March 4, 2010

DAILY CRIME UPDATE 04/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 04/03/2010

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A 147, 148, 341, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 03/03/2010 gÀAzÀÄ 1850 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀÄgɱÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ UágÀA¥À½î ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀ𠧸ïì ZÁ®PÀ ¸Á/¹AzÀ§AzÀV .gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA PÉ.K 38 J¥ï 594 £ÉzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÉAiÀÄ 7-8 d£ÀgÀÄ §¹ìUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §¹ì£À UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 9000/gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À £ÀµÀÖ ªÀiÁr ¨Áån¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 37/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 03/03/2010 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀiÁ¯Á¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 07 ªÀµÀð EªÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÁdjzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ Q±À£À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆgÀ vÁAqÁ. gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ §¸ï £ÀA:PÉ.J38J¥sï.594 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 324, 47, 54,eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 03/03/2010 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±ÉªÀÄä UÀAqÀ UÁå£ÀƨsÁ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G PÉÆ°PÉ®¸ï eÁåw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ) gÀªÀgÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀĸÀ¨É DPÀrAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ DuÁÚ vÀªÀääA¢gÀ ¥ÉÊQAiÀĪÀgÁzÀ 1) d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ ©gÁzÀgÀ 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ ©gÁzÀgï gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ PÀĸÀÄ¨É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹ¢Ýj FUÀ PÀĸÀÄ¨É EzÉ w£ÀÄßwÛªÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉPÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆýî CAvÀ DAzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CAzÁUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄÝ J¼ÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ UÁf£À §¼ÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ UÁf£À ZÀÆgÀÄUÀ½AzÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DUÀ 2£Éà DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ »rzÀÄÝ ºÁQæ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ D°èAiÉÄà EzÀÝ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ° vÁjæ CAvÀ PÉÆqÀ° vÀgÀ®Ä ºÀÆzÁUÀ 1£É DgÉÆæü EvÀ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ©nÖgÀÄvÁ£É »ÃUÁV ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß PÉÊ»rzÀÄÝ J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 504, 323, 324, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 02-03-2010 gÀAzÀÄ 2340 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀÖvÉæAiÀÄ°è JªÀiïJ¯ï¹ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤rzÀÄÝ, ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 8-10 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸ÁfÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CfÃd, ªÀAiÀÄ: 25, G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á: UÉƯÉSÁ£Á CºÀäzÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀĺÀäzÀ R°Ã® «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀıÁPÀ, 2) JªÀiï.r ¸ÉÆúɯï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ R°Ã¯ï«ÄAiÀiÁå. 3)ªÀĺÀäzÀ ±ÀQïï vÀAzÉ JªÀiï.r R°Ã® «ÄAiÀiÁå, J®ègÀÆ ¸Á: £ÀÆSÁ£À vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢£À fæ£À°è EzÀÝ mÉ¥ÀjPÁqÀð zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀ mɦæÃPÁqÀð J°èzÉà CAvÀ PɽzÀPÉÌ zÀÄgÀ¹Û PÀÄjvÀÄ JªÀiïr R°Ã¯ï «ÄAiÀiÁå EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀPÉÌ zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EUÀ¯Éà §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ PɼÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ KzÉAiÀÄ°è PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PPÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 27/02/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆægÁzÀ zsÀ£Áf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ E¤ß§âgÀÄ ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á ªÀÄzÉå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:101 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ CzÉà PÁgÀtPÁÌV EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå JA.r. ±ÉÆúɮ vÀAzÉ C§ÄÝ® d§âgÀ 16 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 10 £Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ nªÀµÀ£ÀUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¥sÀ»ªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 02-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät mÉÆ¼É 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á: gÀAeÉÆüÀ SÉÃt EªÀgÀÄ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ZÀAzÀæuÁÚ gÀªÀgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆV QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, C°èAiÉÄà ¥ÉÃ¥ÀgÀ MzÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉêÀÄAvÀ vÀAzÉ £À¼À¥Àw 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: gÀAeÉÆüÀ SÉÃt EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ C¥ÁàgÁªï ¤Ã®ªÀÄ£À½î, 55 ªÀµÀð ¸Á²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á CVæPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-38 ºÉZï. 3484 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¤Ã®ªÀÄ£À½î, 45 ªÀµÀð ¸Á²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á CVæPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, §®UÀqÉ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ JzÉUÉ, §®ªÉƼÀPÉÊUÉ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁîVzÉ.