April 30, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 30/04/2010
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30/04/2010

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÁ¯Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G. ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á/ qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ªÉÄêÀÅ ºÁQ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå §¸À¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï EvÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÉÆà ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ vÀ¯É ªÉÄÊ J¯Áè gÀPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ, JqÀQ«AiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è D¼ÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁgÉÆà ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî¨ÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L. (PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢, ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤®èzÁtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §§Äè vÀAzÉ CqÉ¥Áà zÀAqÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð eÁ: QæñÀå£À, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¥ÀPÀÌ®ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÉÊ£À CAUÀrUÀ½AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°è EzÀÝ CA.Q 3060 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆÃAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/10 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ UÉÆêÀÄvÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á ºÀ®§UÁð vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ºÉAqÀw vÀªÀÄä ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-39/JZÀ-3000 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ZÁA§¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É£ÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÀÆ¥ÀgÀ ¸ÉÆÖãÀ PÀæ±ÀgÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-29/JA-591 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28, 29-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸Á¬Ä ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 35 ªÀµÀð ©ÃPÀëÄPÀ£ÀAvÉ PÁtĪÀ£ÀÄ C£Àß ¤ÃgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 05/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀĵÁÚ zÉêÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 50ªÀµÀð ¸Á SÉÃqÁð EªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß DqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ MªÉÄä¯É UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀĵÁÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁ zɪÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á SÉqÁð EªÀjUÉ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÉÆAr¨ÁgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ZÀºÁét ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨É£ÀPÀ£À½î EªÀgÀ ºÉAqÀw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÉÆAr¨ÁgÁªÀ ZÀºÁét ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¨É£ÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1500 jAzÀ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À GAmÁV ¹r®Ä §rzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ J¥sï.J £ÀA 06/2010 DPÀ¹äPÀ ¹r®Ä :-
¢£ÁAPÀ 29/04/10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨Á§±ÀnÖ ¸Á UÀĪÀiÁä EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ ªÉÄìĸÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄìĸÀ®Ä ©mÁÖUÀ CAzÁdÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ eÉÆÃgÁV UÁ½ ªÀļÉ, UÀÄqÀÄUÀÄ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ºÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÀqÉ PÀnÖ C¯Éè ¥ÀPÀÌ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¹r®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖzÀ ªÀÄgÀPÉÌ vÁV CzÀgÀ ±ÀPÉ ºÀ¸ÀÄUÀ½UÉ ºÀwÛ JgÀqÀÄ JvÀÄÛ, JgÀqÀÄ JªÉÄä ºÁUÀÄ MAzÀÄ ºÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛªÉ. PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠧ºÀ¼À §qÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£À PÉÆr¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 234, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ GªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¨sÁªÀ DgÉÆæ VÃjeÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á RÄzÁA¥ÀÆgÀ vÁ ¨sÁ°Ì. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¥Á®zÀ ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 41, 102 ¹.Dgï.¦.¹ eÉÆÃvÉ 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/04/2010 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj J£ïDgï¹ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ 03 d£ÀgÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ªÁºÁ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 1)±ÁªÀ£À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ªÁUÀ¯É ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð eÁ-J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G-«zsÁåyð ¸Á-WÉÆÃqÀA¥À½î ¸ÀzÀå PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ 2) eÁ«zÀ vÀAzsÉ ªÀÄR§Æ® ¥Á±Á ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð G- PÉ.E.© D¥ÀgÉÃlgÀ ¸Á-£ÀÆå PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ 3) ªÀĺÉñÀ vÀAzsÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÉÆÃqÀUÉ ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-ªÀÄåPÀå¤PÀ ¸Á-ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀzÀå- ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ PÀÄjvÀÄ Dgï¹ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀUÉgÉ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ £ÀA-1 ¸ÀzÀj ¥À®ìgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß 3 wAUÀ¼À »AzÉ d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ DgÉÆæ £ÀA-2 EvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA-1 EvÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl¢AzÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ ».ºÉÆ ¥Áå±À£À + £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÄ DgÉÆæ £ÀA-3 EvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ MAzÀÄ ».ºÉÆ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÆPÀl¥À°è¬ÄAzÀ »ÃUÉ ¸ÀzÀj 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ MlÄÖ 3 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï«í CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G: eÉʨsÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ¸Á ¸ÀzÁè¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ E£ÉÆßç⠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ WÉÆÃUÉÎ ¸Á PÉÆýªÁqÁ EªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9 £ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ DgïnM ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ PÀÆædgÀ £ÀA J¦-27/1508 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʸÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀªÀÄgÀvÀgÁªÀÄ ZË¢æ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ZË¢æ G: ªÉƨÉÊ® CAUÀr ¸Á £ÀgÀvÁ vÁ ©£ÀªÀiÁ¯ï f eÁ®ÆègÀ gÁd¸ÁÛ£À ¸ÀzsÀå ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü DgÉÆæ GvÀÛªÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CgÀPÀgÁªÀÄ ZË¢æ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉJ-39/eÉ-1500 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á £ÀgÀvÁ vÁ ©£ÀªÀiÁ¯ï f eÁ®ÆègÀ gÁd¸ÁÛ£À ¸ÀzsÀå ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ¨sÁªÀ gÀªÉÄñÀ PÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA PÉJ-39/eÉ-1500 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §¸ÀªÀ®PÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉÆÃgÁV ªÀļÉ-UÁ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆ/¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄð£À »ÃrvÀ vÀ¦à MAzÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ DgÉÆæ ºÁUÀÄ gÀªÉÄñÀ PÀĪÀiÁgÀ EvÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


April 29, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 29/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29/04/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ɲPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà «ÄãÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: vÉð G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉ®UÉ §AzÀÄ w£Àß®Ä J£ÁzÀgÀÄ PÀÆr CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DvÀ¤UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀÄj PÉÆnÖzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqï zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä J£ï.E.PÉ.Dgï.n¹ ¨É¸ï. ZÁ®PÀ £ÀA PÉ.J 38 J¥sï 403 ©ÃzÀgÀ r¥ÉÆà ¸Á §¼ÀvÀ (©) vÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁwæ 08.20 UÀAmÉUÉ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/04/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw £ÀÄzÀÄ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ, G: DqÀÄ ªÉÄìĸÀĪÀzÀÄ ¸Á ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á// ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄĪÀ±ÀÖgÀ°è CªÀgÀ°è E§âgÀÄ CqÀ«AiÀÄ°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀ 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ E¸Éàmï dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1550 gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/04/2010 gÀAzÀÄ 0810 UÀAmÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27/4/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸ÁPÀ«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ £ÀAiÀiÁ§¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G:UËAr PÉ®¸À ¸Á qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¯ÉÆúÀgÀ ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ 2] gÁªÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¯ÉÆúÀgÀ ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAZÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠤ãÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀgÉ d£ÀgÀÄ ºÉÃUÉ NqÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ E JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 1600 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RaÃvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ OgÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ AiÀįÁè°AUÀ SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/JZÀ-1694 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£À ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ JgÀqÀÄ PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 96 gÁeÁ «¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 12 £ÁPÀ Ol ©ÃgÀ 650 JA.J¯ï G¼Àî ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/JZÀ-1694 £ÉÃzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä 1) ±ÁªÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ±ÉA¨É½î. vÁ: OgÁzÀ 2) ¥ÀArvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ±ÉA¨É½î vÁ OgÁzÀ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 28/04/2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì -ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖî JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ MAzÀÄ n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀj§âgÀ°è M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ E£ÉÆßçâ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ZÀªÀ¼ÉPÀgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð eÁ : ¸Áé«Ä ¸Á : RqÀPÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ JgÀqÀÄ PÁl£À ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ CQ 1872=00 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n«J¸ï JPÀë J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉJ-39-ºÉZÀ-0284 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 324. 