April 6, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 06/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁ¢ü ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 06/04/2010

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/04/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ UÉÆ«AzÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â®UÉÃgÀ, ¸Á:ªÀÄÄvÀÛAV EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ vÀªÀÄä £ÁUÀ¥Áà, DvÀ£À ºÉAqÀw vÁ¬Ä, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-12 AiÀÄÄ-8619 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀÄ DgÉÆæü ¯Áj ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3-4 d£ÀjUÉ ¯ÁjAiÀÄ PÁ婤£À ªÉÄî ¨sÁUÀzÀ°è PÀÆr¹zÀ£ÀÄ, DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-12/AiÀÄÄ-8619 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆqÀzÉ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ªÀ»¹zÀjAzÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ EgÀĪÀ §§° VqÀzÀ mÉÆAUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä £ÁUÀ¥Áà¤UÉ vÀUÀÄ° ¯Áj ªÉÄðAzÀ PÉüÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ¯Áj ZÁ®PÀ ¯Áj ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAR 05-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ zÉÆÃrØ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÉÆøÀªÀiï EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ DvÀ£ÀÄ gÀÆ.50,000/- SÁ¸ÀV ¸Á® ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼Á ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀzÀ°è ¸Á® vÉUÉ¢zÀÄÝ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À° CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢:05/04/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700-0800 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆøÀªÀiï UÁæªÀÄzÀ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¢°Ã¥À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨É«£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 5-4-2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ±À©âgÀ ºÀĸÉãï vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ, ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄUÀzÀĪÀÄ¥ÀÄgÁ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÃR ªÀiÁfzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ±À©âgÀ ºÀĸÉãï 15 ªÀµÀð, G 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸Á ªÀÄUÀzÀĪÀÄ¥ÀÄgÁ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 4-4-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀªÀ£ÀÄ E°èªÀgÉUÉ »AwgÀÄV §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-04-10 gÀAzÀÄ 1.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ªÀÄrªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: zsÀÆ©, ¸Á: CtzÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ rfl¯ï ¸ËAqÀ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-38/n-1856 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-38/n-1857 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥À JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÀÆædgÀ £ÀA PÉJ-33/2505 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæPÀÖgÀ mÁæ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ mÁæ°AiÀÄ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉäߣÀ°è vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁr ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß fÃ¥À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ¥sÀ¥sÁVÃgÉ ¸Á: zÁ§PÁ ¹ EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À gÉrØ ¸Á: zÁ§PÁ ¹ EªÀ£ÀÄ JzÀjUÉ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä PÀ©â£À ºÀt £À£ÀUÉ PÉÆÃqÀzÉ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ JPÉ PÉÆnÖ¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À gÉrØ ¸Á: zÁ§PÁ ¹ EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÉrØ vÀAzÉ ©ÃªÀiÁgÉrØ ¥sÀ¥sÁVÃgÉ ¸Á: zÁ§PÁ ¹ EªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß PÀ©â£À ºÀt £À£ÀUÉ PÉÆqÀzÉ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ JPÉ PÉÆnÖ¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/04/10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀĺÀäzÀ C±ÀðzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄPÀzÀƪÀiï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄ¥sÀ¯ï vÉÆÃqï UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA PÉJ-32/JA-3054 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ¤Ãj£À ¹ªÉÄAn£À ZÉÃA§jUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¤ ¸Á: PÀÄ¥sÀ¯ï vÉÆÃqï UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 78 PÉ.¦. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/04/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ gÉïÉé UÉÃl PÀA¥ËAqÀ §½ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½zÀ vÀPÀët E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀiÁzÀ ±ÉÃR ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèêÀiï, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 560/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀ aÃn d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 324, 504, 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ZÉÆAUÀ¯É ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§â E§âgÀÄ ¸Á/ ªÉÆUÀzÁ¼À EªÀgÀÄ gÀ»ªÉƢݣÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁÛUÀ DgÉÆæ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ZÉÆAUÀ¯É ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§â E§âgÀÄ ¸Á/ ªÉÆUÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ¥Áèl ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2010 PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/04/2010 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀ£ÀVj vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ Vj UÉÆøÁé«Ä ªÀAiÀÄ :21 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw ¸Áé«Ä ¸Á ºÀ½îÃSÉqÀ (PÉ) EªÀgÀÄ EAzÀÄ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ£À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄzÀĪÉUÁV ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 / 9156 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÉ 30 - 35 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ - ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ EzÀÝ ¨ÉqÀPÀÄAzÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è EgÀĪÀ §§¯É ªÀÄgÀPÉÌ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß D¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/04/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀ®±ÉmÉÖ ªÀ 60 ªÀµÀð ¸Á §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÀgÉÃAl E®èzÀ PÁgÀt vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ PÀ©âtzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÀ ±À§Ý PÉý £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Áålj ºÁQzÁUÀ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄðAzÀ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ M§â£ÀÄ ªÀÄÄZÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ DzÀgÉ E£ÉÆߧâ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÄZÉð ºÉÆVzÀÝ ªÀåQÛUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ©âtzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.