March 15, 2010

DAILY CRIME UPDATE 15-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 15/03/2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 353,504,506 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 14/04/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²æà FgÀ¥ÀuÁÚ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ºÉƸÀ½î ¹.¦.¹-852 ¹.¦.L ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃj alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ºÉýzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ G¸À£Á¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß : 03/2010 PÀ®A 143.148.302 .eÉÆvÉ 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÄÝ F »AzÉ ¢£ÁAPÀ : 17-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj UÉÆÃ¥Á® ºÁUÀÆ DvÀ£À vÁ¬Ä «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉÆúÀzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà J®ègÀÄ ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ alUÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃjUÉ §A¢zÀÄÝ ªÉÄîÌAqÀ PÉù £À §UÉÎ ªÀiÁ£Àå ¹¦L anUÀÄ¥Àà gÀªÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ UÉÆÃ¥Á® EªÀ£ÀÄ CAzÀÄ £À£ÀUÉ & ¸ÀPÀð® ¸ÁºÉçjUÉ ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀgÀªÀ¸É E®è £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉ J¥sï.L.Dgï ªÀiÁr®è ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ºÉýzÀªÀgÀ ¸ÁQë ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAr®è EvÁå¢AiÀiÁV KgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è CªÁZÀåªÁV £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£À vÁ¬Ä «ªÀįÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆúÀzÀgÀ ªÀiÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt UÉÆÃ¥Á¯ï E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ CªÀ¤UÉ F jÃw ªÀiÁqÀzÀAvÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀÄvÉÛêÉ. CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr EvÁå¢ JAzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀPÉÌ CªÀgÉÆA¢UÉ UÉÆÃ¥Á®¤UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ.
DzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥ÀuÁÚ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ºÉƸÀ½î ¹.¦.¹-852 ¸Á: ¹.¦.L ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃj alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÀĸÀ£Á¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉÆúÀzÀgÀ ªÀiÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt E§âgÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ¤ÃªÀÅ £ÁªÀÅ ºÉýzÀ ºÁUÉ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀÄw®è. £ÀªÀÄä PÉù£À°è DgÉÆæUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ MAzÉ wAUÀ½°è ¨ÉÃ¯ï ºÉÃUÉ ªÀiÁr¹¢j £À£ÀUÉ ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀA©PÉ E®è £À£ÀUÉ PÉù£À ¸ÁQë d£ÀgÀ ºÉýPÉ ¥Àæw PÉÆrj CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁ£Àå J¸À.¦. ¸ÁºÉçgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ZÁ®£À vÀÄA© PÉù£À zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀ®Ä DzÉñÀ vÀAzÀgÉ zÁR¯É PÉÆqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ J¯Áè UÉÆÃwÛzÉ. £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ PÉÆlðzÀ°è £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. JAzÀÄ ¹nÖ¤AzÀ ¤ªÀÄUÉ J°èUÉ ªÉÊAiÀÄÄåªÀ¢zÉ C°èUÉ ªÉÊAiÀÄÄåvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ PÉÆÃlð PÀbÉÃjUÉ ¢£Á®Ä ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É £À£ÀUÉ J®è ªÀÄ»w UÉÆÃwÛzÉ. CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ cªÀiÁj ºÁQ, PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr, ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛ CAvÁ £À£Àß PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £À£ÀUÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. D ªÉüÉUÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀPÀð® ¸ÁºÉçgÀÄ ZÀA§gÀzÀ°è EzÀÝgÀÄ & £À£Àß eÉÆvÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀwÛgÀĪÀ §gÀºÀUÁgÀ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ¨Á§Ä ¹¦¹ 1216, ¸ÀĤî ¹¦¹ 1514 ºÁUÀÆ UÉÆÃ¥Á®£À ¸ÉÆúÀzÀgÀ ªÀiÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt EªÀgÉ®ègÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÀªÉÄñÀ PÀÄzÀgÉ ¸Á: alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀbÉÃjUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr J®ègÀÆ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. vÀPÀët UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É UÀÄ£Éß £ÀA 23/2010 PÀ®A 324 504 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ 13-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¸ÀƦü £ÀzÁÝ¥sï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀzÀå¥ÀÄPÀl £ÀUÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ M§â ªÀåQÛ UÁAiÀiÁUÀÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ C¥ÀjavÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 14/03/10 gÀAzÀÄ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÉ £ÉÆÃr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ C¥ÀjavÀ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ PÀ¼Àî E¢Ý ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÀgÉAl PÉç® ªÀAiÀÄgï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ CªÁåZÀ ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ E DPïÖ
¢£ÁAPÀ 14/03/10 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ DG¤ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ EªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ»£ÀÆgï UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ 38 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgï AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ, ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆÃl®zÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 48 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ö ¨Ámï¯ï C.Q 2000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ E DPïÖ
¢£ÁAPÀ 14/03/10 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ DG¤ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ EªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ»£ÀÆgï UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆÃ¥À£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ «¸Áf ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J¯ÁègÀÄ ±Á: PÉÆ»£ÀÆgï AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ, ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀgɯÁè NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 24 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ö ¨Ámï¯ï 6 QAUï¦üµÀgï ¨Ál¯ï C.Q 1456/-£ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.