April 28, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 28/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28/04/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-2010 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î FvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄ£Áð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-5185 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÀ vÀAzÉ UÉÆ¥Á¼ÀgÁªÀ ¸Á: amÁÖªÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 341, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄÄAUÀ¯É¥Áà eɸÀÌA ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgï PÁåA¥ï gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄAqÉÃgÁAiÀÄ zÀAqÉÆÃf ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀªÀÄä E§âgÀÄ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgï EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ ©®Äè vÀÄA©zÀÝgÀÄ PÀÆqÁ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀgÉAmï PÀ£ÉPÀë£ï vÉUÉ¢¢Ýj CAvÁ JgÀÄ zÀ¤AiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 279, 337 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ d¨ÁâgÀ ºÀƸÉãÀ RÆgÉò ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À ªÀĺÀ® £ÉúÀgÀÄ ZËPÀ alUÀÄ¥Áà, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà¢AzÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ºÀÄqÀV ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀwõÀ @ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ Z˪Áí£À ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî, ¯Áj £ÀA J¦-28/ªÁAiÀiï-5259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr KqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ C°èUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ Qè£Àgï ±ÉÃR ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃR zÀ¸ÀÛVÃj EvÀ¤UÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ¨sÀÆdzÀ K®Ä§Ä ªÀÄÆjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁzÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉÃR ¥Á±Á EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀlÖ §UÉÎ zsÀÈqÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 498(J), 494, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÁAqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw : J¸ï.¹ zÀ°vÀ ¸Á: WÁl »¥ÀàgÀUÁ ¸ÀzÀå «ÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 2004 £Éà ¸Á°£À°è DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ zÁAqÀUÉ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 25-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉüÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ 8 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-4-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-12-456 «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 8£Éà PÁæ¸À gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÁªÀðw UÀAqÀ PÀ£ÀßAiÀįÁ®, 2) ¥ÀæµÁÚ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, 3) ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, 4) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ J®ègÀÆ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ ªÉÆÃjAiÀÄ ¤Ãj£À £Á° ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/10 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA¸À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/04/2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPïÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-2506 mÁæöå° £ÀA 2507 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¨Á§uÉÚ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, mÁæöåPïÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-2506 mÁæöå° £ÀA 2507 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì. EvÀ£ÀÄ mÁæöåPïÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥ÀQÖ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ L.JA.« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ 0720 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸ï vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zÁqÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZÀ-3053 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁqÀV¬ÄAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÉ ¥ÉmÉÆæî §APÀ JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄzsÀå ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ eÉÆö ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©)ªÁQAUï PÀÄjvÀÄ vÀÆUÁAªÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå 8-10 eÉÆüÀzÀ aîzÀ°è ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä vÀÄA© ¨Á¬Ä ºÉƯÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄļÀÄî PÀAmÉAiÀÄ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä PÀ¼ÀÄî ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¦¹, §¸ÀªÀgÁd ¦¹ gÀªÀgÉÆA¢UÉ fæ£À°è PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð 2) gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, 3) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ±ÁåªÀÄuÁÚ ºÉüÀªÁ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä AiÀÄwß¹zÁUÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ aîzÀ°è ªÀiÁ«£ÀPÁ¬Ä vÀÄA§ÄwÛzÀÝ DgÉÆæ £ÀA 3 Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, VqÀ¢AzÀ PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ©½¸ÀÄwÛzÀÝ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ £ÀA 1 & 2 gÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ d£À PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ ªÀiÁ«£ÀPÁ¬Ä PÀrzÀÄ aîzÀ°è vÀÄA©zÀ MlÄÖ 13 aî eÉÆüÀzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹gÀÄvÉÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä QªÀÄävÀÄÛ CA 6,500=00 gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀPÁå¼À gÀªÀgÀ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥ÀàgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà EªÀ½UÉ ºÀPÁå¼À UÁæªÀizÀ°èAiÉÄà PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÁUÉ E®èzÀjAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀlÄÖvÁÛ¼É. »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ¼À DPÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À vÀAzÉ, vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà EPÉUÉ ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß ºÀUÀÎ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è DqÀÄvÀÛªÉ ºÉÆqÉzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁjUÉ ºÉÆqÉ¢zÉ £À£Àß DPÀ¼ÀÄ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¥Ánî E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ®UÀ¤ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁUÀ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀÄ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À¯Áä¼À ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁr ¸ÀPÀÌgÉ wAzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀªÀÄä£À ¸À®ÄªÁV ºÀÄqÀÄV £ÉÆÃqÀ®Ä PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À°ÃªÀĸÁ§ ¨ÁUÀªÁ£À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢zÉ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ MAzÀÄ HgÀ ºÉtÄÚ E§âgÀÄ CtÚvÀªÀääA¢jUÉ KPÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj ªÀÄvÉÛ¯ÁèzÀgÀÆ £ÉÆÃqÉÆÃuÁ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛ ªÀÄUÀ ZÁAzÀ¸Á§¤UÉ ºÉýzÁUÀ ¨ÉÃqÀ CAvÀ CªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ CªÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ. »VgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀªÀÄÄä vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ¤²ÑvÁxÀð ªÀÄÄj¢ CAvÀ CAzÀªÀgÉ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.