323. 448, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ 2) AiÉÄñÀ¥Áà vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ 3) zÉëAzÀæ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ J®ègÀÆ ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J1 EvÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è wgÀÄUÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¥ÀæZÁgÀzÀ°è §AzÀgÉ CªÀj§âjUÀÆ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ J2 ªÀÄvÀÄÛ J3 EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUÉ ºÁUÀÆ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 146,147, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-10 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ eÁ£À ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£À J®ègÀÆ ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AzÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ ¤Ã£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è C«gÉÆÃzsÀ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ J1 EvÀ£À £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ wgÀ¸ÀÌøvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À CtÚ zÀ±ÀgÀxÀ E§âgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ¯Áp, ZÁPÀÄ, vÀ¯ÁégÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

April 28, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 28/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28/04/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-2010 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î FvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄ£Áð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-5185 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÀ vÀAzÉ UÉÆ¥Á¼ÀgÁªÀ ¸Á: amÁÖªÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 341, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄÄAUÀ¯É¥Áà eɸÀÌA ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgï PÁåA¥ï gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄAqÉÃgÁAiÀÄ zÀAqÉÆÃf ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀªÀÄä E§âgÀÄ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgï EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ ©®Äè vÀÄA©zÀÝgÀÄ PÀÆqÁ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀgÉAmï PÀ£ÉPÀë£ï vÉUÉ¢¢Ýj CAvÁ JgÀÄ zÀ¤AiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 279, 337 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ d¨ÁâgÀ ºÀƸÉãÀ RÆgÉò ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À ªÀĺÀ® £ÉúÀgÀÄ ZËPÀ alUÀÄ¥Áà, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà¢AzÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ºÀÄqÀV ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀwõÀ @ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ Z˪Áí£À ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî, ¯Áj £ÀA J¦-28/ªÁAiÀiï-5259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr KqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ C°èUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ Qè£Àgï ±ÉÃR ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃR zÀ¸ÀÛVÃj EvÀ¤UÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ¨sÀÆdzÀ K®Ä§Ä ªÀÄÆjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁzÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉÃR ¥Á±Á EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀlÖ §UÉÎ zsÀÈqÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 498(J), 494, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÁAqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw : J¸ï.¹ zÀ°vÀ ¸Á: WÁl »¥ÀàgÀUÁ ¸ÀzÀå «ÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 2004 £Éà ¸Á°£À°è DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ zÁAqÀUÉ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 25-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉüÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ 8 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-4-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-12-456 «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 8£Éà PÁæ¸À gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÁªÀðw UÀAqÀ PÀ£ÀßAiÀįÁ®, 2) ¥ÀæµÁÚ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, 3) ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, 4) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ J®ègÀÆ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ ªÉÆÃjAiÀÄ ¤Ãj£À £Á° ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/10 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA¸À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/04/2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPïÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-2506 mÁæöå° £ÀA 2507 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¨Á§uÉÚ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, mÁæöåPïÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-2506 mÁæöå° £ÀA 2507 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì. EvÀ£ÀÄ mÁæöåPïÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥ÀQÖ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ L.JA.« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ 0720 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸ï vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zÁqÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZÀ-3053 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁqÀV¬ÄAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÉ ¥ÉmÉÆæî §APÀ JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄzsÀå ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ eÉÆö ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©)ªÁQAUï PÀÄjvÀÄ vÀÆUÁAªÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå 8-10 eÉÆüÀzÀ aîzÀ°è ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä vÀÄA© ¨Á¬Ä ºÉƯÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄļÀÄî PÀAmÉAiÀÄ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä PÀ¼ÀÄî ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¦¹, §¸ÀªÀgÁd ¦¹ gÀªÀgÉÆA¢UÉ fæ£À°è PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð 2) gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, 3) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ±ÁåªÀÄuÁÚ ºÉüÀªÁ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä AiÀÄwß¹zÁUÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ aîzÀ°è ªÀiÁ«£ÀPÁ¬Ä vÀÄA§ÄwÛzÀÝ DgÉÆæ £ÀA 3 Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, VqÀ¢AzÀ PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ©½¸ÀÄwÛzÀÝ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ £ÀA 1 & 2 gÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ d£À PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ ªÀiÁ«£ÀPÁ¬Ä PÀrzÀÄ aîzÀ°è vÀÄA©zÀ MlÄÖ 13 aî eÉÆüÀzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹gÀÄvÉÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä QªÀÄävÀÄÛ CA 6,500=00 gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀPÁå¼À gÀªÀgÀ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥ÀàgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà EªÀ½UÉ ºÀPÁå¼À UÁæªÀizÀ°èAiÉÄà PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÁUÉ E®èzÀjAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀlÄÖvÁÛ¼É. »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ¼À DPÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À vÀAzÉ, vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà EPÉUÉ ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß ºÀUÀÎ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è DqÀÄvÀÛªÉ ºÉÆqÉzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁjUÉ ºÉÆqÉ¢zÉ £À£Àß DPÀ¼ÀÄ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¥Ánî E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ®UÀ¤ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁUÀ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀÄ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À¯Áä¼À ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁr ¸ÀPÀÌgÉ wAzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀªÀÄä£À ¸À®ÄªÁV ºÀÄqÀÄV £ÉÆÃqÀ®Ä PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À°ÃªÀĸÁ§ ¨ÁUÀªÁ£À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢zÉ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ MAzÀÄ HgÀ ºÉtÄÚ E§âgÀÄ CtÚvÀªÀääA¢jUÉ KPÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj ªÀÄvÉÛ¯ÁèzÀgÀÆ £ÉÆÃqÉÆÃuÁ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛ ªÀÄUÀ ZÁAzÀ¸Á§¤UÉ ºÉýzÁUÀ ¨ÉÃqÀ CAvÀ CªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ CªÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ. »VgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀªÀÄÄä vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ¤²ÑvÁxÀð ªÀÄÄj¢ CAvÀ CAzÀªÀgÉ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
