April 1, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 01/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 01/04/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/04/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ: ¸ÀAvÉÆõÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: ClÖUÁð EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉ ClÖUÁð UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ClÖUÁð UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ eÁw: ªÀÄgÁoÁ EªÀgÀ vÀªÀÄä ºÉƸÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: J¥sï/Dgï £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥À梥À ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ ªÉÄÃUÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¢£ÀPÀgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ J®ègÀÆ PÀÆr mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ClÖUÁð UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÉV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥À梥À (DgÉÆæ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ mÁæöåPÀÖgï ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¥Àæ¢Ã¥À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀ ©zÀÄÝ CªÀgÀ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀ¯ÉUÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 12/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-03-2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÀnÖ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà PÉÆqÀzÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÀAeÉÆüÀ SÉÃtÂgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ PÁgÀAeÁ d¯Á±ÀAiÀÄ ¤Ãj£À°è vÉ®ÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ ¹gÉ ©½ §tÚzÀ gÀ«PÉ EzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ©½ PÀÆzÀ®Ä E¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¼À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄ 75 ªÀµÀð EzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 31/03/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄuÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆlUÁå¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 30/03/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉAPÀlgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÀĸÀÄ© gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄl£Á®V ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÀĸÀÄ© gÁ¹ vÀÆgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÀ¸ÀÄÛ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ CAUÉÊAiÀÄ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVzÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 31/03/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ aÃlUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¨sÁVgÀy gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀĨÁ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀȪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹zÁÝUÀ DvÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/03/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C° vÀAzÉ ±ËPÀvÀ C° ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÉÆ¼ÉªÉ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀåPÀvÀ C° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå 2) ºÀfgÁ© UÀAqÀ ªÁåPÀvÀ C° 3) DAiÀÄħ C° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå J®ègÀÄ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤Ãj£À ¸À®ÄªÁV vÁ£ÀÄ ªÀÄÄAzÀÄ CAvÀ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ jhÄAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ªÀÄzÀå §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ¸ÀlªÁf UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁåw: eÉÆò ¸Á: eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ, EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C±ÉÆÃPÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÉÆò ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, “¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ JPÉ PÀgÉ¢®è ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀvÉÛãɔ CAvÀ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ¨ÉtÚ°è, ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 341, 307, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 31/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆ¥Á£ÀgÁªÀ ¨sÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁåw: ±ÉÆò ¸Á: ¨ÉAZÀªÁqÁ zÀªÀ½ £ÀUÀgÀ ¥ÀÆuÉ (JA.ºÉZï) EªÀgÀ ¨sÁªÀgÁzÀ «µÀÄÚ EªÀj§âgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÉÆò ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á: eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, vÀ£Àß CAVAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄÄaÑlÖ fA¨É ºÉÆÃgÀUÀqÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ©¼ÀĪÀ ¥ÉÃlÄÖ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛgÀÄvÁÛ£É, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/03/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ¸ÉÃj ºÀ½î JA§ HgÀ°è gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ eÁªÀÄRAr PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì ¯ÁvÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eËgÁzÀ (J¸À) PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ CAPÀıÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ ¯ÁAqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: eÁªÀÄRAr vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ fÃ¥À £ÀA JAºÉZï-03/1950 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÄ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.