀQîgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ °UÀ¯ï £ÉÆnøÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤£Éß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 323,504,506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-02-2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ qÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ- 31 ªÀµÀð ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ PÀqÁå¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ PÀÆr PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ZÉPï qÁæ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄÀ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ZÉPï PɽzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ EgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 44/2010 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ 3300 UÀAmÉUÉ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ©ÃzÀgÀ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ¥sÀgï vÀAzÉ £ÀÆgï C° ¸Á:: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ EArPÁ PÁgï £ÀA PÉJ 02 JªÀiï.J¥sï 5901 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2010 PÀ®A. 324, 504 :-
¢£ÁAPÀ 25/0210 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÀÄUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð:G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ DmÉÆà PÉ.J 39 /3579 EzÀÄÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁV¸ÀÄ®Ä ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÉãÀÄ DµÀÖgÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà @ ªÀÄ®èPÁdÆð£À vÀAzÉ ¸ÀzÀgÀzsÀ PÀÄvÁÛ¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ. gÀªÀgÀ DmÉÆà ¸ÀgÀ¢ E®èzÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÄr¹wÛzÀÝ£ÀÄ DUÁ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß DmÉÆà EzÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÁjUÉ KPÉÌ PÀÄr¸ÀÄwÛ¢ CAvÁ PɽzÀPÉ ¤Ã AiÀiÁªÀ£ÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ J£ÀÄßvÁÛ C¸À¨sÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-2-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ PÁªÀĸÀÄAzÀgÀ, 19 ªÀµÀð, «zsÁåyð ¸Á ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁdÄ ºÀÆUÁgÀ 2) ¸ÀwõÀ 3) «ÄxÀÄ£À J¯ÁègÀÆ ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀt PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ , CgÉÆævÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA. 4/2010 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 25/02/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ zÀ±ÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 61 gÀ°è ±À¢ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV DPÉAiÀÄ PÉÊ ºÀÄ°è£À°è EzÀÝ ºÁ«UÉ vÀUÀ° MªÉÄä¯É ºÁªÀÅ DPÉAiÀÄ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ PÀaÑzÀjAzÀ SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DUÀzÀ PÁgÀt ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ 1045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀĹAUÀ ªÀ 60 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ zÀÄ®UÀZÀ E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì-¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃqï ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃV «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPï ºÀwÛgÀ EªÀj§âgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ »AzÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. PÉ.J/39 ºÉZï./8460 £ÉÃzÉÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ, UÀ®èPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï.«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ: 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ JAzÀÄ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀļÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ £ÉüÀV. gÀªÀjUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA:J.¦.13.«.7896 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉߺÁ gÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 379 eÉÆvÉ 34 :-
¢£ÁAPÀ 14/11/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ºÀĸÉìãÀ¸Á§ 52 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀjªÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß HgÁzÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ EgÀ°®è. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ©ÃUÀ ºÁQzÀÝgÀÄ. ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯Éà vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀeÁä vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå @ ªÀÄĸÀĸÁ§ 2) £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå E§âgÀÆ ¸Á E¸ÁèA¥ÀÆgÀ £ÀeÁä ªÀÄvÀÄÛ £À©Ã¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ vÁªÀÄæzÀ, ªÀÄvÀÄÛ C°«Ä¤AiÀĪÀiï, ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 10 UÁæªÀÄ §AUÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.