April 19, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 19/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19/04/2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄÄQAzÀ ªÀÄÄQAzÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 48ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ElUÁ. EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄQAzÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÃ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ElUÁ. EªÀgÀÄ ElUÁ «í.J¸ï.J¸ï.J£ï. ¨ÁåAQ¤AzÀ PÉ.¹.¹. ¸Á® 12 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ©.r.¦.¬ÄAzÀ 62 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ alUÀÄ¥Áà J¸ï.©.L. ªÀiÁAdgÁ¢AzÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ªÀÄUÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À ®UÀß ªÀiÁr SÁ¸ÀV 35 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀzÁ aAvÉAiÀÄ°zÀÄÝ F ªÀµÀð ºÉÆ®zÀ°è UÉÆé (PÁå¨ÉæÃeï) ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÉ ¨É¼É ºÁ¤AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 302 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 14/04/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 3/2010 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV £ÀAvÀgÀ AiÀÄÄrDgï J¥sïLDgï £ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÀiÁ£Àå vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁj OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀ°è ¸À°è¹zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ ¤RgÀªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄ®Ä ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁj PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ PÀqÉUÉ PÀ¼À»¸À¯Á¬ÄvÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄ£Áß©Ã UÀAqÀ ±ÀªÀıÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: PÉÆgÁå¼À EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ°è PÉÆÃjPÉ ¥ÀvÀæ ¸À°è¹ ¥ÉÆæëd£À¯ï C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃjPÉ ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/04/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁj PÀıÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtªÀÅ ªÀÄÈvÀ¼À PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQzÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄgÀt GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¥ÉÆæëd£À¯ï C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279, 337, 304[J] L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËgÀªÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄÄvÀV ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¨Áæ»ät «zÁåyð ¸Á zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÉÃj ºÉÆAqÁ L-10 PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-1791 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÀÄUÉÃð±À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð «zÁåyð ¨Áæ»ät ¸Á zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à UÀÄgÀÄzÁégÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÉƸÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è ¥À°ÖªÀiÁr PÁj£À°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀªÉÆÃtPÉÊUÉ, §®¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, gÉÆûvÀ FvÀ¤UÉ JqÀªÉÆÃtPÉÊUÉ, gÀPÀÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ zÀÄUÉÃð±À FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ ¨sÁj PÀvÀÛj¹zÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. zÀÄUÉðñÀ EvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À §®¸ÉÆAlPÉÌ vÀgÀazÀ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/10 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀÄgÁªÀ ¸Á¬Ä UÁAªÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ-80 ªÀµÀð G-ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ-ªÀÄgÁoÀ ¸Á-eÉÊ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ 07 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀÄgÁªÀ ¸Á¬ÄUÁAªÀPÀgÀ ¸Á-eÉÊ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄUÀ £À£ÀUÉ ºÀ¹ªÁVzÉ HlPÉÆÃqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¤ AiÀiÁgÀÄ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ, E°è ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ E¯Áè ¤£ÀUÉ Hl PÉÆÃqÀĪÀ¢¯Áè, CAvÀ CªÁZÀå ±À§Ý UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀÄ E£ÉÆßêÉÄä §AzÀgÉ fªÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀzÀ¯Áè CAvÀ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 32,34 PÉ.E. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ: 18/04/2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀįÁègÀrØ vÀAzÉ ¤AUÁgÀrØ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ ¸Á ºÀtªÀÄAvÀªÁr. EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ PÁl£ïzÀ°è J1 «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. EgÀĪÀ 30 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 975/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ü zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ zÉÆqÀتÀĤ, ¸Á ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Cgï) EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄgÁªÀ PÀªÀiÁä gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwgÀĪÁUÀ ©üêÀÄgÁªÀ PÀªÀiÁägÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ eÁÕ£ÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÀªÀiÁä, ºÁUÀÄ E£ÀÆß 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Cgï) EvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è AiÀÄĪÀgÁd PÀªÀiÁä, eÉÊgÁd PÀªÀiÁä, ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀªÀiÁä ºÁUÀÄ E£ÀÆß LzÀÄ (5) d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr agÁqÀÄvÁÛ eÁÕ£ÀgÁd EªÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UɼÉAiÀÄ C¤Ã® E§âgÀÆ PÀÆr ¦æÃw ¥ÉæêÀÄ CAvÁ ºÉý £À£Àß vÀAVÃAiÀÄ £ÉAl¸ÀÜ£À ªÀÄÄj¢¢Ýj EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ªÀÄUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ, vÀAVÃUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010 PÀ®A 448, 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ªÉÃAPÀlgÁd vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ PÀªÀiÁä ¸Á ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Cgï) EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà ©üêÀÄgÁªÀÄ PÀªÀiÁä gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀÈw EªÀ¼À £ÉAl¸ÀÜ£ÀªÀ£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ C¤Ã® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¦æÃw ¥ÉæêÀÄ CAvÁ ºÉý £ÉAl¸ÀÜ£À ªÀÄÄj¢zÁÝgÉ CAvÁ CªÀj§âgÀ ªÀÄzsÉå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ EAzÀÄ 17/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸Á¬Ä§tÚ zÉÆqÀتÀĤ, 2) °AUÀuÁÚ vÀAzÉ ¨Á§Ä zÉÆqÀتÀĤ E§âgÀÆ ¸Á ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Cgï) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr K£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ £ÉÃgÀªÁV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀªÀiÁä ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ °AUÀuÁÚ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä J£ÁzÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §zÀ£ÁªÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-04-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀĸÉãÀ¯Á® UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁgÀªÁr G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á UÉÆñÁ ªÀĺÉî ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA§gÀ J¦ 13 PÀÆå 9128 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ªÁå¥ÁgÀ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DtzÀÆgÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 27/9206 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ PÁgÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ mÉA¥ÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÉÆÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/04/10 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀĢåÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät mÉAUÀ¼É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ vÁ: ¯ÉÆúÁgÀ f¯Áè: G¸Áä£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-13, ©-4593 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è d£ÀgÉÃlgÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹¯Áé¸À¢AzÀ ¹ÃgÀPÁPÀÄ®AUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 09 gÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-04-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ ªÀÄÆgÁfð zÉøÁ¬Ä ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, eÁw: J¸ï¹ ¸Á JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¢UÀA§gÀ QªÀmÉ E§âgÀÄ ªÀÄÆgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯É¬ÄAzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É aªÀÄä£À PÉÆÃj ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-32-373 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¢UÀA§gÀ gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ, ªÀÄÄA¢£À ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¢UÀA§gÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/10 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ®zÉÞ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ºÁ¼ÀºÀ½î vÁ;§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ CtÚ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ºÀ¼Éî ¸Á:ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32, J¸ï-5330 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÀÆ°PÁgÀjUÉ Gl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ºÉƸÀ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.