April 9, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 09/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 09/ 04/2010

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 7-4-2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ PÀÄ. C²é¤ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è aªÉÆt JtÂÚAiÀÄ ¸ÉÆÖÃªï ªÉÄÃ¯É ZÁºÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÉÆÖªï °PÉÃd DV CªÀ¼À ªÉÄÊUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ EzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÀÄÝ aQvïì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 8-4-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0925 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î UÁæªÀÄ vÁ: aAZÉÆ½î ¸ÀzÀå PÉʯÁ±À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 71, 72 L.n JPïÖ eÉÆvÉ 463, 464, 469, 471 L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 8-4-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¥ÉÃzÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CzÉñÀ ¸ÀA. 794/2010AiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà UÀĪÉÄä zÀÄUÁð ¹.n. PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ Cfð ¥Àæw ®UÀwÛ¹zÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CzÉñÀ ¸À°è¹zÀÄÝ ¦.¹. £ÀA.20/2010 £ÉÃzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ CfðAiÀÄÄ PÀ®A 156(3) ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ £ÀqɬĹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À®Ä £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ CzÉñÀ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¢; ¦æ¹qÉAmï £ÁUÉñÀ bÀ¨ÁâgÉ 49/50 JA.L.r.¹. 12 £Éà gÉÆÃqï CAzsÉÃj ªÀÄÄA¨ÉÊ 93 ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÀÄ EªÀÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀÄUÁð ¹.n.PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð £ÀqɸÀ®Ä ¯ÉʸɣÀì £ÀA§gÀ 06/9-4-2009 MzÀV¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 3-10-2009 gÀAzÀÄ 2 PÉç¯ï ¹.n. zÀÄUÁð ¹.n PÉç°UÉ £ÉlªÀPÀð PÉÆnÖ £ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ PÉÆqÀzÉ 1 jAzÀ 4 ZÉ£À¯ï ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆlÄÖ MAzÀÄ PÉç¯ï ¸ÀÄgÀ©ü ¹.n PÉç¯ïzÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ¦ügÁå¢UÉ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 78(6) PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 7-4-2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀzÀ°è «±Àé£ÁxÀ ºÀÄqÀÄUÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¹AUÁgÀ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ. 2) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà ¨Á§±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÀĪÀiÁä ¸ÀzÀå £ÀAiÀiÁ PÀªÀiÁ£À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ L.¦.J¯ï QæPÉl ¥ÀAzÁåªÀ½ JA¨Á £À¹Ã©£À DlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆnÖ DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.¥ÀgÀªÁV f.J¸ï.©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ°èzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,700=00 gÀÆ, 2) J¯ï.f. PÀ®gÀ n.«. C.Q.4000=00 gÀÆ, 3) r.«.r. ¥ÉèÃgï C.Q.2000=00 gÀÆ, 4) JgÀqÀÄ jªÉÆl PÀAmÉÆæîgÀ, C.Q.200=00 gÀÆ, 5) JgÀqÀÄ £ÉÆQAiÀÄ ªÉƨÉʯï J£ï.72 & J£ï.73 C.Q.3000=00 gÀÆ, 6) j¯ÁAiÀÄ£ïì J¯ï.f.ªÉƨÉʯï 2 C.Q.2000=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q.18,900=00 gÀÆ J®è ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÀ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 08/04/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ Z˼ÉPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 2 ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ïUÀ¼À°è£À AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. EgÀĪÀ 30 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ QAUÀ ¦üñÀgï ©AiÀÄgï 650 JªÀiïJ¯ï. EgÀĪÀ 12 CA.Q. gÀÆ. 912/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/04/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAfÃvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà zÉÆqÉØ ªÀAiÀÄ : 22 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ a¢æ gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À CdÓ£ÁzÀ ¦ÃgÀ¥Àà E§âgÀÆ JªÀiï.J. d¨ÁâgÀ ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥ï ¢AzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-31/E-9272 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ : 70 ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ vÁ ¨sÁ°Ì ¸ÀzsÀå ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ a¢æ gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ. EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À ºÀtUÉ, §®ªÉÆÃtPÁ°£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÀAvÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 147, 504, 342 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/04/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ 5-6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ GESCOM 33/11 PÉ« WÀlPÀzÀ°è UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ²æà «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà D¥ÀgÉÃlgï ¸Á-amïUÀÄ¥Áà ºÁUÀÄ ²æà zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁV PÀgÉAl ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè JAzÀÄ GESCOM WÀlPÀ¢AzÀ MAiÀÄÄÝ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°è PÀÆr ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀuÁÚ ±ÀAPÀgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ-58ªÀµÀð G-eÉ.E GESCOM eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 121 PÀ£ÁðlPÀ ²PÀët PÁAiÉÄÝ-1983 :-
