February 23, 2010

Bidar District Daily Crime Update 23/02/2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23/02/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 25/2010 PÀ®A : 324,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 21-02-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ eÁdĨÁ¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÁAræ xÁAqÁzÀ°è ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦üÃgÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉĬĸÀ®Ä ºÉÆUÀÄ ¹nÖ¤AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gɪÀÅ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä ¥sÁvÀĨÁ¬Ä E§âgÀÄ ¸Á: ¥ÁAræ xÁAqÁ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁQ £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üÃgÁå¢ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA.12/2010 PÀ®A: 341, 504, 3547, 323 L¦¹
¢£ÁAPÀ 21/02/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ°è ±À§£Á ©Ã vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sï ¸Á§ 25 ªÀµÀð ¸Á:²gÀÆj gÀªÀgÀÄ ²ªÁf dAiÀÄAwAiÀÄ ¥ÉÆøÀÖgï NzÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀgÀSÁ£ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï SÁ£ï ¨ÁVgïzÁgÀ ¸Á: ²gÀÆj C°èUÉ §AzÀÄ »AzÀÆ ¥ÉƸÀÖgï KPÉ MzÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/02/10 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ²gÀÆj UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV »AzÉÆ ¯ÉÆÃUÉÆAPÉ ¥ÉƸÀÖgï ¥ÀqÀvÉ CAvÁ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 63,64 copy Right Act 1957
¢£ÁAPÀ 22/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ. jù PÀÄ®±ÉÃqÀ vÀAzÉ «ªÉÆPÁ£ÀAzÀ PÀÄ®±ÉÃqÀ ªÀ 44 ªÀµÀð G L.¦.Cgï. ¥sÉÊAqÀgï PÉ®¸À ¸Á ¦A¥Àj ¥ÀÆuÉ - 411018 (ªÀĺÁgÁµÀÖç) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀįÁèj ªÀ 42 G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ºÀgÀPÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà UÁªÀiÁ ªÀ 49 °AUÁAiÀÄvÀ G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¨sÁvÀA¨Áæ vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ CAUÀrUÀ¼À°è £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ CAzÀgÉ ¥sÉÊ£ÉÆïÉÃPïì ºÉÆêÀiïUÁqÀð CAvÀ §gÉzÀ «zÀÄåvï ªÉÊgï C£ÀÄß £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄAvÉ ¥sÉÊ£ÉÆïÉÃPïì ºÉÆêÀiïUÁqÀð CAvÀ §gÉzÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊgÀUÀ¼À §AqÀ®UÀ¼À£ÀÄß EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ PÉÆÃlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2010 PÀ®A: 279,337 L¦¹
¢£ÁAPÀ 22/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà OgÁzÉ ªÀ 18 ªÀµÀð G ªÀÄ£É PÉ®¸À PÀÄgÀħ ¸Á RlPÀ aAZÉƽ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ E½zÀÄ §¸À ¤¯ÁÝt¢AzÀ E§âgÀÄ CPÀÌ vÀAVAzÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄUÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀȧuÁÚ gÁA¥ÀÄgÉ ªÀ 40 PÀÄgÀħ G n.«é.J¸ï. ZÁA¥À £ÀA. J.¦/10 J/9017 £ÉÃzÉÝgÀ ZÁ®PÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2010 PÀ®A: 279, 337 L¦¹
¢£ÁAPÀ 22/02/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ// §rUÉgÀ G// PÁgÀ ¥ÉÃAlgÀ ¸Á// ZÁPÀÆgÀ f¯Áè// ¯ÁvÀÆgÀ JA.J¸À. gÀªÀgÀ ºÉAqÀw PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÁr »AwgÀÄUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/2908 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉƦ gÀ« vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ £Àqɹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ M¼ÀUÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 22-02-10 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ²æà C°Ã¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ¦¹.822, 1213, 1208, 1613, 1428, 1354 fÃ¥À £ÀA. PÉJ:38 f:143 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ¨ÁA¨É ªÀÇqÀ£ï ¥sÀæ¤ÃZÀgÀ CAUÀrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ ªÀÄĽî£À eÁ°AiÀÄ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆæ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¥sÁgÀ RÆgÉʹ ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄĸÉÛöÊzÀ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ CAzÀgÀ- ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àl eÉÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ DgÉÆæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj C°èAzÀ E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.