February 14, 2010

BIDAR DISTRICT DAIILY CRIME UPDATE 14/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14/02/2010.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 03/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ, 52 ªÀµÀð, ¸Á/ »ªÀÄävÀ£ÀUÀgÀ gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À®è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 12/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆîPÉÌ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀªÀ£ÀÄ, DvÀ¤UÉ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV PÀtÄÚ PÁtzÀ PÁgÀt ªÀAiÀĸÁìVgÀĪÀzÀjAzÀ gÁwæ PÀvÀÛ®°è gÁeÉñÀégÀ ¹ªÁgÀzÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è£À ¨ÉÆüÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 17/2010 PÀ®A: 279, 337, 304[J] L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ: ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 13/02/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À alUÀÄ¥Áà¢AzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á; £ÀgÀ£Á¼À vÁ; aAZÉƽî E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-39/JZï-5953 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CzÉà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ rVÎ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »rvÀ vÀ¦à ¹èÃ¥À DV ©zÁÝUÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ, §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 19/2010 PÀ®A: 297, 427 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÁf PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á/ PÉÆlªÀiÁ¼À EªÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj RįÁè ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è £ÉgɪÉj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 13/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¢ PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆÃgÀPÀ vÀAzÉ: ºÀjÀ±ÀÑAzÀæ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á/ PÉÆlªÀiÁ¼À EvÀ£ÀÄ PÀlÄÖwÛzÀÝ ¸ÀªÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« ®ÆPÁì£ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 39/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAPÀıÀ vÀAzÉ: ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á/ ±ÁºÁd¤ OgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÁºÁd¤ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨sÁ°Ì §¸Àì ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹. §¸Àì £ÀA PÉ.J.-34 J¥sÀ-887 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà bÉvÉæ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ rPÉÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁjgÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 42/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/02/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. ¨Á¨Á vÀAzÉ: JªÀiï.r. ªÉÆ»ªÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G/ ºÉÆl® PÉ®¸À, ¸Á/ §gÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃl®zÀ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CºÀäzï vÀAzÉ: E¨Á滪ÀÄ ¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 24 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ §gÀÆgÀ EªÀgÀ¯ÉèÃgÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃl® eÁUÀzÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ DPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.