April 27, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 27/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : ¢£ÁAPÀ 27/04/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/10 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ¯ÁzsÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¨sÁUÀªÀiÁä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ¦ÃgÀuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, 2) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 3) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, 4) ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw :PÀÄgÀħ ¸Á: ¯ÁzsÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/10 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¦gÀuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¯ÁzsÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄzÀ ¨sÁUÀªÀiÁä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄwÛvÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ «oÀ×® EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð, 2) «oÀ×® vÀAzÉ «gÀuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, 3) ¨Á§Ä vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 4) ¥ÀAZÀ²Ã® vÀAzÉ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ¯ÁzsÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À ¤²ÑvÁxÀðPÉÌ KPÉ PÀgÉ¢¯Áè CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/03/2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀlÖqÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â£ÀÄ C£À¢üPÀævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà PÀ¼ÀPÀ¼É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1153/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd RĨÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: RƨÁ UÀ°è OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ «zÀÄåvï «ÄÃlgÀ PÉlÄÖ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ Cfð PÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆÃqÀ£É J.E.E PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄnÖ J.E.E eɸÀÌA OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E°è KPÉ? §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É «ÄÃlgÀ PÉnÖzÀÝjAzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ Cfð PÉÆqÀ®Ä §A¢zÉÝ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E°èAzÀ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀÄwUÉ »rzÀÄ £ÀÆQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É UÉÆqÉUÉ vÀUÀÄ° gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆqÀA§® vÁ: ºÀĪÀÄ£Á§zÀ EªÀgÀÄ AiÀÄgÀ¨ÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À.».¥Áæ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀiÁ£ÀPÀgÀ ¸Á: AiÀÄgÀ¨ÁUÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ PÀ§Î°UÀ eÁwAiÀĪÀ¤zÀÄÝ EvÀ¤UÉ mÉÆPÀj PÉÆý CAvÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉzÀj¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ mÉÆPÀj PÉÆý CAvÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, ¸Á: J¯ï.L.f. PÁ¯ÉÆä, UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4812 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ£À ±ÀgÀt £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ PÁA¨Éî ¸Á: d£ÀªÁqÁ, PÁé°¸ï PÁgï £ÀA JªÀiï.ºÉZï-26/J¯ï-374 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwÛzÀÝ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ, ªÉƼÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DmÉÆà ZÁ®PÀ ¹zÁÝxÀð¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ, ¸Á: WÁl »¥ÀàgÀUÁ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÀAfÃvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-39/JZï-6006 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: WÁl »¥ÀàgÀUÁ ºÁUÀÆ CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ «oÀ×® EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAºÀ£À½î¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ gÀAfÃvÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀzÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «oÀ×® ºÁUÀÆ DgÉÆæ gÀAfvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ «oÀ×® EvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


April 26, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 26/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26/04/2010 :-

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20/04/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÁÚgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: aPÀÄwð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä @ ºÀtªÀĪÁé gÀªÀgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ J¸ï.©.JA. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ DAzsÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä rªÉÊqÀgï zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¥À¸ÀUÉð ¸Á: CµÀÆÖgÀ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ £ÀA. J¦13/ºÉZï-9038 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2010 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀtªÀĪÁé EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀ Dgï. ¸ÁvÀ¥ÀÄvÉ ¹¦¹-138 GzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV l¥Á®Ä ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆrzÁUÀ GzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.0/10 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦¹ ¢£ÁAPÀ 25/04/2010 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢, ±ÀªÀ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ¦.JA.E. ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ zsÀ£Áf vÁAzÀ¼É ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢Ã¥À ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÉÄÊ ¸ÀÄmÁÖUÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/04/2010 gÀAzÀÄ GzÀAiÀÄVj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ 0445 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸ÁgÁA±À EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/10 gÀAzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀÄAvÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÀÄqÀÄUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁ½ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-39/453 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ gÁeÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ¯Áj £ÀA J¦-13/qÀ§èöå-7991 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:PËrAiÀiÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj »AzÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉÀ T¥Àr ºÀwÛgÀ ºÀwÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁ¤UÉÆArgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/10 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É DAzÀæ ªÉĸÀì vÀqÉƼÁ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀĹAUÀ vÀAzÉ ªÉÆÃw¯Á® gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨Át ¸Á: UÀt¥Àw vÁAqÀ vÀqÉÆüÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À CtÚ §¤ì¯Á® vÀ£Àß n«J¸ï. JPÀì J¯ï £ÀA PÉJ-39/ ºÉZï-9613 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀiÁߨÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀqÉÆüÁ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ §¤ì¯Á® EvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/10 gÀAzÀÄ 0215 UÀAmÉUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ CA§ÈvÀ PÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ PÁ²ÃgÁªÀÄ vÁmÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: Gd¼ÀA§ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA PÉJ-01/J.¹-639 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ ªÉÄîQ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÉZï.¹. 701 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ alÖA¥À°è ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼ÀªÁr UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ zÉÆqÀ£É C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/4702 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆÃAqÀÄ ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®ètÚ£À zÉêÀ¸ÁÛ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨sÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á dªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, DmÉÆà £ÀA-PÉ J-39/4702 ¸Á: ªÀÄAmÁ¼À ªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ PÀªÀļÁ¨Á¬ÄUÉ §® ¨ÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ¨Á¬ÄUÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ¸ÀÄgÉÃSÁ½UÉ §® ¨ÉäߣÀ bÀ¦UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁ±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸ÁªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ @ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¸Á: C¸Áæ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÉçgÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ E§âgÀÆ ¸Á: ªÉÊeÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: D¼ÀAzÀ J®ègÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-32/5546 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£À vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁrAiÀÄ ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁr ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ¯ÁjAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¯ÉçgÀ d£ÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄ ¨Ár, ±ÉÆÃ, EAf£ï ªÀÄÄA¢£À zÉÆqÀØ UÁè¸ï, PÀªÀiÁ£À, gÉÃrlgÀ, ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §®§¢AiÀÄ mÉÊgÀ NqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ L.JA.« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ® vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À ¸Á: ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀæºÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¤ÃgÀrPÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ RqÀPÉñÀégÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÁ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.-39 JZÀ.-1923 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §® PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-4-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀ½zsÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®èSÉÆÃgÁ zÉëvÁAqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® n.«.J¸ï £ÀA PÉJ-39/9872 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®èSÉÆÃgÁ vÁAqÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-32/J¥sï-1639 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ïì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÁ¬Ä¹zÁUÀ ¸ÀzÀj §¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 324, 504, 355, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÁªÀÅV EvÀ£ÀÄ «gÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÁªÀÅV EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zË®¥Áà ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: OgÁzÀ [J¸ï] EvÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAw ¤«ÄvÀå ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ªÀÄÄqsÁ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ºÁUÀÆ E£ÉÆßç⠸Á: OgÁzÀ [J¸ï] EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄß KPÉ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà £ÉÃgÀ¼É, ªÀAiÀÄ: ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À eÉÆvÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðj UËoÁt eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¨sÀAqÁgÉ, 2) CdÄð£À vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¨sÀAqÁgÉ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄVUÉ, vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..

