April 8, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 08/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-04-2010

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 448,354,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 6-4-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¯Á® @ ¥sÁgÉÆÃPÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ±ÀgÁ¥sÀvÀ C° 2) ºÁ²ä vÀAzÉ ±ÀgÁ¥sÀvÀ C° 3) C¨ÉÃzÀ C° vÀAzÉ ±ÀgÁ¥sÀvÀ C° J®ègÀÆ ¸Á: EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄTãÁ vÀ£À«ÃgÀ UÀAqÀ CfÃd C°, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ 1000/- gÀÆ¥ÀAiÀÄ ªÉÄ ©QÛ ºÉÊ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÀĪÀÄä£É £À£Àß ªÀiÁwUÉ M¥ÀÄà E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉý ¤£ÀUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQ¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ, PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÉʺÁQ ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-04-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁgÀzÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ 2) gÁdÄ vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ 3) LgÀĪÀPÁ vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ±ÉÆèsÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ MAmÉ£ÉÆÃgÀÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ¸Á: ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ MAzÉ NtÂAiÀÄ°è CPÀÌ ¥ÀPÀÌ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ £Á° ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸À°PɬÄAzÀ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁºÉãÁd ¨ÉUÀA UÀAqÀ ¥sÀd G®
gÀºÉêÀiÁ£À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: UÉÆgÀSÁUÀ°è PÀĪÉÃvÀ E¸Áè«Ä ªÀÄfÃzÀ, ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ
»jAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ 3£Éà ªÀÄUÀ ZÁAzÀ ¥Á±Á EªÀj§âgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß
1500 UÀAmÉUÉ Dl DqÀÄvÁÛ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ DzÀgÉ 3£Éà ªÀÄUÀ ZÁAzÀ ¥Á±Á EvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è «ZÁj¹, ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/04/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfÃgÀ vÀAzÉ gÀ»ÃªÉÆ¢Ý£ï ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁåw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ, EvÀ£À ¨sÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ C° EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 9/4/2010 gÀAzÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 6/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄ §AzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ ºÉÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¦üÃgÉÆÃd SÁ£À vÀAzÉ ºÀ£ÀÄßSÁ£ï ¥ÀoÁt ¸Á: PÉÆÃgÁå¼À UÁæªÀÄ §AzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÉÆt ¨Á CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À eÉÆÃvÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉAPÀlgÁªÀ PÀmÁgÉ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£Á PÁgÁt ¤£Àß ºÉAqÀw £ÀqÀvÉUÉlÖªÀ¼ÀÄ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ §UÉÎ E¯Áè ¸À®èzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄÃgÉPÀÄ G®Ö ¨ÉÆ®Û CAvÀ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀA¢zÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/04/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀħgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ EAd£ÀzÀ dgÀ£ÉÃlgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAPÀ C.Q. 15000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 287, 336 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀÆeÁj ªÀ: 28ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀĨ ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀ UÀqÁØ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉJ¸ïDgïn¹ §¹ì£À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 9gÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì rÃ¥ÉÆ EvÀ£ÀÄ EAf£À ºÀwÛgÀ PÀ®gÀ(¥ÉÃAl) qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ §¸Àì ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ §¹ì£À EAf£À ©Ã¹AiÀiÁV EAf£À ºÀwÛgÀ M«ÄäzÉÆA«Ä¯É ºÉÆÃUÉ §AzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ HjAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¸Àì£À°è ¥ÁæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ, ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀÆlÖUÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ E£ÀÆß 6 d£ÀgÁzÀ (1) ¹ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ®Ä (2) «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ °AUÀªÀÄAiÀiÁå (3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÀdÓ¤ (4) ¹gÁeÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀÄPÀÆâ® ºÀƸÉãÀ (5) ªÀĺÀäzÀ C° vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ CºÀäzÀ (6) gÉñÁä UÀAqÀ ¤Ãw£À zÉÆqÀتÀĤ EªÀgÉ®ègÀ PÁ®Ä, PÉÊUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 498(J) L¦¹ eÉÆvÉ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À NAPÁgÉ ¸Á: ªÀÄgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¸Á: ªÀÄgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ zÉÊ»PÀªÁV, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ EzÀgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀ ªÀÄzÀå ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸À¨sÉ PÀgÉzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ EzÉà jÃw ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj ºÀUÀΪÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ £ÉÃtÄ ºÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 2 ®PÀë gÀÆ., 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, eÉÆüÀ ©Ã¸ÀĪÀ VgÀtÂ, SÁgÁ PÀÄlÄÖªÀ VgÀt AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÀ PÀµÀ× PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-04-2010 gÀAzÀÄ 0215 UÀAmÉUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁåw: PÀgÀħ(UÉÆAqÀ) ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀ ªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀ 3£Éà ªÀÄUÀ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢ü ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ²æäªÁ¸À ªÀÄPÀ̽UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ²æäªÁ¸À¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ²æà D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ CAvÁ w½¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.