March 31, 2010

DAILY CRIME UPDATE 31/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31/03/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 366(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À 52ªÀµÀð eÁ: ¥ÁAZÁ¼À(PÀA¨ÁgÀ) ¸Á: ¸Á¬Ä xÉÃlgï KzÀÄjUÉ eÉʨsÀªÁ¤ PÁA¥ÉèPÀì ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä(¥ÀÄnÖ) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjªÁzÀ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ gÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ J£À¥ÀĹ ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä¼À£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°AzÀ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁvÀ£Ár Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 302, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ °AUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ£Àß½î vÁ:f:©ÃzÀgÀ gÁwæ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dA§V UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀȵÁÚ gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä EªÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄnÖzÉ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ «oÀ® vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄPÁgÁªÀÄ §ÆzÁgÉ, §¸ÀUÉÆAqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀvÀåªÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÉÃj ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ E°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä EªÀ¼À ±ÀjÃgÀ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä EªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «ZÁj¹zÁUÀ ®Qëöä w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ®QëöäÃAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁd¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ®Qëöäà ¥ÉlÄÖ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÀAqÀ¤UÉ ºÉzÀj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ®QëöäÃAiÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É EzÀÝjAzÀ ®QëöäÃAiÀÄ ªÉÄÊJ¯Áè ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ®QëöäÃUÉ ºÉÆgÀUÉ §gÀzÀAvÉ vÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ®QëöäÃAiÀÄ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQAiÀÄ ¸ÉÃPɬÄAzÀ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ C¯Éè EzÀÝ ®QëöäÃAiÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ ¸ÀºÀ ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÉÃPÉ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-03-2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 4.22 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É DzÀPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUÉÆAqÀ §ÆzÁgÉ ¸Á: dA§V EvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹, eÉÆvÉ 185 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/3/10 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è DgÉÆævÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¹zÀÞuÁÚ £ÀAzÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:36 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-8464 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 09 ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛJ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå vÉ®AUÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, ¸Á:²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 30-03-2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ²ªÀgÁd JJ¸ïL ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸ï.L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 33/10 PÀ®A 302, 504 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÈvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26-03-2010 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ ¢Ã¥À ºÀaÑzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©zÀ aêÀÄt ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀA¥ÀÆtð ±ÀjÃgÀ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 30-03-2010 gÀAzÀÄ 1.40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A ºÀÄqÀUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 30-03-10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 16-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É.10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É n.r© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 504, 341, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/03/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1) CAd£ÁzÉë UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 2) ±ÉÆèsÁ ºÀjd£À 3) ±ÁAvÀªÀiÁä zsÉÆé 4) ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä zsÉÆé 5) ¸ÀgÉêÀiÁä °AUÁAiÀÄvÀ 6) dUÀzÉë UÀAqÁ¼É 7) zÀvÀÄÛ vÀAzÉ C¥ÀàuÁÚ zsÉÆé (UÀAqÁ¼É) J®ègÀÆ ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉƤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ PÀgÀ§¸Àì¥Áà eÉÆÃV 50ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀĨÁ ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºË¹AUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ ¤£ÀÄ £ÀqÀvÉUÉlÖ ºÉtÄÚ E¢Ý ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è EgÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¸ÀzÀj 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ PÀÄzÀ®Ä »ÃrzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ £Á¼É ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ Nt ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß UÁå¸À KuÉÚºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/03/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤dUÀÄt vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ²vÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-30/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆÃ¥ÀAiÀiÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É Qð vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 5 UÁæA §AUÁgÀ, 10 vÉÆ¯É ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 11500/-gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 30/03/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw: ¸Áé«Ä, G: DmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ. EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAR 29/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£ÀÆßjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/03/2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ UËgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¼ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄÆ¼É ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: «ÄgÀR® vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd gÁA¥ÀÆgÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-8293 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: «ÄgÀR® EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ UËgÀ xÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï.-31/J¦-3854 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É UÀÄ£Áf EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÀÄ£Áf EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ JzÉUÉ PÉÊUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ ¯Áj C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 29/2010 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà eÁzsÀªÀ ¸Á: PÉÆgÀªÉ UÀ°è ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁÛUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀ¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä ºÁUÀÄ E£ÀÆß 6 d£À ¸Á: ªÀÄAoÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt dUɼÀ vÉUÉzÀÄ vÀªÀÄä »A¢£À ªÉÊgÀvÀé ¸À®ÄªÁV ¸ÉÃr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 30/2010 PÀ®A: 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÉÊPÁr ¸Á: zsÀgÀA¥ÉÃl ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ vÀªÀÄä ¨sÁUÀ¢ d£ÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ J®è¥Áà PÉÊPÁr ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£À J¯ÁègÀÆ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä »A¢£À ªÉÊgÀvÀé ¸À®ÄªÁV ¸ÉÃr ElÄÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.