April 25, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 25/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25/04/2010

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 24/04/10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¥ÀÆeÁj G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwzÀÄÝ DvÀ¤UÉ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 19/04/10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ amÁÖ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-04-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ J ¸ÁA§²ªÀgÁªÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð DvÀäPÀÄj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgï ¯Áj £ÀA J¦ 36 qÀ§Æèöå 3769 ¸Á ªÀÄzsÀÄgÁ£ÀUÀgÀ «dAiÀĪÁqÁ f PÀȵÁÚ (J¦) EªÀgÀÄ d»ÃgÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ 07:30 UÀAmÉUÉ zsÁ¨sÁzÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PɼÀUÀqÉ MAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ MAzÀÄ ¯Áj rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä d»ÃgÁ¨ÁzÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÀjÃavÀgÁzÀ ¯Áj £ÀA J¦ 16 nl 1255 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï PÉÃzÁj EªÀgÀÄ ¯Áj M¼ÀUÀqÉ ¹QÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ. C°èAiÉÄà ºÀwÛgÀ zsÁ¨sÁPÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ¥Àjò°¹zÁUÀ ¯Áj £ÀA J¦ 15 nn 1255 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PɼÀUÀqÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010 PÀ®A 504, 506, 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 23-4-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ¨ÉÆÃdgÀrØ ZÁªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ : 26 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄÄqÀ© vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ n,« CAUÀr JzÀÄjUÉ ¤AvÀÄ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà fïÁ¨É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÉÆ½î ¸Á ªÀÄÄqÀ© vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼É ªÉʱÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½ ¢ªÀ¸À ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß CtÚ £À£Àß eÉÆvÉ dU¼ÀªÀiÁr¢Ýj ¤£ÀUÉ FUÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. J£ÀßvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð£À PÁ®gÀ »rzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸ÀÄ CAvÀ ªÁzÀ«ªÁzÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ è ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄß CzÀ£ÀÄß §®UÉʬÄAzÀ vÀqÉzÁUÀ ZÁPÀÄ §® UÉÊ ªÉÆüÀPÉʪÉÄÃ¯É ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ CgÉÆævÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ® 279, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-4-2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ OgÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ¸ÀĤî SÉÃgÉ ¸Á- JqÀÄgÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 J 0404 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤°è¹ ZÁ®PÀ£À£À£ÀÄß «ZÁj¹ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÄ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ:24/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: ªÀµÀð 35 ¸Á PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀĺÁzÉë EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ CgÉÆæ ZsÀ£ÀgÁd fÃ¥À £ÀA:PÉ.J32.J.6579 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁzÉëUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ gÀrØ vÀAzÉ CuÁÚ gÀrØ ªÀqÀUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á SÁ±ÀA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀĽwgÀĪÀ ªÉÆÃlgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ QæµÀÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ºÉʧwÛ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-29 JªÀÄ-7952 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¹¹ð (J) OgÀzÀ vÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à MªÀÄä¯É VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ. ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 279, 337, L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 24-04-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀºÀzÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzï Cd«ÄÃgÀ ¸Á C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊdzÀUÁð ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤Ãj£À mÁQ¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CmÉÆà mÁæ° £ÀA. PÉJ-32/J-4710 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæü eÁ¥sÀgÀC° ¸Á: C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊdzÀUÁð ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹zÀPÉÌ ºÉ¨ÉâgÀ½£À GUÀÄgÀÄ GaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
April 24, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 24/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/04/2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/04/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤvÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÖêï UÉ ¹ÃªÉÄ JuÉ ºÁPÀÄwÛzÁUÀ JuÉÚ ¸ÉÆÃj ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀV£À ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ ¸ÉÆÖêï UÉ PÀrØ VÃj ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ CªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 23/04/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á B ¨Á§½ (§A§¼ÀV) vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ d£ÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ gÁdÄ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ d£ÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ 39/778 mÁæöå° £ÀA. n 779 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁå£Àí 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ EAzÀÄ 23/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁdÄ FvÀ£À §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ §UÉÎ C¯Éè ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÁ®½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÉÆgÀUÀqÉ ¤AvÀÄ ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ 39/778 mÁæöå° £ÀA. n 779 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À »A¢£À UÁ° vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ C¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄUÀĸÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/10 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ D¢ü£ÁxÀ gÁªÀ dUÀzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: eÉÊ£À ¸Á ¨sÁgÀvÀ EArùÖçÃd JA.L.r.¹. KjAiÀiÁ G¸Áä£À¨ÁzÀ EªÀgÀÄ gÁºÉ £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉåÀ vÀ£Àß ¹éÃ¥sÀÖ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-25, Dgï-521 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ JA.r. UÀ¥sÁgÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¯Áj £ÀA PÉJ-25.©-5860 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ ¯ÁjUÉ vÀUÀÄ° ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ºÁ¤UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 279, 337 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÉʸÀÆgÉ ¸Á zsÀ£Á²æà vÁ d»gÁ¨ÁzÀ f¯Áè ªÉÄÃqÀPÀ(J¦) EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÉAl¸ÀÜ£À £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj¤AzÀ DmÉÆà £ÀA J¦-23-«-1019 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÀAUÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝêÀÅ. ªÀqÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PËoÁ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjÃavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ§£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀgÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¥ÉÃlÄÖ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 gÀ CA§Ä¯É£ïì £À°è D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ CA§Ä¯ÉãÀì JzÀÄgÀÄUÀqÉ MAzÀÄ DmÉÆà §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CA§Ä¯Éãïì ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §®PÉÌ wgÀÄV¹zÁUÀ CA§Ä¯ÉãÀì gÉÆÃr£À PɼÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ gÀvÀߥÁà ¸ÉʸÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw; J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G;À PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á zsÀ£Á²æà vÁ d»gÁ¨ÁzÀ f ªÉÄÃqÀPÀ (J¦) EªÀjUÉ ¸ÀÖçZÀgïÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹zÀÄÝ ¸ÀÖøZÀgÀ ºÁj ¨ÁdÄ ©zÀÄÝ §®UÀqÉ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ CªÀgÀÄ C¯Éè ¹QÌ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ Q«AiÀÄ »AzÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVzÉ G½zªÀjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ C¥ÀjÃavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ºÁUÀÆ CA§Ä¯ÉãÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CA§Ä¯É£Àì ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ¯Á®ªÀĺÀäzï ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 55ªÀµÀ𠤪ÀÈvÀÛ ¸ÀgÀPÁj ¦AiÀÄÆ£ï, ¸Á D¸ÁÛ£Á gÉÆÃqÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉƺÀäzï ªÉƬÄd vÀAzÉ ªÉƺÀäzï E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð G: PÁgÀ ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á D¸ÁÛ£Á gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ PÁgÀ ªÉÄPÁå¤ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 7795967086 £ÉÃzÀÝ ªÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÁ£ÀÄ «±ÁPÁ ¥ÀlÖtPÉÌ £ÀªÀÄä G¸ÁÛzï ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ 2- 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ DzÀgÉ D£ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆç¯ï £ÀA§jUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁÝV CzÀÄ ¹ééZï D¥sï CAvÀ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §gÉzÉà EzÀÝjAzÀ ªÉÆèÉʯï AiÀiÁgÀzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀѨÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 498(e), 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ UÀAqÀ «gÉÃAzÀæ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÄÝ KPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄw¢Ýj CAvÀ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƼÀî®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀiÁwUÉ ¨É¯É PÉÆqÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23/04/2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä JzÁÝUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÁ G½zÀgÉ ¤Ã£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÉÆîUÉÆAf ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: 108 CA§Ä¯É£ïì £ÀA. PÉJ-07/f-443 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ vÁ ¸ÀªÀzÀwÛ f ¨É¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯É£ïì £ÀA. PÉJ-07/f-443 £ÉÃzÀÝgÀ°è PËoÁ (PÉ) UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JA§Ä¯ÉA¹UÉ ¸ÉÊgÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÉqÀ¯ÉÊl ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4322 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É §®PÉÌ wgÀÄV¹ CA§Ä¯É£ïì JzÀÄjUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃUÉ §ZÁªÀ ªÀiÁqÀ®Ä JA§Ä¯ÉA¸À §®PÉÌ wgÀÄV¹zÁUÀ gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁQgÀĪÀ ªÀÄgÀ½£À°è UÁ°UÀ¼ÀÄ eÁj vÀVΣÀ°è E½¢gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®£ÀPÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀUÉ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁºÀÄ® @ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ eÁw: J¸À.¹ ¸Á: ©¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-38/ºÉZÀ-2958 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ E¸À䮥Áà ¸Á: PÀAzÀUÉÆüÀ EvÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°è®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §® PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/10 PÀ®A 147, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á DtzÀÆgÀ, zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÉÆÃgÀ¼É ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¥À¸ÁgÀUÉ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀªÀÄAl¥À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀvÀÄ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà §±ÉnÖ , 2) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ §±ÉnÖ, 3) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÀAUÁgÉrØ, 4) CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ, 5) ¸ÀAdAiÀÄgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀ¼ÀUÉ ¥É£Á® PÀqɬÄAzÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj ºÁUÀÆ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ £ÁªÀÄ ¥ÀvÀæ ºÁQ¢Ý CAvÁ ºÉý PÉÊUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ »rPÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ zsÀƼÀ¥Áà, ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/10 PÀ®A 147, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ §±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ gÁdÄ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ §±ÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà §¸ÀgÀUÉ J®ègÀÆ ¸Á: CtzÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §¸ÀªÀªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¥À¸ÁgÀUÉ 2) ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ vÉUÀA¥ÀÆgÉ 3) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà vÀqÀUÀÆgÉ 4) zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÉÆÃgÀ¼É 5) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀV J®ègÀÆ ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E°è KPÉ PÀĽwÛ¢ÝÃj E°è PÀĽvÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «ÄÃnAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA 2 & 3 EªÀj§âgÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀj MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÉÆîÃt CAvÁ ºÉý DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæ £ÀA 2 EvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 3 EvÀ£ÀÄ JqÀ PÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉApril 23, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 23/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23/04/2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-22/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀgÀ D¦üøÀzÀ ±ÉÃlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 20 EAZÀ J¯ï.f. n.«. C.Q. 9000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨ÉÆÃgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: «¼Á¸À¥ÀÆgÀ EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀj§âgÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ ¤Ãj£À ¥Éʦ£À §UÉÎ vÀPÁgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E§âjUÉ w½¹ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ 2) ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ 3) C¤Ã® vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt J®ègÀÆ ¸Á: «¼Á¸À¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J2 MwÛ »rzÁUÀ J1 ªÀÄvÀÄÛ J3 ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. J2 PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ¸ÉÆÃgÀ¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(JªÀiï) EvÀ£ÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ N«Ää PÁgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZÀ-12/qÀ§Æè-1277 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ-d£ÀªÁqÀ ªÀiÁUÀðªÁV OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÁgÉ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå JªÀiï.ºÉZÀ-12/qÀ§Æè-1277 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 498 [J], L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ gÉçPÁ UÀAqÀ ¸ÀwõÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÖ£À, ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¨É¼À¹ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PɼÀ®Ä ºÉÆzÀgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý ¤£ÀUÉPÉ CAvÀ DgÉÆæ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà PÉüÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÖ£ï, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: £ÁUÀÆgÁ EvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ d«ÄãÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ªÀÄ£É £ÀA. 8-9-28 eÉʯï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ £À£ÀßzÉ ºÉÆ® EzÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 324,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄÄQðxÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À CqÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉĬĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DPÀ¼ÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ eÉÆüÀzÀ ¨sÀt«ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DPÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀÝgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢MAiÀÄÄ £ÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ ©qÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆæ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠸Á: ªÀÄÄQðxÁAqÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀ£ÀUÀ½UÉ £ÀªÀÄä eÉÆüÀzÀ ¨sÀt«Ä w¤¹ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛ CAvÁ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ vÀAzÉ ¯ÁqÀ¯É ¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: d®¸ÀAV ¸ÀzÀå PÉÆÃgÀÄgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ £ËPÀj G½zÀ ªÀiÁ°PÀ£À ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁgÀAeÁ vÉÆjUÉ PÀÆr¹zÀ ªÉÆmÁgÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¸ÀvÀÛgÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ bÉÆÃlÄ ¥ÀmÉî @ CºÀäzÀ ¥ÀmÉî, 2] U˸À ¥ÀmÉî vÀAzÉ bÉÆÃlÄ ¥ÀmÉî @ CºÀäzÀ ¥ÀmÉî 3] bÉÆÃlÄ ¥ÀmÉî @ CºÀäzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÀ¸À£À ¥ÀmÉî J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K SÁeÁ vÀÄ ªÉÄgÉPÀ£ï £ËPÀj gÀºÉÆ ¨ÉÆïÉvÉÆ G¸ÀPÉ ¥Á¸ï £ËPÀj PÀgÀvÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀmÉî ªÀPÀð ±Á¥À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÀAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ¸ÉÆãÁ¼À EvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-5921 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-2893 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«AiÀĬÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉÎ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ£É, ¸Á: ªÉÆgÀRAr ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ PÁeÁ¼É, ¸Á: ªÉÆgÀRAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ºÉÆî¸ÀÄ PÉÆÃqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ £À£ÀUÉ RgÁ§ ºÉÆî¸ÀÄ PÉÆlÄÖ ¤£ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ºÉÆîzÀÄ ElÄÖPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20,21/04/2010 gÁwæ ªÉüÉÃAiÀÄ°è gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ eÉøÁÌA PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À PÀ¼ÀazÀ ¹AUÀ¯ï ¥ÉÃ¸ï «zÀÄåvÀÛ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 250 ¸ÀASÉåUÀ¼ÀµÀÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 23,000/- gÀÆ¥Á¬Ä. