March 16, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 16-03-2010This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 14/03/2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 5//2010 PÀ®A 435 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 14/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¸ÉmÉÖ¥Áà PÀÄqÀvÉ ªÀ 40 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J/02 J.qÀ§Æè-7694 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖPÉÆAqÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ , gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß »ÃgÉ ªÀÄoÀ UÀ°èAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀÄnÖºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 15/03/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩. ¸Àan vÀAzÉ ©. C¥ÁàgÁªÀ 35 ªÀµÀð, ¸Á-AiÀÄ®ÆègÀÄ vÁ-ªÉõÀÖ UÉÆzÁªÀj EªÀgÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¦. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀĨÁ§Ä 36 ªÀµÀð, ¸Á-AiÀÄ®ÆègÀÄ vÁ-ªÉõÀÖ UÉÆzÁªÀj f-¥À²ÑªÀÄ UÉÆzÁªÀj ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-06/J.¹-6357 £ÉÃzÀÝgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ «dAiÀĪÁqÁ¢AzÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ gÁ. ºÉÃ-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-37/«-4437 ¤wÛzÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 15/03/2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj DgÉÆæ ±ÀnÖ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀÄ ¥ÀªÁgÀ 50 ªÀµÀð, ®A¨ÁqÁ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ¹AzÉÆ® vÁAqÁ. EªÀgÀÄ vÀqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «µÀ ¥ÀÄjvÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÁzÀ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà, ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät E§âgÀÄ ¸Á-vÀqÀ¥À½î gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 87 PÉ. ¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15/03/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj OgÁzÀ [J¸ï] UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ ¸ÀªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚ vÉÆnÖ dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ºÁUÀÄ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ OgÁzÀ [J¸ï] EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 49/2010 PÀ®A 324,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/03/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ-30 ¸Á-PÀgÀPÁå¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁÛUÀ £ÀªÀÄÆägÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// PÀgÀPÁå¼À.EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁr¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è¬ÄAzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼É HgÀ°è EgÀ¨ÁgÀzÀÄ EzÀÝgÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ PÁ²gÁªÀ ªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: J¸ï¹ ºÀjd£À ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgɱÀ¤UÉ ¸ÀzÀPÁ® ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁ¬Ä¯É EgÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆæ ¢£ÁAPÀ 12/03/10 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆAqÁUÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀwõÀ ªÀÄÆ¼É gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤j£À°è ªÀÄƼÀV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 379 L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 04/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀA¸ÀvÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚ gÉrØ ªÀ-24ªÀµÀð G-DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/ 4836 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á: PÉE© PÀbÉÃj KzÀÄjUÉ ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÀªÀÄä ¥Àæ±ÁAvÀ vÀ£Àß DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/4836 £ÉÃzÀÝgÀ°è M§â ¥Áå¸ÉAdgÀ£À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ DgïnM ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è 0415 UÀAmÉUÉ £ÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ°è ZÁºÁ PÀÄrzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ zsÁ¨Á¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀµÀ×gÀ°è ¸ÀzÀj DmÉƪÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ DmÉÆzÀ°è §AzÀ ¥Áå¸ÉAdgÀ ¸ÀºÀ C°è EgÀ°¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: §¼ÀvÀ(©) EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ HjUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁQìPÁå©£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÉÃtÄÚ ªÀÄPÀ̼À «zsÀªÁ ªÉÃvÀ£À ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ MlÄÖ 8000 gÀÆ ºÀtPÉÆqÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä ºÀt £Á£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃwgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄĶ֪ÀiÁrzÀ®èzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ɤߣÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀZÀAzÀæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĸÀÌ® vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ HjUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁQìPÁå©£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà PÁA§¼É ¸Á: §¼ÀvÀ(©) EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ «zsÀªÁ ªÉÃvÀ£À ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ºÀt CAzÁdÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EAzÀÄ £À£ÀUÉ DPÀ¶äPÀªÁV ¹PÁÌUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ JPÉ PÉ®¸À ªÀiÁr¯Áè JAzÀÄ «ZÁj¹ ºÀt ªÁ¥À¸ïPÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.