¢£ÁAPÀ : 08/04/2010 gÀAzÀÄ 1030-1345 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ gÁªÀÄ &gÁd ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÉë ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ, ¥ÀjÃPÁë PÉÆÃoÀr £ÀA-18gÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÆÃoÀr ªÉÄðéZÁgÀPÀ CAvÁ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ DgÉÆæ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯É UÀqÀªÀAw, EªÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ, »ÃVgÀĪÀ°è ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Éè EªÀgÀÄ C¤jÃQëvÀªÁV 1200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩.n PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä B.E.O ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á-PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ.EªÀjUÉ ¸ÀÆa¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß (1) ²æà C±ÉÆÃPÀ PÀÄ®PÀtÂð ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÄRå C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÄ (2) ²æà §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯É ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ºÁUÀÄ ¹nAUÀ ¸ÁÌöåqÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁV £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁd vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ¨sÉÆÃgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀjUÉ DgÉÆæ ±ÉévÁAd° vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©ÃgÁzÀgÀ eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ E¤ß§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁ°Ì ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁ¯É ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ £À£Àß »AzÉ EA¨Á°¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛÀUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 354, eÉÆvÉ. 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 09-04-10 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À©§Ä¤ß¸Á UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ RĶðzÀ ªÀAiÀÄ-32 ªÀµð ¸Á; UÀƯÉSÁ£À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 04-04-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ«ÄÃzÀ 2) ªÀi˯Áè ¸Á: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉʯÉé UÉÃnUÉ ¨Á CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ C°èUÉ 630 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C«ÄÃzÀ EvÀ¤UÉ £À£Àß §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PɽzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ ªÀi˯Áè vÀAzÉ CºÀäzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀ£ÀÄ ºÀ«ÄÃzÀ EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀiË® EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-09/04/2010 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁw-¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ [©] EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¨Á« ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ F±ÀégÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ[©] EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07,08/04/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ 100PÉ« «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ°è£À 133 °Ãlgï JuÉÚ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ «±Àé£ÁxÀ zsÀgÀuÉ JEE eɸÁÌA §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 120(©), 420, 406, 403 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/04/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¢æ¸ï CºÀäzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÁzÀvï C° ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ, 2) AiÀıÀªÀAvÀ ®PÀëöät ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ²æÃgÁªÀÄ mÁæ£ïì¥ÀÆmïð ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¯Áj Rjâ PÀÄjvÀÄ gÀÆ.2,75,000/-¯ÉÆ£ï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ PÀlÖzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ¸ÉÊzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ©dÓVð ¦üïïØ D¦üøÀgï ²æÃgÁªÀÄ mÁæ£ïì¥ÀÆmïð ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2010 PÀ®A 120(©), 420, 406, 403 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-04-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄzÀ¹gï vÀAzÉ ±ÉÃSï gÀ»ÃªÀÄ ¸Á: ¸ÀªÀÄvÁ PÁ¯ÉÆä G¸Áä£À¨ÁzÀ (JAJ¸ï), 2) ±ÉÃSï ªÉÄgÁd vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á: SÁeÁ £ÀUÀgÀ G¸Áä£Á¨ÁzÀ (JA.J¸ï) EªÀgÀÄ ²æÃgÁªÀÄ mÁæ£ïì¥ÀÆmïð ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¯Áj Rjâ PÀÄjvÀÄ gÀÆ.12,09,355/- ¯ÉÆ£ï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ PÀlÖzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ¸ÉÊzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ©dÓVð ¦üïïØ D¦üøÀgï ²æÃgÁªÀÄ mÁæ£ïì¥ÀÆmïð ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/04/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹êÀÄAvÀ @ ¸ÉʪÀÄ£À vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: §PÀÌZËr EªÀgÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 2) ¤Ã¯ÁÝgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÀªÉÄøÀ 4) ¸ÁåªÀĸÀ£À vÀAzÉ ²ªÀgÁd J®ègÀÄ ¸Á: §PÀÌZËr EªÀgÉ®ègÀÆ CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAUÀrUÉ §gÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ JPÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀ, vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÉƺÁ£À, qÉëqÀ gÀªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/04/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: §PÀÌZËr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹ÃªÀÄAvÀ @ ¸ÉʪÀÄ£À vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ ¤ªÀÄä QgÁuÁ CAUÀrUÉ §gÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ý, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÁÝgÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjC¯Áè CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹ÃªÀÄAvÀ @ ¸ÉʪÀÄ£À vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ 2) qÉëqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ 3) AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ 4) ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ J®ègÀÄ ¸Á: §PÀÌZËr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄjUÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ªÀzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/04/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄd«Ää¯ï vÀAzÉ JA.r AiÀÄĸÀÄ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ d¨ÁâgÀ«ÄAiÀiÁ EªÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA PÉJ-27/PÉ-1492 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý gÀ¸ÉÛ ªÉl£Àðj PÁ¯ÉÃd ¸À«ÄÃ¥À JzÀÄj¤AzÀ §gÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¥ÀjavÀ mÁæPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹, eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 7-4-10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸À¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ- 3200 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀºÀ£Ád© UÀAqÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ alUÀÄ¥ÉàªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á:ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ rQ̪ÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.