April 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 21/04/2010This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21/04/2010

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/4/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ºÀ¼ÉA§gÀ eÁw PÀÄgÀħ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¦ÃgÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀzÀ PÁgÀt ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ¥Áè¶ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ ¦gÀ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ºÀtzÀ CqÀZÀuÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ CzÉà aAvÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÉõÀuÁÚ PÀÄgÀ£É ªÀAiÀĸÀÄì: 22 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ C¦à DmÉÆà ¸ÀA. PÉJ-39/1919 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, gÁªÀÄwÃxÀð ªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ CfêÀÄ vÀAzÉ ªÀÄıÁ¸Á§ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA : PÉJ-36-n-2377 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°èzÀݪÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 420,354,eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ®PÀëöät J®ªÀÄÆ® ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®ÆègÀ ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀ C¤Ã® vÀAzÉ zÀ±ÀgÀzsÀ AiÀÄ®UÀÄwð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/3/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉ£ÉAzÀÄ ºÉý £ÀA©¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÁßJSÉý ¸ÉÆä rfl¯ï ¥sÉÆÃmÉÆ CAUÀrUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ vÉUɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 08/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤²ÑvÁxÀðªÀÅ ªÀÄÄqÀ© ªÁrAiÀÄ ¸ÁAiÀÄ¥Áà vÀAzÉ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ PÀ®ÆègÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ DUÀ®Æ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀUÀ£ÉÆ¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃqÀ CAvÁ £ÀA©¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 17/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæ C¤Ã® ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ oÁuÉAiÀÄ°è J®ègÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 15 ¢ªÀ¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄÊ PÉÊ »rzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-04-2010 ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è ªÀĸÀPÀ® UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß CfÓ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CgÉÆæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ ªÀåQÛ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É JAzÀÄ ºÉ½zÀ£ÀÄ, DUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ ªÀĸÀÌ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É JAzÀÄ ºÉ½zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À eÉÆvÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¸Àé®à PÉ®¸À EzÉ C°è ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÀĸÀÌ®UÉ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è fÃUÁ𠲪ÁgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C°è E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À «zÉ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ¥sÉÆ£À ªÀiÁr ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ gÉÃSÁ¼À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §qÉUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀPÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è MzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÉÃSÁ EªÀ¼À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁjgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚ gÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: aÃPÀÄwð vÁd»ÃgÁ¨ÁzÀ (J.¦) ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ºÀtªÀĪÁé, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸ÁaÃPÀÄwð EªÀj§âgÀÆ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¥À¸ÀUÉð, ¸Á CµÀÆÖgï, ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ ªÁå£ï £ÀA. J¦-13/ºÉZï-9038 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ¼À §®ªÉƼÀPÉÊUÉ, ªÀÄÆVUÉ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.