March 26, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 26/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 26/03/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/10 PÀ®A 176 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 25/3/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ gÁdPÀƪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀļÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð G- mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á-ZÀnÖ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉ ¥ÉÆînæ ¥sÁgÀªÀiï PÀlÖqÀ PÀlÄÖ wzÀÄÝ CzÀgÀ PÉ®¸À £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀIJæà UÀAqÀ gÁdPÀƪÀiÁgÀ ¨Á¯Áf ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-ZÀnÖ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ÀzÀj EªÀjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÀAqÀ ºÉÃUÉ ¸ÀvÀÛgÀÄ JA§ÄªÀÅzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆwÛ¯Áè ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉÆà ºÉÃUÉ JA§ÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À«gÀÄvÀÛzÉ.¸ÀA¸ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠸Á«£À §UÉÎ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 20/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¤¸ÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä¯ï CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 31ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üÃPÀjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀè° CzÉà ¯ÁjAiÀÄ°è qÀ§¯ï qÉæöʪÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sï ¸Á ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ gÁeÉÆüÁ PÀqÉUÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀw gÉÆÃzsÀPÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄÄ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj mÉæöʪÀgÀ CºÀäzÀ ±ÀjÃ¥sï EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁV, ¯ÁjAiÀÄ ±ÉÆÃ, ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ªÀÄvÀÄÛ ¨Ár PÁå©£ï ¥ÀÆwð ºÁ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/10 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/03/2010 1600 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆQ£À ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄĸÁÛ¥ÀÄgÉ, ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 147 EªÀgÀ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀA¥À¸ÉnÖUÉ «zÀÄåvÀÛ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ J¯ï.n. ªÀiÁUÀðzÀ «zÀÄåvÀÛ ªÉÊgÀÄ £ÀA§gÀ-4 J.¹.J¸À.Dgï. PÀAqÀPÀØgÀ vÀAwAiÀÄÄ C.Q. 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ , 45 ªÀµÀð, ±ÁSÁ¢üÃPÁj UÀÄ.«.¸À.PÀA. ªÀÄAoÁ¼Á ±ÁSÉ ¸Á §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 58/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:-
25/03/2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ »ÃgÁ£À£À EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ U˽, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: U˽, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ¯Á®¨ÁUÀ vÁ/ f/ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ »gÁªÀÄ£À vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ U˽, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: U˽, G: ZÁ®PÀ, ¸Á/ ¯Á®¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É zÉêÀt PÁål¯ï ¸ÉAlgï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ JqÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ,ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÁUÀÄ ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/10£À PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ¨ÉÆgÀ¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð eÁw: zÀ°vÀ G: «zsÁåyð ¸Á: PÉÆÃlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ QñÉÆÃgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ eÁw: zÀ°vÀ ¸Á: PÉÆÃlªÀiÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁV ºÉÆqÉzÁlzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/10 PÀ®A 32, 34 PÉ. E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ PÀ¨ÁqÀV ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-C¸ÀÆÖgÀ vÁ:f;©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÁl¤£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì EgÀzÀ PÁgÀt CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 25 ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì 180 JA.J¯ï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/10 PÀ®A 323, 341, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1) ¸À«ÃvÁ vÀAzÉ zsÀļÀ¥Áà ªÀ 20 ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ZÀ°èzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠫ģÁQë vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀ 36 G PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ D gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä eÁj ©¢ÝgÀĪÀzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ DgÉÆæ 2) zsÀļÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀªÀÄUÁgÀ ªÀ-40 ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì. EªÀ¤UÉ “ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ZÀ®ÄèwÛzÁÝ¼É CªÀ½UÉ ºÉüÀÄ”CA¢zÀÝPÉÌ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬ÄUÉ , ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAz, ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁu UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀĺÉÃgÀC° vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ: 26 ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì »ÃgÉ ªÀÄoÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¥sÀPÀÄæ¢Ý£À vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁèªÁ¯É 2) ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå E§âgÀÄ ¸Á: »ÃgÉ ªÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 323, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 22:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C°ÃªÉÆâݣï vÀAzÉ C«ÄgÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ ¨sÀzÉÆægÉÆ¢Ý£ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ MwÛ »r¢zÀÄÝ ªÀÄÄRzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ¼À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀëwæ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀ§ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀªÀÄ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄÄUÀ¼ÀWÉÆÃqÀ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ NAPÁgÀ PÁqÉÆÃzÉ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀªÀÄ ºÁUÀÆ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ f¥ï £ÀA PÉJ-39/JªÀiï-644 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ, ±ÀgÀtªÀiÁä, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.