March 25, 2010

DAILY CRIME UPDATE 25/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 25/03/2010

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 323,326,504,506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-10 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀÄ.r ¸ÀįÉêÀiÁ£À vÀAzÉ JªÀÄ.r ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄdzÀ EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV eÁ¥sÀgÀ ªÀÄl£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfç vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸À¯ÁªÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ÆègÀ ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ §AzÀÄ PÉÆåªÀ UÁ°AiÀiÁ zÉÃgÀºÉ ºÉÆ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃgÉ PÉÆ PÉÆ£À UÁ°AiÀiÁ zÉÃgÀºÁ ºÉÊ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝCµÀÖgÀ°è E£ÀÄß E§âgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀgÀÄ ±Á»£À JA§ÄªÀ£ÀÄß §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁgÉÆ ¸Á¯É PÉÆ eÁ£À¸É ªÀiÁgÀzÉêÀ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 323,504,506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-10 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfç vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸À¯ÁªÀÄ ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄdzÀ EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV eÁ¥sÀgÀ ªÀÄl£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dUÀ¼À dUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÉÆÃV dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ JªÀÄ.r ¸ÀįÉêÀiÁ£À vÀAzÉ JªÀÄ.r ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ EzÀgÀ PÁå zÉÃPÀ gÁºÉÊ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÄÃgÉ §ZÉÑ PÀÆ PÉʪÀ UÁ° zÉà gÁ» ºÉÊ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀÄ PÁåªÀ ©ZÀ ªÉÄ DgÉºÉ ºÉÊ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ° £ÀPÉÆÌ zÉêÀ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹.ºÉZï.¹.711 §¸ÀégÁd ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹. 1381 gÁd¥Áà, 1171 ¢°Ã¥À gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è zÁ½ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹¦L PÀbÉÃjAiÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ- 38 f-164 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÉPÀ ¸ÀAzÁ¤ ¥Á±Á zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è 5 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àl eÉÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝjAzÀ RavÀªÁzÀ PÉÆqÀ¯É £ÁªÀÅ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§â¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/03/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁg vÀAzÉ: ¸ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G/ ¸ÉAnæAUÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á/ JzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÉl£Àðj PÁ¯ÉÃdzÀ »AzÀUÀqÉ CgÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ ºÁ¸ÀÖ°UÉ÷¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÉ.n ªÉÄj¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ PÀnÖUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À°è, JqÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E£ÉÆßêÉÄä PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 41/2010 PÀ®A: 498 (J) 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/03/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw §©ÃvÁ UÀAqÀ ±ÁºÁfgÁªÀ WÁAiÀÄ® ªÀAiÀÄ 28 eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: eÁªÀÄRAr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ CvÉÛ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 23/03/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ CzÉ «µÀAiÀÄ vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ CvÉÛ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 40/2010 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æà £ÀAzÉñÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ¥ÀqÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ, ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ¤AzÀ 48, AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180. JA.J¯ï. G¼Àî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1824/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆA¸ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 419 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-03-2010 gÀAzÀÄ 10;00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ PÁªÀiÁf ªÁUÀªÀiÁgÉ G: ¦æ¤ì¥À¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå C¢üPÀëPÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °ÃTvÀ Cfð ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd£À°è ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨ÁèPÀ £ÀA. 6 gÀ°è CxÀð±Á¸ÁÛç ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ ¸Á: CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd OgÁzÀ CªÀgÀ eÁUÉAiÀÄÄ°è ¨ÉÃgÉAiÉƧ⠫zsÁåyð ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ eÁUÀævÁ zÀ¼ÀzÀ ¸ÀzÀå¸ÀgÀÄ »ÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj «zsÁåyðAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À UÉÆw®è. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁgÀA±ÀªÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉưøÀ ªÀw¬ÄAzÀ f. J¸À. ©gÁzÁgÀ ¦J¸ÀL OgÁzÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 24 ¸Á: PÀgÀPÁå¼À EvÀ£ÀÄ dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ C.Q 300/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ¨ÉÆÃeÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/10 PÀ®A 498(J) 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è vÀ£ÀUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀAqÀj ©ÃgÀUÉÆAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁªÀA¢gÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀPÀļÀ ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆlÖ DzÉñÀªÀÅ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¦¹ 1207 gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ DzÉñÀ ¸ÀASÉå 654/10 ¢£ÁAPÀ 20-03-2010 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 279 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-£Ë¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ZÀ£ÀߥÀà£ÀªÀgï §jÃzÁ¨ÁzÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸ÁPÀÄgÀħSÉýΠvÁ¨sÁ°Ì f©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì §¸ï r¥ÉÆÃ. EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀ §¸ï £ÀABPÉJ-38 J¥sï-439 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¹gÁeÉÆâÝãï vÀAzÉ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï, ¸ÁCªÀįÁ¥ÀÄgÀ fÃ¥ï ¸ÀABPÉJ-38/4291 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ »A¢¤AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À §®UÀqÉ ¸ÉÊrUÉ ®ÄPÁì£ÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-3-2010 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 1330 UÀAmɬÄAzÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtPÀĪÀÄgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀAf ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á UÁzÀV ¸ÀzÀå ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-31/eÉ-4264 C.Q. 30,000/- gÀÆ £ÉzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 353,504,355 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©®PÀ¯ÉPÀÖgï ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀ¥Áà,CA§ÈvÀ,gÀÆ¥À¯Á ªÁlgï ªÀiÁå£ÀUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ eÁeÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmɯï£À°è ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄdvÀ vÀAzÉ SÁzÀgÀ SÁ£À ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁPÀgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£À PÁ°£À°è EzÀÝ §Æmï vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 341,355,504 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄdvÀ vÀAzÉ §ºÁzÀÆÝgÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ eÁeÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmɯï£À°è ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ £À¼ÀzÀ PÀ£ÉPÀë£ï KPÉ PÀmï ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ¤£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/3/10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Áà ºÀĪÀiÁߨÁzÉ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð, ¸Á-ºÀA¢PÉgÁ vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¯Áj PÉJ-39/ 3691 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄ®UÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ wgÀÄ¥Àw EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤£Àß ¯Áj Qð PÉÆqÀÄ £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj QèãÀgÀ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¤AwgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/5579 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ wgÀÄ¥Àw EvÀ£ÀÄ £À£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-39/3691 £ÉÃzÀÝPÉÌ ZÁ®Ä ªÀiÁr MªÉÄäÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À mÉÊgÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¥ÀæPÁ±À EvÀ¤UÉ ¯Áj §rzÀÄ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÉÊgÀ ¥ÀæPÁ±À vÀ¯ÉUÉ vÀUÀ®Ä ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ,ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ wgÀÄ¥Àw EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.