April 18, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 18/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18/04/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 17/4/10 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÉÊAiÀÄzÀ f¯Á¤ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆmÉ®zÀ°è ¸À¥Áè¬ÄgÀ PÉ®¸À ¸Á ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÁwæ PËrAiÀiÁ¼À PÀqɬÄAzÀ §AUÁè UÀuÉñÀ ºÉÆÃmÉ®PÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 2240 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÆÃqÀ®Ä ªÀåQÛ CAzÁdÄ 70 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÀĹì£À ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ PÁtĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ PÀAqÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÉÄðAzÀ FUÁUÀ¯É ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ zÉúÀ vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 341. 324. 504. 506eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 17/04/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀįÁè«ÄÃAiÀiÁ aQèªÁ¯É eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: aAvÁQ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä vÁ¬Ä eÉÆÃvÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ C¯ÁèªÀÅ¢Ý£ï ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£À J®ègÀÄ ¸Á aAvÁQ EªÀgÀÄ UÀt¥ÀvÀgÉrØ JA§ÄgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ «£ÁPÁgÀt¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®ègÀÄ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÉÄÃwªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÁ¯É̱ÀégÀ ªÉÄÃvÉæ eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á ªÉÄÃwªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉAqÀw dUÀ¼ÀzÀ ªÀÄzÀå §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, PÀÄAnAiÀÄ PÀ©âtzÀ ¥À®UÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 341,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/04/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁÝxÀð vÀAzÉ «ÄðAzÀ ¥ÁåUÉ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À «zÁåyð ¸Á : ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÁ¼É 2) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà 3) ¦AlÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà 4) CªÀÄ£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ J®ègÀÄ ¸Á : ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¨sÁªÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ §eÁgÉ ªÀAiÀÄ: 38ªÀµÀð eÁw: J¸ïn UÉÆAqÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨É£ÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä fÃ¥À £ÀA. PÉJ24/4545 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj ²ªÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨É£ÀPÀ£À½î PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ £ÀA§gï PÉJ-38/4568 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ fæUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà n¥Ààgï ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀ¤UÉ §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 442, 350, 506, 463, 464, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/04/2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩åÁ±Á UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃR C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G; ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á RÄgɹ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä DgÉÆæªÀĺÀäzÀ £À¬ÄêÀÄĢݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ PÉÆÃvÀªÁ® ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á «oÉÆèÁ UÀ°è §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ºÀqÀ¥À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ CUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀ£À ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀĪÀ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ DzÀgÉ EAzÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ ©½ ºÁ¼É ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ K£ÀÄ §gÉAiÀÄzÉ EzÀÝ ¸ÁÖA¥ï ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¸À» ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÉÆÃmïð£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À «gÀÄzÀÞ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.