April 23, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 23/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23/04/2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-22/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀgÀ D¦üøÀzÀ ±ÉÃlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 20 EAZÀ J¯ï.f. n.«. C.Q. 9000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨ÉÆÃgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: «¼Á¸À¥ÀÆgÀ EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀj§âgÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ ¤Ãj£À ¥Éʦ£À §UÉÎ vÀPÁgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E§âjUÉ w½¹ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ 2) ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ 3) C¤Ã® vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt J®ègÀÆ ¸Á: «¼Á¸À¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J2 MwÛ »rzÁUÀ J1 ªÀÄvÀÄÛ J3 ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. J2 PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ¸ÉÆÃgÀ¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(JªÀiï) EvÀ£ÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ N«Ää PÁgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZÀ-12/qÀ§Æè-1277 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ-d£ÀªÁqÀ ªÀiÁUÀðªÁV OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÁgÉ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå JªÀiï.ºÉZÀ-12/qÀ§Æè-1277 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 498 [J], L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ gÉçPÁ UÀAqÀ ¸ÀwõÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÖ£À, ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¨É¼À¹ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PɼÀ®Ä ºÉÆzÀgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý ¤£ÀUÉPÉ CAvÀ DgÉÆæ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà PÉüÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÖ£ï, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: £ÁUÀÆgÁ EvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ d«ÄãÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ªÀÄ£É £ÀA. 8-9-28 eÉʯï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ £À£ÀßzÉ ºÉÆ® EzÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 324,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄÄQðxÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À CqÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉĬĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DPÀ¼ÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ eÉÆüÀzÀ ¨sÀt«ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DPÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀÝgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢MAiÀÄÄ £ÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ ©qÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆæ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠸Á: ªÀÄÄQðxÁAqÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀ£ÀUÀ½UÉ £ÀªÀÄä eÉÆüÀzÀ ¨sÀt«Ä w¤¹ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛ CAvÁ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ vÀAzÉ ¯ÁqÀ¯É ¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: d®¸ÀAV ¸ÀzÀå PÉÆÃgÀÄgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ £ËPÀj G½zÀ ªÀiÁ°PÀ£À ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁgÀAeÁ vÉÆjUÉ PÀÆr¹zÀ ªÉÆmÁgÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¸ÀvÀÛgÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ bÉÆÃlÄ ¥ÀmÉî @ CºÀäzÀ ¥ÀmÉî, 2] U˸À ¥ÀmÉî vÀAzÉ bÉÆÃlÄ ¥ÀmÉî @ CºÀäzÀ ¥ÀmÉî 3] bÉÆÃlÄ ¥ÀmÉî @ CºÀäzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÀ¸À£À ¥ÀmÉî J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K SÁeÁ vÀÄ ªÉÄgÉPÀ£ï £ËPÀj gÀºÉÆ ¨ÉÆïÉvÉÆ G¸ÀPÉ ¥Á¸ï £ËPÀj PÀgÀvÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀmÉî ªÀPÀð ±Á¥À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÀAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ¸ÉÆãÁ¼À EvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-5921 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-2893 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«AiÀĬÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉÎ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ£É, ¸Á: ªÉÆgÀRAr ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ PÁeÁ¼É, ¸Á: ªÉÆgÀRAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ºÉÆî¸ÀÄ PÉÆÃqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ £À£ÀUÉ RgÁ§ ºÉÆî¸ÀÄ PÉÆlÄÖ ¤£ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ºÉÆîzÀÄ ElÄÖPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20,21/04/2010 gÁwæ ªÉüÉÃAiÀÄ°è gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ eÉøÁÌA PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À PÀ¼ÀazÀ ¹AUÀ¯ï ¥ÉÃ¸ï «zÀÄåvÀÛ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 250 ¸ÀASÉåUÀ¼ÀµÀÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 23,000/- gÀÆ¥Á¬Ä. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ QÃlQ ¸À¯ÁPÉUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛj¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠫gÉñÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ±ÁSÁ¢üÃPÁj eɸÁÌA gÁeÉñÀégÀ ±ÁSÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà £ÀA¢ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-2473 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄgÀ½ zÀħ®UÀÄArUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉ®¹AUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA PÉJ-32/JªÀiï-654 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 448, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÀÄtZÀUÉÃgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®ÆègÀ ¸ÀzsÀå PÉE© ªÀ¸Àw UÀȺÀ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À ¸Á: PÉE© ªÀ¸Àw UÀȺÀ alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉ±ÀªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÀPÀÌqÀ¢AzÀ ªÀÄÆV£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉʨsÀÄdzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: eÁåAw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: eÁåAw EªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÉAl ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ agÁqÀĪÀzÀÄ Pɽ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ®Që EªÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀjPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÁUÀ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁgÉÆ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 22-04-10 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÀÄÄR ¥ÀæwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ JzÉ ºÉÆmÉÖ ¨É£ÀÄß JgÀqÀÄ PÀÆUÀ®Ä ¥ÀæwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 324, 504, L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ zÀ±ÀgÀzsÀ AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ®PÀët AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÀ¼É dUÀ¼ÀzÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ©gÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèªÀiï, ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ 1) ªÀĸÁÛ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÀ¸ÀÆ® ºÁUÀÆ C¯ÁªÉÇâݣÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀfÃgÀ£À ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀĸÁÛ£À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV £À£ÀUÉ VÃqÀ PÉÆqÀ¯Áè £À¤UÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ¨ÉêzÀÄ §qÉUɬÄAzÀ £À£Àß §® gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. gÀ¸ÀÆ® §rUɬÄAzÀ §® PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, C¯ÁªÉÇâݣÀ PÉʬÄAzÀ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. F dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ C¯ÁªÉÇâݣÀ §rUɬÄAzÀ §® ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ QëAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ F dUÀ¼À £ÉÆÃr £ÀfÃgÀ WÀÆqÀĸÁ§ ©gÀzÁgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 78(3) PÉ. ¦. JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 23-04-10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉÝãÉAzÀgÉ, D¸ÁÛ£Á gÉÆÃqÀ M¼À±ÁºÁUÀAeïzÀ°è EgÀĪÀ gË¥sï JA§ÄªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 AiÀÄAvÉ ºÉý CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåªÀżÀî aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÀ ¹PÀÌ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-65£ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹§âAzÀAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆæ ªÀÄÄPÁÛgÉÆâݣï vÀAzÉ vÁeÉÆÃ¢Ý£ï §AzÉ° ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÁ°Ì zsÀ£ÀUÀgÀUÀ°è ¸ÀzÀå £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ 4 aÃnUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 130/- zÉÆgÉwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.