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ QÃlQ ¸À¯ÁPÉUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛj¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠫gÉñÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ±ÁSÁ¢üÃPÁj eɸÁÌA gÁeÉñÀégÀ ±ÁSÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà £ÀA¢ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-2473 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄgÀ½ zÀħ®UÀÄArUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉ®¹AUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA PÉJ-32/JªÀiï-654 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 448, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÀÄtZÀUÉÃgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®ÆègÀ ¸ÀzsÀå PÉE© ªÀ¸Àw UÀȺÀ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À ¸Á: PÉE© ªÀ¸Àw UÀȺÀ alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉ±ÀªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÀPÀÌqÀ¢AzÀ ªÀÄÆV£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉʨsÀÄdzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: eÁåAw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: eÁåAw EªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÉAl ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ agÁqÀĪÀzÀÄ Pɽ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ®Që EªÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀjPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÁUÀ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁgÉÆ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 22-04-10 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÀÄÄR ¥ÀæwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ JzÉ ºÉÆmÉÖ ¨É£ÀÄß JgÀqÀÄ PÀÆUÀ®Ä ¥ÀæwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 324, 504, L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ zÀ±ÀgÀzsÀ AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ®PÀët AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÀ¼É dUÀ¼ÀzÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ©gÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèªÀiï, ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ 1) ªÀĸÁÛ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÀ¸ÀÆ® ºÁUÀÆ C¯ÁªÉÇâݣÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀfÃgÀ£À ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀĸÁÛ£À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV £À£ÀUÉ VÃqÀ PÉÆqÀ¯Áè £À¤UÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ¨ÉêzÀÄ §qÉUɬÄAzÀ £À£Àß §® gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. gÀ¸ÀÆ® §rUɬÄAzÀ §® PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, C¯ÁªÉÇâݣÀ PÉʬÄAzÀ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. F dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ C¯ÁªÉÇâݣÀ §rUɬÄAzÀ §® ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ QëAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ F dUÀ¼À £ÉÆÃr £ÀfÃgÀ WÀÆqÀĸÁ§ ©gÀzÁgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 78(3) PÉ. ¦. JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 23-04-10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉÝãÉAzÀgÉ, D¸ÁÛ£Á gÉÆÃqÀ M¼À±ÁºÁUÀAeïzÀ°è EgÀĪÀ gË¥sï JA§ÄªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 AiÀÄAvÉ ºÉý CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåªÀżÀî aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÀ ¹PÀÌ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-65£ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹§âAzÀAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆæ ªÀÄÄPÁÛgÉÆâݣï vÀAzÉ vÁeÉÆÃ¢Ý£ï §AzÉ° ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÁ°Ì zsÀ£ÀUÀgÀUÀ°è ¸ÀzÀå £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ 4 aÃnUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 130/- zÉÆgÉwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
April 22, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 22/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22/04/2010

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 143, 147,1 48, 307, 302 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0400 UÀAmÉUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ QæõÁÚf RgÀlªÉÆ® ªÀAiÀÄ :46 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®vÀ£À eÁw: qÉÆÃgÀ ¸Á ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ @ ¸ÉÆãÀªÀiÁä CªÀjUÉ gÁwæ 1245 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1)¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀ½î ºÁUÀÆ 31 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ªÀÄvÀÄÛ DtzÀÆgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä gÀªÉÄñÀ SÉgÀlªÉÆ® EªÀjUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁV®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ C®èzÉ ªÀÄ®VzÀ PÉÆÃuÉUÀ½UÉ ºÉÆÃgÀUÀqɬÄAzÀ PÉÆAr ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ñ PÉý ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ gÀhÄgÀt¥Áà EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆAr vÉgÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è UÀÄ£Éß £ÀA 22/2006 zÁªÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ C®èzÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010, 121/2005, ¥ÀæPÁgÀ QæëģÀ¯ï ªÉÆPÀzÀªÉÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ EzÉ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr vÀªÀÄä gÀªÉÄñÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ EjzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆÃlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 287, 304 (J) L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÀÄuÉ, 48 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁw UÉƯÁè, ¸Á ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀÄ®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ 0945 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄ£ÁvÉ ¸Á ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr EªÀgÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆîPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAwAiÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ gÁªÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ ªÀIJãÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ vÉ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄÄV¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ vÉ£É vÀÄA©PÉÆqÀ®Ä w½¸ÀÄvÁÛ CªÀ¸ÀgÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ZÀA¥Á¨Á¬Ä, dUÀzÉë ªÀÄvÀÄÛ vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ vÉ£É vÀÄA§ÄwÛzÀÄÝ vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÉ£É vÀÄA©zÀÝ §ÄnÖ PÉÆlÄÖ wgÀÄV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä MªÉÄä¯É gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀzÀ°è ¹QÌ ©zÀÄÝ ¥ÀÆwð vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä QwÛ vÀ¯É¬ÄAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ZÀªÀÄð ¸À»vÀ QvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV CªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆæAiÀÄ gÁ² ¨ÉÃUÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj gÁªÀÄtÚ EªÀ£À ªÀĹãÀ¤AzÀ EAvÀºÀ fêÀ ºÁ¤AiÀÄ C¥ÀWÁvÀ dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAavÀªÁV CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃj ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-03-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(JA) EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨sÁj ªÀÄ¼É UÁ½¬ÄAzÀ CPÀ¶äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á £ÁUÀÆgÀ(JA) EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÁvÀæzÀ ªÀÄgÀªÀÅ vÀ¯ÉAiÀÄ ©¢ÝzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹QAzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉÃÀ ¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.20 ¦JA UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ aPÀ® UÀÄrØ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹QAzÁæ¨ÁzÀzÀ°è AiÀÄÄrCgï £ÀA 153/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå ¹Cgï©/AiÀÄÄrCgï/ªÀUÁðªÀuÉ/©Ã/10 ¢£ÁAPÀ 16-04-2010 £ÉÃzÀÝgÀ eÉÆvÉ aPÀ® UÀÄrØ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ £ÉÃzÀÝgÀ AiÀÄÄrCgï £ÀA 153/2010 £ÉÃzÀÝgÀ PÀqÀvÀªÀÅ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà zÀAqÉ ªÀ/45 ªÀµÀð eÁ/J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G/MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ 1)ºÀįÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ±ÀªÀiÁð eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ 2) ®QëöäÃt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ±ÀªÀiÁð eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉà PÀĽwÛ¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀîÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/04/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄQäÃt UÀAqÀ ®QëöäÃt ¸ÁUÀgÀ ªÀ/45 ªÀµÀð eÁ/G¥ÁgÀ G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁºÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ SÁAqÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ CqÀÄUÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀgÀPÁj PÉƬÄzÀ ªÉÄÃ¯É J¼ÀĪÁUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ PÉüÀUÉ EgÀĪÀ PÀ©ât gÁqÀ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ ºÉÃZÁÑVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ aPÀìvÉ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 20/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀįÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ NtÂAiÀÄ°è §ºÁ¼À zÁzÀVj ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄzÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄQäÃt UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw UàdgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á ºÀAUÀgÀUÁ vÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ £ÀgÀ¸À¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁ gÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÉ AiÀiÁPÉà ºÉÆÃV¢ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/04/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÀAzÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÉÆgÀA© EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆæ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀįɥÁà zÉêÀUÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸ÁªÉÆgÀA© EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ KPÉ ºÁQ¢ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ gÉñÁä UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 22 G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) CAdªÀiÁä UÀAqÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀÄZÀPÀÄj 2) ¸ÀÄzsÁ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ 3) ¦AQ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ J®ègÀÄ ¸Á ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß dgÀÄV¹¢ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÁ½¬ÄAzÀ ºÁUÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁrgÀÄwÛ CAvÀ ºÉý PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 323, 324, 341, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÄñÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÉñÀ¥Áà ªÀAiÀÄ : 45 G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ±À«Ä vÀAzÉ £ÀÆgÀĢݣÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A 435 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ eÁªÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ°è£À £ÀªÀiÁd ©¼ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ºÁ¹PÉƼÀÄîªÀ 4 eÁ¤ªÀÄd [¸ÀvÀgÀAf] ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄĸÀ¯Áè [ºÁ¹UÉ] CA.Q. 11000/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀªÀiÁd ©¼À®Ä £À¸ÀÄQ£À 0445 UÀAqÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfÃgÀ«ÄAiÀÄå vÀAzÉ C§Äâ¸Á§ CvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¸ÀÄAzÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ £ÉÆÃr ¤ÃgÀÄ ºÁQ Dj¹gÀÄvÉÛªÉ PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ. E. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà DG¤(PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, EªÀjUÉ ¨Áwä ¹QÌzÉÝãÉAzÀgÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ dªÁgÀ §eÁgÀ PÁ¼ÉPÀgÀ §mÉÖ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯Éʸɣïì EgÀ¯ÁgÀzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɹ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É oÁuÉ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-38/f-65 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ dªÁgÀ §eÁgÀ PÁ¼ÉPÀgÀ §mÉÖ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆæ PÀæµÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ®åt EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 25 ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ®Ä, 180 JA.J¯ï. ªÀżÀîªÀÅ C.Q. 1,125/- ¨É¯É¨ÁªÀÅ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/10 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ vÁ£Áf vÀAzÉ UÀÄAqÉgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: «ÄgÀR® vÁ: §.PÀ¯Áåt gÀªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV DgÉÆævÀ¼ÁzÀ gÁªÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀqÁf eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/PÉ-1505 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀÄqÀvÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁåw: QæñÀÑ£À ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ. ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ «£ÉÆÃzÀ EªÀj§âjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JªÀiï.E.J¸ï. UÉøÀÖ ºË¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rPÉÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »AzÉ PÀĽwzÀÝ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt 20 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ rªÉÊqÀgÀ DZÉUÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, DgÉÆæ ¸ÀwõÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ «£ÉÆÃzÀ¤UÉ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzsÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


April 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 21/04/2010This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21/04/2010

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/4/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ºÀ¼ÉA§gÀ eÁw PÀÄgÀħ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¦ÃgÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀzÀ PÁgÀt ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ¥Áè¶ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ ¦gÀ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ºÀtzÀ CqÀZÀuÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ CzÉà aAvÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÉõÀuÁÚ PÀÄgÀ£É ªÀAiÀĸÀÄì: 22 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ C¦à DmÉÆà ¸ÀA. PÉJ-39/1919 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, gÁªÀÄwÃxÀð ªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ CfêÀÄ vÀAzÉ ªÀÄıÁ¸Á§ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA : PÉJ-36-n-2377 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°èzÀݪÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 420,354,eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ®PÀëöät J®ªÀÄÆ® ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®ÆègÀ ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀ C¤Ã® vÀAzÉ zÀ±ÀgÀzsÀ AiÀÄ®UÀÄwð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/3/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉ£ÉAzÀÄ ºÉý £ÀA©¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÁßJSÉý ¸ÉÆä rfl¯ï ¥sÉÆÃmÉÆ CAUÀrUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ vÉUɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 08/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤²ÑvÁxÀðªÀÅ ªÀÄÄqÀ© ªÁrAiÀÄ ¸ÁAiÀÄ¥Áà vÀAzÉ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ PÀ®ÆègÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ DUÀ®Æ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀUÀ£ÉÆ¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃqÀ CAvÁ £ÀA©¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 17/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæ C¤Ã® ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ oÁuÉAiÀÄ°è J®ègÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 15 ¢ªÀ¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄÊ PÉÊ »rzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-04-2010 ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è ªÀĸÀPÀ® UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß CfÓ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CgÉÆæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ ªÀåQÛ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É JAzÀÄ ºÉ½zÀ£ÀÄ, DUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ ªÀĸÀÌ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É JAzÀÄ ºÉ½zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À eÉÆvÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¸Àé®à PÉ®¸À EzÉ C°è ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÀĸÀÌ®UÉ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è fÃUÁ𠲪ÁgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C°è E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À «zÉ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ¥sÉÆ£À ªÀiÁr ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ gÉÃSÁ¼À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §qÉUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀPÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è MzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÉÃSÁ EªÀ¼À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁjgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚ gÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: aÃPÀÄwð vÁd»ÃgÁ¨ÁzÀ (J.¦) ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ºÀtªÀĪÁé, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸ÁaÃPÀÄwð EªÀj§âgÀÆ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¥À¸ÀUÉð, ¸Á CµÀÆÖgï, ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ ªÁå£ï £ÀA. J¦-13/ºÉZï-9038 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ¼À §®ªÉƼÀPÉÊUÉ, ªÀÄÆVUÉ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


April 20, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 20/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20/04/2010

