April 30, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 30/04/2010
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30/04/2010

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÁ¯Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G. ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á/ qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ªÉÄêÀÅ ºÁQ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå §¸À¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï EvÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÉÆà ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ vÀ¯É ªÉÄÊ J¯Áè gÀPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ, JqÀQ«AiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è D¼ÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁgÉÆà ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî¨ÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L. (PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢, ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤®èzÁtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §§Äè vÀAzÉ CqÉ¥Áà zÀAqÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð eÁ: QæñÀå£À, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¥ÀPÀÌ®ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÉÊ£À CAUÀrUÀ½AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°è EzÀÝ CA.Q 3060 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆÃAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/10 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ UÉÆêÀÄvÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á ºÀ®§UÁð vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ºÉAqÀw vÀªÀÄä ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-39/JZÀ-3000 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ZÁA§¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É£ÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÀÆ¥ÀgÀ ¸ÉÆÖãÀ PÀæ±ÀgÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-29/JA-591 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28, 29-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸Á¬Ä ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 35 ªÀµÀð ©ÃPÀëÄPÀ£ÀAvÉ PÁtĪÀ£ÀÄ C£Àß ¤ÃgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 05/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀĵÁÚ zÉêÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 50ªÀµÀð ¸Á SÉÃqÁð EªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß DqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ MªÉÄä¯É UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀĵÁÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁ zɪÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á SÉqÁð EªÀjUÉ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÉÆAr¨ÁgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ZÀºÁét ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨É£ÀPÀ£À½î EªÀgÀ ºÉAqÀw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÉÆAr¨ÁgÁªÀ ZÀºÁét ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¨É£ÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1500 jAzÀ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À GAmÁV ¹r®Ä §rzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ J¥sï.J £ÀA 06/2010 DPÀ¹äPÀ ¹r®Ä :-
¢£ÁAPÀ 29/04/10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨Á§±ÀnÖ ¸Á UÀĪÀiÁä EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ ªÉÄìĸÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄìĸÀ®Ä ©mÁÖUÀ CAzÁdÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ eÉÆÃgÁV UÁ½ ªÀļÉ, UÀÄqÀÄUÀÄ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ºÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÀqÉ PÀnÖ C¯Éè ¥ÀPÀÌ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¹r®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖzÀ ªÀÄgÀPÉÌ vÁV CzÀgÀ ±ÀPÉ ºÀ¸ÀÄUÀ½UÉ ºÀwÛ JgÀqÀÄ JvÀÄÛ, JgÀqÀÄ JªÉÄä ºÁUÀÄ MAzÀÄ ºÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛªÉ. PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠧ºÀ¼À §qÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£À PÉÆr¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 234, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ GªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¨sÁªÀ DgÉÆæ VÃjeÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á RÄzÁA¥ÀÆgÀ vÁ ¨sÁ°Ì. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¥Á®zÀ ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 41, 102 ¹.Dgï.¦.¹ eÉÆÃvÉ 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/04/2010 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj J£ïDgï¹ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ 03 d£ÀgÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ªÁºÁ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 1)±ÁªÀ£À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ªÁUÀ¯É ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð eÁ-J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G-«zsÁåyð ¸Á-WÉÆÃqÀA¥À½î ¸ÀzÀå PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ 2) eÁ«zÀ vÀAzsÉ ªÀÄR§Æ® ¥Á±Á ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð G- PÉ.E.© D¥ÀgÉÃlgÀ ¸Á-£ÀÆå PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ 3) ªÀĺÉñÀ vÀAzsÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÉÆÃqÀUÉ ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-ªÀÄåPÀå¤PÀ ¸Á-ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀzÀå- ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ PÀÄjvÀÄ Dgï¹ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀUÉgÉ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ £ÀA-1 ¸ÀzÀj ¥À®ìgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß 3 wAUÀ¼À »AzÉ d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ DgÉÆæ £ÀA-2 EvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA-1 EvÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl¢AzÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ ».ºÉÆ ¥Áå±À£À + £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÄ DgÉÆæ £ÀA-3 EvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ MAzÀÄ ».ºÉÆ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÆPÀl¥À°è¬ÄAzÀ »ÃUÉ ¸ÀzÀj 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ MlÄÖ 3 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï«í CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G: eÉʨsÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ¸Á ¸ÀzÁè¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ E£ÉÆßç⠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ WÉÆÃUÉÎ ¸Á PÉÆýªÁqÁ EªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9 £ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ DgïnM ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ PÀÆædgÀ £ÀA J¦-27/1508 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʸÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀªÀÄgÀvÀgÁªÀÄ ZË¢æ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ZË¢æ G: ªÉƨÉÊ® CAUÀr ¸Á £ÀgÀvÁ vÁ ©£ÀªÀiÁ¯ï f eÁ®ÆègÀ gÁd¸ÁÛ£À ¸ÀzsÀå ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü DgÉÆæ GvÀÛªÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CgÀPÀgÁªÀÄ ZË¢æ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉJ-39/eÉ-1500 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á £ÀgÀvÁ vÁ ©£ÀªÀiÁ¯ï f eÁ®ÆègÀ gÁd¸ÁÛ£À ¸ÀzsÀå ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ¨sÁªÀ gÀªÉÄñÀ PÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA PÉJ-39/eÉ-1500 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §¸ÀªÀ®PÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉÆÃgÁV ªÀļÉ-UÁ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆ/¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄð£À »ÃrvÀ vÀ¦à MAzÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ DgÉÆæ ºÁUÀÄ gÀªÉÄñÀ PÀĪÀiÁgÀ EvÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.