April 22, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 22/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22/04/2010

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 143, 147,1 48, 307, 302 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0400 UÀAmÉUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ QæõÁÚf RgÀlªÉÆ® ªÀAiÀÄ :46 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®vÀ£À eÁw: qÉÆÃgÀ ¸Á ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ @ ¸ÉÆãÀªÀiÁä CªÀjUÉ gÁwæ 1245 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1)¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀ½î ºÁUÀÆ 31 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ªÀÄvÀÄÛ DtzÀÆgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä gÀªÉÄñÀ SÉgÀlªÉÆ® EªÀjUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁV®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ C®èzÉ ªÀÄ®VzÀ PÉÆÃuÉUÀ½UÉ ºÉÆÃgÀUÀqɬÄAzÀ PÉÆAr ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ñ PÉý ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ gÀhÄgÀt¥Áà EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆAr vÉgÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è UÀÄ£Éß £ÀA 22/2006 zÁªÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ C®èzÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010, 121/2005, ¥ÀæPÁgÀ QæëģÀ¯ï ªÉÆPÀzÀªÉÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ EzÉ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr vÀªÀÄä gÀªÉÄñÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ EjzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆÃlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 287, 304 (J) L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÀÄuÉ, 48 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁw UÉƯÁè, ¸Á ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀÄ®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ 0945 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄ£ÁvÉ ¸Á ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr EªÀgÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆîPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAwAiÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ gÁªÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ ªÀIJãÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ vÉ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄÄV¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ vÉ£É vÀÄA©PÉÆqÀ®Ä w½¸ÀÄvÁÛ CªÀ¸ÀgÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ZÀA¥Á¨Á¬Ä, dUÀzÉë ªÀÄvÀÄÛ vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ vÉ£É vÀÄA§ÄwÛzÀÄÝ vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÉ£É vÀÄA©zÀÝ §ÄnÖ PÉÆlÄÖ wgÀÄV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä MªÉÄä¯É gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀzÀ°è ¹QÌ ©zÀÄÝ ¥ÀÆwð vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä QwÛ vÀ¯É¬ÄAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ZÀªÀÄð ¸À»vÀ QvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV CªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆæAiÀÄ gÁ² ¨ÉÃUÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj gÁªÀÄtÚ EªÀ£À ªÀĹãÀ¤AzÀ EAvÀºÀ fêÀ ºÁ¤AiÀÄ C¥ÀWÁvÀ dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAavÀªÁV CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃj ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-03-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(JA) EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨sÁj ªÀÄ¼É UÁ½¬ÄAzÀ CPÀ¶äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á £ÁUÀÆgÀ(JA) EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÁvÀæzÀ ªÀÄgÀªÀÅ vÀ¯ÉAiÀÄ ©¢ÝzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹QAzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉÃÀ ¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.20 ¦JA UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ aPÀ® UÀÄrØ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹QAzÁæ¨ÁzÀzÀ°è AiÀÄÄrCgï £ÀA 153/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå ¹Cgï©/AiÀÄÄrCgï/ªÀUÁðªÀuÉ/©Ã/10 ¢£ÁAPÀ 16-04-2010 £ÉÃzÀÝgÀ eÉÆvÉ aPÀ® UÀÄrØ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ £ÉÃzÀÝgÀ AiÀÄÄrCgï £ÀA 153/2010 £ÉÃzÀÝgÀ PÀqÀvÀªÀÅ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà zÀAqÉ ªÀ/45 ªÀµÀð eÁ/J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G/MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ 1)ºÀįÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ±ÀªÀiÁð eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ 2) ®QëöäÃt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ±ÀªÀiÁð eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉà PÀĽwÛ¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀîÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/04/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄQäÃt UÀAqÀ ®QëöäÃt ¸ÁUÀgÀ ªÀ/45 ªÀµÀð eÁ/G¥ÁgÀ G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁºÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ SÁAqÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ CqÀÄUÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀgÀPÁj PÉƬÄzÀ ªÉÄÃ¯É J¼ÀĪÁUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ PÉüÀUÉ EgÀĪÀ PÀ©ât gÁqÀ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ ºÉÃZÁÑVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ aPÀìvÉ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 20/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀįÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ NtÂAiÀÄ°è §ºÁ¼À zÁzÀVj ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄzÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄQäÃt UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw UàdgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á ºÀAUÀgÀUÁ vÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ £ÀgÀ¸À¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁ gÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÉ AiÀiÁPÉà ºÉÆÃV¢ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/04/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÀAzÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÉÆgÀA© EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆæ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀįɥÁà zÉêÀUÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸ÁªÉÆgÀA© EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ KPÉ ºÁQ¢ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ gÉñÁä UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 22 G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) CAdªÀiÁä UÀAqÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀÄZÀPÀÄj 2) ¸ÀÄzsÁ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ 3) ¦AQ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ J®ègÀÄ ¸Á ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß dgÀÄV¹¢ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÁ½¬ÄAzÀ ºÁUÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁrgÀÄwÛ CAvÀ ºÉý PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 323, 324, 341, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÄñÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÉñÀ¥Áà ªÀAiÀÄ : 45 G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ±À«Ä vÀAzÉ £ÀÆgÀĢݣÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A 435 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ eÁªÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ°è£À £ÀªÀiÁd ©¼ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ºÁ¹PÉƼÀÄîªÀ 4 eÁ¤ªÀÄd [¸ÀvÀgÀAf] ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄĸÀ¯Áè [ºÁ¹UÉ] CA.Q. 11000/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀªÀiÁd ©¼À®Ä £À¸ÀÄQ£À 0445 UÀAqÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfÃgÀ«ÄAiÀÄå vÀAzÉ C§Äâ¸Á§ CvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¸ÀÄAzÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ £ÉÆÃr ¤ÃgÀÄ ºÁQ Dj¹gÀÄvÉÛªÉ PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ. E. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà DG¤(PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, EªÀjUÉ ¨Áwä ¹QÌzÉÝãÉAzÀgÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ dªÁgÀ §eÁgÀ PÁ¼ÉPÀgÀ §mÉÖ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯Éʸɣïì EgÀ¯ÁgÀzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɹ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É oÁuÉ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-38/f-65 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ dªÁgÀ §eÁgÀ PÁ¼ÉPÀgÀ §mÉÖ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆæ PÀæµÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ®åt EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 25 ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ®Ä, 180 JA.J¯ï. ªÀżÀîªÀÅ C.Q. 1,125/- ¨É¯É¨ÁªÀÅ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/10 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ vÁ£Áf vÀAzÉ UÀÄAqÉgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: «ÄgÀR® vÁ: §.PÀ¯Áåt gÀªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV DgÉÆævÀ¼ÁzÀ gÁªÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀqÁf eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/PÉ-1505 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀÄqÀvÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁåw: QæñÀÑ£À ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ. ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ «£ÉÆÃzÀ EªÀj§âjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JªÀiï.E.J¸ï. UÉøÀÖ ºË¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rPÉÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »AzÉ PÀĽwzÀÝ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt 20 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ rªÉÊqÀgÀ DZÉUÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, DgÉÆæ ¸ÀwõÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ «£ÉÆÃzÀ¤UÉ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzsÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.