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 19-4-2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÉÆÃd¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà zÁ¸É ªÀAiÀÄ : 70 ªÀµÀð, ¸Á ¸ÀÄAoÁt, vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ®QëöäèÁ¬Ä 2 - 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CgÉ §gÉ ºÀÄZÀѼÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄ, C®èzÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÆ CªÀ¼À CgÉ §gÉ ºÀÄZÀÄÑvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 18-4-2010 gÀAzÀÄ §ºÀ¼À ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà gÁwæ. 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ QæÃ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2010 gÀAzÀÄ 0615 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè DPÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ 108 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ÀzÀ°è ©üPÉë ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ EgÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ MAzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAqÁ¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÉÄÊAiÉįÁè G©âgÀĪÀÅzÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjÃPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ 41 ªÀµÀð, ¨ËzsÉ G; gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£À ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ¸Á; ¥ÀgÀ½ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¹Ã¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n. UÉÆAqÀ, ¸Á:PËrAiÀiÁ¼À(Dgï) vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ «zÁå¦ÃoÀzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-2572 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ §AUÁèUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ vÀqÉƼÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ n«J¸ï £ÀA PÉJ-32/PÉ-4245 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 279,338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ J£ï.JZï. 09 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ eÉ.¹.¦. £ÀA JA.JZï.43/1803 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÀÄ¥ÀAvÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁåw ¨ÁæºÀät ¸Á; «oÀ×® ªÀÄA¢gÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß eÉ.¹.©. AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/04/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«Ät ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Cgï) UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄgÁªÀ PÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd zÉÆqÀتÀĤ ªÀÄzsÀå ºÉÆî Rjâ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄgÁªÀ PÀªÀiÁägÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀÈwAiÀÄ ¤²ÑvÁxÀð ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ zÉÆqÀتÀĤ gÀªÀjAzÀ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAlÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ PÀªÀiÁä ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£À PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EzÉà jÃw ªÀwð¹zÀgÉ WÉÆÃgÀ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2010 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/04/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«Ät ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Cgï) UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ PÀªÀiÁägÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À £ÉAl¸ÀÜ£À ªÀÄÄjAiÀÄ®Ä £ÁªÀÅ PÁgÀt E¯Áè ¸ÀĪÀÄ£Éß £ÀªÀÄä eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ CzÉà ¸ÀA§AzsÀ zsÀ£ÀgÁd zÉÆqÀتÀĤ ºÁUÀÄ EvÀvÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EzÉà jÃw ªÀwð¹zÀgÉ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¸ÀAzÉúÀ¢AzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÄÝ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 20 G: CAUÀr PÉ®¸À ¸Á ªÀÄgÀPÀ® UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÉUÉÎ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è QæPÉmï Dl £ÉÆÃqÀÄvÀÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀªÀðgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á ªÀÄgÀPÀ® UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ PÀ°è¤AzÀ JPÉà ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 19-04-10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆæüAiÀiÁ© UÀAqÀ JªÀÄ.r ºÀ«ÄÃzÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: gÁd£Á¼À ¸ÀzÀå EqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-04-10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ºÀ©§Ä¤Ã¸Á EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉÃUÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÉÄÃgÉPÀÆ PÀÆå UÁ¯É zÉÃgÀ» ºÉÊ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ gÀhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ vÉgÁ ªÀÄgÀzÀ ¥Éʹ £À» ¢AiÀiÁvÉÆà eÁ£À¸Éà ªÀiÁgÀ zÀÆAV CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁPÀð vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀAiÀÄ: 20 G: ¯Éçgï PÉ®¸À ¸Á PÀAUÀ£ÀPÉÆÃmï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¯Áj £ÀA JAqÀ§ÄèPÀÆå-9988 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ¢AzÀ d£ÀªÁqÀPÉÌ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ªÀiÁUÀð¢AzÀ ªÀÄgÀPÀ® PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæü «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¹¸Éð ªÀAiÀÄ: 27 G: ¯Áj £ÀA JAqÀ§ÄèPÀÆå-9988 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á PÀAUÀ£ÀPÉÆÃmï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ jAUï gÉÆÃqï ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 19ªÀµÀð eÁw: gÉrØ G: zsÀ£ÀªÀAwæ ªÉÄÃrPÀ¯ï ¸ÀÆÖgÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á vÁd¯Á¥ÀÆgÀ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁ¸ÀV CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÁd¯Á¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÀqÉUÉ M§â ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ¸ÉÊ®Pï ªÀÄÄA¢£ÀUÁ° ªÀÄÄVzÀĺÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä £ÁUÉñÀ EªÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §®PÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 504,324,326, L¦¹ & 3(1) (JPïì) J¸ï¹ & J¸ïn JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü C¤Ã® vÀAzÉ »ÃgÀªÀÄ£ÀgÁªÀ PÉA¥ÀzsÀÆ¼É ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: eÁw PÀ¸À§Ä ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉ, CtÚ w¥ÀàtÚ CAUÀr ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ : ªÀÄĸÁÛ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ ¸Á§ ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ¹PÁÌUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DvÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÁgÀzÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ªÀÄzsÁåºÀß ±ÁgÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ ¤£É PÀgɬĹzÀÝ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæü ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀªÀÄUÁgÀ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ zÁzÁ EzÉÝÃ£É JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÁPÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉʨÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ w«zÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ©Ãr¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ w¥Ààt¤UÉ ºÁUÀÄ vÀAzÉUÉ CzÉ ZÁPÀÄ¢AzÀ ¨É£Àß¯É w«zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 504, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2010 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄĸÀÛ¥sÀ£À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¸Á§ ®zÁ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÀgÀ ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ, ªÀĺÉvÁ§ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è dUÀ¼ÀzÀ ¸ÀzÀÄÝ PÉý ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) w¥ÀàtÚ vÀAzÉ »ÃgɪÀÄtÀ PÉA¥ÀzsÀÆ¼É eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ 2) C¤Ã® vÀAzÉ »ÃgÀªÀÄt PÉA¥ÀzsÀÆ¼É eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ 3) »ÃgÀªÀÄt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÉA¥ÀzsÀÆ¼É eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ J®ègÀÄ ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÀ EªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÀ£À ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®UÀqÉ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/10 gÀAzÀÄ 2210 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¨Á¸ÁºÉç vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ qÁPÀ£É ¸Á zsÀ£ÀUÀgÀ ªÁr f ©ÃqÀ (JA.ºÉZï) EªÀgÀÄ gÁºÉ £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÉrØ zsÁ¨sÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯ÁjUÀ½UÉ PÉÊ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ JqÀPÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁvÁågÁªÀ vÀAzÉ ±ÀlªÁf ªÀAiÀÄ : 64 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ G : ¤ªÀÈw ²PÀëPÀ ¸Á UÀÄgÀÄ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ gÁwæà ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ ªÀÄ£É ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÄÝ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 1,60,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À MlÄÖ 90000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ MlÄÖ 250000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ. D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.